www.wimjongman.nl

(homepagina)

Nou, je vroeg om een teken...

 Inderdaad, de HEER God doet niets zonder Zijn raad te onthullen aan Zijn dienaren de profeten. (Amos 3:7)

()

Stephanie Dawn - 15 juni 2020

In een groots crescendo wordt alles op aarde gecoördineerd om de klimatologische eindtijdgebeurtenissen te vervullen die in de Bijbel worden voorspeld. O, doe alsjeblieft je ogen open om ze te zien! De tijd van zelfgenoegzaamheid is voorbij. Gebruik de laatste momenten van je leven hier op aarde om onze komende Koning te dienen! Ga je de waarschuwingen in acht nemen? Ben je wakker? Ben je klaar?

Het zit in Gods karakter om waarschuwingen te geven alvorens te handelen in oordeel. Hij geeft tekenen die zijn interventies op de aarde aankondigen. Hij heeft alles al gedaan, behalve het terugrollen van de hemel en het donderen met een luide stem: "Bekeer je! Want het Koninkrijk der Hemelen is nabij!" Net als bij Zijn eerste komst beveelt God ons te kijken naar de tekenen van Zijn tweede komst, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.

 En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het. En als er een zuidenwind waait, zegt u: Er komt hitte. En het gebeurt. Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden? (Lucas 12:54-56)

 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees waakzaam! (Marcus 13:37)

Het lijkt erop dat de tijd van intens "kijken" naar de tekenen vooral de laatste 70-80 jaar voor de wederkomst van Jezus Christus zou omvatten (Psalm 90:10). Dit is inderdaad wat we hebben gezien! Er is zo veel dat onderzocht kan worden met elk van de tekens die ik hieronder zal opsommen, maar terwille van de beknoptheid zal ik hier gewoon een lijst geven. Bijbelverzen die deze tekenen voorspellen staan tussen haakjes - ik wil graag dat je weet dat God in al Zijn eerlijkheid een waarschuwing gaf aan al diegenen die oren hadden om te horen.

 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. (2 Petrus 3:9)

Tekenen betreffende Israël en zijn volk:

De wedergeboorte van Israël als natie op 14 mei 1948 (Jeremia 31:10, Jeremia 33:7, Ezechiël 36:8-13, 22-32, Ezechiël 37:1-6, 21-27, Ezechiël 39:27-29, Jesaja 66:8, Jesaja 11:11, Amos 9:14-15).

Israël zou in één dag herboren worden (Jesaja 66:8).

Ezechiëls 430 dagen om te liggen, die de wedergeboorte van Israël in het voorjaar van 1948 voorspelden (Ezechiël 4:1-8, Leviticus 26:14-46)

Jeruzalem is heroverd in de Zesdaagse Oorlog, juni 1967 (Zacharia 12:2-3)

Antisemitisme wereldwijd (Deuteronomium 28:37; Jeremia 29:18; 44:8; Lukas 21:20-24; Openbaring 12)

Joodse Aliya in uitvoering (terugkeer van Joden naar Israël) (Jeremia 31:10, Jeremia 33:7, Ezechiël 36:8-13, 22-32, Ezechiël 37:1-6, 21-27, Ezechiël 39:27-29, Jesaja 66:8, Jesaja 11:11, Amos 9:14-15)

Joden zullen terugkeren uit het noorden, zuiden, oosten en westen, uit de hele wereld (Jesaja 43:5-6, Jeremia 31:7-10).

Voor de wedergeboorte van Israël zou het een woestenij zijn (Deuteronomium 29:23-28, Ezechiël 36:8-11, Ezechiël 36:33-36).

Na de wedergeboorte van Israël zal het tot bloei komen en een land worden "dat stroomt met melk en honing" (Jesaja 27:6, 35:1-2; Ezechiël 36:34-36).

De Israëlische economie zou bloeien (Ezechiël 38:12-13)

Israël zou wijngaarden planten (Joel 3:18, Amos 9:13-15).

Israël zou bomen planten, met name ceder, acacia, mirte, olie, cipres, pijnbomen en buxus (Jesaja 41:18-20).

De Hebreeuwse taal zou worden hersteld (Zefanja 3:9, Jesaja 19:18)

Jeruzalem zou worden herbouwd op zijn eigen ruïnes (Jeremia 30:18, Zacharia 12:6).

Jeruzalem zou een "beker van bedwelming" zijn en een "zware steen" voor alle omringende mensen (Zacharia 12:2-2).

Alle omringende volken zouden verenigd zijn tegen Israël (Psalm 83:4-8; Zacharia 12:2).

Er zullen pogingen zijn om Israël te verdelen (Joël 3:2; Daniël 11:39)

Israël zal worden hersteld als één natie, in plaats van twee koninkrijken (Ezechiël 37:15-22).

Het herboren Israël zal onoverwinnelijk zijn (Zacharia 12:6-9, Jeremia 30:3-7; Zacharia 14; Marcus 13:14-20).

Israël zal een "niet-ommuurde stad" zijn (Ezechiël 38:8-11).

De meeste Joden blijven blind voor het feit dat Jezus hun Messias is, wat zal voortduren tot de komende tijd van benauwdheid (Lukas 19:41-42; Lukas 13:34-35; Romeinen 11:25-26).

Sterke belangstelling voor het sluiten van een vredes- en/of landverdrag met Israël (Daniël 9:27)

De derde tempelplannen zijn voltooid, de Levitische priesters zijn opgeleid, er zijn tempelmeubels, kledingstukken en heilige vaten gemaakt (Openbaring 11:1-3, Daniël 9:27, Mattheüs 24:15, 2 Thessalonicenzen 2:4, Ezechiël 40-48).

Tempeloffers heringevoerd, dit heeft zich al in de praktijk voorgedaan (Daniël 9:27, 12:11)

Een zeldzame rode vaars die geschikt is om te offeren, wordt actief gezocht/gefokt (Numeri 19:1-22, Hebreeën 9:13).

Tekenen met betrekking tot de kerk:

Velen van Egypte tot Assyrië (Irak en het Midden-Oosten) zullen de naam van de Heer aanroepen en gered worden (Jesaja 19,16-25).

Het evangelie is gepredikt aan alle volkeren (maar nog niet aan alle bevolkingsgroepen) (Matteüs 24:14, Marcus 13:10).

Het woord van God, de Bijbel, zal nooit "voorbijgaan". De Bijbel is het best verkochte boek in de menselijke geschiedenis (Lucas 21:33)

Ondanks het goede zal de kerk als geheel worden gekenmerkt door afvalligheid en een afwijking van de gezonde leer (Amos 8:11, Openbaring 2-3, 1 Timoteüs 4:1-3, 2 Timoteüs 4:3-4, Lukas 18:8).

Bijbelleraren zullen ketterse leerstellingen inbrengen, vele volgelingen hebben en anderen wegtrekken van de Christus van de Bijbel (2 Petrus 2:1-2)

Valse leraren zullen financieel voordeel halen uit hun volgelingen (2 Petr. 2:3)

Bedrieglijke tekenen en wonderen worden gezocht door de "kerk" (Mattheüs 7:22-23; 24:24; 2 Thessalonicenzen 2:9)

Sommigen in de kerk zullen worden geleid door bedrieglijke geesten en "leringen van demonen", zoals de "hemelse bezoekers en bezoekingen" (1 Timoteüs 4:1).

Gediskwalificeerd wat betreft het geloof: zij worden niet langer beschouwd als een onderdeel van het geloof, zij hebben de kerk verlaten (2 Timotheüs 3,1-8).

Sommigen zullen het geloof in Christus belijden, maar Hem niet gehoorzamen (Matteüs 24:48-51; Matteüs 7:22-23).

Sommigen hebben hun eerste liefde, hun passie voor Jezus Christus verloren (Openbaring 2:1-7).

Sommigen zullen een compromis sluiten met de wereld, en dat compromis in de kerk brengen (Openbaring 2:12-17).

Sommigen zullen het accepteren van seksuele immoraliteit in de kerk brengen (Openbaring 2:18-19).

Sommigen gaan door de bewegingen van de religie heen, maar zijn eigenlijk "geestelijk in slaap" (Openbaring 3:1-6).

Het hebben van de schijn van godsvrucht, maar het ontkennen van de kracht ervan (het kiezen van "religie" en een soort van belijdenis van het volgen van God door middel van uiterlijke verschijningen, maar het ontbreken van het ware geloof en de ware relatie met God in het hart) (2 Timoteüs 3:1-8)

Beladen met zonden en op een dwaalspoor gebracht door verschillende hartstochten (naar begeerten van het vlees) (2 Timoteüs 3:1-8)

Een groot deel van de kerk in de eindtijd zal worden gekenmerkt door lauwheid (Openbaring 3:14-22).

Schofferen en belasteren van de "Opname voor de verdrukking" zal komen van binnen de kerk (2 Petrus 3,2-4).

Christelijk martelaarschap zal toenemen (Openbaring 6:9-11)

Tekenen met betrekking tot de samenleving:

Een laatste overgangsgeneratie van 70-80 jaar (Matteüs 24:34-35, Lukas 21:32-33, Marcus 13:30-31, Psalm 90:10)

Immoraliteit zal in de maatschappij overheersen (2 Timoteüs 3:1-8, Jesaja 5:20-21).

De jeugd zal in toenemende mate opstandig en ongehoorzaam zijn (2 Timoteüs 3:2-3; Marcus 13:12).

In de laatste dagen zullen er tijden van moeite komen: ontberingen (2 Timoteüs 3:1-8)

Mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, narcistisch (2 Timoteüs 3:1-8).

Mensen zullen liefhebbers van geld zijn (2 Timoteüs 3:1-8).

Mensen zullen trots zijn, arrogant: een houding van mensen die denken dat ze beter of belangrijker zijn dan andere mensen (2 Timoteüs 3:1-8).

De maatschappij zal meer misbruik maken (2 Timoteüs 3:1-8).

De mensen zullen ondankbaar zijn (2 Timoteüs 3:1-8).

De maatschappij zal onheilig worden: geen respect tonen voor een god of een religie (2 Timoteüs 3:1-8).

De maatschappij zal harteloos zijn, onverzoenlijk (2 Timoteüs 3:1-8)

Mensen worden lasterlijker (roddels) (2 Timoteüs 3:1-8)

Zonder zelfcontrole: geen controle over gevoelens of acties (2 Timoteüs 3:1-8)

De maatschappij zal brutaal worden: extreem wreed of hardvochtig (2 Timoteüs 3:1-8)

Mensen zullen niet houden van wat goed is (hoge kwaliteit, correct, goed, heilig) (2 Timoteüs 3:1-8)

Mensen zullen verraderlijk zijn: niet te vertrouwen - inclusief overheden (2 Timoteüs 3:1-8).

Velen zullen roekeloos zijn (2 Timoteüs 3:1-8)

Velen zullen gezwollen zijn van hoogmoed: te veel trots op hun eigen waarde of goedheid (2 Timoteüs 3:1-8).

De samenleving zal worden gekenmerkt door de liefde van het plezier in plaats van de liefde van God (2 Timoteüs 3:1-8).

De mensen zullen materialistisch zijn (2 Timoteüs 3:1-8)

Leren zal wijdverspreid zijn, maar het zal de mensen niet dichter bij de Waarheid brengen die in de Bijbel wordt gevonden (2 Timoteüs 3:1-8).

De mensen zullen zich verzetten tegen de waarheid die in de Bijbel wordt gevonden en in plaats daarvan ervoor kiezen om leugens te geloven, zoals over de schepping en het doel van de mensheid (2 Timoteüs 3:1-8).

Christenen zullen worden gehaat, of op zijn minst worden gekwetst (Lukas 21:17; Openbaring 6:9-11; 20:4).

Velen zullen de Tien Geboden als morele code verwerpen (Matteüs 24:12; Openbaring 9:21).

Corruptie zal veel voorkomen (2 Tim. 3:1-8).

Seksuele immoraliteit zal welig tieren. Dit omvat seksuele activiteit buiten het huwelijk, lust, pornografie, expliciete shows en boeken, masturbatie, overspel, enz. (Judas 18; Openbaring 9:21)

Homoseksualiteit komt op de voorgrond, zoals in de dagen van Lot (Lucas 17:28-30, Genesis 18:20-29, Judas 1:5-7, Romeinen 1:26-28, 2 Petrus 2:4-10).

De samenleving zal worden gekenmerkt door geweld, zoals in de dagen van Noach (Genesis hoofdstuk 6-9, Judas 1:6-7, 2 Petrus 3:1-7, Lukas 17:26).

DNA-manipulatie zal plaatsvinden, zoals in de dagen van Noach (Genesis hoofdstuk 6-9, Judas 1:6-7, 2 Petrus 3:1-7).

Er zal een ontkenning zijn van de wereldwijde overstroming (2 Petrus 3:5-6).

De kennis zal sterk toenemen tegen de tijd van het einde (Genesis 11:1-9, Daniël 12:4).

De reismogelijkheden zullen sterk toenemen tegen de tijd van het einde (Daniël 12:4)

Sommigen zullen aanzienlijke rijkdom en luxe hebben (Jakobus 5:1-3; Openbaring 3:17; Openbaring 18)

Wereldwijde communicatie is een realiteit (Openbaring 11:9-10; 17:8)

Interesse in vegetarisch eten (1 Timoteüs 4:3-4)

Technologie bestaat om een merkteken op iemands hand of voorhoofd te plaatsen (Openbaring 13:16)

Technologie bestaat om een wereldwijd economisch systeem te hebben (Openbaring 13:16-17)

De mensen zullen openstaan om gemerkt te worden (tatoeage, gebrandmerkt, gevolgd) (Openbaring 13:16).

Ondanks de vele waarschuwingen van de Bijbel zullen de meeste mensen verrast zijn (Lucas 21:34-36; 1 Tessalonicenzen 5:2-6).

De mensen zullen de spot drijven met de waarschuwingstekens en degenen die hen proberen te waarschuwen door te zeggen dat deze tekenen er altijd al zijn geweest, er is niets nieuws aan deze tekenen (2 Petrus 3:3-4).

Extra tekenen:

Valse Christussen, valse verlossers, valse 'messias'-figuren en profeten zullen komen (Matteüs 24:4-5, Marcus 13:5-7).

Specifiek zon-, maan- en sterrenbeeld kwam voor op 23 september 2017 (Openbaring 12:1-2)

Abortus en Euthanasie zijn "eindtijdtekenen", omdat de mensheid zijn eigen begin en einde probeert te controleren en "als goden" probeert te zijn (Genesis 3, 6).

De rivier de Eufraat zal opgedroogd zijn. In 1990 werd een dam voltooid die dit mogelijk maakte (Openbaring 16:12).

Globale bevolkingsexplosie - vergeleken met toen de profetie 1950 jaar geleden werd geschreven (Openbaring 7:9-14)

Egypte, ooit een supermacht, zal nog steeds bestaan, maar dan als een "nederig koninkrijk" (Ezechiël 29:14-16).

Klimaatverandering en massale sterfte van dieren zal zich aan het einde voordoen (Hosea 4:2-3)

Satanische tekens:

Als onderdeel van Gods voorspelling begrijpen we dat satan "aan het werk is", wachtend om zijn snode plan te mogen ontketenen. We kunnen toekijken hoe hij zijn pionnen op hun plaats zet op basis van wat de Bijbel ons vertelt dat hij gaat doen.

 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam... (2 Tessalonicenzen 2:7)

De mensen zullen geïnteresseerd zijn in tovenarij, hekserij, magie, het occulte (Openbaring 9:21, 18:23, 21:8, Jesaja 47:9-15, Micha 5:10-15).

"Buitenaardse" (demonische) activiteit en waarnemingen (2 Thessalonicenzen 2:7-12, Openbaring 12:3-4, Efeziërs 6:12, 2 Korintiërs 11:14)

Gevallen engelen zullen met de mensheid omgaan (1 Timoteüs 4:1; Lukas 17:26; Genesis 6:1-4)

Macro-evolutie wordt gebracht als "feit" (2 Tess. 2:7-12, Johannes 8:44)

Blasfemie zal gemeengoed worden - de naam van de Heer zal misbruikt worden (2 Timoteüs 3:2; Openbaring 16:9, 11, 21).

Epidemisch drugsgebruik (Openbaring 9:21)

Mensen zullen afgodsbeelden van hun eigen creatie aanbidden - dit betekent gewoon dat ze een sterke toewijding aan iemand vertonen of iets dat niet van God is. (Openbaring 9:20; 13:12-15; 19:20; Micha 5:10-15; Zacharia 13:1-2, Romeinen 1:18-25)

Gewetens zullen afgestompt zijn, mensen zullen het kwaad "goed" en goed "kwaad" noemen. (1 Timoteüs 4:2, Jesaja 5:20)

De Bijbel verbindt deze dingen met de aanbidding van satan en zijn wereldsysteem. Zelfs in deze komende tijd van problemen zal het grootste deel van de mensheid zich aan deze dingen vastklampen in plaats van zich tot de ene ware God te wenden:

 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen. Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal. (Openbaring 9:20-21)

Tekenen van oorlog:

Er zullen oorlogen uitbreken, zoals WO 1 en WO 2 (Marcus 13:6-7, Lukas 21:9, Matteüs 24:6).

Geruchten over oorlogen (Marcus 13:6-7, Lukas 21:9, Mattheüs 24:6)

Etnische conflicten (Marcus 13:6-8; Lukas 21:9-10)

Het vermogen om al het leven te vernietigen zal een realiteit zijn (Matteüs 24:21-22).

Een wereldwijde roep om "vrede en veiligheid" (1 Thessalonicenzen 5:3)

Toekomstige oorlogen:

Vernietiging van Damascus (Jesaja 17:1, Jeremia 49:23-27, Amos 1:3-5, Zacharia 9:1-8)

Arabisch-Israëlische oorlog: Egypte, Jordanië/Palestina, Syrië, Irak, Saoedi-Arabië, Libanon (Psalm 83)

Gog-Magog oorlog: Rusland, Turkije, Ethiopië, Libië, Somalië, Soedan, Kazachstan, Turkmenistan, Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizië, en misschien lijken andere landen Israël heel onverwacht aan te vallen (Ezechiël 38-39).

Wereldoorlog III (Matteüs 24:7, Marcus 13:8, Lukas 21:10)

Discutabele tekenen:

Tot slot presenteer ik u enkele aanvullende tekenen waar onenigheid over is met de vraag of ze wel of niet van toepassing zijn:

Chaotische weerpatronen (Lucas 21:25-26)

6000 jaar is toegewezen aan de menselijke regering op aarde (Prediker 3:1, Psalm 90:4, 2 Petrus 3:3-10, Hosea 5:15-6:2, Genesis 6:3).

Zonsverduistering gecentreerd boven de VS op 21 augustus 2017

Planeet X, Nibiru - een enigzins raadselachtige planeet die toevallig wel op de NASA-website verschijnt. Als het bestaat, kan het een deel van het bovennatuurlijke fenomeen verklaren dat nog moet komen.

Letterlijk Babylon (voorheen Babel) gerestaureerd (Zacharia 5:11; Jesaja 13)

Nucleaire wapens zullen beschikbaar zijn (Zacharia 14:12)

Azië (de koningen uit het oosten) zal in staat zijn om een leger van 200 miljoen man in te zetten. Dit leger kan menselijk of demonisch zijn, dat weet ik niet zeker. (Openbaring 9:14-16; 16:12)

De katholieke eucharistieviering: sommigen geloven dat dit voldoet aan het gezegde dat Christus in de geheime kamers en binnenkamers zou zijn (Matteüs 24:26).

Valse tekenen: Eucharistie "wonderen" (Matteüs 24:23-27)

Verschijningen van "Maria", Maria als hoofd van een wereldwijde namaakkerk, koningin van hemel en aarde (Openbaring 17, 18:7)

Maria als vertegenwoordiger van Rome: er is een debat over de toekomstige identiteit van "Mysterie-Babylon" (Openbaring 17:9, 18)

Een voorproefje van de tekenen die komen gaan:

God heeft duidelijk beschreven wat er in de laatste zeven tot tien jaar van dit tijdperk zal gaan gebeuren. Dit heeft zich nog niet voorgedaan, maar er zijn wel voorbeschouwingen gegeven! Het is de bedoeling dat ze in vol ornaat gaan gebeuren, zodra Gods terughoudendheid ten opzichte ervan is opgeheven:

Een voorproefje van "geboorteweeën":

Nieuwe en verwoestende dodelijke ziekten (pestilenties) (Matteüs 24:7, Openbaring 6:8)

Wereldwijde aardbevingen (Matteüs 24:7, Marcus 13:8, Lukas 21:11)

Wereldwijde hongersnood (Matteüs 24:7, Marcus 13:8, Lukas 21:11, Openbaring 6:5-8)

Verschrikkingen en grote tekenen uit de hemel (Lukas 21:11)

Meer voortekenen:

Een wereldregering, met een "nieuwe wereldorde" (Daniël 2:40-44, 7:23; Openbaring 13:7-8)

Een wereldheerser (Daniel hoofdstuk 7, 11, Openbaring 13)

Een één-wereldreligie (Openbaring 13:8,12, Openbaring 17)

Wereldwijde vrede en veiligheid is beloofd (Daniël 8:23-25)

Milieuafbraak (Openbaring 11:18)

Tekenen in de zon, de zon de bewoners van de aarde zal verschroeien (Lukas 21:25, Openbaring 16:8-9).

De Oostelijke Poort in Israël zal gesloten blijven tot de Messias terugkeert (Ezechiël 44:1-3).

Israël zal geen koning hebben tot Jezus terugkeert (Hosea 3:4-5).

Het oude Petra, in Jordanië zal bestaan, en zal mogelijk een toevluchtsoord worden (Jesaja 16:1-4; Mattheüs 24:16; Openbaring 12:6, 14).

Roofvogels zullen het dode vlees van de vijandelijke legers die in de strijd tegen Israël vallen, opeten. Leuke wetenswaardigheid: Israël is het belangrijkste trekvogelland van de wereld. (Ezechiël 39:4,17; Openbaring 19:17-21)

Ik heb begrepen dat we vandaag de dag nog steeds oorlogen, aardbevingen, hongersnood, plagen, verschillende verschrikkingen en tekenen in de hemel zien. Ze lijken zelfs in frequentie en ernst toe te nemen. Tot nu toe zijn dit nog steeds geïsoleerde gebeurtenissen. De Coronavirus (Covid19) Pandemie komt dicht in de buurt van een wereldwijde gebeurtenis, maar andere tekenen komen niet wereldwijd voor. Zie het als een ernstige voorbode... Wat we nu zien is ontwrichtend, maar wat er dan gaat gebeuren is onbegrijpelijk!

 Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.(Matteüs 24:33)

Het boek van de Openbaring is bedoeld om te openbaren, niet om te verbergen. Het is soms een uitdaging om het te begrijpen, ja, maar God heeft verborgen sleutels in het hele boek van de Schrift, die de betekenis ontsluiten. Het is de meest verbazingwekkende en mooie puzzel die de hele openbaring van God aan de mensheid verbindt.

 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Johannes 16:13)

Wat ik hier schrijf is mijn beste begrip uit de Schrift, maar het is een menselijk begrip, en dus zal het op sommige punten gebrekkig zijn. Ik dring er bij u op aan om de Schrift voor uzelf te doorzoeken om te zien of deze dingen zo zijn, biddend om wijsheid!

 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. (Spreuken 25:2)

De bovenstaande lijsten zijn niet uitputtend, maar ik hoop dat je ze nuttig vindt als je kijkt en wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus!

Maranatha!

Ben je klaar? Weet je dat zeker? Zo niet, lees dan Blessed Assurance: A Guide to Rapture Readiness - .

Bron: Well, You Did Ask For A Sign... - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates