www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Terugkeer

()

Door Greg Lauer — Juli 2020

Jonathan Cahn is een messiaanse Joodse voorganger die nationale bekendheid kreeg met de publicatie van The Harbinger (FrontLine, 2012), een boek dat beschrijft hoe sommige gebeurtenissen rond de terroristische aanslagen in New York City op 11 september 2001 de gebeurtenissen weerspiegelden die zich in het oude Israël voordeden toen Jesaja de nederlaag van Israël in de handen van de Assyriërs voor hun zonde en trotse afwijzing van God voorspelde.


In The Harbinger wordt veel van het volgende Schriftgedeelte beschreven:

 Bakstenen muren zijn gevallen, maar wij zullen ze weer opbouwen met gehouwen stenen. Wilde vijgenbomen [of platanen] zijn geveld, wij zullen er ceders voor in de plaats zetten.. (Jesaja 9:10 HSV/ [schuin] toegevoegd)

Hoewel dit vers eigenlijk de arrogante weigering van Israël beschrijft om zich te bekeren en hun zonde tegen God te erkennen en hun hoogmoedige intentie door te drukken in hun eigen kracht en vermogen, ondanks Gods oordeelswaarschuwingen, werd dit vers in de dagen na 9/11 onwetend rondgestrooid als een kreet om opnieuw op te bouwen na de aanvallen op de Twin Towers. Punt voor punt bouwt Cahn de zaak op dat Amerika, net als Israël 2700 jaar geleden, nu zijn vuist schudt in het aangezicht van God en arrogant weigert om zich te bekeren en te reageren op Gods duidelijke waarschuwingen van het naderende oordeel. Het boek was meer dan 100 weken lang een New York Times bestseller en verkocht meer dan twee miljoen exemplaren.

Jonathan Cahn is echter weer in het nieuws, alleen is hij deze keer van plan een gebeurtenis te plannen die wordt gezien als een nationale oproep aan Amerika om zich te bekeren en terug te keren naar God. Het hoofdevenement staat gepland op 26 september 2020 in de National Mall in Washington, D.C., hoewel de algemene focus ligt op de 10-daagse periode van 18-28 september, een periode die begint op het Bazuinenfeest en eindigt op de Grote Verzoendag.

Het heet The Return. (De Terugkeer)

Hier is een brief van Jonathan Cahn en Kevin Jessip die op de website van The Return (thereturn.org) is geplaatst:

We staan op een cruciaal moment in de Amerikaanse geschiedenis en de wereldgeschiedenis. Een moment dat de koers van onze natie en de loop van de wereldgeschiedenis permanent kan bezegelen, zowel slecht als goed, zowel onheil als verlossing. Amerika en een groot deel van de westerse cultuur zijn gesticht op een bijbelse fundament, maar het heeft zich afgewend en zelfs tegen het fundament gekeerd waarop het is ontstaan. In de dagen na 9/11 stroomden de mensen naar de kerken en het leek erop dat er een geestelijke opwekking en ontwaking had kunnen plaatsvinden. Maar het is nooit gekomen. Omdat er geen berouw was, geen terugkeer naar God, geen verandering van koers, geen berouw - en zonder dat berouw geen omkeer, en kan er geen opwekking zijn. Dus Amerika viel nog verder, geestelijk en moreel, weg van God. We hebben God van onze openbare pleinen verdreven, we hebben het goede kwaad en het zondige goed genoemd, we hebben het leven van meer dan zestig miljoen ongeboren kinderen opgeofferd, en we proberen dat nu te doen tot aan de tijd van hun geboorte.

De Terugkeer is voor alle gelovigen van alle denominaties en achtergronden die de Heer liefhebben, zwart, blank, Spaans, Aziatisch, mannen, vrouwen, jeugd, kinderen, Joods en niet-Joods, iedereen. Veel gelovigen en leiders zijn al aan boord bij de Terugkeer - van Pat Robertson tot James Dobson, tot Billy Grahams dochter Ann Graham Lotz, tot Martin Luther King's nicht tot Alveda King - en nog vele, vele anderen. Het uur is laat - en de oproep is aan iedereen - aan jullie, ouders, om te leiden in een opwekking, aan jullie voorgangers, om jullie kerken te leiden in een opwekking, aan jullie, leiders, om te leiden in jullie organisaties en kerkgenootschappen en mensen in een opwekking. En als jullie God zoeken, dan is het nu de tijd om naar Hem toe te komen of om naar Hem terug te keren en om aan Zijn kant te komen.

De beweging begint nu. En dan in september zetten we het voort in tien dagen die vanaf de oudheid bekend staan als de Dagen van Ontzag, van 18 tot 28 september, in een speciale tijd om onze gebeden en voorbede, berouw en de opwekking te intensiveren. Het begint allemaal op het Bazuinenfeest en eindigt op de Grote Verzoendag, de Dag van Terugkeer, op zaterdag 26 september.

Dus laten we nu, met het oog op die roeping en de tijden waarin we geroepen zijn en waartoe we benoemd zijn, en met het oog op het moment dat ons te wachten staat, opstaan om die roeping te doen, laten we God op Zijn woord geloven, laten we doen waartoe Hij ons geroepen heeft, laten we geloven voor grote en machtige dingen, en laten we allemaal terugkeren en proberen te leven in opwekking, en boodschappers van de opwekking te worden - het is tijd om onze braakliggende grond te ploegen - het is tijd om de Heer te zoeken zoals nooit tevoren. Het moment en de kans die we nu voor ons hebben, kan wel eens nooit meer gebeuren. Het is tijd om terug te keren.

- Jonathan Cahn en Kevin Jessip [Bron]

In 2014 stond Anne Graham-Lotz, de dochter van evangelist Billy Graham, aan het hoofd van iets vergelijkbaars. Het idee was om de gelovigen aan te moedigen om te bidden voor opwekking en een algemene terugkeer naar God op elk van de eerste zeven dagen van de zevende maand (1-7 juli), en om te vasten en zeven uur te bidden op de laatste dag.

Anne Graham-Lotz gebruikte een passage uit het Oude Testament als de Schriftuurlijke onderbouwing van haar gebeurtenis, en ik kon het niet nalaten op te merken dat Jonathan Cahn dit voorbeeld heeft gevolgd door dezelfde passage te gebruiken - een bekend vers dat bij elke evangelist in het land bekend is:

 en als Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. - (2 Kronieken 7:14 HSV)

Ah, ja... ik zal hun land genezen. Het verwarmt gewoon je hart, nietwaar?

In 2014 schreef ik een artikel met de titel "Als mijn volk", waarin ik het feit bespreek dat ook al heb ik zegen, eer, respect, steun en lof voor elke poging van iemand om mensen op te roepen om terug te keren naar God en zich te bekeren van de zonde en om een opwekking op gang te brengen die veel kostbare zielen in het koninkrijk zal brengen, ik me gedwongen voelde om nederig enkele van de Schriftuurlijke problemen op te helderen over het gebruik van 2 Kronieken 7:14 als de Schriftuurlijke basis voor een dergelijke poging in het huidige kerkperiodespectrum. In dat artikel beargumenteer ik dat 2 Kronieken 7:14 niet ... mag worden gebruikt als een gebed door de Kerk voor allerlei tijdelijke zegeningen, hoe nobel onze bedoelingen ook mogen zijn.

Om u de waarheid te zeggen, moest ik de drang bestrijden om dat hele artikel uit 2014 gewoon te kopiëren en in deze ruimte te plakken en er een nieuwe naam op te plakken... misschien "Als mijn volk - de heruitzending". Gelukkig liet de Heilige Geest me een paar dingen zien die voldoende waren om die drang te verdringen.

Een snelle recensie

Een snelle recensie is op zijn plaats. Allereerst is het fundamentele probleem, zoals meestal het geval is, dat het vers volledig uit zijn context wordt gehaald. In 2 Kronieken 3 begint Salomo met de bouw van de tempel (966 voor Christus). In hoofdstuk 5 is de tempel compleet (959 v.Chr.), en als ze de ark in de tempel brengen, vult de glorie van de HEER het hele bouwwerk tot het punt waarop de priesters er niet eens meer in kunnen. In hoofdstuk 6 zegent Salomo het volk en biedt hij een gebed van toewijding aan, en hij begint met het herbevestigen van Gods verbond met zijn volk Israël:

 en [Salomo] zei: HEERE, God van Israël, er is geen God zoals U, in de hemel of op de aarde, Die het verbond en de goedertierenheid houdt tegenover Uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor Uw aangezicht, Die Zich tegenover Uw dienaar, mijn vader David, gehouden hebt aan wat U tot hem had gesproken. Want met Uw mond sprak U, en dat hebt U met Uw hand vervuld, zoals het op deze dag is. En nu HEERE, God van Israël, houd U tegenover mijn vader David, Uw dienaar, aan wat U tot hem gesproken hebt: Het zal u voor Mijn aangezicht niet aan een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten, tenminste, wanneer uw zonen op hun weg letten door in Mijn wet te wandelen, zoals u voor Mijn aangezicht gewandeld hebt. Nu dan, HEERE, God van Israël, laat toch Uw woord, dat U tot Uw dienaar, tot David, sprak, bewaarheid worden. - (2 Kronieken 6:14-17 HSV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)

()

Solomo dreunt een waslijst van verbondspunten op en bevestigt opnieuw hoe God beloofd heeft met de verschillende situaties om te gaan. Bijvoorbeeld:

 Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij tegen U gezondigd hebben, en zij op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert Ú dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven. - (2 Kronieken 6:26-27 HSV)

Met andere woorden, als uw verbondsvolk tegen U zondigt en U de regen uit hun verbondsland weghoudt, maar als zij dan berouw hebben en zij naar U terugkeren, dan vergeeft U hun zonde en laat de regen terugkomen. Als Salomo klaar is met zijn gebed, komt er vuur uit de hemel naar beneden en verteert het offer en weer vult de heerlijkheid van de HEER de tempel met zo'n intensiteit dat de priesters er niet in kunnen. Ze gaan door met het offeren van enorme aantallen offers voor de rest van de dag, en die nacht verschijnt de HEERE aan Salomo met een antwoord:

 Toen verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. - (2 Kronieken 7:12-14 HSV)

Dus Salomo bidt, en God verhoort het gebed van Salomo persoonlijk bijna woordelijk. Dus wat hebben we hier precies?

We hebben een verbondsgebed van Gods verbondsvolk Israël
en een verbondsreactie van Israëls verbond-houdende God.

Deze hele gebeurtenis is een verbond tot het bot - het verbond dat God heeft gesloten met één en hetzelfde volk, en dat is Israël. Oh, en als God zegt dat Hij "hun land zal genezen", dan is dat het land waar Hij naar verwijst het land dat Hij zijn verbondsvolk Israël heeft gegeven als een eeuwige erfenis in dat verbond.

Het belangrijkste punt van mijn artikel zes jaar geleden was dat dit hele gedeelte van de Schrift niets te maken heeft met de Kerk en nog minder met Amerika, als dat al mogelijk was. Daarom moet één fundamenteel punt nadrukkelijk opnieuw worden bevestigd:

Het is het ene en enige: In de hele geschiedenis van de mensheid is er maar één natie geweest die een verbond met God heeft gesloten en dat is Israël:

 En wie is als Uw volk, als Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen om voor Hem een volk te zijn, om Zich een Naam te maken en voor u, Israël, deze grote en ontzagwekkende dingen te doen: voor Uw land, voor de ogen van Uw volk, dat U voor Uzelf uit Egypte verlost hebt van heidenvolken en hun goden. - (2 Samuël 7:23 HSV)

Niet alleen dat, maar Gods verbond met Zijn volk Israël is onvoorwaardelijk - het hangt niet af van Israëls prestaties, maar van Gods trouw alleen. En dat betekent dat het verbond eeuwig is:

 Zo zegt de HEERE, Die de zon tot een licht geeft overdag en de vaste orde van maan en sterren tot een licht in de nacht, Die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.

Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen! - (Jeremia 31:35-36 HSV)

De kerk heeft geen land - deze gevallen wereld is niet ons thuis.

Ik wil niet onbeleefd of strijdlustig klinken, maar degenen die de verkeerde indruk hebben dat de Verenigde Staten een natie zijn die een verbond met God heeft, weten gewoon niet waar ze het over hebben. Amerika werd gesticht door mensen die in God en de Bijbel geloofden? Dat deden ze zeker. Hebben ze hun jonge natie plechtig aan God gewijd? Dat is wat alle geschiedenisboeken zeggen, en ik heb geen reden om eraan te twijfelen. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Dat is op zich wel een mooie zaak, maar het volgende blijft een feit:

Het betekent niet dat je een natie bent die een verbond heeft met God.

Er is er maar één... en volgens Gods Woord is dat niet "het land van de vrijen en het huis van de dapperen". (En ik hoop dat het tegenwoordig niet meer als politiek incorrect wordt beschouwd om die uitdrukking te gebruiken.) Alsof het mij iets kan schelen.)

Het komt erop neer dat de context van deze hele passage 100 procent Israël en haar verbond met God is, en dat betekent dat het niet zomaar uit die context kan worden gerukt en nonchalant kan worden toegepast op de Kerk in een poging om God zover te krijgen dat hij "ons land geneest" of de problemen oplost waarvan wij willen dat God ze oplost. De Kerk heeft geen land om te genezen - en deze gevallen wereld is niet ons thuis. We zijn hier om een tijdje te verblijven, en we hebben allemaal in ons bezit een geestelijk paspoort met het stempel "Hemel" erin. Het enige land dat 2 Kronieken te zien geeft, is Israël en Israël alleen.

Nu, voordat iemand mij ervan beschuldigt dat ik met deze kwestie een beetje onnuttig bezig ben en het alleen maar als excuus gebruik om een Schriftuurlijk scheermes over de gezichten van goede, oprechte mensen te halen, wil ik nog eens één ding herhalen:

Het binnenhalen van de schoven: Het is zeker niet mijn bedoeling om vraagtekens te zetten bij of kritiek uit te oefenen op degenen die de natie oproepen om zich te bekeren en God te zoeken, nu of op enig ander moment. Ik sta volledig achter dergelijke inspanningen en prijs God voor mensen als Anne Graham-Lotz en Jonathan Cahn en anderen die de middelen hebben om dergelijke evenementen te organiseren en in scène te zetten. Ik heb daar geen enkel probleem mee op welke manier dan ook, in welke vorm dan ook. Waarom zou ik dat doen? Ik wil mensen gered zien worden!

Het probleem zoals ik het zie, althans in dit specifieke geval, is dat er een reëel gevaar schuilt in het baseren van dergelijke gebeurtenissen op deze specifieke Oudtestamentische Schriftgedeelten die uitsluitend van toepassing zijn op Israël, en het is niet alleen een kwestie van "bijbelse correctheid", als je de uitdrukking wilt vergeven. Er is iets dat veel ernstiger en potentieel schadelijker is dan dat.

Het probleem is dat het de gelovigen subtiel kan beïnvloeden om God niet te gehoorzamen.

Zeven woorden

Ik kan de mensen nu horen:

"Oh in hemelsnaam, Bijbelman! Hou jezelf in. Alleen al omdat de mensen voor God bidden om 'hun land te genezen' en dat land, technisch gezien, verwijst naar Israël, wat is dan het grote probleem? Ik bedoel, God zegent Amerika en zo. Hou op."

Geloof me... ik snap het. In de rest van dit artikel wil ik echter uw aandacht vestigen op zeven woorden in het Nieuwe Testament, en dezelfde zeven woorden komen twee keer voor in twee versies van een van de meest bekende passages in de Evangeliën - het Onze Vader:

 Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde, zoals in de hemel. - (Matteüs 6:10 KJV / nadruk toegevoegd)

Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. - (Lucas 11:2 KJV / nadruk toegevoegd)

()

De discipelen vroegen Jezus hoe ze moesten bidden, en Zijn antwoord werd een passage in de Schrift die miljoenen mensen door de eeuwen heen hebben kunnen voordragen, waaronder miljoenen die de deur van een kerk nooit in hun hele leven hebben gepasseerd en die het evangelie niet zouden kennen hoe dan ook.

Nu, denk hier eens over na:

Denk je echt dat de discipelen geen idee hadden hoe ze moesten bidden?

Ze waren alle 12 Joods. Maak je een grapje?! Natuurlijk wisten ze hoe ze moesten bidden... als Joden. Ze waren opgegroeid met bidden. Ik garandeer je dat een van hun vroegste herinneringen als kinderen hun ouders elke dag de Shema zouden hebben horen bidden:

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad.
("Hoor, o Israël, de HEER is onze God, de HEER is Eén.")

De discipelen wisten zonder enige twijfel dat Jezus de beloofde Messias was, en dat niets meer hetzelfde zou zijn nu de Messias was gekomen. Het was een heel nieuw spel, en ze zochten de wijsheid en raad van de Messias over grote en kleine zaken, inclusief iets dat zo eenvoudig was als de juiste manier om te bidden - iets wat ze hun hele leven al deden als Joden.

Jezus leerde hen - en bij uitbreiding ook ons allemaal - hoe ze moesten bidden als wedergeboren leden van het lichaam van Christus. Ik heb het gebed van de Heer elders besproken, maar het enige wat ik hier wil doen is me kort concentreren op de zeven woorden die ik heb genoemd:

Zeven woorden die wij, de Kerk, worden bevolen om te bidden.

Laten we eens kijken naar de eerste drie van die woorden:

Uw koninkrijk kome.

Deze zin is over het algemeen vertaald, en wel als volgt:

- Laat uw koninkrijk komen.
- Moge uw koninkrijk komen.
- Moge uw koninkrijk spoedig komen.
- Kom en stel uw koninkrijk in.
- Dat uw koninkrijk komt

En zo verder. Persoonlijk zie ik niet veel mysterie rond wat Jezus met deze woorden bedoelde, hoewel je verbaasd zou zijn wat sommige commentatoren er mee proberen te doen.

Wat me in dat opzicht het meest verbaasde toen ik dit een beetje bestudeerde, is hoeveel commentatoren aandringen op een volledige scheiding tussen Jezus' woorden en alle eschatologische dingen, alsof Hij alleen maar op een allegorische of spirituele manier over het koninkrijk praat.

"Een aards koninkrijk? Oh nee, het koninkrijk zit in onze harten, zie je dat niet... Jezus heeft het zeker niet over een of andere 'eindtijd'-affaire die Hem fysiek laat terugkeren na deze grote, apocalyptische klap van die misleide dispensationalisten."

Ik zou een heel artikel kunnen wijden aan de reden waarom dit soort onderwijs een etterende, opdringerige pijn in het lichaam van Christus is, die de duidelijke leer van de Schrift verdraait, ondermijnt, en anders de duidelijke leer van de Schrift in de war brengt (en ik zou dat ook wel eens een keer kunnen doen).

Hoewel men kan beargumenteren dat Jezus' woorden 'uw koninkrijk kome' iets meer omvat dan de vestiging van het letterlijke, fysieke koninkrijk op aarde waarover Jezus duizend jaar zal regeren, is de vestiging van het Duizendjarige Rijk met absolute zekerheid het kroonjuweel van wat Hij bedoelde (tenzij je dit helemaal wilt uitbreiden naar de eeuwige staat met de bijbehorende nieuwe hemel en nieuwe aarde, die aantoonbaar gezien zou kunnen worden als het ware, ultieme kroonjuweel).

U kunt bijvoorbeeld zeggen dat het bidden van 'uw koninkrijk kome' inhoudt dat u onze hemelse Vader vraagt om ons te helpen een leven te leiden dat Hem eer aandoet en dat een voorbeeld is van de geestelijke kwaliteiten die kenmerkend zijn voor zijn koninkrijk. Het bidden van 'Uw koninkrijk kome' geeft uitdrukking aan het oprechte verlangen van gelovigen om het evangelie vooruit te zien gaan en mensen zien redden en binnen brengen in dat koninkrijk. Als we "Uw koninkrijk kome" bidden, drukken we ons verlangen uit om Gods naam verheerlijkt te zien op aarde en Zijn doeleinden vooruit te zien gaan en tot bloei te zien komen. Het is dus niet onredelijk om te zeggen dat het bidden van "Uw koninkrijk kome" in feite meer is dan een toekomstgerichte eschatologische verklaring.

Het is het koninkrijk, domoor!

Dat gezegd hebbend, is het verlangen en bidden voor de vestiging van het Duizendjarige Rijk op aarde nadat Jezus is teruggekeerd bij de Wederkomst ontegenzeggelijk het primaire doel van "Uw Koninkrijk kome", en degenen die de woorden van Christus van die duidelijke eschatologische betekenis ontdoen, zijn meestal degenen die vasthouden aan valse, allegorische begrippen met betrekking tot de duidelijke leer van de Bijbel over belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd, zoals de Opname, de Verdrukking, en de Wederkomst. En ik kan het net zo goed recht voor zijn raap zeggen:

Degenen die de woorden van Christus met betrekking tot zijn komende koninkrijk ontleden, doen dat ten nadele van dat koninkrijk en tot vreugde van de tegenstander.

God staat op het punt om een oordeel te vellen over een Christus-verwerpende wereld voordat Zijn Zoon fysiek terugkeert om Zijn letterlijke, fysieke koninkrijk op aarde te vestigen - de Schrift kan nauwelijks een duidelijker beeld schetsen. Dat de Christus-verwerpende wereld zo luid en duidelijk moet worden verteld - en geloof het of niet - dat hoort bij ons werk.

Niet? Denk na: Voor de duur van het kerktijdperk zijn wij de tempel van de Heilige Geest op aarde. En wat is een groot deel van de functie van de Heilige Geest op aarde in het Kerktijdperk? Daar laat ik Jezus op antwoorden:

 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: - (Johannes 16:7-8 AKJV / nadruk toegevoegd)

Een rechtvaardige, heilige, liefdevolle God wil dat de wereld in niet mis te verstane bewoordingen weet dat (a) zij zondaars zijn, (b) Hij rechtvaardig is, en (c) als zij volharden in het verwerpen van de genade en barmhartigheid die Hij door Christus aan hen heeft gebracht, zal er een hel zijn om te betalen - een eeuwigheid lang, om het punt niet te bagatelliseren. (En ik zal niet eens de moeite nemen om te vragen wanneer je dat voor het laatst hebt gehoord vanaf een preekstoel).

Het komt erop neer dat het belangrijkste doel van het bidden van "Uw koninkrijk komt" is het bidden voor Christus om zijn duizendjarig koninkrijk op aarde te vestigen. Dat zal Hij doen, en snel genoeg. Maar laten we dit eens doordenken:

Vr. Wat moet er gebeuren voordat Hij dat kan doen?

A. Nou, om te beginnen moet hij fysiek terugkomen.

Dus, als we "Uw koninkrijk kome" bidden, bidden we voor de terugkeer van Christus in het geval we spreken over de Wederkomst. Dus, ja, we moeten bidden dat Jezus fysiek terugkeert naar de aarde.

Vr. Wat moet er gebeuren voordat Hij dat kan doen?

A. Hij moet de oordelen van de Verdrukking vrijgeven.

Hij is de Ene: Vergeet nooit dat het Jezus Christus is - het Lam - die elk afzonderlijke zegel verbreekt, elk afzonderlijk bazuin-oordeel en elk afzonderlijk schaal-oordeel loslaat tijdens de Verdrukking in Openbaring 6-16. Hij moet zijn rechtvaardig oordeel uitspreken voordat hij de troon van David als koning in ontvangst neemt.

Dus een deel van het bidden van "Uw koninkrijk kome" is bidden voor Christus om de oordelen van de Verdrukking los te laten, zodat Hij kan terugkeren om Zijn koninkrijk te vestigen. Dus ja, we moeten bidden voor de vervulling van Daniëls 70e week. Dat houdt ook in dat we moeten bidden dat God het Joodse overblijfsel zal redden en beschermen, en dat Hij de Christus-verwerpende naties van de wereld zal oordelen.

Oké, nog een laatste stap:

Vr. Wat moet er gebeuren voordat Hij dat kan doen?

A. De Kerk moet worden verwijderd via de Opname.

Dus, het bidden van "Uw koninkrijk kome" omvat terecht het bidden naar God om Zijn Zoon te vertellen dat Hij Zijn bruid moet gaan halen, en ons te ontmoeten met Hem in de lucht, samen met al diegenen die in Christus zijn gestorven. Dus ja, we moeten bidden voor de Opname, zodat Hij verder kan gaan met het lanceren van de oordelen in de Verdrukking, zodat Hij fysiek kan terugkeren in de Wederkomst, zodat Hij zijn koninkrijk op aarde kan vestigen - een koninkrijk waar we een integraal deel van zullen uitmaken.

Uw koninkrijk kome... oh dat heb je goed.

Nu, laten we eens kijken naar de laatste vier van die zeven woorden:

Uw wil geschiede.

Ik hoef niet veel meer te zeggen over dit deel, want het gaat hand in hand met wat we besproken hebben. Bijvoorbeeld:

Een nadrukkelijk "ja" tegen al het bovenstaande. Dus als we "Uw Koninkrijk kome" bidden, bidden we in veel opzichten effectief "Uw wil geschiede" in dezelfde adem.

Maar als mensen de promo's zien voor een gebeurtenis als De Terugkeer zien, en 2 Kronieken 7:14 als het Schriftuurlijke fundament ervan aanroepen - een passage in de Schrift die belooft dat God "ons land zal genezen" - zijn dit dan het soort dingen waar ze waarschijnlijk voor zullen bidden in gehoorzaamheid aan Gods Woord?

Of zullen ze beïnvloed worden om voor andere dingen te bidden?

Ik zal hun land genezen

Jonathan Cahn heeft een videoboodschap ter promotie van De Terugkeer die overal op het internet opduikt, en op een gegeven moment in die video reciteert hij 2 Kron. 7:14, het belangrijkste vers dat het allemaal met elkaar verbindt. En als hij bij de laatste woorden komt "dan zal ik uit de hemel horen, en zal ik hun zonde vergeven, en hun land genezen," levert hij de lijn met een sombere geruststellende zaken die je alleen maar de adem benemen. Hoewel hij het dus nergens in de video of in het promotiemateriaal van het evenement met zoveel woorden zegt, kan de boodschap nauwelijks duidelijker zijn.

Ja, hij maakt duidelijk dat De Terugkeer draait om het zoeken en terugkeren naar God, het zich bekeren van de zonde en het bidden voor opwekking die velen in het koninkrijk zal brengen. Toegegeven. Maar hij slaagt er in om het te laten lijken alsof wanneer we deze dingen doen, het resultaat zal zijn als de hoeksteen vers van de hele gebeurtenis zegt:

IK... ZAL... HUN... LAND... GENEZEN.

(Probeer je voor te stellen dat dit gesproken wordt door James Earl "This is CNN" Jones...misschien met een vleugje echo toegevoegd voor het effect).

()

Mijn punt is dat veel mensen er subtiel toe worden geleid om te denken in termen van het bidden tot God om "ons land te genezen" (wat OK moet zijn, want een beroemde prediker promoot het... en weet je, het lijkt wel of Amerika een speciale relatie met God heeft... zoals als een verbond, zeker).

Hé, ons geld zegt "in God vertrouwen we," dus daar ga je. Zaak gesloten.

En als mensen zich in de stemming van het bidden voor God laten glijden om "ons land te genezen", wat voor soort dingen kunnen dan hun gebeden domineren?

Denk je dat ze zullen bidden tot Christus om zijn koninkrijk te vestigen?
Of zullen ze bidden tot God om het coronavirus uit te roeien?

Denk je dat ze zullen bidden tot God om de Verdrukking te lanceren?
Of zullen ze bidden tot God om ons te helpen Trump te herverkiezen?

Denk je dat ze zullen bidden tot Christus om Zijn bruid op te nemen?
Of zullen ze bidden tot God om de Black Lives Matter schurken te bedwingen?

De woorden "Ik zal hun land genezen" geven de suggestie in de hoofden van veel gelovigen dat ze tot God moeten bidden om al onze problemen op te lossen om de dingen weer normaal te krijgen:

"A.u.b. Heer, geef ons een vaccin voor COVID-19, heropen de scholen, breng onze banen terug, beëindig de lockdowns, en laat al die hooligans in onze straten hun stomme protesten stoppen en naar huis gaan. Lang verhaal kort, God, we zouden het echt op prijs stellen als je ons onze knuffelige slaapstad levensstijl terug zou geven!

Ik probeer niet luchthartig te klinken, maar voor veel mensen die 2 Kronieken 7:14 citeren, is dat ongeveer het lange en het korte verhaal. En dat roept de vraag op:

Vr. Welk deel hiervan is verenigbaar met "Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede"?

A. (Geluid van krekels die tsjilpen...)

Wanneer wedergeboren gelovigen bidden in de trant van "genees ons land" in de geest van 2 Kronieken 7:14, is het niet waarschijnlijk dat ze bidden in de trant van "Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede".

Ze bidden niet "Uw koninkrijk kome";
ze bidden "Uw koninkrijk uitstellen".

Ze bidden niet "Uw wil geschiede";
ze bidden 'onze wil geschiede'.

U zou kunnen zeggen dat de fundamentele reden waarom we worden bevolen om te bidden "Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede" is om de overkoepelende soevereiniteit van Gods wil en de uiteindelijke suprematie van Zijn plan door de eeuwen heen te erkennen ... en om nederig (en dankbaar) het feit te erkennen dat we aan beide onderworpen zijn. Bidden zoals Christus ons opdroeg om te bidden herinnert ons eraan dat we onze wil moeten afstemmen op Gods wil.

Het probleem is dat sommigen in de kerk vandaag de dag dat laatste beetje achterwaarts doen.

Zei iemand "kom terug"?

De gedachte die ik bij je wil achterlaten is dat, ja, we moeten bidden voor mensen overal om zich tot God te wenden, en voor hen die Hem kennen om naar Hem terug te keren. Ja, we moeten Zijn gezicht zoeken in berouw in deze moeilijke tijden die een ouverture zijn voor de oordelen van de Verdrukking. En natuurlijk moeten we bidden voor een opwekking die de laatste overgebleven zielen in het koninkrijk zullen trekken.

Maar als je een vers als 2 Kronieken 7:14 ziet en hoort dat er het wordt aangegrepen 'hoe God ons land zal genezen', moeten we ons niet laten verleiden tot het bidden tot God om onze problemen eenvoudigweg op te lossen en de dingen weer te maken zoals ze vroeger waren, hoe aantrekkelijk dat ook voor ons vlees mag zijn.

We zijn geroepen voor een hoger doel in Gods plan dan alleen maar te bidden voor God om al onze problemen op te lossen en de dingen te maken zoals ze vroeger waren. Trouwens, Jonathan Cahn heeft het over één ding mis als hij zegt dat Amerika zich op "een kruispunt bevindt, dat de koers van onze natie permanent kan bezegelen... voorgoed."

Te laat: Sorry Jonathan, maar ik ben bang dat het daar te laat voor is. We staan niet op een kruispunt, we zijn het decennia geleden al gepasseerd. En zeggen dat we dat wel zijn, impliceert dat we op een plek zijn waar we de richting van ons land en de wereld ten goede kunnen veranderen. Dat we "de koers van onze natie en de loop van de wereldgeschiedenis permanent kunnen bezegelen... voorgoed... voor de verlossing" suggereert dat we de macht hebben om de Verdrukking te annuleren, de Tweede Wederkomst in de ijskast te zetten, en anders het plan van God aanzienlijk te wijzigen naar onze zin. Maar dat doen we niet, hoezeer dat idee ons vlees ook aanspreekt.

Het zou voor iedereen met een onsje onderscheidingsvermogen redelijk duidelijk moeten zijn dat we dat punt voorbij zijn. Het wordt met elke dag duidelijker dat de wereld op het punt staat om ondergedompeld te worden in het oordeel van God, en naïef te geloven dat we, zoals Jonathan Cahn suggereert, wij de dingen kunnen omkeren en "de koers van onze natie permanent kunnen bezegelen... voorgoed" is niets anders dan ons goedbedoelde vlees dat de woorden van de Schrift verzaakt.

Zoals ik al zei, ik ben helemaal in voor elk soort gebeurtenis als 'De Terugkeer', die mensen probeert terug te trekken naar een relatie met God, om Zijn aangezicht te zoeken in berouw, en om een opwekking te veroorzaken die velen naar het koninkrijk zal lokken. Ik hoop dat niets wat ik in dit artikel heb gezegd iemand anders heeft doen geloven.

Maar het nut van dit artikel is gewoon dat we aandacht moeten besteden aan de manier waarop we worden beïnvloed om te bidden, vooral na het horen van een vers als 2 Kronieken 7:14 dat plechtig wordt aangeroepen door een beroemd voorganger.

Nu we het er toch over hebben, ik zou liegen als ik zou zeggen dat de gedachte aan een paar honderdduizend mensen die vanuit de National Mall in Washington in de wolken opgetrokken, niet een verlangen in mij opwekte.

De vroege kerk gebruikte de Aramese uitdrukking "Maranatha!" Ze gehoorzaamden de bevelen van Christus en werkten in de geest van het modelgebed van de Heer.

Misschien moeten we dit voorbeeld volgen.

"Genees ons land"? We zouden moeten bidden
"Harpazo [ruk] ons hier uit en laat haar rusten in vrede!"

Dat is mijn eigen persoonlijke vertaling van maranatha.

Greg Lauer - augustus 2020

Als dit artikel je bevalt, deel het dan met iemand!

Credits voor Graphics (in volgorde van verschijning):
1. Aangepast aan Jonathan Cahn 2015 (121218077) © Benny Hinn Ministries, (gecoupeerd, verkleind) [CC BY-SA 3.0].
2. Solomon Dedicates the Temple door James Tissot, maker QS:P170,Q381248, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons.
3. Uw Koninkrijk Kome, door Greg Lauer (eigen werk)
4. New-quarter-ht-er-200109 hpMain 16x9 992, U.S. Mint, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons.

Schriftelijke citaten:

Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de HSV.

Bron: A Little Strength