www.wimjongman.nl

(homepagina)

Shelanu TV, Christelijke Leiders, en dertig zilverstukken

Door Eric Tokajer - 27 mei 2020

Voor degenen onder ons die in Jeshua (Jezus) geloven zoals in de Heilige Schrift wordt onderwezen, wij geloven in wat bekend staat als de Grote Opdracht, zoals die in Matteüs 28:18-20 en Lukas 24:44-49 wordt gevonden:

En Jeshua kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld."

En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

De verzen hierboven zijn enkele van de laatste woorden die Jeshua sprak voordat hij deze wereld verliet en beloofde terug te keren in de laatste dagen. Toen Hij deze woorden tot Zijn discipelen sprak, stond Hij in Israël en sprak Hij tot Joodse mannen. Hij vertelde hen dat ze van alle mensen discipelen moesten maken, beginnend in Jeruzalem tot het einde van het tijdperk. Messiasbelijdende Joden zoals ikzelf geloven dat deze opdracht nog steeds actief is.

Als gelovige in Jeshua als de beloofde Messias van Israël, geloof ik dat het mijn plicht is om dit Goede Nieuws met iedereen te delen, ook met Israël. Ik heb ook begrepen dat deze opdracht is gegeven aan al diegenen die discipelen van Jeshua zouden worden, zowel Joodse als niet-Joodse, en daarom was ik geschokt toen ik enkele Amerikaanse christelijke leiders op televisie, in kranten en in de sociale media hoorde spreken tegen de nieuwe Israëlische kabeltelevisiezender Shelanu TV.

Ik weet dat sommigen die dit artikel lezen misschien niet op de hoogte zijn van de controverse rond Shelanu TV in Israël. Voor degenen die dat niet weten, Shelanu TV is een nieuw kabeltelevisiekanaal dat in Israël uitzendt en programma's uitzendt voor Messiasbelijdende Joden in Israël.

Om de Shelanu TV-controverse te begrijpen, moeten we beginnen met te begrijpen wat er is gebeurd. Shelanu begon een paar weken geleden met het uitzenden van Messiaans-Joodse programma's in het Hebreeuws in Israël. Als gevolg daarvan werd een aantal van de religieuze Joden in Israël boos over het bestaan van een televisiestation dat door Messiasbelijdende Joden in Israël werd gerund.

Maar was hun verontwaardiging het resultaat van enige misleiding, zoals zij beweren, door de mensen die Shelanu bedienen? Nee, dat was het niet! In tegenstelling tot het merendeel van de berichtgeving in de nieuwsmedia en de commentaren van sommigen in de Israëlische religieuze gemeenschap, het religieuze volk in de Israëlische regering, en (verrassend genoeg) de commentaren van sommige Amerikaanse christelijke leiders, was er helemaal geen sprake van bedrog. Toen het HOT Cable systeem een vergunning aanvroeg voor het kanaal namens Shelanu TV, was er vooraf al sprake van wie het kanaal zou gaan exploiteren en wat de inhoud zou zijn: programma's geproduceerd door en voor Israëlische Messiaanse Joden.

Het is onmogelijk dat degenen in de regering die betrokken zijn bij het licentieproces niet begrijpen wie de Messiasbelijdende Joden zijn en wat zij geloven. Hoe weten we dit zeker? De regering in Israël behandelt Messiasbelijdende Joden als een geheel aparte categorie van mensen. Alle andere Joden kunnen bijvoorbeeld Israëlisch staatsburgerschap krijgen op basis van de Wet van Terugkeer, ongeacht wat zij geloven of niet geloven over G-D, maar niet de Messiasbelijdende Joden die gediskwalificeerd zijn vanwege hun geloof op basis van de Joodse Geschriften dat Jeshua de Joodse Messias is.

We weten ook dat zij weten wie deze Messiasbelijdende Joden zijn, omdat de Messiasbelijdende Joden in Israël een zeer actief deel van de Israëlische samenleving zijn geworden. Er zijn Messiasbelijdende Joden die bij uitstek dienen in de IDF (Israëlische defensiemacht). Messiasbelijdende Joden hebben zich nu kandidaat gesteld voor zetels in de Knesset. Messiasbelijdende Joden zijn zelfs openlijk op de Israëlische realiteitstelevisie verschenen.

Waarom zouden de religieuzen in Israël Shelanu TV dan beschuldigen van bedrog? Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste heeft Israël vrijheid van godsdienst en meningsuiting. Begrijp alstublieft dat de tegenstanders van Shelanu terecht boos zijn op de zender, maar hun woede is gebaseerd op hun overtuiging dat het Messiaanse Jodendom verkeerd en theologisch gevaarlijk is. Echter, het feit dat ze tegen een religieus geloof zijn, is geen wettelijk aanvaardbare reden om Shelanu's vergunning af te schaffen. Dus besloten ze de mensen die Shelanu leiden te beschuldigen van bedrog, en ze veinzen verontwaardiging over deze afschuwelijke misleiding die het volk van Israël, en met name de kinderen, heeft ondergaan. Waarom de kinderen? Het geeft gewicht aan hun beschuldiging omdat het illegaal is in Israël om kinderen zonder toestemming van hun ouders te bekeren. (Nogmaals, voor de duidelijkheid, Shelanu was niet bedrieglijk in de aanvraag, en ze zijn niet gericht op kinderen met hun programmering, in tegenstelling tot de beweringen in de media tegen hen).

Ten tweede weten de religieuzen dat ze een zeer kleine minderheid vormen, hoewel ze politiek machtig zijn, zodat ze bondgenoten moesten aantrekken. Ze wisten dat als ze Shelanu TV beschuldigen van bedrog en het ontrouw maken van kinderen, ze konden rekenen op steun van enkele christelijke leiders, vooral van degenen die humanitaire organisaties opereren die zich bij hen aansluiten in hun verontwaardiging. Waarom? Omdat humanitaire organisaties de goedkeuring en steun van de religieuze partijen in Israël nodig hebben om te kunnen functioneren. Deze organisaties halen miljoenen en miljoenen dollars op bij christenen omdat zij "de Israëliërs helpen". Het was dus gemakkelijk voor verslaggevers om christelijke leiders te vinden die de valse beschuldigingen tegen Shelanu TV als waarheid accepteerden, zonder enig onderzoek naar de beweringen, of zelfs maar te vragen aan de eigenlijke mensen die erbij betrokken waren. De Christelijke leiders vielen vervolgens Shelanu TV en de betrokken Messiaanse Joden in het openbaar aan, ook al produceerden zij televisie-inhoud die in overeenstemming was met hun legaal verkregen vergunning voor kabeltelevisie. Deze "christelijke leiders" gaven interviews op televisie en in de kranten en maakten video's op sociale mediaplatforms waarin zij Israëlische Messiasbelijdende Joden veroordeelden voor het exploiteren van een televisiestation dat legaal leert wat Messiasbelijdende Joden geloven.

Hoewel ik het niet eens ben met de misleidende tactieken van deze religieuze Joden, kan ik op zijn minst hun acties tegen de Messiasbelijdende Joden begrijpen, omdat zij geloven (ten onrechte, naar mijn mening) dat een Jood die Jeshua accepteert afgodisch wordt. Wat mij echter wel verbaast, zijn de acties en uitspraken van deze "christelijke leiders" die zich hebben verbonden met degenen die ShelanuTV aanvallen en de boodschap van Jeshua die door de Israëli's in het Hebreeuws in Israël wordt onderwezen.

Deze christelijke leiders hebben de valse beweringen van deze religieuze Joden, die de Messiasbelijdende Joden haten, geslikt. Zij richtten zich vervolgens in het openbaar op de vijanden van het Goede Nieuws van Jeshua, tegen hen die het Goede Nieuws van Jeshua geloven. Wat zou christelijke leiders motiveren om actief te strijden tegen Messiasbelijdende Joden in Israël? Mijn eerste neiging (uit ervaring) zou zijn om te zeggen: "Volg het geld," en je te vertellen dat je op zoek moet gaan naar de Dertig Zilverstukken .

Eric Tokajer is auteur van 'With Me in Paradise, Transient Singularity, #ManWisdom, OY! Hoe ben ik hier gekomen? Eenendertig dingen die ik wenste dat iemand me had verteld voordat hij de bediening binnenging', Jezus is voor het christendom zoals Pasta voor Italianen is, God heeft geen plan "B", en zijn meest recente boek Galaten in Context.

Bron: Shelanu TV, Christian Leaders, and Thirty Pieces of Silver » Kehila News Israel