www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zijn werken en geboden noodzakelijk voor de redding?

()

Gary - 25 maart 2020

Evangelie/verzoening-ontkenners snellen vaak naar Jakobus 2 om te zeggen dat werken noodzakelijk zijn voor het heil, en naar 1 Johannes om te zeggen dat gehoorzaamheid aan geboden noodzakelijk is voor het heil. Begrijpen ze het woord van God wel terecht?

Eeuwig leven is altijd een onverdiend geschenk geweest, zelfs vanaf Eden. God schenkt het leven uit zijn liefde en genade. Adam en Eva verdienden het leven niet, maar kregen het vrij toen God hen schiep. Ze behielden hun status als kinderen van God door niet [in het begin] te eten van de Boom van de Kennis van Goed en Kwaad. Maar zoals het verhaal gaat, hielden ze het niet eeuwig vol. Uiteindelijk gaven ze toe aan de leugen en een enkele overtreding bracht hen de geestelijke dood en de scheiding van God. God zou zijn onverdiende genade weer uitbreiden om hen en hun gelovige nakomelingen te redden door middel van het Beloofde Zaad.

Zoals de rest van de Hebreeuwse Bijbel - wat we het Oude Testament noemen - gaat laten zien is dat God absolute gerechtigheid eist. Wettische mensen (legalisten) hebben deze les nooit volledig kunnen begrijpen. "Goed genoeg" en "meestal heilig" waren nooit voldoende. Ooit. Dat is de duidelijke leer van de Schrift (b.v., Deut. 6:17-18; 11:1, 11:22-28; 28:14-29:1). Onthoud dit en vergeet het nooit: zegeningen als je Gods geboden doet en vervloekingen als je dat niet doet. Het is alles of niets. Dat is de duidelijke leer van de Torah en hoezeer de Farizeeën ook beweren trouw te zijn aan de Wet, ze bagatelliseren de Wet altijd, zoals pseudo-genade-predikers zoals John MacArthur dat doen, waar hij, zoals bijna alle legalisten, het gewicht van Jezus' woorden bagatelliseert. "Oh, dat is gewoon figuurlijk," zeggen ze. Nee! Jezus meende wat Hij zei: als je oog je doet zondigen, ruk het dan uit. Zo ernstig is de zonde en zo ernstig is de consequentie van de zonde.

Wanneer de legalist geconfronteerd wordt met een passage als Matteüs 5:29-30, denkt hij bij zichzelf: "Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik aan deze norm voldoe? Hoe kan ik voldoen aan deze regel voor mijn eigen zelfbehoud?" Omdat hij dat steevast niet kan, verzacht hij het gewicht van de woorden op zo'n manier dat hij kan beweren dat hij aan de norm voldoet, of, als hij niet uit de benarde situatie kan komen, suggereert hij dat zijn zelfopgelegde boetedoening een voldoende verzoening is om hem terug te brengen in de juiste positie bij God.

De berouwvolle daarentegen wordt naar de aarde gebogen door het gewicht van de woorden, omdat hij gelooft dat de woorden precies betekenen wat ze zeggen. De bescheidenheid van het hart kronkelt niet als een slang om de woorden heen, maar ligt gebroken in het stof als hij de woorden accepteert zoals ze zijn. En het is in die plaats van een volslagen berouw dat genade kan worden gevonden.

Vroeger dacht ik als een legalist, totdat ik de genade vond. Dat wil zeggen, totdat ik het goede nieuws geloofde.

 Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God [is] door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God [als] openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. - Romeinen 3:21-25 (HSV)

De wet was een eis van volmaakte rechtvaardigheid, maar het was ook een systeem van boetedoening: offers en offers, het vergieten van bloed en het slachten van dieren. Dit systeem toonde duidelijk aan dat niets wat men zelf heeft gedaan, een persoon zich van zijn wandaden kon zuiveren. Een vervanger was nodig.

 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. - Hebreeën 9:22 (HSV)

Het Oude Testament 1. openbaarde Gods eis van volmaakte rechtvaardigheid, 2. gaf de voorkeur aan een vervangend offer in de plaats van volmaakte rechtvaardigheid, en 3. verkondigde dat alle mensen hopeloos verloren zijn, behalve door verzoening (Ps. 14:3; 53:1; 143:2; Jes. 64:6-7; vgl. Lc. 18:19; Jak. 2:10; 3:2).

Als je deze drie basisvoorschriften van Gods woord kunt begrijpen en aanvaarden, ben je nu klaar om de Bijbel op zijn eigen voorwaarden te aanvaarden, vertrouwend op de duidelijke betekenis van de Schrift. En het belangrijkste is dat je klaar bent om het goede nieuws van de verlossing te ontvangen en te geloven:

 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften... - 1 Korintiërs 15:1-4 (LSV)

Dus nu komen we bij de kern van de zaak:

Zijn werken nodig voor de redding? Ja, als je met werken bedoelt dat je in Gods Zoon moet geloven:

 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft. - Johannes 6:28-29 (HSV)

()

Zijn geboden noodzakelijk voor het heil? Ja, als je met geboden bedoelt dat je in Gods Zoon moet geloven:

 Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. - 1 Joh. 3:21-24 (HSV)

()

Is overwinnen noodzakelijk voor het heil? Ja, als je met overwinnen bedoelt dat je in Gods Zoon moet geloven:

 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? - 1 Johannes 5:4-5 (HSV)

()

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. Joh. 3:18

De werken volgen op de verlossing. Zij zijn er niet de oorzaak van. Zij die anders zeggen zijn vervreemd van Christus (Gal. 5:4) en hebben tevergeefs geloofd (Gal. 2:21; 1Kor. 15:2). Laat je niet misleiden.

 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was? Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was! Hij dan Die u de Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. De zegen van Abraham door het geloof in Christus Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. - Galaten 3:1-14 (HSV)

- - -

Bron: Are Works and Commandments Necessary for Salvation? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates