www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het is tijd om Yeshua's ware verjaardag te vieren: op het grootste Bijbelse feest van allemaal, Succoth!

Door Richard Honorof - 1 oktober 2020

()

Yeshua werd geboren op het feest van Succoth, de grootste van de zeven feesten van de Heer, op de 15e dag van de zevende maand, op de eerste dag van de zeven dagen van Succoth, op Gods feestdag voor blijdschap en vreugde!

Kerstmis wordt door miljoenen christenen gevierd als Yeshua's verjaardag. Maar het is tijd om de echte waarheid te vieren! Yeshua werd geboren op het 7e Bijbelse Feest, het feest van Succoth, ook wel bekend als het Loofhuttenfeest.

Aangezien Yeshua's conceptie negen maanden voor zijn verjaardag op Succoth was, is de vraag: voorspelde God daarmee ook in Zijn Woord de exacte dag van zijn conceptie? Ja!

We kunnen dit vinden in Haggai 2:19,20: "Let toch aandachtig op, vanaf deze dag en daarna, vanaf de vierentwintigste dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de HEERE gegrondvest is; let aandachtig op. ...die zal Ik vanaf deze dag zegenen.”

Het grote wonder van Yeshua's conceptie gebeurde in de baarmoeder van de maagd Miriam laat in de wintermaand van Kislev. Jesaja 7:14 "Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven, Zie, de maagd zal een Zoon baren en Hem de naam ImmanuEl (God met ons) geven.”

Wat heeft Yeshua voor ons bereikt toen hij geboren werd op de aarde uit de schoot van de maagd Miriam? Yeshua herstelde de mensheid die wij zijn als de ware zonen van God, onze verloren identiteit als Gods kinderen werd vervolgens aan ons teruggegeven. Lucas 3: 38 "Adam, zoon van God." Met Yeshua's dood, kocht hij ons verloren zoonschap!

Wat houdt ons tegen om Yeshua's verjaardag te vieren? Dat is omdat niet alle Messiaanse en kerkelijke geleerden en leiders het erover eens zijn dat Yeshua's ware Verjaardag het feest van Succoth is. Er zijn nog een paar andere meningen. Ja, er zijn misschien wel verschillende meningen, maar Succoth is Yeshua's echte verjaardag! Yeshua wil zijn echte verjaardag vieren!

Voordat we kijken naar 13 verschillende punten van bewijzen van Yeshua's ware verjaardag op Succoth, laten we eerst kijken naar de drie belangrijkste bezwaren, met de bewijzen die aan mij zijn gegeven door de Heilige Geest waarom elk van deze drie bezwaren onjuist is …

A) Alle mensen van Israël werden door God in de Thora geboden dat tijdens de drie grote feesten van de Heer, Pascha, Sjavuot en Succoth, zij moesten komen naar de plaats waar God Zijn naam zou vestigen, wat later de tempel in Jeruzalem werd. En dit was vooral het geval tijdens de zeven dagen van het feest van Succoth.

Hoe was het dan voor Jozef mogelijk om de Thora niet te overtreden, aangezien Jozef in Bethlehem was en niet in Jeruzalem gedurende die zeven dagen van Succoth met zijn verloofde vrouw Miriam en haar pasgeboren baby Yeshua. Het antwoord: Jozef was werkelijk op de plaats waar God Zijn naam had gevestigd; hij was daar in de tegenwoordigheid van de Zoon van God, in de baby Yeshua, de echte tempel waar God had gekozen om zijn heilige naam te vestigen, die zeven dagen van Succoth.

B) Met betrekking tot het tweede belangrijke argument tegenover het feit dat Yeshua's verjaardag op Succoth is: een boek van een vriend, een toonaangevende Messiaanse rabbi, stelt dat Yeshua geboren is in het voorjaar van de eerste dag van de eerste maand, waarvan de 14e dag van die maand Pascha is.

Yeshua kon niet geboren zijn op de eerste dag van de eerste maand, de maand van Pascha, zoals is geleerd, en zoals velen hebben geloofd. Want als dit waar zou zijn, dan zou zijn neef Yochanan (Johannes), die zes maanden eerder geboren was, geboren zijn tijdens de herfstfeesten. En daarom zou hij zijn bediening dertig jaar later zijn begonnen tijdens de herfstfeesten als Gods profeet, bij de Jordaan.

Het grootste probleem met deze theorie is wat dat zou betekenen. Want hoe was het mogelijk voor heel Israel om uit te gaan naar Yochanan aan de Jordaan, en door hem gedoopt te worden tijdens die koude en regenachtige wintermaanden in Israël, van oktober tot maart? Zie je ze gaan in die koude Jordaan voor de doop?

Weet je nog hoe Yochanan gekleed was, met zijn zomerse kamelenharen jas.

C) De derde theorie is dat Yeshua werd geboren op de vooravond van het feest van Chanukkah, op de 24e van de maand Kislev.

Yeshua kon ook niet geboren worden in die tijd van Chanukah, in december (de 24e van de 9e Hebreeuwse maand van Kislev), tijdens de winter zoals is geleerd. Want op dat moment zouden de herders niet in de velden van Bethlehem zijn geweest om hun schapen en lammeren 's nachts te bewaken en te beschermen. Ook in Haggai 2:19 valt de 24e van de negende maand op de avond van Chanukkah, elk jaar.

Ik geloof dat de reden dat Kerstmis wereldwijd zo bijzonder is, is omdat dit de tijd was dat het grote wonder van Yeshua's conceptie in de Maagd Miriam daadwerkelijk op aarde was gebeurd!

Maar historisch gezien was Chanukkah toen de Maccabeeën, een Aäronitisch priesterfamilie, Zadok de hogepriester en de rest van het Zadokite priesterschap uit de Tempel van Jeruzalem gooide, waardoor alle tempeloffers voor de komende 165 jaar, in strijd waren met het Woord van God, zoals gevonden in Ezechiël 43:18,19 en 44:15,16.

Nu we de drie belangrijkste bezwaren hebben uitgesloten tegen deze waarheid dat Yeshua geboren is op Succoth, laten we ons concentreren op de 13 punten van bewijs, waaruit blijkt dat Yeshua inderdaad geboren is op Succoth.

Yeshua kwam naar de aarde voor Gods dingen op Gods dagen!

1) "Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,"(Lucas 2:10)

Succoth is het belangrijkste feest waar we ons op moeten verheugen. "...u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden." zie Leviticus 23:40 en Deuteronomium 16:14 Succoth staat ook bekend als het feest van blijschap, het feest van vreugde!

Yeshua werd geboren op de grootste van de zeven feestdagen van de Heer! Die specifieke dag zou een Godsteken zijn, want die moest zowel op een feestdag van de Heer als op een dag van grote vreugde worden gehouden! Die dag kon alleen maar het feest van Succoth zijn!

2) Yeshua werd geboren op een zeer specifieke dag,

(Lucas 2: 11) "Vandaag is er in de stad David een Verlosser geboren, die Messias (Yeshua), de Heer is!" Succoth is de grootste van alle zeven feestdagen van God, in Leviticus 23.

Galaten 4:4-5 Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen.

Lucas 2:7-14 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. De herders en de engelen En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen."

3) De reden waarom er geen plaats was in de herberg in Bethlehem was omdat heel Israël naar Jeruzalem reisde om het feest van Succoth te houden, en de wegen waren erg druk met reizigers.

4) Op de tweede nacht van het feest van Succoth in Jeruzalem zou de speciale jaarlijkse kaarslicht ceremonie beginnen met het verlichten van de Tempel van Jeruzalem. Vier gouden kandelaars van 23 meter werden in 'vrouwenhof' geplaatst, elk met vier gouden kommen op hun top, die elk meer dan zeven liter olie bevatten. De priesters gebruikten hun afgedragen priester onderkleding voor de kaarsenlontjes in deze gigantische kandelaars voor de nachtelijke ceremonies. Het licht van deze bijzondere kaarsverlichtingsceremonie was zo groot, dat het overal in Jeruzalem kon worden gezien.

Dus terwijl deze grote lichtshow bezig was de tempel te verlichten, 8 km noordelijker in Jeruzalem, zette God zijn eigen grote lichtshow op in de hemelen boven de herders die in die nacht op de velden van Bethlehem waren, om zo Yeshua, zijn enige zoon, het licht van de wereld, te eren (Johannes 8:12), die werkelijk geboren was op die eerste dag van Succoth in een meest nederige succa, in een kribbe in Bethlehem.

5) en 6) "en dit zal het teken voor u zijn, u zult het kindje vinden gewikkeld in doeken, liggende in een kribbe (een stahl, een wieg, of een succah)." Een groot geloof is dat het onderkleed was van de Aaronic priesters. Maar in wiens kleren zat het kindje Yeshua gewikkeld? Het konden alleen die van zijn eigen familie zijn, zijn naaste familielid was zijn priester oom Zacharias, die eigenlijk de mysterieuze Zadok hogepriester van Aaron was. Yeshua was gewikkeld in de kledij van de Aaronic Zadokite hogepriester!

Ook werd aangenomen dat de poten van de lammetjes waren ingewikkeld om ze te beschermen tegen verwondingen, vooral die lammetjes die werden uitgekozen voor het tempeloffer op de feestdag. 'De tempel', een boek van Alfred Edersheim.

6) Een succah was de verblijfplaats van kindje Yeshua voor die zeven dagen in Bethlehem net na zijn geboorte; Bethlehem ligt slechts acht kilometer ten zuiden van Jeruzalem.

De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE (Succoth), zeven dagen tot den HEERE. Vers 42-43; "Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, (Nederlands woord voor 'succa's' in het Hebreeuws); allen die inheemse Israëlieten zijn, zullen in hutten wonen (succa' s); zodat uw generaties weten, dat ik de Israëlieten in succa's liet wonen, toen ik hen uit het land van Egypte geleid heb. Ik ben de Heer, uw God." Leviticus 23: 33-43

7) De profetie van Yeshua's conceptie op de 24e van de negende maand ... toen de fundering van de Tempel van de Heer werd gelegd, (Haggai 2:19) was negen maanden voor zijn geboortedag op het feest van Succoth.

De 24e dag van de negende maand gebeurt elk jaar rond een zeer speciale tijd van het jaar, Kersttijd. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat dit dezelfde tijd was dat het grootste wonder van alles gebeurde op aarde, de Zoon God, Yeshua kwam in de baarmoeder van de maagd Miriam, in Zijn conceptie. Daarom is deze tijd van het jaar (Kersttijd) altijd zo bijzonder.

Deze datum is ook aan de vooravond van Chanoeka. Maar het feest van Chanukkah was ook toen de Maccabeeën de Zadok hogepriester en alle andere Zadok-priesters uit de Tempel van Jeruzalem schopten, rond 165 v. Chr., en alle tempelpraktijken bedierven van het Aäronisch priesterschap voor de komende 165 jaar.

8) De twee grootste feestdagen van de Heer zullen worden gevierd tijdens de duizendjarige heerschappij van Yeshua, de dagen van Succoth en Pesach. Succoth was toen Yeshua werd geboren uit de Maagd, en Pascha was toen Yeshua voor ons stierf aan het kruis voor al onze zonden en Zijn leven gaf om de zonden van de mensheid en ook de zonden van de aarde te verlossen. Zie Ezechiël 45: 21,25

9) Het woord werd vlees, en woonde (tabernakelde) onder ons. Johannes 1:14

10) Door het bestuderen van de priester-divisies, of de orde van priester Zacharias, die uit Abijah stamt, de 8e orde van 24 divisies van het Aäronisch priesterschap, vermeld in de eerste Kronieken 24 (en ook in Lucas 1:5), toen Zacharias in de Tempel van Jeruzalem diende in de eerste verplichte tijd, dan is het gemakkelijk te bewijzen dat zijn zoon Yochanan zou worden geboren op het moment van het Pascha. Daarom, omdat deze twee neven zes maanden uit elkaar lagen, zou Yeshua dan geboren zijn tijdens Succoth.

11) Miriam zou binnenkort bevallen van haar zoon Yeshua. De geestelijke tempel van God, Yeshua, de Zoon van God, stond op het punt geboren te worden op de aarde.

Op welk Bijbels feest was de eerste fysieke Tempel van God, de tempel die koning Salomo, de zoon van David, gebouwd in Jeruzalem? Wanneer was hij klaar, volledig voltooid, en dan ook toegewijd aan God met de Ark van het verbond, de aanwezigheid van God, geplaatst daarin?

Het antwoord: Succoth; op het feest van tabernakels!

Zo voltooide Solomon het Huis van de Heer... ' [2 Kronieken 5:1,3,12-14; 7:8,11; 1 Koningen 8:10,65,66]

12) God zal zijn Geest uitstorten op alle vlees ... dat is wat Yeshua in Jeruzalem aankondigde over de levende wateren, bijna 2000 jaar geleden, op de laatste dag van die grote dag van het feest van Succoth.

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was... Johannes 7: 37-39

13) Succoth is ook wanneer de huwelijksmaaltijd van het Lam in Jeruzalem zal worden gehouden, nadat Yeshua met zijn bruid uit de hemel terugkeert. En Succoth zal elk jaar worden gevierd, en gedurende 1000 jaren! Dit feest wordt elk jaar gehouden op Yeshua's verjaardag! Zacharia 14:16: 'Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten (onze koning en grote hogepriester Yeshua), en om het Loofhuttenfeest te vieren. 'Succoth zal de tijd zijn van de vervulling van Gods Woord aan Abraham: 'in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden." Genesis 12:3.

Jesaja 25:6 "De HEERE van de legermachten zal op deze berg (Zion) voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil." Vers 10; Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg (Sion, in Jeruzalem).

Yeshua heeft al deze waarheden in Zijn Woord geplaatst.

--"Gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden." Johannes 8:32

Johannes 18:37 "U bent dus toch een koning?" Jezus antwoordde: "U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen."

Yeshua werd door Zijn discipelen gevraagd naar de eindtijd: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?" En Jezus antwoordde en zei tegen hen: "Pas op dat niemand u misleidt." Matteüs 24: 3,4

Yeshua kwam naar de aarde niet alleen om ons te redden en te vergeven, maar ook om de waarheden te herstellen van Gods Woord van alles wat Hij is, en alles wat Hij voor ons heeft bereikt door zijn dood en opstanding. Hij kwam om Gods beeld en gelijkenis terug te brengen in de mensheid. We hebben gefaald om onze Messias, Verlosser, en Heer Yeshua te eren, door zijn ware Verjaardag niet te vieren, bewezen uit de geschriften, op het feest van Succoth!

Succoth is Yeshua's zevendaagse verjaardagsfeest!

Het is tijd om Yeshua's ware verjaardag te vieren, op het grootste Bijbelse feest van allemaal, Succoth!

Gefeliciteerd met uw verjaardag, Yeshua!

Bron: It’s Time to Celebrate Yeshua’s True Birthday, on the Greatest Biblical Feast of all, Succoth! » Kehila News Israel