www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is het Joodse volk nog steeds het uitverkoren volk?

 "Want u bent een volk, heilig voor de Heer uw God. De Heer uw God heeft u gekozen uit alle volkeren op de aarde om zijn volk te zijn, zijn gekoesterde bezit."(Deuteronomium 7:6)
 

Jeruzalem (Foto van Reinhardt Konig)

 

 

 Joodse volk wordt vaak het uitverkoren volk genoemd, een term die velen ertoe heeft gebracht God te beschuldigen van vriendjespolitiek en de Joden van zelfvoldane elitisten die denken dat God hen verkiest boven alle andere naties en volkeren.

"Uitverkiezing" wordt zo sterk geassocieerd met vriendjespolitiek en arrogantie dat zelfs sommige Joodse mensen deze term verwerpen. Toch is het idee van God die voor Israël kiest, overal in de Schrift te vinden. Hier zijn een paar verzen:

 "Maar gij, Israel, Mijn dienaar Jacob, die ik gekozen heb, gij afstammelingen van Abraham, mijn vriend." (Jesaja 41: 8)

Gij, Zijn dienaren, de kinderen Israëls, de uitverkorenen, de kinderen Israëls." (1Kronieken 16:13; zie ook Psalm 105:6)

"Want de Heer heeft Jacob voor zichzelf gekozen, en Israël voor zijn eigenaardige schat." (Psalm 135: 4)
 

Een Orthodox Joods koppel geniet van een hapje te eten in Jeruzalem. (Foto van opalpeterliu)

 

 

Hoewel de nazi's het "religieus racisme" noemden, is er echt geen etnocentrisch elitisme in het behoren tot de uitverkorenen. Iedereen, van welke achtergrond dan ook, kan zich bekeren tot het Jodendom en een van de uitverkorenen worden.”

In tegenstelling tot zich zelfvoldaan en bevooroordeeld te voelen, zijn gelovige Joden zich er scherp van bewust dat uitverkiezing elk gevoel afwendt van beter zijn.

"Hoe dichter je bij G-d bent, hoe meer je je onbeduidendheid voelt. Terwijl je vriend-maatje bent met een menselijke leider, laat een relatie met G-d je ego barsten vertonen," zo legt de Chabad website uit. "Omdat G-d een oneindig wezen is, en alle waanideeën van kleinzielig zelfbelang verdwijnen als je voor de oneindigheid staat. Dicht bij G-d zijn, vereist introspectie en zelf-verbetering, niet zelfvoldaanheid."(Chabad)

Als gevolg van de vervolging die het Joodse volk heeft doorstaan vanwege het waargenomen elitisme, een misschien meer gemeenschappelijk gevoel om te worden gekozen, wordt het beste uitgedrukt door Tevye in Fiddler on the Roof:

"Ik weet het, ik weet het. Wij zijn Uw uitverkoren volk. Maar kunt U niet af en toe iemand anders kiezen?" vraagt hij aan God.

Het begrijpen van Gods keuze voor Israël staat centraal en heeft een stevige basis in Gods voorzienigheid.

 

Tevye in Fiddler on the Roof (Screen capture)

 

 

Abraham is gekozen

 Abraham zal een groot en machtig volk worden, en alle volkeren op aarde zullen door hem gezegend worden. Want Ik heb hem uitverkoren, opdat hij zijn kinderen en zijn gezin na hem zal leiden om de weg des HEEREN te bewaren door te doen wat juist en rechtvaardig is, opdat de HEERE voor Abraham zal brengen wat hij hem beloofd heeft." (Genesis 18:18-19)

Terwijl we automatisch denken aan Israël en het Joodse volk wanneer we de term uitverkoren volk horen, begon die roep eigenlijk met één man — Abraham.

Slechts 400 jaar waren verstreken sinds de Zondvloed; de wereld zelf was nog niet bevolkt door een grote verscheidenheid van mensen die in machtige naties leefden. Naties waren in die tijd meer als stadstaten. En ze waren vol van heidendom en polytheïsme. De mensheid was verloren.

God riep Abraham uit een van die steden naar een land dat hij hem zou laten zien. Abraham wist niet waar dat land was. Hij vertrouwde op Gods richting en beloofde dat hij een natie zou worden die de waarheid van de enige ware God aan de wereld zou brengen.

Hij geloofde God en ging naar het Beloofde Land.

Dit was het begin van het uitverkoren volk. God koos één man en één man koos God.

De Schrift vertelt ons niet of God een andere persoon vóór Abraham riep. Hij vertelt ons dat Abraham ervoor koos om Gods beloften te aanvaarden en voetstappen in het geloof te zetten.

 

Abrahams reis naar Canaän, door Pieter Lastman

 

 

Waarom God een volk koos

Binnen die belofte om van Abraham een grote natie te maken, is een belofte om de naties te zegenen die de mensen zegenen die van Abraham afstammen. God gaat verder dan dat, maar belooft dat alle naties gezegend zullen worden door deze natie.

God koos ervoor om de hele wereld te bereiken door Israël te kiezen om hem te vertegenwoordigen, te beginnen met Abraham.

We zien een soortgelijke opdracht door de presidenten van naties als die een groep ambassadeurs kiezen om hem te vertegenwoordigen. Met zo'n verkiezing komt een grote verantwoordelijkheid mee om de ideeën correct uit te drukken en de plannen van de president uit te voeren. Maar ze doen dit niet alleen in het belang van de president. De president en de ambassadeurs werken samen om alle mensen van het land te dienen.

Zo ging het er ook niet om dat God de ene natie boven de andere bevoorrechtte. Het ging over het manifesteren van zijn liefde aan de hele wereld—en hij koos Abraham als zijn eerste ambassadeur om zijn plan uit te voeren.

 

Joodse jongens bidden aan de westelijke muur in Jeruzalem.

 

 

God verlangt naar een relatie met elke persoon afzonderlijk. Daarom zijn we geschapen. De Almachtige verlangt ernaar dat ieder van ons Hem kent.

Zijn plan om zijn identiteit aan de wereld over te brengen, en de relatie te herstellen die verbroken was in de Hof van Eden zou uitgevoerd worden door Israël. Binnen de grotere reikwijdte van Israël, is Zijn plan aan het werk geweest door vele mensen en gebeurtenissen: Mozes, de Thora, de profeten, en in de volheid van de tijd, door Messias Yeshua.

 "Want ons is een kind geboren, ons is een Zoon gegeven, en de regering zal op zijn schouders zijn. En hij zal worden genoemd prachtige Raadgever, machtig God, eeuwige Vader, Vredevorst." (Jesaja 9:6)

Zoals God aan Abraham beloofde: "Ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u zegenen; Ik zal uw naam groot maken, en gij zult een zegen zijn."(Genesis 12:2)

 

Uitgooien van netten op het Meer van Galilea (Foto van Israël Toerisme)

 

 

Israël werd een kanaal van Gods zegen naar de wereld en het pad voor de wereld om God te bereiken.

 Een zoon van Israël, Yeshua, zou deze zegen zich verder manifesteren als "een licht voor openbaring aan de niet-Joden, en de glorie van uw volk Israël."(Lucas 2:32)

Israël openbaart het hart van God, evenals de wegen en diepte van zijn liefde; deze unieke schoonheid in Gods relatie met Israël trekt de mensheid naar zich toe.

 "Dit is wat de Almachtige Heer zegt: 'n die dagen zullen tien mensen uit alle talen en naties een Jood stevig vasthouden bij de zoom van zijn gewaad en zeggen: Laat ons met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is." (Zacharia 8:23)

Met zijn identiteit voor altijd verbonden met Israël, is Gods reputatie verweven met het lot van Israël.

 

Een orthodoxe Joodse moeder duwt een kinderwagen, Jeruzalem. (Foto van opalpeterliu)

 

 

Het uitverkoren volk en de Messias

Bijbelse gelovigen, gedefinieerd door hun persoonlijke relatie met Yeshua, begrijpen dat "redding komt van de Joden". (Johannes 4:22)

Die zaligheid zou komen door de Messias (Gezalfde), waarop het Joodse volk millennia heeft gewacht om geopenbaard te worden.

Volgens de Joodse traditie wordt in elke generatie een mogelijke Messias geboren — iemand die de Tempel van de Heer kan herbouwen, Jeruzalem kan herstellen, de verspreide ballingen terug kan brengen naar het Land, en een rechtvaardige en eerlijke regering kan instellen om tussen de naties te oordelen. (Jesaja 11:11-12; Jeremia 23:8, 30:3; Jesaja 2:2-4, 11:10, 42:1)

Dertien jaar geleden bevestigde het Vaticaan deze verwachting van het Joodse volk, in een document uit 2002 getiteld Het Joodse volk en de Heilige Schrift in de christelijke Bijbel, geschreven door de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger (Paus Benedictus XVI, 2005-2013).

Het document stelde dat katholieken het Oude Testament moesten zien in "het behoud van al zijn waarde, niet alleen als literatuur, maar ook als morele waarden". (NYT)

"De verwachting van de Messias was in het Oude Testament, en als het Oude Testament zijn waarde behoudt, dan houdt het dát ook als een waarde," zei Ratzingers woordvoerder, Joaquín Navarro-Valls.

 

Yeshua opent de boekrol in de Synagoge, door James Tissot

Hoewel het Joodse volk dagelijks bidt voor de komst van de Messias, zoals voorspeld in het Tanach (Oude Testament), weten gelovigen dat Israël al het voorrecht heeft gehad van de komst van haar Messias — naar Bethlehem, de stad waarvan Micha profeteerde:


 "Maar gij, Bethlehem Efratha, hoewel gij klein zijt onder de stammen van Juda, zal uit u voor mij één voortkomen die zal heersen over Israël, wiens oorsprong is uit de oude, oude tijden." (Micha 5:2)

Yeshua verklaarde publiekelijk dat hij de Gezalfde was toen hij deze profetie van Jesaja las: "De geest van de Soevereine Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft om goed nieuws te verkondigen aan de armen. Hij heeft Mij gezonden om de gebroken harten te binden, om vrijheid voor de gevangenen te verkondigen en uit de duisternis bevrijding voor de gevangenen, om het jaar van de gunst van de Heer af te kondigen."(Jesaja 61:1-2; Lucas 4:18-19)

Gods boodschap van redding en verlossing, die Yeshua in zijn drie jaren van bediening onderwees, werd specifiek gericht aan het uitverkoren volk. Tijdens Yeshua's bediening was Hij zich ervan bewust dat Hij "alleen naar de verloren schapen van Israël werd gezonden". (Matteüs 15:24)

 

Joodse mannen spelen backgammon in de Jerusalemse Mahane Yehuda Markt.

 

 

Maar Yeshua diende niet alleen hen die geloofden in Hem als de Messias. Hij gaf ook zijn Joodse volgelingen opdracht om alle volkeren te bereiken.

 "Hij zei tot hen: 'Ga de hele wereld in en verkondig het evangelie aan de hele schepping. Hij die geloofd en gedoopt is, zal gered worden.'" (Markus 16:15-16)

Gods plan van geestelijke verlossing door Yeshua HaMashiach is beschikbaar voor iedereen die berouw toont en gelooft dat Yeshua ons heeft bevrijd van de zonde door Zijn bloed (Jesaja 53; Openbaring 1:5). Gelovigen wachten nu op de tweede komst van Yeshua, wanneer hij komt om Israël te verdedigen en te regeren vanuit Jeruzalem.

 "Op die dag zal Ik erop uit gaan om alle naties te vernietigen die Jeruzalem aanvallen. En Ik zal over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem een geest van genade en een smeekbede uitstorten. Zij zullen naar Mij kijken, degene die zij doorboord hebben, en zij zullen om hem rouwen als een rouw om een enig kind, en zij zullen bitter treuren om hem, als iemand treurt om een eerstgeboren zoon." (Zacharia 12:10; zie ook Jesaja 53:5; Openbaring 1:7)

 

Een ultra-orthodoxe Joodse man in Jeruzalem<

 

 

Is het uitverkoren volk vervangen?

Yeshua's werken van liefde voor het Huis van Israël leidden tot de werken van de eerste Joodse gelovigen die de boodschap van Gods koninkrijk aan de niet-Joden verspreidden. Die boodschap veroorzaakte een explosieve groei van het aantal gelovigen in de eerste eeuwen.

Misschien vanuit een plaats van superioriteit, jaloezie of religiositeit, beweerden de leden van de kerk het "ware Israël" te zijn, en verdreven daarmee God uit zijn gevestigde identiteit als de God van Abraham, Isaac en Jacob.

Hun liefdeloze veroordeling van het Joodse volk voor het verwerpen van Yeshua als de Messias van Israël leidde er ironisch genoeg toe dat de kerk God verwierp als Israëls God.

God heeft echter niet, zoals sommige christenen beweren, Israël losgemaakt van Zijn beloften of Zijn verbond en Zijn uitverkoren volk in de steek gelaten.

Hij is een verbond-houdende God, trouw aan zijn woord. Dat is goed nieuws, want als God zijn onvoorwaardelijke verbond of een van zijn beloften aan Israël zou verbreken, zou hij ze ook met ons kunnen breken.

God is echter geen mens die van gedachten verandert.

 

Israëlische schoolkinderen nemen een pauze tijdens een schoolreisje.

Zij die zeggen dat God met Israël afgedaan heeft, wijzen naar het verbond op de berg Sinaï toen God beloofde: "Als u inderdaad mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond zult nakomen, dan zult u mijn eigen bezit zijn onder alle volken, want de hele aarde is van mij; en u zult Mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn."(Exodus 19:5-6)

Natuurlijk verbraken de uitverkorenen hun belofte om alles te doen wat God had gezegd: "alles wat de Heer heeft gesproken zullen wij doen!" (vers 8)

Daarom lijkt het voor sommige mensen heel duidelijk dat Israël zijn recht om een heilige natie te zijn verbrak — behalve dan dat het tegen Gods belofte ingaat.

God beloofde dat hoe ongehoorzaam Israël ook werd, God het verbond zou vergeten dat hij maakte met Abraham, Isaak en Jakob.

 Maar als zij in het land van hun vijanden zijn, dan zal ik hen niet verwerpen en hen niet verafschuwen om hen volledig te vernietigen, en mijn verbond met hen te verbreken. Ik ben de Heer hun God. Maar ter wille van hen zal ik het verbond met hun voorouders herinneren, die ik uit Egypte bracht voor de ogen van de naties om hun God te zijn. Ik ben de Heer." (Leviticus 26:44-45)

Het verbond met Abraham was onvoorwaardelijk. Abraham sliep toen God het verbond sloot, dus Abraham beloofde niet eens dat hij het verbond zou nakomen. De beloften in het verbond werden voor altijd door God gedaan, zelfs als Israël zijn voorwaardelijke afspraken breekt:

 "De Heer had tot Abram gezegd: "Ga uit uw land, uw volk en het huis van uw vader naar het land dat ik u zal laten zien. Ik zal u tot een groot volk maken, en Ik zal u zegenen; Ik zal uw naam groot maken, en gij zult een zegen zijn. Ik zal hen zegenen, die u zegenen, en wie u vloekt, zal ik vervloeken; en alle volken op aarde zullen door u gezegend zijn." (Genesis 12:1-3)

Andere belangrijke Beloften in het Verbond omvatten het eigendom van de grond en een erfenis:

 Deze zal niet uw erfgenaam zijn, maar degene die uit uw eigen lichaam zal komen, zal uw erfgenaam zijn. ... Ik ben de Heer, die u uit Ur van de Chaldeeërs heeft gehaald, om u dit land te geven om het te erven."(Genesis 15:4,7; zie ook Genesis 12:7; 13:14-17; 15:1-21; 17:1-21 en 22:15-18)

Wat er ook gebeurt, God verzekerde ons dat hij zijn verbond met Abraham zal nakomen en zal voortzetten door Isaac en Jacob.

 

Abram bewaakt zijn offer, door James Tissot

 

 

Het vervolgde uitverkoren volk

Israëls uitverkiezing is ook gelegitimeerd door de beschuldiging dat de natie Israël en de Joden samenzweren om de wereld te regeren.

Dit idee werd gepubliceerd in de Protocollen van de oudsten van Zion tijdens de Russische pogroms in het begin van 1900 toen duizenden Joden werden vermoord en miljoenen leefden in geïsoleerde armoede.

In 1935 bewees Dr. Arthur Baumgarten, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Basel, dat het boek 176 passages bevat die plagiaat bevatten van Maurice Joly's fictieve Dialogen in de hel.

Natuurlijk, als God een volk heeft gekozen om zijn ambassadeurs te zijn, om uiteindelijk de redding van de hele mensheid voort te brengen, kunnen we er zeker van zijn dat de vijand van God overuren maakt om God een leugenaar te laten lijken en zijn volk tot racisten te maken die de mensheid willen veroveren, niet om hen te redden.

De voortdurende pogingen om het Joodse volk in de loop van de geschiedenis onwettig te maken en te vernietigen zijn van bovennatuurlijke oorsprong, hoewel uitgevoerd door een groot aantal mensen.

 

Een Israëlisch-orthodoxe familie bij de westelijke muur in Jeruzalem. (Foto van Reinhardt Konig)

 

 

Hoe eerder de wereld hun harten wijd genoeg zal openen om te zien dat God Israël gebruikte om het monotheïsme naar de wereld te brengen, samen met een duurzaam systeem van ethiek en moraal dat vele culturen wereldwijd beïnvloedt, hoe eerder de naties zullen begrijpen wat een grote schuld van dankbaarheid zij het Joodse volk verschuldigd zijn.

De wereld is duidelijk beïnvloed door Gods keuze voor Israël, en wordt nog steeds beïnvloed door Yeshua, het Woord van God, en de onvoorwaardelijke belofte dat degenen die Israël zegenen zelf zullen worden gezegend:

 "Ik zal hen zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken."(Genesis 12:3)

Bron: Are the Jewish People Still the Chosen People? | Messianic Bible

Hoe eerder de wereld hun harten wijd genoeg zal openen om te zien dat God Israël gebruikte om het monotheïsme naar de wereld te brengen, samen met een duurzaam systeem van ethiek en moraal dat vele culturen wereldwijd beïnvloedt, hoe eerder de naties zullen begrijpen wat een grote schuld van dankbaarheid zij het Joodse volk verschuldigd zijn.

De wereld is duidelijk beïnvloed door Gods keuze voor Israël, en wordt nog steeds beïnvloed door Yeshua, het Woord van God, en de onvoorwaardelijke belofte dat degenen die Israël zegenen zelf zullen worden gezegend:

 "Ik zal hen zegenen die u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken."(Genesis 12:3)

Bron: Are the Jewish People Still the Chosen People? | Messianic Bible