www.wimjongman.nl

(homepagina)

Tot de vierde generatie en de tijd van het oordeel van God

Door Elhanan ben-Avraham - 9 april 2020

( )

Kunst van Elhanan ben-Avraham

Hij zal in geen geval de schuldigen vrijpleiten, door de onrechtvaardigheid van de vaders aan de kinderen tot de derde en vierde generatie te bezoeken - uit De Tien Geboden. Laat niemand u misleiden, want die dag zal pas komen als er een grote opstand tegen God is. - 2 Thes. 2:3

Hoe lang is vier generaties? Toen God de oude en kinderloze Abraham aansprak en hem vertelde dat hij een zoon zou krijgen, vertelde Hij hem ook de toekomst van dat ene zaad. Dat kind, Isaak, zou zich vermenigvuldigen tot een natie en in gevangenschap worden gehouden in een ver land. Dan zou God die natie bezoeken in "de vierde generatie", die vierhonderd jaar oud was (Genesis 15, 17), wanneer YHVH die natie en haar afgoderij zou oordelen. Dat was de voorspelling van de uittocht van Israël uit Egypte die 430 jaar later zou plaatsvinden. De reden die werd gegeven voor de onderbreking van vierhonderd jaar was dat de ongerechtigheden van de naties van Kanaän nog niet tot volle wasdom waren gekomen, wat zou uitmonden in de vierde generatie. Op dat moment zou Jozua (na nog eens veertig jaar door de ongehoorzaamheid van Israël) het land binnengaan en die volken veroordelen terwijl ze onverminderd doorgingen met hun verdorvenheden en zonden (die in de Torah worden opgesomd). Het was de tijd van de volheid voor die volken.

Dat principe werd later gecodificeerd in de Tien Geboden, door te zeggen: "want ik YHVH, uw God, ben een jaloerse God, die de ongerechtigheid van de vaders aan de zonen bezoekt tot in de derde en vierde generatie van hen die mij haten". Met andere woorden, ongerechtigheid zonder berouw stapelt op en neemt toe tot in de vierde generatie - vierhonderd jaar - wanneer het goddelijk oordeel komt.

Is er een historisch patroon dat voor elke vierde generatie kan worden waargenomen? Ten eerste werd Israël zelf gevormd in de vierde generatie: Abraham, Isaak, Jakob en de stammen van Israël. We zien in de Bijbelse geschiedenis dat de eerste tempel in Jeruzalem werd gebouwd door koning Salomo, vier generaties na de Exodus, in 967 voor Christus (1 Koningen 6:1). Dan zien we dat de tempel en Jeruzalem door de Babyloniërs in 486 v.C. vernietigd werden, aan het einde van een vergelijkbare periode vanaf de voltooiing van de tempel. Vanaf de terugkeer van het Joodse volk uit de Babylonische ballingschap in 386 voor Christus en de wederopbouw van Jeruzalem en het fundament voor de tweede tempel onder Nehemia, is het aan het einde van de vierde generatie dat de Messias naar Jeruzalem zou komen (zie de profetie van Daniël 9), en de vernietiging van de tweede tempel in 70 na Christus. In zijn Oudheden van de Joden XII:322 zegt Josephus in ongeveer 80 na Christus dat "de verwoesting van de Tempel tot stand kwam in overeenstemming met de profetie van Daniël, die 408 jaar eerder was gedaan".

De profeten van Israël spraken over deze gebeurtenissen ruim voordat ze zich voordeden, waarbij ze het volk vermanen om zich af te keren van hun ongerechtigheden, zodat er geen oordeel over hen zou worden geveld. In elk geval werd de waarschuwing van de profeet in de wind geslagen en werd het oordeel een historische realiteit. Aan Ezechiël werd verteld om driehonderdnegenennegentig dagen op zijn linkerzijde te liggen, elke dag vertegenwoordigend een jaar van de ongerechtigheid van Israël, en om het komende oordeel te profeteren, als er geen berouw werd getoond (Ezechiël 4).

Nog later regeerde het islamitische Ottomaanse Rijk over het Heilige Land van 1517 tot 1917 - vierhonderd jaar - en toen werd het veroverd door de Britten, een tijd waarin de Joden na een ballingschap van 2000 jaar naar het oude land terugkeerden. In 1948 werd de natie Israël drie jaar na de verwoestende Holocaust van de Joden in Europa opnieuw geboren.

Is er iets dat we in onze eigen tijd zouden kunnen leren van deze gebeurtenissen uit het verleden en het patroon van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan? Men kan zeggen dat Amerika, de meest vrije en welvarende en gezegende natie van de moderne wereld, die aantoonbaar is gebaseerd op joods-christelijke waarden, nu zijn vierde generatie nadert. De eerste kolonie die werd opgericht was Jamestown in 1608, een economische onderneming van het Britse Rijk. Maar als men vanaf de landing van de Pilgrims op Plymouth ter wille van de godsdienstvrijheid in 1620, een groep toegewijde godvruchtige mensen die de Bijbel naar de Verenigde Staten van Amerika brachten en die de fundamenten ervan diepgaand beïnvloedden, dan naderen we de vierde generatie, waardoor 2020 het vierhonderdste jaar wordt. In beide gevallen is het bijbels gezien de vierde generatie, gebaseerd op het patroon van Abraham.

De grote veranderingen in Amerika die zich in de laatste generatie hebben voorgedaan, zijn opmerkelijk. Veel dingen die in de jaren vijftig niet alleen ongehoord, maar ook onvoorstelbaar waren, worden in de 21e eeuw in hoog tempo dagelijkse kost van de normaliteit. Dat omvat de gedwongen wettelijke erkenning van het homohuwelijk dat de eeuwenoude en essentiële definitie van het huwelijksconvenant tussen een man en een vrouw afstoot, en dus een herdefinitie van het gezin. Het zou ook het welig tierende gebruik en de legalisatie van drugs omvatten, abortus als een vorm van geboortebeperking, en de wijdverspreide toegang tot de meest grove vormen van pornografie, zelfs voor kinderen, de afbraak van het gezin en de grote toename van echtscheidingen, regelmatige massamoorden, die allemaal een verzaking zijn aan geërfde Goddelijke en Bijbelse waarden. Velen zijn het die zich hebben uitgesproken over de noodzaak om terug te keren naar die waarden, die echter worden bespot en gemarginaliseerd, net zoals de Profeten. En de grote kracht van Amerika (hoewel nu met een astronomische staatsschuld), vooral via de media en de verleende vrijheid van meningsuiting, heeft de naties op de planeet in deze neergang sterk beïnvloed, inclusief de belangrijkste producent van hardcore pornografie.

Yeshua (Jezus) sprak over een tijd die "ten tijde van de volheid van de heidenen (naties)" zou zijn, wanneer de redding en kennis van God over de hele wereld zou zijn gehoord, en dan zou Hij terugkeren naar Israël (Lucas 21:24, Romeinen 11:25). Voor het eerst in twee millennia van verstrooiing heeft het Joodse volk niet alleen zijn eigen natie weer in het oude land Israël (een fenomeen dat ongeëvenaard is in de geschiedenis), maar velen komen de Joodse Jeshua opnieuw onderzoeken en zien hem als de beloofde Messias. Tegelijkertijd zijn we in onze tijd getuige van een echte neergang in de voorheen christelijke wereld van het Westen, het afglijden van de goddelijke moraal in een atheïsme of pantheïsme van hopeloosheid, vooral in Europa, waar de islam steeds meer het religieuze vacuüm vult. We horen dagelijks over de verontwaardiging in de wereld, de dreiging van een kernoorlog, en de wrede chaos en het geweld van het eeuwige ongeluk in de moslimwereld, met name in Iran, de bakermat van de islamitische revolutie sinds 1979, en hun haat en voortdurende dreigementen van vernietiging tegen het Westen en het Christendom. De opkomst van geraffineerde massavernietigingswapens heeft de wereldbevolking een verbleking van angst en ongerustheid bezorgd.

De planeet lijkt een aan het ontstaan zijnde orkaan te zijn, en wij hier in Israël zijn in het oog van de storm. We kijken allemaal dagelijks toe hoe de waarheid en de geschiedenis worden verdraaid en vervormd in een poging om het Beloofde Land in tweeën te delen, waardoor twee naties worden gedwongen te leven op dit kleine stukje onroerend goed, en dat in naam van een vrede die op geen enkele manier gegarandeerd wordt en voortkomt uit een enorme verdeeldheid, te oordelen naar de dagelijkse retoriek van de moslimwereld (met inbegrip van onze directe buren de Palestijnen). Maar we zijn ons ook bewust van het profetische Bijbelse beeld dat voor ons ligt van een tijd dat God alle naties zou verzamelen in het dal van Josafat (wat het Hebreeuws is voor "het oordeel van God") voor hun ongerechtigheden, inclusief de verdeling van YHVH's land (Jesaja 14:2), het historische land Israël (Joël 3, Zacharia 12-14, Ezechiël 36-38, etc.). Het is de naderende tijd van de milo ha goyim - de volheid van de naties.

En nu heeft het jaar 2020 de hele wereld overspoeld met de pandemische plaag van het coronavirus, dat zich verspreidt en snel alle naties verlamt, wat misschien onze aandacht zal trekken. Het is in God in Wie we vertrouwen hebben.

Bron: To the fourth generation and the time of the judgment of God » Kehila News Israel