www.wimjongman.nl

(homepagina)

Yeshua's verborgen identiteit onthuld op Succoth, zijn ware verjaardag!

Door Richard Honorof - 7 oktober 2020

()

Verbazingwekkend genoeg heeft onze Heer Yeshua, de God van de hele schepping, de volledige openbaring van zijn aardse identiteit tot nu toe verborgen, net voordat de eindtijd begint. Deze informatie zal worden gebruikt als Gods kracht voor de komende grote opwekking en grote oogst van Joodse zielen in Israël. Voordat Yeshua op aarde geboren werd, was hij zowel de Koning als de grote Hogepriester van de hemel. In Hebreeën 10:5 staat: 'Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt (voor Yeshua).' Dit woord uit Hebreeën 10:5 is afkomstig uit Psalm 40:6 in de Septuagint.

Yeshua's lichaam zou vanuit de Maagd komen.

Hoewel Miriam maagd was, had ze een vader en moeder.

Als de Koning van de hemel, zou Yeshua's fysieke lichaam de vervulling zijn van de koninklijke familielijn van koning David, van de stam Juda, en afkomstig van Miriams vader. Want een kind kon slechts van één stam zijn, de stam van de familie van de vader, welke in Miriams geval de stam van Juda was.

Maar als de grote Hogepriester van de hemel naar de Orde van Melchi Zedek (wat betekent: mijn Koning van Gerechtigheid) uit Psalm 110:1,4, is de vraag: uit welke familie zou Miriam dan ook afkomstig moeten zijn? Het antwoord is duidelijk! Yeshua zou de vervulling moeten zijn van de familie van de Aaronische hogepriester, genaamd rechtvaardige, die in het Hebreeuws de familie van Zadok is. Zo moest de familie van de Aaronitische hogepriesterfamilie van Zadok de familie van Miriam zijn, door de moeder van Miriam. Maar is deze waarheid in de Schrift te vinden? Ja! En niet alleen dat, maar de Zadokitische hogepriesterfamilie was de enige familie van Aaron aan wie beiden God toestond om zowel in zijn aanwezigheid te komen, als ook om een bloedoffer te brengen dat God zou eren.

Deze waarheid over Yeshua, afkomstig van de hogepriesterfamilie van Zadok, wordt vandaag de dag niet onderwezen, en toch kan ze op ten minste tien plaatsen in de Schrift gevonden worden. Laten we eens kijken…

Wat al tweeduizend jaar wordt gemist, gaat over de volledige identiteit van de maagd Miriam. In Lucas 1:32 vertelt de engel Gabriël aan Miriam over de aardse erfenis van haar kind Yeshua, en zegt dat Yeshua voor altijd zou regeren op de troon van zijn vader David, over het huis van Israël. Dat is omdat Miriams vader uit de familie van koning David kwam. Maar dan gaat de engel Gabriël verder met spreken, en in Lucas 1:36 vertelt Gabriël aan Miriam over de erfenis van haar kind uit de familielijn van Miriams moeder, over haar oude familielid Elisheva van Aaron, in Lucas 1:5. Heeft God ons ook verteld uit welke specifieke familie van Aaron Elisheva en Miriam voortkwamen, en ook haar kind Yeshua? Ja, God vertelde ons in Lucas 1:6 dat de familie van Aaron 'rechtvaardig was voor God'. Slechts één familie van Aaron mocht voor God komen, en dat was de hogepriesterfamilie genaamd Zadok. Zadok betekent rechtvaardig. De koning van de gerechtigheid zou naar de aarde komen van de familie van de Aaronische priester genaamd rechtvaardig, of Zadok. Lees Ezechiël 43:18,19 en ook Ezechiël 44:15,16

Yeshua is niet alleen afkomstig uit de familie van Koning David via Miriams vader, maar ook uit de familie van de Aaronitische hogepriester genaamd Zadok, via Miriams moeder.

Yeshua was nooit een Aaronische priester want hij had geen fysieke aardse vader. Maar Yeshua komt altijd uit de twee families vanuit zijn maagdelijke moeder Miriam.

Yeshua, de grote Hogepriester van de hemel, Melchi Zedek, (mijn Koning van gerechtigheid) zou naar de aarde komen, en ook de familielijn van Zadokitische (rechtvaardige) hogepriesters vervullen.

Belangrijker is echter dat God Yeshua's fysieke Bloedoffer nooit eerde omdat hij alleen uit de familie van koning David kwam. De waarheid over Yeshua van Zadok van Aaron corrigeert nu eerdere onjuiste leerstellingen. Want alleen een zoon van de Zadokitische hogepriesterfamilie mocht voor God komen en een bloedoffer brengen dat God zou eren. Te lezen in Ezechiël 44:5,16,23,24

Yeshua is degene die al deze waarheden over zichzelf verborgen heeft gehouden tot nu toe, als een belangrijk Eindtijd-wapen, om te worden gebruikt voor de redding van zijn Joodse volk!

Yeshua kwam naar de aarde, geboren als zowel de Zoon van God als ook de Zoon des Mensen. Maar alleen als de Zoon des mensen kon hij ons redden van onze zonden alsook de aarde verlossen van de vloek van God, zie Genesis 3:17, en mede van al het bloed dat door de mensheid op aarde werd vergoten. Numeri 35:33

Daarom is deze informatie over Yeshua's volledig fysieke aardse identiteit als de Zoon des mensen vanuit zijn maagdelijke moeder Miriam zo belangrijk voor deze eindtijd.

Waar vinden we deze waarheid over Yeshua, die afkomstig is van Zadok van Aaron, voorspeld in de geschriften van het Oude Verbond?

Er zijn veel plaatsen waar dit te zien is. Ik zal er een aantal in dit artikel delen. Ze zijn ook te vinden in het onderwijs dat ik over dit onderwerp geschreven heb, over Yeshua van Aaron, op mijn website: Bron: Feed My Sheep Jerusalem

We zien deze waarheid over Yeshua in Jeremia 33:14-26, op twee verschillende plaatsen. In vers 17 spreekt God over de Man van Davids familie die op de troon zal zitten over het huis van Israël. En in vers 18, waar God spreekt over de Man van Aaron die voor God staat, en die het Eeuwige Bloedoffer brengt (Seva kol ha yamin). Dit vertelt ons dat deze Man voor God staat, en betekent dat deze Man uit de hogepriesterfamilie van Zadok komt. De Man in vers 17 en de Man in vers 18 zijn een en dezelfde Man, Yeshua, afkomstig van de vader van de maagd Miriam (17) en de moeder van Miriam (18).

En ook vers 24 spreekt over de twee families die God heeft gekozen om zowel de Heer onze Gerechtigheid en Spruit (Tzemach) van Gerechtigheid naar de aarde te brengen, door de familie van koning David, en ook de familie van hogepriester Aaron. Deze hele passage (verzen 14-26) verwijst naar de twee families van de maagd, waaruit blijkt dat de maagd een vader heeft van de familie van koning David, vers 17, en een moeder van Aarons familie [van hogepriester Zadok], in vers 18. Vers 24 is een profetie over de maagd. (Jesaja 7:13,14).

Er zijn meer plaatsen waar je deze waarheid van onze Heer Yeshua kunt zien, afkomstig van hogepriester Zadok van Aaron.

In Zacharia 3:1-9 voorspelt God aan de Zadok-hogepriester genaamd Yehoshua, dat vanwege Gods dienaar, de Spruit/tak (Tzemach) in 3:8, Yehoshua's zonden gereinigd zullen worden en dat ook de zonden van het Land Israël op een dag verwijderd zullen worden. Deze passage is een profetie van Yeshua's eerste komst naar de aarde door deze familie als de Zoon des mens.

In Zacharia 6:11-13 profeteert God opnieuw aan deze Zadok-hogepriester van Aaron, wiens vader Jeho-Zadok is. Deze keer vertelt God hem dat de Man genaamd de Spruit/tak (Tzemach) degene zou zijn die de Tempel van de Heer bouwt, en ook de glorie draagt. Dit is een profetie over de wederkomst van Yeshua, als de koning en hogepriester van de hemel, Melchi Zedek, die zal terugkeren als de Zoon van God!

Het pad van het Rechtvaardige Zaad van Genesis 3:15, dat ging van Eva naar Miriam, liep door de twee families heen: van koning David en ook hogepriester Zadok, en verder naar Miriams vader en de moeder van Miriam. Door de huwelijksband ging dit zaad over in hun dochter Miriam.

Er zijn vele andere openbaringen gerelateerd aan priester Zacharia en zijn vrouw Elisheva en hun wondergeboren zoon Yochanan.

Wie was echt priester Zechariah? Hij was de mysterieuze Zadokitische hogepriester, de hoogste orde van de ware Aaronitische priesterlijke geestelijke autoriteit in Israël. Deze informatie werd 2000 jaar geleden geheim gehouden. Want Herodes, die twee hogepriesters had aangesteld voor de Tempel van Jeruzalem, als hij had geweten wie deze familie werkelijk was, zou hij ze waarschijnlijk allemaal gedood hebben.

Waarom moest Zacharia's toekomstige zoon Yochanan heten? Omdat Yochanan de naam was van de laatste Zadokitische hogepriester rond 165 v.Chr., op het moment dat de Maccabeeërs de Zadok-hogepriester en de andere Zadokitische priesters eruit gooiden, de Tempel van Jeruzalem overnamen en de tempeloffers de komende 165 jaar corrumpeerden, tot de opening van het Nieuwe Verbond, in Lucas 1:5,6,8-11.

Wie was dan echt Zacharia's zoon Yochanan? Hij was de volgende Zadokitische hogepriester. En wat was als Gods mysterieuze Zadok-hogepriester zijn speciale opdracht? Om de weg van de Heer voor te bereiden! Maleachi 3:1 en Jesaja 40:3

Waarom begon God het nieuwe verbond met het Aaronitische priesterschap chronologisch in het eerste boek, in Lucas? Omdat Zacharia's familie Yeshua's bloedverwant was via Yeshua's grootmoeder, Miriams moeder. En zijn eeuwige bloedoffer zou uit deze familie komen.

De hogepriesters van de Tempel van Jeruzalem kwamen naar Yeshua, en vroegen hem met welk gezag hij deed wat hij deed, en wie hem dit gezag gaf. Waarom antwoordde Yeshua hen, door hen eerst een vraag te stellen over Yochanan? "De doop van Yochanan, waar kwam die vandaan? Uit de hemel of van mensen?" Matteüs 21:25. Yeshua wist dat zijn neef Yochanan de ware mysterieuze hogepriester Zadok was.

Wat bedoelde Yeshua toen hij de hogepriester vertelde dat Yochanan tot hen kwam op de weg van gerechtigheid? Hij verwees naar zijn priesterschap, want Zadok betekent rechtvaardig.

Waarom zei Yeshua dat Yochanan meer was dan een profeet? "Een profeet, ja, en meer dan een profeet." Matteüs 11:9-15 (ook in Lucas 7:26-28). Omdat Yochanan, net als priester na Zacharia, zijn vader, de mysterieuze hogepriester van Zadok was.

In Marcus 1:4 doopte Yochanan in de woestijn en predikte een doop van berouw voor de verlossing van de zonden. 1:5 Toen ging het ganse land van Judea, en die uit Jeruzalem, tot hem uit, en allen werden door hem gedoopt in de Jordaan, hun zonden belijdend. (ook Matteüs 3:5)

De zalving van God was zo sterk op Yochanan, deze mysterieuze Zadokitische hogepriester, dat massa's in Israël naar hem toekwamen om door hem gedoopt te worden in de Jordaan en hun zonden te bekennen. Dit was omdat hij, als een zoon van hogepriester Zadok, in de tegenwoordigheid van God stond. Vergeet niet, dat Yochanan ook gevuld was met Gods Geest, zelfs in de baarmoeder van zijn moeder. Lucas 1:44; Ezekiel 44:15

Lucas 1:17, "En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken."

Ik zou door kunnen gaan, zodat je eindelijk ziet dat Yeshua niet alleen van deze zelfde Zadokitische hogepriester familie is als zijn familieleden, maar Yeshua de vervulling is van deze Zadokitische hogepriesterlijke familie. God doet altijd alles perfect.

Tweeduizend jaar geleden, toen de Tempel van Jeruzalem werd vernietigd, en ook alle Aaronitische priesterlijsten. En dus weer vandaag niemand van een Aaronitische priesterfamilie echt zeker wie van de Zadokitische hogepriesterfamilie is, de enige familie die God toestond om bloed te offeren.

Maar gedragen in Yeshua's eigen bloedoffer is het bloed van deze Zadokitische hogepriesterfamilie van Aaron.

Dit is de zuivere waarheid over de ene nieuwe mens: want alle Joodse en niet–Joodse gelovigen dragen het Joodse bloed van Koning-Hogepriester Yeshua in hun geest, dat het Joodse bloed bevat van de lijn der koningen van koning David, en ook het Joodse bloed van de lijn van hogepriesters van hogepriester Zadok van Aaron. Het Joodse bloed van Yeshua heeft alle ware gelovigen tot de Ene Nieuwe Mens gemaakt.

Wat zullen al deze openbaringen betekenen voor de eindtijd?

God vertelde ons in 1 Johannes 5:7, dat er drie zijn die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord, en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En in 1 Johannes 5: 8 zijn er drie, die getuigen op aarde, de Geest, het Water en het Bloed; en deze drie zijn als één.

Met de Heilige Geest die deze nieuwe onthullingen over het bloed van Yeshua openbaart, zal dit de bevrijding van het Levende Water veroorzaken!

Deze nieuwe onthullingen van de Heilige Geest over het eeuwige bloedoffer van Yeshua afkomstig van de familie van de hogepriester van Zadok van Aaron zullen een belangrijke sleutel zijn om de Levende Wateren vrijuit te laten gaan voor de komende grote Wereld-opleving vanuit Jeruzalem.

Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! Hebreeën 9:14.

Bron: Yeshua’s Hidden Identity Revealed on Succoth, His true Birthday! » Kehila News Israel