www.wimjongman.nl

(homepagina)

COVID-19: Slechts de stilte voor de storm:

19 april 2020 - door Joe Southerland

"En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie!" (Openbaring 6:1).

"En Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. En toen Hij geroepen had, lieten de zeven donderslagen hun stemmen horen." (Openbaring 10:3).

"En ik hoorde een geluid uit de hemel, als een geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. En ik hoorde het geluid van citerspelers die op hun citers spelen." (Openbaring 14:2).

"En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!" (Openbaring 16:18).

Een tijd als geen andere

Overal ter wereld is het drukke, hectische leven van de mensheid tot stilstand gekomen. In een tijd als geen ander in de geschiedenis zit bijna de helft van de wereldbevolking van de nu meer dan zeven miljard mensen in een gedwongen opsluiting die door hun regeringen wordt opgelegd.
Uitgestrekte gebieden van de mensheid bevinden zich nu in een verplichte, geïsoleerde pauze die ons heeft verbannen naar kleine groepen en sociale distantie. Ze krijgen ook te horen dat het beste wat ze kunnen doen is geïsoleerd blijven. Het is een tijd als geen andere, waarin we bijna allemaal individueel worden gedwongen om te stoppen en na te denken. Mensen herwaarderen hun leven temidden van de achtergrond van een altijd op de loer liggende onzichtbare moordenaar die een willekeurige dood en chaos over ons brengt.

COVID-19 is een wereldwijde gebeurtenis die voor bijna de hele mensheid tegelijk plaatsvindt, en de blijvende impact ervan moet nog worden vastgesteld. Deze pandemie is anders dan alle andere. Door de onderlinge verbondenheid van de wereldwijde gemeenschap die entertainment, handel en transport deelt, heeft het virus zich sneller verspreid dan enig eerdere plaag in de geschiedenis.

Pestilentie is toegestaan om zich te ontvouwen

Als je gelooft dat GOD de soevereine HEER over Zijn schepping is en actief betrokken is bij het vormgeven van de loop van de geschiedenis, dan is het duidelijk dat GOD COVID-19 toelaat voor Zijn grotere doel. Bovendien heeft Hij Zijn machtige, controlerende hand slechts een fractie los te laten om een enkele, dodelijke, aan de aarde gebonden natuurkracht zijn gang te laten gaan.

We ervaren nu de grootste rimpelende geboortewee in generaties. Jezus waarschuwde ons dat dit zou komen voor Zijn terugkeer. "Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën." (Matteüs 24:7-8).

Staat de bubbel op het punt uit te barsten?

Binnenin Gods tijdlijn verblijven we in het Kerktijdperk of het Genadetijdperk, een periode waarin God een lange adem heeft gehad terwijl Hij zijn bruid, de Kerk, geduldig heeft voorbereid. Voor de eeuwige verlossing verlangt Hij alleen van de mensheid dat we een vrije wilsbeslissing nemen over het geloof in Zijn Zoon, die voor onze zonden stierf en na drie dagen opstond van de dood naar het leven. Hij wil dat niemand sterft, maar dat iedereen verlost wordt (2 Petrus 3:9).*

Voorbij het ultieme geschenk van Zijn Zoon, heeft God de mensheid verder verrijkt met twee andere machtige gaven: De Heilige Geest om in ons te wonen en ons te leiden in alle dingen, en het denken van God, Zijn Woord. We zijn in een tijdperk dat werkelijk gezegend is, omdat we alleen maar hoeven te geloven om kinderen van God te worden.

Maar volgens de Schriften zal dit prachtige tijdperk van genade eindigen. Dat is geen ALS, maar een WANNEER. Zonder enige twijfel laat COVID-19 velen in de Mensheid ontwaken uit hun dodelijke geestelijke sluimering. Dit is ter voorbereiding op wat er op de aarde zal komen, voordat Hij terugkeert in Triomf.

Dienovereenkomstig is COVID-19 slechts de stilte voor de storm.

Als een gelovige en leraar van Gods Woord kan ik niet verwerpen of negeren wat Jezus ons heeft verteld dat er zal gebeuren voordat Hij zal terugkeren. Volgens de Schriften zullen er veel meer rampzalige en wonderbaarlijke gebeurtenissen plaatsvinden, want de hemel zal terugrollen en de volle glorie, macht en majesteit van de Zoon van God, het Lam van God, onze Heer en Verlosser Jezus Christus zal opstaan van zijn hemelse troon. Dan zullen Zijn machtige donderslagen zich ontplooien als de tijd van de grote ontketening van het bovennatuurlijke op de mensheid begint. Het zal een tijd zijn als nooit tevoren in heel Gods schepping.

Tijdens het Kerktijdperk heeft de Here God bewust de volheid van Zijn almachtige bovennatuurlijke kracht en wonderbaarlijke werken in bedwang gehouden. In termen van het bovennatuurlijke kan het Tijdperk van Genade worden gecategoriseerd met "gezegend zijn zij die niet hebben gezien en toch hebben geloofd". Maar God zal binnenkort zijn bovennatuurlijke, almachtige krachten onthullen, die zijn verzegeld in een Zeven-zegels-boekrol van de schepping, voor een tijd van grote ontketende oordelen over de Mensheid!

Gemeente-oogst bijna voltooid

Als de laatste ziel is verzegeld in de Gemeente (Romeinen 11,25), zal de Here God de wereld opnieuw introduceren in zijn bovennatuurlijke almacht door alle wedergeboren gelovigen in de Opname te verwijderen. Zo zal de Here God beginnen met het herwinnen en zuiveren van de wereld van de leugens van Satan, waardoor de mensheid de perceptie van hun universum gaat beven; een universum waarin de mens ten onrechte beweert dat hij de maat van alles is.

In de fractie van een seconde na de Opname zal de hele mensheid voor het eerst in de geschiedenis in volledige geestelijke duisternis vallen (ik huiver bij de gedachte). Het Lam zal de mensheid volkomen naakt achterlaten in hun verdorvenheden en gruwelen; er zal absoluut niemand overblijven die het goede doet. Degenen die achtergelaten zijn degenen die in hun hart zeggen: "Er is geen God".

Deze ongeëvenaarde bovennatuurlijke gebeurtenis zal de mensen in de wereld in chaos brengen terwijl ze een fenomeen ervaren dat hun door de mens gecreëerde perceptie van de werkelijkheid aan diggelen slaat. Deze ontketening van het bovennatuurlijke begint wanneer God Zijn machtige, beperkende hand opheft en Satans duistere krachten op de aarde worden ontketend.

Het Lam van God ontketent

Omringd door zijn Gemeente, zal het Lam dat geslacht werd, naar voren treden als de enige die het waardig vond om de grote zevenmaal verzegelde Rol van de Heer te openen. Als hij het eerste zegel opent, begint dus de Zevenjarige Verdrukkingstijd, Daniëls Zeventigste Week. In weeën zoals de geboortepijnen die deze tijd voorafgingen, zal het Lam een reeks bovennatuurlijke zegels en bazuinen en schalen met oordelen ontketenen over hen die op de aarde wonen. De oordelen zijn opeenvolgend en zullen komen met kracht en bliksemflitsen, gedonder en onweersbuien, die allemaal aan de aarde verkondigen dat God alleen moet worden gevreesd, verheerlijkt en erkend als hun Schepper.**

Het ontketenen van het Zegel-oordelen

In Openbaring hoofdstuk zes begint God met het ontketenen van vijf van de zeven zegel-oordelen. In de eerste vier geeft God de beperkingen op Satan vrij. Zijn zoon, de Valse Christus / de Antichrist / het Beest zal de belofte van vrede door de oorlog voortbrengen. Op zijn hielen zal de honger, de pest en de dood volgen over een vierde van de aarde. In het begin zal de mens zeggen: het is gewoon weer een oorlog, het is gewoon weer een hongersnood, het is gewoon weer een plaag. Maar het zal het bloedigste dodental brengen dat de wereld ooit heeft gezien.

Naarmate het bloedbad toeneemt, zullen veel mensen zich afvragen of het niet iets meer is. Is de beloofde utopie van de nieuwe wereldleider wel uit te voeren? Of zit de hand van God hierin?

In het zesde zegel geeft de Here God antwoord aan hen die willen luisteren, terwijl Hij de aarde met zijn machtige hand schudt. De mensheid zal dan als geen ander een aardbeving meemaken, begeleid door de zon die in dichte duisternis gehuld is, de maan die bloedrood wordt, en meteorenbuien die de hemel vullen en op de aarde vallen. Op dat moment zal de mensheid zeggen: "Val op ons en verberg ons voor het gezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het Lam! Maar velen zullen weigeren zich te bekeren en hem te verheerlijken."

De Bazuin-oordelen ontketenen

In de hoofdstukken acht en negen van de Openbaring voorafgaand aan Gods zes van de zeven bazuinengelen die hen toestaat hun oordeel te verkondigen, is er een drukkende stilte in de Hemel. God en alle hemelen zijn verdrietig over de rechtvaardige toorn die op het punt staat ontketend te worden tegen de opstandige mens.

Op aarde zal er ook een tijdsgat zijn na de grote aardbeving als de mensheid zich herstelt. De mensen zullen zich afvragen: "Was het een goddelijke daad van God of was het Moeder Natuur die reageerde op het voortdurende misbruik van de mens?"

God zal antwoorden door vier opeenvolgende ongeëvenaarde oordelen uit te spreken over de aarde en over degenen die erop verblijven. Hagel en vuur vermengd met bloed zullen op de aarde vallen. Een grote brandende berg zal uit de lucht vallen. Een grote ster zal dan als een fakkel in de zee worden gegooid. Tenslotte zal de hemel over de aarde verduisterd worden. De overgebleven mensen op aarde zullen zich hergroeperen en zich proberen te herstellen als een derde van alle levensondersteunende planten, dieren en water worden vernietigd.

Naar wie zullen zij zich richten voor hun levengevende water en dagelijks brood? God of de overheid? De Antichrist zal antwoorden dat hij een en dezelfde is. Velen zullen de zoon van Satan volgen.

Het antwoord van God komt door de Afgrond te openen, waar Satans langgevangen volgelingen vijf maanden lang op de aarde zullen worden losgelaten. Zij zullen dan geestelijk en lichamelijk degenen kwellen die ervoor kiezen om het Beest te aanbidden en zijn merkteken aan te nemen, maar zij zullen niet martelen degenen die niet buigen voor het Beest.***

Met deze vijf bovennatuurlijke oordelen compleet en de mens nog steeds in opstand, zal Gods engel de zesde bazuin laten blazen, en het grootste leger ooit Zijn oordeel over de mens laten uitvoeren. Een derde van het eeuwige lot van de mensheid zal door dit kwade leger in de dood worden verzegeld. De tweede dood wacht op hen die weigerden zich te bekeren en God te verheerlijken.

Het loslaten van de twee getuigen

In Openbaring hoofdstuk elf stuurt God twee grote boodschappers van Zijn Woord, die bijna drie en een half jaar lang met bovennatuurlijke vermogens zullen zijn toegerust. Vuur zal uit hun mond komen en hun vijanden verslinden. Ze zullen worden gemachtigd om de regen te stoppen, het water in bloed te veranderen en elke soort plaag op de aarde los te laten zo vaak als ze willen.

Sommigen zullen hen getuigen van het kwaad noemen. Anderen zullen terecht getuigen dat zij deel uitmaken van Gods poging om de resterende mensheid op aarde te doen ontwaken, om hun arrogantie en koppigheid ten val te brengen.

Het ontketenen van het Schaal-oordelen

In Openbaring hoofdstuk zestien zal God de periode van toorn voltooien door vijf schalen van oordeel los te laten op de overgebleven God-haters en bewoners van de aarde. Engelen zullen schalen met bovennatuurlijke oordelen uitgieten en lelijke en pijnlijke zweren veroorzaken die uitbreken op de mensen met het merkteken van het Beest en zijn aanbidders. De zeeën, rivieren en bronnen zullen in bloed veranderen; de zon zal pijnlijk branden en de mensen verschroeien. De wereld zal zich in totale duisternis storten.

Ondanks dat de mensen in doodsangst op hun tong knagen, zullen zij God vervloeken vanwege hun pijn en weigeren zich te bekeren en God te vrezen en te verheerlijken en Hem als hun Schepper te erkennen.**

Het Lam van God, de Leeuw van Juda

De zesde engel zal zijn schaal uitstorten, wat de volgelingen en hordes van Satan ertoe zal aanzetten zich te verzamelen op een plaats die Armageddon heet. Nu is het tijd voor een van de imponerendste passages uit de Schrift in de Bijbel:

"En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: KONING VAN KONINGEN, EN HEER VAN DE HEREN." (Openbaring 19:11-16).

Het is klaar!

En de zevende engel zal zijn schaal in de lucht uitgieten; en er zal een grote stem uit Gods hemelse troon komen, die zegt: "Het is gedaan!

De intense tijd van de grote ontketening van Gods langverwachte bovennatuurlijke kracht tegen een Godverloochenende wereld zal worden voltooid. Ze eisten bewijs. Ze eisten een teken. De Here God gaf hen teken na teken; toch bekeerden talloze scharen zich niet en daarom zullen zij hun eeuwigheid in de vuurzee doorbrengen.

Maar ook uit deze tijd zal een grote menigte, die geen mens kan tellen, uit elke natie en stam en uit elk volk en elke tong, voor de troon en het Lam staan, gekleed in witte gewaden, met palmtakken in hun handen; en zij zullen met luide stem roepen: "Heil aan onze God die op de troon zit, en aan het Lam!

Dank zij u, onze Heer God, de Almachtige! Degene die is, die was en die komt! Kom voor ons, onze Heer Jezus, kom. Kom en heers over ons in overwinning, en in macht, en in glorie! Wij, uw bruid, wachten op u!

Halleluja! Want de Heer God almachtig regeert!

"Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEER dienen" (Jozua 24:15).

Bron: COVID-19: But the Calm Before the Storm :: By Joe Southerland - Rapture Ready