www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een oproep tot Bijbelse Wijsheid en Actie over COVID-19: Gods wegen begrijpen en hoe te bidden

Door Sandra Teplinsky - 24 april 2020

()

De afgelopen weken van wereldwijde vertraging zijn voor velen in het Lichaam van de Messias een kostbare tijd van intimiteit met de Heer geweest. We horen dat Hij ons naar een diepere gemeenschap en overgave trekt, bekering en voorbede, "het verwerven van olie" zoals de wijze maagden van Matteüs 25, en "het bouwen van een ark" zoals Noach voor de zondvloed. Het lijkt erop dat we ons in de tijd van de geboorteweeën bevinden die Jeshua in Matteüs 24 beschrijft en die leiden tot het einde van dit tijdperk en Zijn terugkeer om de aarde te regeren in majesteit, vrede en ongekende vreugde.

Ondertussen hebben in diezelfde weken talloze theorieën en beschuldigingen over de bron, de behandeling en de komende wereldwijde reactie op Covid19 op het internet gecirculeerd. Sommigen prediken of voorspellen de transformatie van de mensheid in een ras van cyborgs. Anderen prediken of voorspellen een glorieus seizoen van wereldrevival en goddelijke technologische vooruitgang. Wat moeten we van deze prognoses denken en hoe moeten we daarop reageren?

Meerdere rapporten geven aan dat Covid19 lijkt te zijn vervaardigd met de kennis van bepaalde regeringen, wat waarschijnlijk betrekking heeft op de introductie van 5G, en kan deel uitmaken van een wereldwijde anti-Christelijke samenzwering om de mensheid te manipuleren en uiteindelijk te ontmenselijken, of een of andere combinatie van al het bovenstaande. Er zijn ook voorspellingen gedaan over een mooie toekomst, waarbij de pandemie snel tot een einde komt.

Het is belangrijk om te onthouden dat we een deel van de profetie kennen (1Korinthe 13:9). Dit betekent dat sommige individuen een aspect van wat het in zich heeft, wat is of wat zal plaatsvinden nauwkeurig kunnen waarnemen. Anderen zien weer een ander aspect. Zelfs in de veronderstelling dat hun opvattingen accuraat zijn, kunnen ze tegenstrijdig lijken. Maar waarschijnlijker is dat de verschillende visies aanvullend zijn. Gezamenlijk kunnen ze ons helpen om een bepaald perspectief op het bredere geheel te krijgen.

Bedenk dat zelfs de profeten van de Schrift niet het hele plaatje zagen van wat God aan het doen was en zou doen. Wat de Schriftprofeten wel zagen, als we hun geschriften samen en de Schrift als geheel beschouwen, is het totaalbeeld van Gods wegen met de mensheid. Het is dat grotere beeld of perspectief dat ons een beter begrip geeft van zijn karakter en zijn wegen in dit huidige stukje geschiedenis, inclusief Covid19. Het is ook een leidraad voor onze reactie.

Uit de Schriften leren we dat YHVH, Schepper en Koning, almachtig en soeverein is. Hij is liefde. Hij is heilig. Hij is de waarheid. Hij is goed. Hij is barmhartig en traag tot woede, maar oordeelt over zonde en ongerechtigheid. Vanwege YHVH's onveranderlijke karakter, werken Zijn attributen samen. Dit betekent dat wanneer God oordeelt, Hij nog steeds de eigenschap van barmhartigheid behoudt. Hij verlangt dat er gerechtigheid wordt gevestigd. Wat betreft degenen die Zijn kinderen zijn door het geloof, disciplineert Hij ons omdat Hij van ons houdt. Zijn oordelen en kastijdingen zijn bedoeld om alles weg te nemen wat de heilige liefde in de weg staat.

Bovendien verlangt God dat de hele mensheid gered wordt en tot de kennis van de waarheid komt en zich overgeeft aan zijn leiderschap. Maar Hij heeft ons een vrije wil gegeven. Over het algemeen en collectief heeft de mensheid ervoor gekozen zich niet over te geven aan zijn leiderschap of zijn soevereiniteit, liefde, heiligheid, waarheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid of manier van verlossing. Daarvoor betalen we collectief een prijs, zoals Covid19.

Misschien heeft God toegestaan (sommige gelovigen zeggen, veroorzaakt) dat er een nieuwe ziekteverwekker ontstaat. Misschien heeft Hij de antichristelijke krachten niet tegengehouden om een dodelijke stof of stoffen te produceren die een echte (of volgens sommigen valse) pandemie tot gevolg hadden. Misschien zijn bepaalde individuen of wereldwijde elites wel bijzonder schuldig. We weten dat de Schrift leert dat wanneer we de eindtijd naderen, er een globalistisch bestuur zal ontstaan onder leiding van antichristelijke krachten. We moeten bidden dat dit niet gebeurt voordat Gods tijd gekomen is.

In ieder geval ontbreekt het de meeste mensen die dit artikel lezen, waaronder ikzelf, aan de wetenschappelijke training en technische vaardigheden die nodig zijn om het moeras van gegevens die over Covid19 en aanverwante zaken in omloop zijn, goed te kunnen beoordelen. Voor ons gewone mensen kan de verleiding in tijden van problemen zijn om te vertrouwen op een kleine hoeveelheid gegevens die door een klein aantal individuen worden gepresenteerd. De Schrift adviseert ons anders: "De eerste die zijn zaak bepleit lijkt gelijk te hebben, totdat een ander hem komt onderzoeken." (Spreuken 18:17)

Vaak worden samenzweringsgegevens op een toon gepresenteerd die opzettelijk of onbedoeld woede en zorgen opwekken, met als gevolg meer paniek. Hoewel dat de spreker of de gegevens niet automatisch in diskrediet brengt, suggereert het wel een onderliggende geest van angst of bitterheid. De woede van de mensen bereikt niet de gerechtigheid van God.

Daarom is verder onderzoek nodig om feiten uit de fictie te filteren. We moeten de hemel verzoeken om de onthulling van de waarheid over Covid19 en de wereldwijde agenda's. Bid dat verborgen plannen van het kwaad geopenbaard zullen worden aan godvruchtige leiders over de hele wereld. Gelovigen in alle landen zouden er ook goed aan doen om serieus te bidden voor president Trump, die de moed heeft getoond om voor de waarheid te staan in een wereld die zich ertegen verzet.

Intussen kunnen sommige echt profetische en intelligente individuen de plannen van Satan en zijn volgelingen op de juiste manier onderkennen. Sommige gelovigen noemen dit zien in de "tweede hemel". Daarom kunnen sommige klokkenluiders ons echt een zekere mate van nodig inzicht verschaffen om te vasten en te bidden, maar ook om andere praktische actie te ondernemen, om de plannen van de vijand bloot te leggen en te saboteren. We moeten die plannen van de vijand niet passief accepteren als onvermijdelijk op dit moment. Een van de redenen waarom God toestaat dat de plannen of samenzweringen van de vijand worden ontmaskerd, is dat Zijn volk tussenbeide zal komen om te voorkomen dat deze plannen worden uitgevoerd.

Juist omdat Covid19 nieuw is, begrijpen de meeste deskundigen met vaardigheden om relevante gegevens te evalueren, nog niet de volledige aard en werkwijze ervan. Dus als gevolg van voorzorgsmaatregelen zijn de gezondheidszorgsystemen uitgeput, worden de economieën stilgelegd, neemt de armoede op grote schaal toe, ontstaat er politieke en sociale onrust, wordt de democratie bedreigd, kunnen er twijfelachtige vaccinatieprogramma's worden ontwikkeld, en zijn veel mensen boos. Misschien waren en zijn de voorzorgsmaatregelen juist en nodig. Zeker, God laat de naties hiermee opschudden. (Op geen enkele manier ben ik van plan om het pijnlijke lijden van degenen die werkloos zijn, of ziek zijn, of die zijn gestorven, of hun geliefden te minimaliseren. Zij hebben onze gebeden en andere praktische daden van medeleven nodig).

Nu, tegen al het slechte nieuws in, is er heel goed nieuws. Vanwege de wereldwijde onzekerheid, het opschudden en de paniek, zijn delen van de wereld heerlijk aan het rijpen voor een geestelijke oogst als nooit tevoren. Zoals we al meer dan een jaar met elkaar delen, schudt God met wat er geschud kan worden, zodat wat niet geschud kan worden, blijft bestaan. (Hebreeën 12:27) Het schudden is nog niet voorbij. Ook de oproep aan individuen en naties om zich te bekeren is nog niet voorbij. Terwijl de gemeente bidt dat de bevingen leiden tot een eerlijk en rechtvaardig leiderschap over de naties, en als de gelovigen correct reageren, ligt er een ongekende, wereldwijde oogst in het verschiet. Dit is een belangrijk onderdeel van het bredere zicht.

Door de wereldwijde crisis wil God de corruptie in individuen, systemen, instellingen en in onze hele maatschappelijke orde blootleggen. We moeten ernstig bidden dat Hij de duisternis blootlegt door de schittering van Zijn licht. Zo'n proces zal noodzakelijkerwijs moeilijk zijn. Onschuldigen lijden of zullen lijden. We moeten ons nu voorbereiden om hen te helpen in de kracht van de Geest.

Het belangrijkste is dat we de tijd gebruiken voor de zaak van het Koninkrijk van God! Wat de oorzaken van deze wereldwijde pandemie ook zijn, u en ik hebben de grote opdracht gekregen om goed nieuws te verkondigen, het beeld van Jeshua te weerspiegelen, licht te laten schijnen in de duisternis en discipelen van alle volkeren te maken. Moge dat onze vreugde zijn!