www.wimjongman.nl

(homepagina)

De millennial tempel: Letterlijk of allegorisch?

Door Arnold Fruchtenbaum - 31 december 2019

 

Bron: Ariel Ministeries

 

Bezwaren en antwoorden op een letterlijke messiaanse tempel en het offeren

Eerste bezwaar: Als we Ezechiël 40-48 letterlijk nemen, zou dat een terugkeer betekenen naar het offersysteem van de Mozaïsche wet, dat eindigde toen de Messias stierf. Dit is dus in strijd met alles wat het Nieuwe Testament leert over de beëindiging van de wet als levensregel.

Antwoord: Hoewel er veel overeenkomsten zijn met de offers van de Mozaïsche wet, zoals die er zijn tussen de offers van Noach en Mozes, laten de verschillen zien dat ze niet hetzelfde zijn. Het waren juist deze verschillen die de rabbijnen ervan weerhielden om Ezechiël in de Hebreeuwse kanunnik te accepteren. In de wijding van het altaar (Mozaïsche wet: Ex. 29:1-37; Duizendjarige wet: Ez. 43:18-27) zijn er de volgende verschillen:

1. Voor het zondoffer

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Zalft het altaar
Eist een zonde-offer in de vorm van
een os voor alle zeven dagen
Geen geit geofferd
Bloed aangebracht op de hoorns
van het altaar
Geen zalving van het altaar
Eist een os alleen op de eerste dag
Geiten moeten worden geofferd voor de laatste zes dagen
Bloed aangebracht op de hoorns, de hoeken, en rond de onderste vorm

2. Voor het Brandoffer

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Elke dag een ram
Een ram voor de priesterwijding.
Ark van het Verbond
Elke dag een os en elke dag een ram.
Geen ram voor de priesterwijding
Geen Ark van het Verbond (Jer. 3:16)

3. Extra verschillen

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Alleen de hogepriester kan het Heilige der Heiligen binnengaan.
Huwelijksregels alleen van toepassing op de hogepriester
De eerste van Nisan was geen speciale heilige dag
Alle priesters zullen binnenkomen
(Ez. 44:15-16)
Toepasselijk voor alle priesters (Ez. 44:22)
De eerste van Nisan is een speciale heilige dag (Ez. 45:18)

4a. Procedure beschreven in Ezechiël 45:19

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Mannelijke geit
Verwijderd het dier buiten het kamp

Os
Verwijderd het dier binnen het kamp

4b. Met betrekking tot het Pesach (Ez. 45:21-24)

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Een familiezaak met het hoofd van de huishouding die het ritueel uitvoert
Een eendaags feest
Offeren van een ongeschonden lam
De Prins zal het ritueel namens de natie uitvoeren.
Zevendaags feest
Offeren van een os

Er zijn ook verschillen in de maten van de maaltijden en in het aantal aangeboden offers (Mozaïesche wet: Num. 28:16-24).

5. Wat betreft het Loofhuttenfeest (Ez. 45:25)

Er is een verschil in de hoeveelheid van de offers (Numeri 29:12-34) en het Ezechiëlsysteem heeft niet de toegevoegde achtste dag die de Mozaïsche wet vereist (Numeri 29:35-38).

6. Met betrekking tot de sabbatoffers (Ez. 46:4-5)

Het Ezechiëlsysteem vereist zes lammeren en een ram wat meer is dan de Mozaïsche wet voorschrijft (Num. 28:9, twee lammeren en een ram). Hetzelfde geldt voor het spijsoffer.

7. Wat betreft het Nieuwe Maan Offer (Ez. 46:6-7)

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Twee stieren, een ram, zeven lammeren Een os, een ram, zes lammeren

8. Met betrekking tot het Dagelijkse Offer (Ez. 46:13-15)

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Twee lammeren per dag, zowel 's morgens als 's avonds (Ex. 29:38-42; Num. 28:3-4) Een lam per ochtend en geen 's avonds


Met betrekking tot het Loofhuttenfeest

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Verplicht voor Joden alleen

Verplicht voor zowel Joden als niet-Joden (Zach. 14:16-21)

Met betrekking tot het priesterschap

Offersysteem volgens Mozes

Offersysteem volgens Ezechiël

Alleen Joden zouden priesters kunnen zijn. Ook niet-Joden zullen als priester dienen (Jes. 66:18-21).

Al deze verschillen tonen aan dat dit geen terugkeer is naar de Wet van Mozes, maar dat het een nieuw systeem is onder het Koninkrijkrecht. Daarom schendt Ezechiël 40-48 niet datgene wat het Nieuwe Testament leert over de beëindiging van de wet met de dood van de Messias.

Tweede Bezwaar: De door Ezechiël gegeven maten passen niet bij de Tempelberg en kunnen daarom niet letterlijk zijn.

Antwoord: Dit bezwaar is waar, maar het is een misvatting dat de Ezechiëltempel bedoeld was om op die berg gebouwd te worden. De details die Ezechiël geeft, laten zien dat er grote geografische veranderingen zullen plaatsvinden, als gevolg van de tweede komst. Sommige van deze veranderingen zullen samen een nieuwe tempelberg creëren.

Derde Bezwaar: Geloven in de herinstelling van bloedoffers is ketterij.

Antwoord: Sinds wanneer is het letterlijk nemen van de Bijbel een ketterij? De bewijslast ligt altijd bij degene die beweert dat een bepaald deel van de Bijbel niet betekent wat er staat. Whitcomb voegt eraan toe: "Het feit dat dierenoffers en priesters geen plaats hebben in het christendom betekent niet dat ze geen plaats zullen hebben in Israël na de opname van de Kerk; want er wordt in de hele Schrift een duidelijk onderscheid gemaakt tussen Israël en de Kerk"[10].

Samenvattend kunnen we zeggen dat de discrepanties tussen Ezechiël's Tempel en elke andere tempel die in de Schrift wordt beschreven, zouden verdampen als degenen die de Bijbel interpreteren zouden toegeven dat er een nieuwe wet in werking is tijdens het messiaanse koninkrijk. In plaats van aan te dringen op de doctrine dat de Mozaïsche wet eeuwig is of te proberen de verschillende passages te harmoniseren en in plaats van de tekst maar te allegoriseren, moet men eenvoudigweg accepteren dat Ezechiëls Tempel een letterlijk gebouw is, dat is gebouwd door een berouwvolle en herstelde natie van Israël en waarin zij de Heer zullen aanbidden door offers te brengen in een tijd waarin de Messias zelf over de aarde zal heersen.

John C. Whitcomb. "De Duizendjarige Tempel van Ezechiël 40-48". The Diligent Workman Journal, mei 1994, pg. 22.

Arnold Fruchtenbaum

www.ariel.org (in het Engels). Arnold Fruchtenbaum is de oprichter en directeur van Ariel Ministries, een Amerikaanse bediening die al meer dan 40 jaar bijbelonderwijs geeft vanuit een Messiaans-Joods perspectief. Arnold werd geboren in 1943 in Siberië, Rusland, nadat zijn Joodse vader valselijk beschuldigd werd van het zijn van een nazi-spion toen hij Polen ontvluchtte voor Hitler. Met de hulp van de Israëlische ondergrondse in 1947 ontsnapte de familie Fruchtenbaum van achter het IJzeren Gordijn naar Duitsland, waar ze werden opgesloten in Britse ontheemdenkampen. Daar kreeg Arnold van zijn vader een orthodox-joodse opleiding, voordat het gezin uiteindelijk in 1951 naar New York emigreerde. Vóór hun vrijlating was de familie echter bevriend met een Lutherse voorganger en het was dit contact dat Arnold en zijn moeder uiteindelijk naar het New Yorkse hoofdkwartier van de Amerikaanse Board of Missions to the Jews (ABMJ) leidde. Vijf jaar later bracht deze zelfde ontmoeting Arnold, op 13-jarige leeftijd, tot het reddende kennis van Jezus de Messias. Lees meer over Arnold op https://www.ariel.org/about/dr-fruchtenbaum.

Bron: The Millennial Temple: Literal or Allegorical? (Part 4 of 4) » Kehila News Israel