www.wimjongman.nl

(homepagina)

De profetische implicatie van het Merkteken van het Beest

Een van de meer bekende zinnen in het boek Openbaring is ook een van de meest onbegrepen zinnen. Veel mensen hebben gehoord over het "merkteken van het beest" en het bijbehorende getal 666, maar slechts weinigen erkennen de profetische betekenis ervan of geloven dat het ooit werkelijkheid zal worden. Onder degenen die geloven dat het een toekomstige en letterlijke profetie betekent, is het voor sommigen een bron van verwarring geworden te midden van al het gepraat over COVID-19-vaccins.

De belangrijkste passage over het "merkteken van het beest" is Openbaring 13:16-18:

Ook maakt het [beest] dat iedereen, zowel klein als groot, zowel rijk als arm, zowel vrij als slaaf,[e] aan de rechterhand of aan het voorhoofd gemerkt wordt, zodat niemand kan kopen of verkopen tenzij hij het merkteken heeft, dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dit vraagt om wijsheid: laat degene die verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is 666.

Laten we, voordat we de profetische betekenis van het merkteken voor vandaag gaan aanpakken, eerst kijken naar wat we er uit de Schrift over weten.

WIE IS HET BEEST?

Het beest waarnaar in bovenstaande tekst wordt verwezen is niemand minder dan de antichrist. Hij is het beest dat aan het begin van de verdrukking aan de macht komt en de totale controle over alle volkeren van de aarde op zich neemt, zo niet al eerder. Hij is de "man van de wetteloosheid", waarover Paulus in 2 Tessalonicenzen 2:3-10 schreef. Halverwege de zeven jaar durende verdrukking zal de antichrist de Joodse tempel in Jeruzalem verontreinigen.

Met deze ontheiliging zal zijn schrikbewind beginnen, waarbij hij zal eisen dat iedereen op aarde hem als God aanbidt (Openb. 13:5-9). Het is tijdens de laatste 42 maanden van de verdrukking dat de antichrist "oorlog zal voeren tegen de heiligen" en ook tegen de Joden. Dit is de tijd waar Jezus voor waarschuwde in Matteüs 24:15-22, wat een tijd van grote vervolging zal zijn voor zowel de Joden als voor degenen die weigeren om het merkteken te nemen.

Hoewel de technologie voor het merkteken misschien al op grote schaal wordt gebruikt voordat de verdrukking halverwege is, zal het op dat punt verplicht worden, samen met de aanbidding van de antichrist (zie ook Openbaring 14:9) De straf voor het weigeren om het beest te aanbidden en zijn merkteken te nemen zal een zekere dood zijn, waarschijnlijk door onthoofding (Openbaring 13:15 en 20:4).

WAT IS HET MERKTEKEN?

Het woord in het Grieks voor "merkteken" suggereert dat het een zichtbaar stempel of afdruk zal zijn, of een permanente tatoeage die iemands trouw aan het beest zal tonen, en die een persoon in staat zal stellen om handel te drijven. Het zou een soort barcode kunnen zijn waarmee de winkel de persoon en de boodschappen of kleren die men koopt in het systeem scant. Het is waarschijnlijker dat iemands identificatie-informatie wordt opgeslagen op een computerchip onder het merkteken, dat de persoon onmiddellijk zal verbinden met al zijn of haar informatie in een verre centrale database die onmiddellijk zal onthullen of de persoon al dan niet over het nodige digitale geld beschikt om de aankoop te voltooien.

Peter Koenig, geopolitiek analist en voormalig Senior Economist bij de Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), schreef het volgende over ID2020, dat alle sleutelelementen bevat voor het komende merkteken van het beest dat in Openbaring 13 wordt beschreven:

Wat is het beruchte ID2020? Het is een alliantie van publiek-private partners, waaronder VN-agentschappen en het maatschappelijke middenveld. Het is een elektronisch ID-programma dat gebruik maakt van een veralgemeniseerde vaccinatie als platform voor digitale identiteit.

Een andere hypothese - op dit punt slechts een hypothese, maar een realistische - is dat samen met de vaccinatie - zo niet met de huidige, dan mogelijk met een latere, een nano-chip kan worden geïnjecteerd, onbekend bij de persoon die wordt gevaccineerd. De chip kan op afstand worden opgeladen met al uw persoonlijke gegevens, inclusief bankrekeningen - digitaal geld. Ja, digitaal geld, dat is waar "ze" op uit zijn, dus u hebt echt geen controle meer over uw gezondheid en andere intieme gegevens, maar ook over uw inkomsten en uitgaven. Uw geld kan worden geblokkeerd of weggehaald - als 'sanctie' voor wangedrag, of voor het tegen de stroom in zwemmen. U kunt een gewone slaaf van de meesters worden.

We zijn op weg naar een totalitaire staat van deze wereld. Dit maakt deel uit van Agenda ID2020 - en deze stappen moeten nu worden uitgevoerd - die al lang zijn voorbereid, onder andere door de coronavirussimulatie door Johns Hopkins in Baltimore op 18 oktober 2019, en die is gesponsord door het WEF en de Bill and Melinda Gates Foundation.[i]

We weten uit de Schrift dat zonder het merkteken van het beest de mensen niet in staat zullen zijn om te kopen of te verkopen. Peter Koenig, die geen gelovige is en in zijn artikelen niet naar het merkteken verwijst, zegt dat men met ID2020 zelfs zijn gedrag kan bepalen en of men al dan niet volledige toegang heeft tot zijn of haar geld.

Toen ik voor het eerst las over het Merkteken van het Beest, leek het iets dat tot een verre toekomst behoorde, hoewel ik wel geloofde dat het ooit zou gebeuren. Nu, enkele tientallen jaren later, hebben we niet alleen de technologie om het te realiseren, maar de globalisten op het World Economic Forum (WEF), en de VN, en elders praten openlijk over ID2020, wat opmerkelijk veel lijkt op het merkteken van het beest dat in Openbaring 13 wordt beschreven.

ZAL HET ACCEPTEREN VAN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST HET EEUWIGE LOT VAN DE MENS ZIJN?

Openbaring 14:9-11 vertelt ons dat zij die het beest aanbidden en zijn merkteken ontvangen, een eeuwigheid in de hel tegemoet gaan. Deze verzen staan niet toe dat iemand zich dan nog bekeert of zich tot Christus keert als hij eenmaal het merkteken heeft ontvangen, wat zijn eeuwige lot zal bezegelen.

Is er naast het aanbidden van de antichrist nog iets anders bij het nemen van dit merkteken dat het eeuwige lot van een persoon onomkeerbaar zou kunnen maken? Ja! Veel profetieleraren suggereren, en ik ben het ermee eens, dat het transhumanische element dat inherent is aan de toekomstige plannen die door het WEF worden besproken, de reden hiervoor kan zijn. Als het merkteken, dat de antichrist tijdens de verdrukking de mensen zal dwingen te nemen, het DNA van mensen verandert zoals de globalisten van plan zijn te doen door middel van toekomstige vaccins, dan kunnen deze injecties de mensen zodanig veranderen dat ze niet langer deel uitmaken van het menselijk ras, waarvoor Jezus aan het kruis is gestorven.

Bill Gates bespreekt openlijk zijn plannen om ons DNA te veranderen met vaccins. De globalisten maken geen enkel geheim van hun intentie om de mensheid te veranderen in iets onherkenbaars in de huidige tijd.

Het is wat Klaus Schwab, de stichter van het WEF, noemt de "Vierde Industriële Revolutie", hoewel het totaal anders is dan de vorige revoluties. Hij schreef het volgende over de transhumanistische aard van de mensen als deze nieuwe industriële revolutie eenmaal in gang is gezet tijdens The Great Reset:

Eerdere industriële revoluties bevrijdden de mensheid van de dierlijke macht, ze maakten massaproductie mogelijk en brachten digitale mogelijkheden naar miljarden mensen. Deze Vierde Industriële Revolutie is echter fundamenteel anders. Ze wordt gekenmerkt door een reeks nieuwe technologieën die de fysieke, digitale en biologische wereld versmelten, alle disciplines, economieën en industrieën beïnvloeden en zelfs ideeën over wat het betekent om mens te zijn betwisten.[ii]

Klaus Schwab wil het menselijk ras drastisch veranderen door individuen te combineren met 'machines' die tientallen jaren geleden nog slechts wilde sciencefiction waren. Nu is het een deel van The Great Reset dat de bewondering heeft veroverd van de wereldleiders, behalve dan President Trump, die zich tegen het globalisme verzet.

Als men de woorden van Klaus Schwab in ogenschouw neemt, is het logisch dat degenen die het doelwit zijn hun leven overgeven aan de controle van het beest. Het merkteken kan mensen onbekwaam maken om hun geloof in Jezus te stellen. Zou het ook ongehoorzaamheid aan de antichrist onmogelijk kunnen maken?

Peter Koenig, die zijn toekomstige hoop vestigt op mensen die in opstand komen en de plannen van het WEF voor The Great Reset dwarsbomen, schreef het volgende over de tirannie van de globalisten richting de mensheid:

Het is niet zonder ironische referentie ten opzichte van het Rockefeller-rapport van 2010 dat als de eerste fase voorzag en plande: hun bewuste "Human Transformation" - het Lockstep-scenario [aaneengebonden als soldaten marcheren].

De transformatie zoals we die nu kennen, is gepland om niets minder te zijn dan een modificatie en digitalisering van het menselijk genoom, robotisering van onze hersenen - om totale controle te krijgen over de bevolking - aan diegenen van ons die zijn overgebleven nadat de VN-agenda 2021-2030 volledig is uitgevoerd.[iii]

Het is onthutsend om te bedenken dat de elite van onze wereld al zoveel plannen heeft gemaakt voor wat lijkt op wat Openbaring 13 en 14 beschrijven als het merkteken van het beest. En als we zo'n open discussie zien over iets dat de antichrist pas halverwege de zevenjarige beproeving volledig zal uitvoeren en afdwingen, hoe dicht zijn we dan bij het begin?

DE PROFETISCHE IMPLICATIE VAN HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Met de huidige nadruk op het COVID-19-vaccin en de druk om het verplicht te stellen, vragen sommigen zich af of dit het merkteken van het beest is. Hoewel het lijkt dat het merkteken zich waarschijnlijk in vaccin zal bevinden, kan het niet een dergelijke injectie zijn voor het begin van de beproeving. De Gemeente zal in de hemel zijn met Jezus, lang voordat de antichrist de wereld zo onder controle krijgt en iedereen op straffe van de dood dwingt om zijn merkteken te nemen.

Sommigen vragen zich af of het mogelijk is dat iemand vandaag onbewust het merkteken accepteert. Nogmaals, het antwoord is nee; de antichrist zal van degenen die het ontvangen, verlangen dat zij hem aanbidden. Mensen met enig begrip van de Schrift tijdens de verdrukking zullen weten wat het merkteken betekent en wat de gevolgen zijn voor het nemen van het merkteken.

Wat is de belangrijkste profetische implicatie van het merkteken van het beest? Dat is de openlijke planning ervoor onder de rijkste en machtigste mensen ter wereld, wat ons vertelt dat de verschijning van de Heer om ons naar huis te brengen buitengewoon dichtbij moet zijn, omdat we weten dat dit voor het begin van de verdrukking gebeurt.

Zoals het nu is, had ik het nooit gedacht, dat ik zoveel tekenen van de verdrukking vóór de Opname zou zien zoals ik die vandaag zie.

Ons vertrek uit deze wereld zal misschien nog niet plaatsvinden deze week, deze maand of zelfs in de directe toekomst, maar we zijn de tijd al wel ver voorbij dat we kunnen aannemen dat het niet vandaag, deze week of in de zeer directe toekomst zou gebeuren.

We kunnen Kerstmis 2021 nog zien voordat de Opname plaatsvindt, maar het is ook heel goed mogelijk dat de Heer voor 1 januari 2021 al voor ons zal komen.

Wat we wel zeker weten is dat de Opname dichterbij is dan de meeste gelovigen denken. De nabijheid ervan is goed nieuws voor ons, want het is het moment waarop we verheerlijkte lichamen ontvangen en er een glorieus en vreugdevol eeuwig avontuur voor ons begint. Beter dan dat wordt het niet.

Maranatha!

[i] Peter Koenig, The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”, on the Global Research Website at: https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-effects-real-danger-agenda-id2020/5706153

[ii] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, on the WEF website.

[iii] Peter Koenig, Radical De-Globalization: Finding Back Our Freedom and Sovereignty on the Global Research Website at: https://www.globalresearch.ca/radical-de-globalization-finding-back-our-freedom-sovereignty-tyrants-dont-create-tyranny-obedience-does/5732186

Bron: The Prophetic Implication of the Mark of the Beast — Jonathan Brentner