www.wimjongman.nl

(homepagina)

Werken en vruchten: We ontwarren van het evangelie van al het andere

Hillary - 25 januari 2020

()

Het wordt steeds moeilijker om een gesprek te voeren over de goede werken van de gelovige, omdat de vijand in deze laatste dagen werken en vruchten heeft verdraaid in de boodschap van het kruis. Vaker wel dan niet wordt de gezonde prediking van het ware evangelie vervangen door de kakofonie van valse evangelieleer en leerstellingen van demonen die leren dat werken betrokken zijn bij het heilsproces, of dat werken gegarandeerd bewijs zijn dat iemand werkelijk gered is. Dit is een vergissing.

Op het moment dat je het evangelie van het bloed van Jezus weghaalt en het op werken zet, heb je een vals evangelie gecreëerd dat je niet kan redden, of een valse boodschap die je een aanleiding geeft om te verliezen wat God uit vrije wil heeft gegeven. Maar je kunt niet verliezen wat je niet hebt verkregen. Verlossing hangt af van Christus, niet van ons. Hij redt ons (en houdt ons gered) "niet door werken van gerechtigheid die wij hebben gedaan". (Titus 3:5) De gaven en de roeping van God zijn onherroepelijk, wat betekent "zonder berouw". (Rom. 11:29) God zal niet van gedachten veranderen.

Maar net zoals Ef. 2:8-9 ons in niet mis te verstane bewoordingen vertelt dat we gered zijn door genade door geloof, niet door werken, zo vertelt Ef. 2:10 ons expliciet dat we gered zijn voor de goede werken die God van tevoren voor ons heeft toebereid. Goede werken zijn Gods wil voor de gelovige. Als de Kerk moeten we dit correct indelen. We moeten in staat zijn om bijbelse vermaningen tot goede werken te volgen zonder ze te verwarren met prestatiegerichte eisen voor verlossing, eeuwig leven of de boodschap van het kruis.

Houd het evangelie duidelijk en zuiver. De voortdurende disciplines en dienstbaarheid van het christelijke leven zijn een geheel eigen zaak. Als je eenmaal wedergeboren bent, ben je voor eeuwig gerechtvaardigd. Je kunt niet ongerechtvaardigd worden. Dit begrip is essentieel, zodat we de genade van God niet verknoeien.

Het evangelie van Christus zit niet vol met mooie woorden of schattige clichés. Het is eenvoudig, duidelijk en krachtig.

Allen hebben gezondigd, en het loon van de zonde is de dood. Maar het geschenk van God is het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heer, die voor onze zonden aan het kruis stierf, werd begraven en op de derde dag weer opstond. Wanneer je vanuit je hart vertrouwt - niet door louter hoofdkennis of intellectuele instemming, maar oprecht gelooft - dat Hij aan dat kruis stierf in plaats van jou, terwijl Hij de doodstraf nam die jij verdient, dan is je geloof verantwoordelijk voor de gerechtigheid. Je wordt gerechtvaardigd door Gods genade en voor altijd gered. (Rom. 3:23, Rom. 4:1-8, Rom. 6:23, 1Kor 15:1-4, 2Kor. 5:21, Titus 3:5-7, Rom. 11:29, etc.)

Er is niets wat je kunt doen om het te verdienen, te houden of te verliezen. Je bent door het bloed gekocht, een door de Heilige Geest verzegeld bezit tot de dag van de verlossing. Je bezit jezelf niet en kunt jezelf niet terugbrengen naar het warenhuis. Dit is de garantie van je erfenis. Als God je een garantie geeft, kun je beter geloven dat Zijn woord betrouwbaar, trouw en waarachtig is!

 "In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeze 1:13-14) "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen." (Efeze 2:8-10)

Niets van jezelf

De Schrift is duidelijk, dat we gered zijn tot goede werken, alleen niet dóór deze. Maar goede werken zijn belangrijk en geboden voor de gelovige, dus hoe moedigen we elkaar aan tot goede werken in een cultuur die gevuld is met populaire leraren en predikers die een vals, stiekem, op werken gebaseerd evangelie hebben gepresenteerd? De dreiging om je redding te verliezen en naar de hel te gaan is een makkelijke manier om iemand in het gareel te houden, een goede jongen of meisje te zijn die op eieren loopt in de schrik om te rotzooien. Dit is tegen alles wat de Bijbel leert. Hoe gaan we "correct" om met het woord van de waarheid als een werkman die zich niet hoeft te schamen? (2 Tim. 2:15)

Laten we het eerst hebben over wat er werkelijk gebeurt als je gered wordt. Een duidelijk begrip hiervan zal al het andere in zijn juiste context plaatsen.

()

Wat wedergeboren worden echt betekent

In Johannes 3 zei Jezus tegen Nicodemus: "Je moet opnieuw geboren worden." Geboren worden is een eenmalige gebeurtenis. De ene minuut ben je niet geboren, de volgende minuut ben je geboren. Je blijft niet de rest van je leven geboren worden. En je kunt nooit meer ongeboren zijn, zelfs niet als je sterft.

We worden opnieuw geboren als we geloven dat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gehangen en de straf voor onze zonde op zich heeft genomen (Johannes 3:3-17). Hij noemt dit 'van bovenaf geboren zijn' of 'uit de Geest geboren zijn'. Ooit was je geen kind van God, en nu ben je een kind van God geworden. Dit is een geschenk: "aan hen heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden" (Johannes 1:11-13). Je ontvangt een nieuwe natuur die niet kan zondigen, omdat die uit God is geboren. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet (1 Johannes 3:9, HSV). Daarom kan dit niet sterven.

Ik zeg het nog eens. Ieder die God geboren is, doet de zonde niet. (1 Johannes 3:9, NKJV). Daarom kan dit niet sterven.

Nadat je opnieuw geboren bent, is je redding verzekerd, omdat je een kind van God bent geworden, dat niet kan zondigen. Je bent de gerechtigheid van God geworden (2 Kor. 5:21). Maar je vlees is niet opnieuw geboren. Je vlees zondigt nog steeds. Jezus heeft je vlees niet gered en je vlees zal het koninkrijk van God niet beërven (1 Kor. 15:50). Je vlees heeft niet het eeuwige leven, maar jij wel. Daarom zal je vlees sterven of veranderd worden in een oogwenk. Corruptie zal geen onsterfelijkheid krijgen, de sterfelijkheid zal de onsterfelijkheid krijgen, en je zult een verheerlijkt lichaam krijgen dat past bij de nieuwe natuur die uit de Geest is geboren (1 Kor. 15:50-58).

Totdat dat gebeurt, moet je jezelf als dood voor de zonde beschouwen, want je bent een wedergeboren kind van God dat rondloopt in een lijf dat niet rendabel is en het heeft niets goeds in zich (Johannes 6:63, Rom. 6:10-12, Rom. 7:18).

Wat er na je wedergeboorte gebeurt, bepaalt veel dingen, zowel aards als hemels, maar heeft geen invloed op je eeuwige bestemming. Maar om vergissingen te voorkomen, moet je het onderscheid begrijpen tussen geboren worden en je leven leven. Dit lijkt voor de hand te liggen, weet ik, maar er zijn veel mensen die een valse evangelieboodschap onderwijzen welke iets anders vertelt. Geboren worden is een eenmalige gebeurtenis. Je leven leven is een levenslange gebeurtenis die alleen kan gebeuren nadat je geboren bent. En je kunt niets doen om jezelf te helpen "meer geboren te worden". Je kunt niet "meer gered" worden. Je wedergeboorte is "niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van de mens, maar uit God" (Johannes 1:13).

Dus nadat je opnieuw geboren bent, kun je alle vragen of twijfels over je redding en eeuwige zekerheid van de tafel halen, omdat 1) je vlees het deel is dat zondigt (1 Johannes 1:8-10) en Jezus niet voor je vlees stierf, maar 2) Hij stierf wel voor jou, en als je eenmaal een wedergeboren kind van God bent, kun je niet meer zondigen (1 Johannes 3:9), wat betekent dat je niet meer kunt sterven. De zonde woont in je vlees, maar dit ben jij niet (Rom. 7:17-20). Zijn zaad blijft in je (1 Johannes 3:9) en Hij gaat zijn zaad niet uit je terug halen. Je bent overgegaan van de dood naar het leven (Johannes 5:24). Je bent IN CHRISTUS (Kol. 3:2-4). Je kunt weten dat je het eeuwige leven hebt (1 Johannes 5:10-13), en je kunt verder gaan in het werkelijke leven van een eeuwig-zeker-voor-altijd leven.

Wat betekent dit? Hoe ziet het eruit? Wat is Gods wil voor Zijn kinderen? Hier kunnen we beginnen te praten over werken en vruchten.

()

Vruchtbaarheid en de vrucht van God

"Heeft Hij er niet maar één gemaakt,
hoewel Hij nog geest overhad?
En waarom die ene?
Hij zocht een goddelijk nageslacht."
(Mal. 2:15a)

Het huwelijk is een kostbaar symbool om onze eenheid met Christus te beschrijven. Als de Gemeente zijn we Zijn lichaam en groeien we nog steeds (Efeze 4:13-16). Net als in het begin voegt de Heer nog steeds toe aan zijn Gemeente! (Handelingen 2:47). Hij gebruikt ons, de individuele leden van zijn lichaam, vaak om te planten of te besproeien de zaden die Hij geeft (1 Kor. 3,6-8). Dit is vruchtbaarheid, maar niet de enige soort. We worden aangespoord om in de Geest te wandelen, zodat ons leven vol is van de vrucht van de Geest.

Maar we kunnen helemaal niet vruchtbaar zijn als we niet in de wijnstok blijven.

 "Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft" (Johannes 15:4).

Omdat goede werken nauw verweven zijn met vruchtbaarheid, is het gepast om het gesprek in deze richting te sturen. Vooral omdat veel grote broeders in de evangelische wereld zelfbenoemde vrucht-inspecteurs zijn geworden van andere familieleden, die het naar buiten toe geziene gebruiken om de toestand van hun eeuwige ziel te valideren of in twijfel te trekken. Hoewel onze werken ons voor de mensen kunnen rechtvaardigen, of niet, is het eeuwige leven, zoals we in de Schrift hebben gezien, geen geldig onderwerp meer. Als we opnieuw geboren worden, is onze ziel veilig in Christus en kan onze vruchtbaarheid aan onze verlossing niets toevoegen of wegnemen.

Dus voordat ik verder ga, nog een kort woord hierover.

Op zoek naar bewijs

Bewijzen goede werken dat iemand echt opnieuw geboren is? Nee. (2 Kor. 11:14-15, Matt. 7:21-23)

Kan iemand die het geloof in de dood en opstanding van Christus belijdt, geen zichtbare "vrucht" hebben en toch echt gered worden? Ja, want vrucht is geen vereiste of garantie voor verlossing (Ef. 2:8-9, Titus 3:5). Het eeuwige leven is een garantie voor verlossing. Vrucht gebeurt wanneer een gelovige in de wijnstok blijft, zijn geboden onderhoudt en een discipel wordt (Johannes 15:1-17). Helaas doet niet iedereen dit. Sommigen lopen in het vlees als vleselijke baby's in Christus (1 Kor. 3:1 NKJV, Rom. 8:5-11, Gal. 5). Dat zouden ze niet moeten doen, maar dat doen ze wel.

Moeten we niet op zoek gaan naar de vruchten in iemands leven om te weten of ze echt gered zijn? NEE. Ten eerste, de passage die zegt "door hun vrucht zult u ze kennen" (Matt. 7:15-20) verwijst naar valse profeten, niet naar christenen. Ten tweede, de vrucht in die passage is de leer. Het is niet het gedrag, de daden, de handelingen of de werken (Matt. 12:33-35, Lucas 6:44-45).

Kan een ongered persoon liefdevol, trouw en vriendelijk zijn en veel goede vruchten afwerpen? Ja. Er zijn veel filantropen, Jehovah's Getuigen, Mormonen, activisten en Moeder Teresa types in overvloed aanwezig in meer goede werken dan sommige christenen. Mijn gedachte is dat velen van hen zichzelf proberen te rechtvaardigen (hun goedheid bewijzen zonder op de gerechtigheid van Christus te vertrouwen) en dus in overvloed goede daden verrichten.

Kan een gered persoon dat allemaal niet hebben? Ja.

Moeten we, nu we opnieuw geboren zijn, goede werken hebben? Moeten we in heiligheid wandelen? Moeten we ons zuiveren en met de hulp van de Heilige Geest, die binnenin is, in die Geest wandelen, het vlees verloochenen en de zonde verzaken?

JA en JA en JA tot in oneindigheid! (2 Kor. 5:14-15, Rom. 12:1-2, 1 Kor. 6:12-20, 1 Johannes 3:2-4)

()

Hier is een van de redenen waarom het zo dringend is om het evangelie goed voor ogen te krijgen. Het is de genade die ons in heiligheid traint, zodat we een gezuiverd volk van God kunnen worden, ijverig in goede werken. Maar als we de genade afzwakken, er waarschuwingsetiketten op plakken en er ontkenningen op plakken, hoe kunnen we dan de waarheid weten?

 "Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken" (Titus 2:11-14).

Sommige ongelovigen zullen mooie "vruchten" laten zien, terwijl sommige christenen helemaal geen vruchten laten zien. Of het kan een tijdje blijven rusten. Sommige Christenen tonen onmiddellijk overvloedig vrucht. Een goed voorbeeld is de voormalige psychische en New Age auteur, Doreen Virtue, die een bestseller multi-miljonair auteur was bij een toonaangevende New Age uitgeverij. Jezus heeft haar in 2017 gered, glorie aan God, en ze heeft afstand gedaan van haar vroegere leven. Ze liet het allemaal achter zich om van alle kanten financiële ruïnes en laster te oogsten. Het verdriet en het berouw dat ze in haar video's en berichten over haar vroegere leer en offergaven uitspreekt is voelbaar. Ze is toegewijd aan Jezus en haar bediening is gericht op de waarheid.

Maar niet iedereen reageert zo snel op de Heilige Geest. Jammer genoeg blijven sommige mensen baby's in Christus. Sommigen blijven kinderen die door elke wind van leer heen en weer worden geslingerd (Efeze 4:14). Daarom spoort Petrus ons aan om naar de "zuivere melk van het woord" te verlangen, zodat we kunnen groeien (1 Petrus 2:2). Sommigen groeien nooit en missen de zegening van een leven dat groeit in geloof, liefde en gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader.

Het punt is dat we niet altijd "vrucht" of bewijs van verlossing in iemands leven vinden en niet geroepen zijn om dat te doen. In plaats daarvan zijn we geroepen om het evangelie te verkondigen, vast te houden aan een goede leer, te berispen, te vermanen, te bemoedigen en lief te hebben. God, degene die in de eerste plaats de vermeerdering geeft, is degene die berouw geeft aan hen die in de fout gaan. Hij kastijd zijn kinderen (Hebr. 12:5-11, Openbaring 3:19).

Maar als zijn dienaren kunnen we nederig en zachtjes correctie aanbieden.

 "Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen" (2 Tim. 2:24-26).

Je hoeft nooit meer te vragen: "Wat is mijn levensdoel?" Want hier is waar je voor geboren bent.

 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen (Ef. 2:10).

Het is Gods wil dat wij, Zijn kinderen, ijverig zijn in goede werken.

De Schrift leert dat onze goede werken:

* winstgevend zijn voor de gelovige, beloningen oogsten, en een schat in de hemel neerleggen,
* de redelijke dienst zijn van iemand die door genade door geloof gered is,
* God verheerlijken,
* ons rechtvaardigen ten overstaan van de mensen,
* ons getuigenis sieren,
* zijn hoe we van elkaar houden.

Een terugkerend thema in het Nieuwe Testament is de winstgevendheid en vruchtbaarheid van onze goede werken. (Voor de goede orde, je kunt niet "profiteren" van de redding; het is een gratis geschenk.) Hoe profiteren onze goede werken ons? De apostel Paulus wil graag dat de gelovigen een hemels verslag hebben dat rijk is aan beloningen voor de manier waarop zij hem en andere heiligen hebben gediend. Let hier op:

 "Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God (Fil. 4:16-18). "Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen" (Titus 3:8). "En ook de onzen moeten leren anderen voor te gaan in het doen van goede werken, om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien, opdat zij niet onvruchtbaar zijn" (Titus 3:14).

Jakobus spreekt ook over winst.

 "Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood" (Jakobus 2: 14-17).

Dood betekent hier niet dat er geen geloof bestaat, maar dat het onvruchtbaar is zoals de dood van Saraï's baarmoeder (Rom. 4:19, NKJV). Saraï was niet zonder baarmoeder. Ze had een baarmoeder; ze was echter onvruchtbaar. Niet in staat om vrucht voort te brengen. Het onrendabele geloof is voor niemand anders van nut en kan er ook toe leiden dat we ongehoorzaam zijn aan Gods gebod om elkaar lief te hebben. Winstgevend geloof daarentegen legt een schat in de hemel neer, terwijl het anderen redt uit trieste situaties als naaktheid en honger.

 "Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid" (1 Joh. 3:16-18).

De apostel Paulus neemt geen blad voor de mond:

 Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen" (1 Kor. 3:11-15).

Voor vrouwen zijn goede werken haar "versierselen" (1 Tim. 2:9-10). Goede werken verheerlijken God (1 Petrus 2:12). Jezus geeft ons twee scenario's. In het ene scenario we onze geheime goede werken oogsten in de hemel (Matt. 6:1-4). In het andere, mensen door de goede werken die ze zien, zij God verheerlijken (Matteüs 5:16). De goede werken brengen een overvloed aan dankbetuigingen aan God (2 Kor. 9:7-15).

Hoewel de Schrift overduidelijk aangeeft dat we niet gerechtvaardigd worden door werken (zie Romeinen en Galaten, en lees de hele Bijbel), rechtvaardigen onze werken wel het geloof dat we claimen in de ogen van de mensen. "Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien" (Jakobus 2:18, 24). Je ziet dan dat een man wordt gerechtvaardigd door werken, en niet alleen door het geloof." Zelfs Abraham werd niet gerechtvaardigd door zijn werk dat God zag; hij werd gerechtvaardigd omdat hij geloofde wat God zei. Als er al sprake was van roemen, dan was dat voor de mensen. "Want als Abraham gerechtvaardigd was door werken [zie Jakobus 2:21], dan heeft hij iets om over te roemen, maar niet tegenover God (Rom. 4:2).

God, die het hart kent, hoeft het werk van een mens niet te zien om te weten of die man geloof heeft. Onze medemens, vooral degenen die nog niet de inwonende Heilige Geest hebben, kunnen het hart niet op die manier onderscheiden. Daarom getuigen onze goede werken van God en getuigen zij voor een waakzame wereld van de Heer.

()

Liefde.

Het komt allemaal terug op de liefde van God. "Als je Mij liefhebt, hou dan mijn geboden" (Johannes 14:15). Hij dwingt noch het liefdevolle, noch de gehoorzaamheid af. Het enige gebod dat onze verlossing beïnvloedt is om het evangelie te geloven. Maar iemand die getransformeerd is door een openbaring van Gods genade, in wie de Heilige Geest niet gedoofd is (1 Thess. 5:19), die verlangt om Degene te dienen die, terwijl wij nog zondaars waren, ons liefhad en voor ons stierf (Rom. 5:8), die heeft de zoetste roeping voor hun leven gekregen.

 "Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is" (2 Kor. 5:14-15). "De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn, en de uitwerking van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid" (Jes. 32:17). "Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God" (2 Kor. 7:1).

Als we in het vlees wandelen, leven we voor onszelf, maar als we het vlees verloochenen en in de Geest wandelen, o, de zoetheid van die door de Geest geboren vrucht in ons! Zo kunnen we nuttige vaten worden voor de Meester die ons met zijn eigen bloed heeft gekocht.

 "Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereedgemaakt" (2 Tim. 2:20-21).

Houd van Hem, geheiligden.

Houd van elkaar.

Zie de dringende noden. Geef blij en royaal van wat je hebt. Wees teder en vriendelijk. Zet uw oude mens, die toch al dood is aan de kant, en doe die nieuwe mens aan die niet kan zondigen. Wandel in de nieuwheid van de Geest. Voed de hongerigen. Kleed de naakten. Verwelkom de vreemdeling. Bezoek de gevangene, of diegene nu achter de tralies zit of dat hij vastzit aan zijn eigen angst en wanhoop. Richt je gedachten op de dingen hierboven. Leg schatten in de hemel neer. Spreek een bemoedigend woord tot het vermoeide hart. Geef een kopje koud water aan de kleintjes. Verwissel een luier. Maak het eten klaar voor een nieuwe moeder en breng het naar haar huis. Bid voor je familie, je vrienden, het lichaam van Christus, de vervolgde kerk, je ongeredde vriend, je voorganger, je favoriete leraren op YouTube.

Je bent hiervoor geboren.

 "En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof" (Gal. 6:9-10).

 "En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus" (Kol. 3:23-24).

Bron: Works and Fruits: Untangling the Gospel from Everything Else - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates