www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Vaticaan, de derde tempel, en de niet te tillen steen

1 oktober 2020 - door SkyWatch Editor Tom Horn

()

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. (Zacharia 12:3)

Zoals ik en Cris Putnam hebben onderzocht in ons goed verkochte boek Petrus Romanus, is er voldoende bewijs dat het Vaticaan al lange tijd belang heeft bij de controle over Jeruzalem, en ook de Tempelberg - met mogelijk het doel van een Derde Tempel.

In de afgelopen tien jaar alleen al hebben sluipende onderhandelingen met Netanyahu, die probeerde om Davids graf aan het Vaticaan te geven,[i] getoond dat het Vaticaan schatten uit de tweede tempel hamstert totdat de geopolitiek toestaat dat er een herbouwde tempel onder hun controle staat,[ii] en zelfs zijn er inspanningen van de Verenigde Staten via minister van Buitenlandse Zaken John Kerry met betrekking tot plannen "voor Oost-Jeruzalem die vragen om een internationaal administratief mandaat om de heilige plaatsen in dat gebied te controleren," inclusief de Tempelberg. Kerry's plan adviseerde een coalitie onder toezicht van het Vaticaan samen met moslimlanden als Turkije en Saudi-Arabië.[iii]

De mogelijke verbinding van het Vaticaan met een herbouwde tempel is intrigerend wanneer men het overtuigende argument van Peter Goodgame beschouwt dat de Romeinse Vorst in Daniël 9:27 de gruwel van verwoesting, een opzet van de Valse Profeet is, in plaats van de Antichrist.[iv] Hij citeert Openbaring 13:14, waar de Valse Profeet misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest; en Daniël 11: 31, dat profeteert: "Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen." (vet en cursief toegevoegd). Deze passages tonen duidelijk aan dat het de samenwerkenden met de Antichrist zijn die het gruwelijke beeld hebben opgezet dat verbonden is met een herbouwde tempel. Goodgame stelt ook dat, omdat Daniël verwijst naar de Antichrist als een koning (Hebreeuwse melek) in 7:24, 8:23, en 11:21-35, en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij hem een vorst (Hebreeuwse nagiyd) zou noemen in 9:26-27. We kunnen gerust aannemen dat hij Romeins is door de zin: "en het volk van de vorst die komt, zal de stad en het heiligdom vernietigen" (v.26; vet toegevoegd), wat noodzakelijkerwijs verwijst naar de Romeinse inname van Jeruzalem in 70 na Christus. Goodgame's exegese en redenering klinkt goed en overtuigend.

In lijn met de voorspelling van Daniel 9:27 van een verbond voor een week, betoogt Goodgame dat dit leidt tot de conclusie dat een paus een overeenkomst zal sluiten over Jeruzalem.

Deze laatste periode van zeven jaar zal beginnen wanneer de toekomstige Romeinse vorst "een verbond" bevestigt" dat de natie Israël en de stad Jeruzalem daarin zal betrekken, wat veel evangelische leraren verbinden met een "deal" die resulteert in de bouw van de Derde Tempel. Dit heeft geleid tot het geloof dat deze toekomstige Romeinse vorst de Valse Profeet van de Bijbelse profetie zal zijn, en dat hij inderdaad een leider van de Rooms-Katholieke Kerk kan zijn. Het is duidelijk uit de Schrift dat de Valse Profeet een machtige en gerespecteerde wereldwijde geestelijke leider zal zijn, en er is er geen die machtiger of meer gerespecteerd is in religieuze zaken dan de Rooms-Katholieke Paus.[v]

Zelfs sommige katholieke leraren hebben de huidige paus Franciscus verbonden met de opkomst van de valse profeet en de Antichrist.[vi]

Voor sommigen lijkt dit misschien een scenario dat recht uit de romans van de linkerzijde komt, maar het sluit goed aan bij Malachi Martins laatste beweringen over de rol die het Vaticaan zal spelen in het helpen van de Antichrist. Voor wat betreft Jeruzalem en de komende Derde Tempel zijn officieel geheime US State Department memo's verkregen die suggereren dat "religieuze figuren en niet-gouvernementele mensen" moeten worden belast met de Heilige Stad.[vii]

Op 15 december 2011 verscheen dit verhaal op de Israëlische website Arutz Sheva 7:

Onthulling: het Vaticaan wil Jeruzalem in handen krijgen

"Vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten moeten de kwestie van de status van de heilige plaatsen van Jeruzalem aanpakken," verklaarde kardinaal Jean-Louis Tauran, hoofd van het Vaticaans Concilie voor interreligieuze dialoog, enkele dagen geleden in Rome.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan vroeg om een aantal Israëlische heilige plaatsen onder Vaticaans gezag te plaatsen, wat verwijst naar de Bovenzaal op de berg Zion en de tuin van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg in Jeruzalem.

Die eerste plaats herbergt ook het graf van Koning David.[viii]

Geweldig! KIJK NAAR DR. THOMAS HORN IN FEB. 2019 HET SAOEDISCH-ISRAËL VREDESAKKOORD VOOR 2020 VOORSPELLEN ALS "STAP 1" VOOR DE DERDE TEMPEL!

Zoals eerder gezegd, als je de Bijbel serieus neemt, heeft Jeruzalem een geprofeteerde toekomst als de geestelijke hoofdstad van de wereld, en om deze reden zijn er natuurlijke en bovennatuurlijke belangen betreffende wie haar spil controleert. De Hebreeuwse profeten spraken allemaal over een gouden tijdperk, een rechtvaardige heerschappij van de Messias, en hun woorden bevatten vaak verwijzingen naar Jeruzalem (Jesaja 44:26-28, 52:1-10; Joël 2:28-3:21). Natuurlijk, voordat dit gebeurt, verwachten we dat een overweldiger in een herbouwde Derde Tempel zit, die verklaart dat hij God is. Zoals we zullen onderzoeken, lijkt er bewijs te zijn dat het Vaticaan wil deelnemen aan de bouw van die tempel. We zijn nu volledig bij de 'bom' in 2008 die het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten afgaan in een gelekte memo waarin de volgende uitwisseling is opgenomen tussen minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice (CR) en Dr. Saeb Erekat (SE), de Palestijnse vertegenwoordiger:

CR: ik begrijp dat er geen overeenkomst is zonder Jeruzalem. 1967 als uitgangspunt. Maar als we wachten tot jullie beslissen over de Haram of de Tempelberg... zullen de kinderen van jullie kinderen geen overeenkomst hebben! Soms moet je in de internationale politiek een mogelijkheid hebben om het probleem later op te lossen. Als het om heilige plaatsen gaat, zal niemand de soevereiniteit van de ander betwisten — door het onopgelost te laten [d.w.z. zowel Palestina als Israël zouden tegelijkertijd soevereiniteit over de Haram kunnen claimen].

SE: En eigenlijk in werkelijkheid?

CR: Er zijn nog twee andere kwesties — wie zal het beheren? Zorg ervoor dat het rioolsysteem, de gemeentelijke kwesties worden opgelost [merkt op dat dit een probleem in Berlijn was], veilige toegang tot alle heilige plaatsen voor iedereen. Ik heb begrepen dat dit goed heeft gewerkt voor 2000. Een soort bewaarders benoemd door de wereld, mogelijk religieuze figuren, niet-gouvernementele mensen... Een probleem is dat het onder de koepel afbrokkelt. Elke keer als Israël het probeert te repareren, noem je het opgravingen![ix] (haakjes in het origineel; de opmaak maar niet de inhoud werd gewijzigd)

Terwijl Condoleezza Rice's relatie met het Vaticaan duister was, is haar suggestie dat "religieuze figuren" bewaarders worden van de oude stad Jeruzalem in overeenstemming met de onthullingen van Israëlische journalisten. In augustus 2007 had Rice een ontmoeting met kardinaal Tarcisio Pierto Bertone (destijds een vooraanstaand kandidaat voor Petrus Romanus), die van de Amerikaanse minister zei: "Als de engelen haar niet zouden vergezellen, dan zou ze niet in staat zijn om al deze relaties die zo fragiel waren weer samen te voegen."[x] Zou deze vreemde samenvloeiing van diplomatie en profetie kunnen leiden tot de laatste manifestatie van afvallig oecumenisch geloof, voorspeld in Openbaring 17, met het hoofdkwartier in Jeruzalem? We denken dat er overtuigend bewijs is dat dit suggereert.

Profetieonderzoekers hebben lang al vermoed dat de Antichrist schijnbaar het Midden-Oosten-conflict zal oplossen, wat zijn meteorietachtige opkomst tot roem en aanbidding zal aandrijven. Dit idee is ontleend aan de profetie van Daniël van de zeventig weken, die voorspelt over de laatste week: "Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste." (Daniël 9:27). Wij denken dat deze interpretatie juist moet zijn, omdat de "voltooiing" wordt gegeven uit de Hebreeuwse term kālâ, wat het basisidee is: "om een proces tot voltooiing te brengen." Het begin van de profetie van zeventig weken vermeldt dingen als "eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen" (9:24b), die gewoon nog niet heeft plaatsgevonden. Verder wordt dezelfde term gebruikt in Daniël 12:7, weergegeven als "einde", ondubbelzinnig refererend aan de Dag van de Heer. Dit plaatst het oorspronkelijke verbond stevig aan het begin van de laatste zeven jaar voorafgaand aan Armageddon en Jezus' terugkeer. Een ander probleem met interpretaties die deze laatste week in het verleden plaatsen, is dat Jezus sprak van de "gruwel van verwoesting" als een toekomstige gebeurtenis die vlak voor zijn terugkeer plaatsvond: "Wanneer gij daarom de gruwel der verwoesting, waarover door Daniel de profeet gesproken wordt, op de heilige plaats zult zien staan (Wie leest, laat het hem begrijpen)" (Matteüs 24:15). De zeventigste week omvat "het verspreiden van gruwelen en zal hij het daardoor troosteloos maken" en Jezus noemt Daniël expliciet zodat men hem niet serieus neemt dat hij argumenteert dat de gebeurtenissen van de zeventigste week eerder in de geschiedenis zijn. Verder was de bevolking die de context vormde van deze profetie Daniel's volk, de Joden, en de schending van het verbond is een inmenging in het tempeloffer. Daarom geloven wij dat het "verbond met velen" spreekt over de tweestatenoplossing voor de Israël/Palestijnse kwestie en voorspelt een Tempel in de Verdrukking en in Jeruzalem wordt gebouwd.

Zal dit leiden tot DE DERDE TEMPEL!? Hebben we een vierde keerpunt bereikt? Scherpe waarschuwing over anti-Amerikanisme

Ook wordt in de nieuwe documentaire Belly of the Beast herhaald dat het ontwerp van Washington DC in de gelijkenis van Vaticaanstad, met zijn evenredige Koepel en Obelisk, geen toeval was, maar eerder het product van een geheimzinnige wetenschap die ogenschijnlijk verband hield met een apotheose. Deze parallelle apotheotische plaatsen lijken klaar te zijn om het beest uit de bodemloze put te halen (Openbaring 11:7) en het beest uit de aarde (Openbaring 13:11). Hoewel het speculatief is, zou dit kunnen wijzen op een coördinatie tussen de twee locaties — het Vaticaan als de geestelijke invloed (Valse Profeet) en Washington als de politieke (Antichrist). Vanuit Washington kon een boegbeeld het covenant initiëren waarover gesproken werd in Daniël 9 (Donald Trumps vredesplan en/of het werk van zijn orthodoxe Joodse schoonzoon, Jared Kushner?). Hoewel de figuur uit Washington een Jood zou kunnen zijn, is dat niet echt nodig. De late Messiaanse christelijke auteur Zola Levitt schreef: "Het is een buitenstaander die een juridisch verbond met het Joodse volk moet ondertekenen, niet een van hun eigen... Ze zouden geen speciaal verbond nodig hebben tussen hen en een van hun eigen burgers."[xi] in feite, hoewel het mogelijk is, is er geen direct bewijs dat de Antichrist zal worden geaccepteerd als de Joodse Messias. In plaats daarvan zou hij gewoon degene kunnen zijn die de bouw van de Tempel van de Verdrukking faciliteert zoals de Perzische koning Cyrus (met wie Trump veel vergeleken is), die als een mashiyach ("gezalfde") werd aangewezen om de Joden te bevrijden om de Tweede Tempel op te bouwen (Jesaja 45:1).

In feite zullen orthodoxe Joden waarschijnlijk niet voor de gek gehouden worden door de Antichrist. De Midrash traditie, waaronder werken als Sefer Zerubbavel, bevat waarschuwingen over een personage genaamd Armilus, die de hele wereld zal misleiden tot valse afgoderij. Hij zou aan de macht komen als tien koningen om Jeruzalem vechten, en na de overwinning te hebben behaald, regeert hij de hele wereld voor een korte tijd voordat Messias komt. Volgens Randall Price beschrijven andere bronnen dat Armilus uit het Romeinse Rijk kwam, wonderbaarlijke krachten had en geboren werd uit een stenen standbeeld van een maagd."[xii] Dit klinkt opvallend congruent met de Rooms-Katholieke Mariolatrie, waarin stenen beelden prominent aanwezig zijn. Andere tradities zeggen dat hij het nageslacht is van Satan en een maagd, wat griezelig lijkt op het pedofiele ritueel dat Malachi Martin beschreef op 29 juni 1963, op de parallelle troonsbestijging plaats in Charleston, South Carolina, wat verbonden was met de troonsbestijging van Lucifer in het Vaticaan. Bovendien zou dit stenen beeld van de Joodse traditie een soort bizarre realisatie kunnen vinden in het beeld van het beest, dat schijnbaar tot leven komt (Openbaring 13:4, 15). Hoewel een minderheid van religieuze Joden zich wel bewust is van deze tradities, zijn de seculiere Joden dat waarschijnlijk niet. Toch vraag je je af, met de eeuwen van Papen die de Joden in getto's samenbrachten en gele badges eisten, hoe ze kunnen worden overgehaald door een toekomstige paus die een oecumenische religie in Jeruzalem leidt. De tijd zal het leren, maar één ding is zeker. In ons leven is er meer interesse gewekt voor de bouw van de Derde Tempel dan ooit, waaromheen en waarin religieuze en politieke figuren binnenkort zullen oprijzen, in een theater van fantastische finaliteit.

Wordt vervolgd: Gods Tweede Hand

Noten:

[i] Hezki Baruk, Gil Ronen, “Netanyahu Seeking to Give David’s Tomb to Vatican?”Israel National News, January 5, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/180149.

[ii] Shimon Cohen, “Claim: Vatican Hoarding Second Temple Vessels,” Israel National News, May 28, 2014, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/181146.

[iii] Aaron Klein, “US Plan Gives Jerusalem Holy Sites to Vatican,” WND, December 15, 2013, https://www.wnd.com/2013/12/u-s-plan-gives-jerusalem-holy-sites-to-vatican/.

[iv] Peter Goodgame, “The Biblical False Prophet,” RedMoonRising, last accessed November 11, 2011, http://www.redmoonrising.com/21Defense/biblicalFP.htm.

[v] Ibid.

[vi] Hannah Roberts, “‘Heretic’ in the Vatican,” Politico, May 28, 2018, https://www.politico.eu/article/pope-francis-heretic-vatican-liberal-conservative-war/.

[vii] “Minutes from Bilateral and Trilateral US-PAL-ISR Sessions Post Annapolis, Tuesday, 29th July 2008,” viewable here: Al Jazeera, last accessed February 7, 2012, http://www.aljazeera.com/palestinepapers/.

[viii] Giulio Meotti, “Expose: The Vatican Wants to Lay Its Hands on Jerusalem,” Israel National News, December 15, 2011, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/150757#.TzV9aORnDmd.

[ix] “Minutes from Bilateral and Trilateral US-PAL-ISR Sessions Post Annapolis, Tuesday, 29th July 2008,” viewable here: Al Jazeera, last accessed February 7, 2012, http://www.aljazeera.com/palestinepapers/. Please note that formatting but none of the content has been changed from the original source.

[x] “Vatican Secretary of State Speaks with Condoleezza Rice about Christians in Middle East, Iraq,” Catholic News Agency, last accessed February 13, 2012, http://www.catholicnewsagency.com/news/vatican_secretary_of_state_speaks_with_

condoleezza_rice_about_christians_in_middle_east_iraq/.

[xi] Levitt Letter 21:2 (Feb 1999), 3, as cited in Randall Price, The Coming Last Days’ Temple (Eugene, OR: Harvest House, 1999), 475.

[xii] Randall Price, The Coming Last Days’ Temple (Eugene, OR: Harvest House, 1999), 481.

Bron: The Vatican, the Third Temple, and the Burdensome Stone » SkyWatchTV