www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een beeld van een Pinksteropname in Hebreeën 12 (Pinksterstudie deel 4)

Stephanie Dawn - 8 mei 2020.

"Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel."

(Hebreeën 12:22-24)

Mijn lieve medewachters, hoe komt het dat we dit niet hebben gezien? Wanneer komen we naar de hemelse berg Sion en de stad van de levende God? Wanneer we binnenkomen in onze kamers, die Jezus voor ons heeft voorbereid in het Hemelse Jeruzalem? Wanneer zullen we een feestelijke bijeenkomst bijwonen? Wanneer zullen de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven samenkomen? Dit is toch een beschrijving van de opname!

Maar u bent gekomen naar de berg Sion en naar de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem

 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Johannes 14:2-3)

 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen. (Filippenzen 3:20-21)

 Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden. (Jesaja 26:20-21)

 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer. (Joël 2:15-16)

 Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. (Openbaring 21:9-11)

Onze kamers bevinden zich in het huis van onze Vader, in het hemelse Jeruzalem, op de hemelse berg Sion. We gaan ze binnen bij de opname om verborgen te zijn in de tijd van Gods toorn, en we verlaten ze om bij de tweede komst met Hem terug te komen (Openbaring 19). Het lijkt erop dat we tijdens het Duizendjarig Rijk uit onze kamers in de heilige stad, Nieuw Jeruzalem, kunnen komen en gaan.

 

Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem

 

 

...en met ontelbare engelen in feestelijke samenkomst...

 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. (Openbaring 19:9)

 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. (Efeziërs 5:31-32)

 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. (Matteüs 25:10)

Weet je nog dat we in deel 1 van onze studie opmerkten dat op de oorspronkelijke Pinksterdag (Sjavuot) de oudsten van Israël de berg Sinaï bestegen om een "verbondsbevestigingsmaaltijd" met de HEER te nuttigen?

 Vervolgens klommen Mozes en Aäron naar boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was er iets als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. (Exodus 24:9-11)

...en aan de vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven...

 En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem. (2 Thessalonicenzen 2:1)

Onze vereniging/bijeenvergadering wordt in de interlineaire beschreven als Strong's #3831:

panéguris: een feestelijke bijeenkomst

Origineel woord: πανήγυρις, εως, ἡ

Onderdeel van Toespraak: Naamwoord, Vrouwelijk

Vertaling: panéguris Fonetische Spelling: (pan-ay'-goo-ris)

Definitie: een feestelijke bijeenkomst.

HELPS Woordstudies:

3831 panḗgyris (vanaf 3956 /pás, "all" en 58 /agorá, "publieke plein, ontmoetingsplaats") - goed, een verzamelplaats waar mensen elkaar ontmoeten voor een gemeenschappelijk doel, vooral het vieren (herdenken) of om feestelijk te zijn (BAGD).

 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Johannes 14:1-3)

Let op hoe Jezus ons tot Zich zal nemen als je de volgende passage leest.

 Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal worden aangenomen [ontvangen] en de ander zal worden achtergelaten. (Matteüs 24:40-41; Marcus 13:34-35)

Ik geef toe dat er verschillende interpretaties van deze passage zijn. Wat ik interessant vond, was dat het gebruikte woord, paralambanetai, elders wordt gebruikt om "ontvangen" weer te geven - zoals in: degenen die worden opgenomen zullen worden ontvangen door het Lam. Onze ontvangst in de hemel is wanneer we van de aarde worden gehaald en samenkomen voor het Lam. Dat we in de hemel zijn ingeschreven betekent dat we in het levensboek van het Lam staan vanaf de grondlegging van de wereld (Openbaring 17:8).

...en aan God, de rechter van allen...

Ik geloof dat dit een verwijzing is naar de Rechterstoel van Christus, waar de heiligen hun beloning zullen ontvangen of verliezen:

 En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid, om hen te redden die reikhalzend naar hem uitzien. (Hebreeën 9:27-28 - ESV)

 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korintiërs 5:10)

 U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. (Romeinen 14:10-12)

 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, (1 Korintiërs 3:12-15)

 Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. (1 Korintiërs 9:24-25)

 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad. (2 Timoteüs 4:8)

 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jakobus 1:12) (Ook Openbaring 2:10:"Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.")

 En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. (1 Petrus 5:4)

 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. (Openbaring 22:12)

Ik geloof dat de dag van Christus het hemelse spoor is, terwijl de dag des Heren op aarde zijn gang gaat. De Dag van Christus is de verlossing en de beloning van de heiligen, wanneer het "tijdperk van genade" is voltooid en het ware lichaam van Christus wordt opgeroepen om zich bij Jezus te voegen in de heerlijkheid. De Dag des Heren is de dag des oordeels voor hen die "geweigerd hebben de waarheid lief te hebben en dus gered konden worden" (2 Tessalonicenzen 2:10).

...en aan de geesten van de rechtvaardigen volmaakt gemaakt...

Ik geloof dat dit verband houdt met onze volledige verlossing door het bloed van het Lam.

 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? (1 Korintiërs 15:51-55)

 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Efeziërs 4:30)

 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeziërs 1:7-14)

...en aan Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond...

 Daarom is hij de bemiddelaar van een nieuw verbond, zodat zij die geroepen zijn de beloofde eeuwige erfenis ontvangen, aangezien er een dood is die hen verlost van de overtredingen die onder het eerste verbond zijn begaan. Want als er een testament is, moet de dood van degene die het heeft gemaakt, worden vastgesteld. Want een testament treedt pas in werking bij de dood, omdat het niet van kracht is zolang degene die het gemaakt heeft nog leeft. Daarom werd zelfs het eerste verbond niet zonder bloed ingehuldigd. Want toen elk gebod van de wet door Mozes aan het hele volk was verklaard, nam hij het bloed van kalveren en geiten, met water en scharlakenwol en hysop, en besprenkelde zowel het boek zelf als het hele volk met de woorden: "Dit is het bloed van het verbond dat God voor u heeft bevolen." En op dezelfde manier besprenkelde hij met het bloed zowel de tent als alle vaten die in de aanbidding werden gebruikt. Inderdaad, onder de wet is bijna alles gezuiverd met bloed, en zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving van zonden. Het was dus noodzakelijk dat de kopieën van de hemelse dingen werden gezuiverd met deze riten, maar de hemelse dingen zelf met betere offers dan deze. Want Christus is binnengekomen, niet in heilige plaatsen die met handen zijn gemaakt, die kopieën zijn van de ware dingen, maar in de hemel zelf, om nu in de aanwezigheid van God voor ons te verschijnen. Het was ook niet de bedoeling om zichzelf herhaaldelijk aan te bieden, aangezien de hogepriester elk jaar de heilige plaatsen betreedt met bloed dat niet van hem is, want dan had hij sinds de stichting van de wereld herhaaldelijk moeten lijden. Maar zoals het nu is, is hij aan het einde der tijden voor eens en altijd verschenen om de zonde op te ruimen door het offer van zichzelf. En zoals het voor de mens is bestemd om eenmaal te sterven, en daarna het oordeel komt, zo zal Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, een tweede keer verschijnen, niet om met de zonde om te gaan, maar om hen te redden die reikhalzend naar hem uitzien. (Hebreeën 9:15-28 ESV)

...en aan het besprenkelde bloed dat een beter woord spreekt dan het bloed van Abel.

Het besprenkelde bloed verwijst terug naar het bloed van het Lam, Jezus, de bemiddelaar is van het Nieuwe Verbond. Het bloed van Abel verwijst naar het doel van de dag des Heren, namelijk de aarde te reinigen van haar bloedschuld en goddeloosheid en degenen te straffen die weigerden de waarheid lief te hebben en gered te worden (2 Tessalonicenzen 2:12).

De Pinkster-connectie

Ok, u zegt, ik kan hier de opname zien, met onze samenkomst in de hemel en de verlossing van onze lichamen. Maar waar past Pinksteren daar in? Hiervoor wenden we ons tot een hele passage om de context vast te stellen:

 >Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven."

De passage begint met het beschrijven van het geven van de Wet aan Mozes op de berg Sinaï op welke dag? PINKSTEREN. Het gaat door zonder onderbreking:

 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel."

Dit is de prachtige verbinding met wat we hierboven hebben besproken. En wat volgt er? Ga verder

  Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. (Hebreeën 12:18-29)

Heb je de connectie opgemerkt die bevestigt dat de auteur de ontsnapping op de berg Sinaï verbindt met de ontsnapping welke nu komt? De auteur beschrijft dan een beving van de hemel en de aarde, om de krachten uit hen te verwijderen om het Koninkrijk van Jezus te vestigen dat nooit zal worden geschud! We weten dat er bij de opname een ontsnappingsroute is, gevolgd door een tijd van toorn op aarde.

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lucas 21:36)

Het geven van de Wet op de Sinaïberg was een sombere en dramatische gebeurtenis, OP PINKSTEREN, die de auteur van Hebreeën samenbindt met een toekomstige feestelijke bijeenkomst in de hemel als een ontsnapping, gevolgd door een beving van de hemel en de aarde. Zou dit een aanwijzing kunnen zijn dat deze bijeenkomst ook op een toekomstig Pinksteren zal plaatsvinden, gevolgd door een tijd van beproeving op aarde?

( )

Het Woord van de twee Bergen.
Hebreeën 12:8-29

Bent u zeker van uw plaats in de feestelijke bijeenkomst? Als u twijfelt, lees dan alstublieft: Blessed Assurance: A Guide to Rapture Readiness


Bron: A Picture of a Pentecost Rapture in Hebrews 12 (Pentecost Study Part 4) - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates