www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Pesachplagen en de God van de Hebreeën

21 maart 2020 - door Avner Boskey

Veel mensen kennen het Pesach-verhaal. Sommigen hebben zelfs de film 'The Ten Commandments' gezien en de dramatische uitbeelding van de Tien Plagen - een Hollywood-moment om te onthouden.

Op dit moment heeft de hele wereld een 'Pesach-moment'. Net als de Hebreeuwse slaven in Egypte op die eerste Pesachnacht zijn de families van de aarde in een lock-down, verstopt in hun huizen. En waar is de God van de Hebreeën nu? Is Hij zich bewust van de huidige pandemie? Is YHVH op enigerlei wijze betrokken bij het proces?

Om eerlijk te zijn, het grootste deel van de wereld denkt dat de Exodus een mooi verhaal voor kinderen is. De meeste moderne volwassenen weten niet zeker of ze kunnen geloven in een God die "de Egyptenaren met allerlei soorten plagen slaat" (1 Samuël 4:6-8). Een recente Israëlische satirische tv-show Eretz Nehederet (Hebreeuws voor: 'Een prachtig land') spotte met de mogelijkheid dat het coronavirus iets te maken zou kunnen hebben met de God van Jakob, of dat we onze waarden of ons gedrag opnieuw zouden moeten evalueren. In de westerse wereld is deze aanfluiting gebruikelijk: God - als Hij bestaat - zou tevreden moeten zijn met onze korte erkenning van Hem op onze bruiloften, bevestigingsceremonies, doopfeesten en bar mitswa's.

Deze coronaviruspandemie is een wakkerschudden voor de wereld. Het is ook een aanloop voor nog meer ontnuchterende komende profetische gebeurtenissen.

Laten we eens kijken naar Gods standpunt over het hele onderwerp van de plagen zoals die in de Bijbel worden geopenbaard:

 • Wat zegt de Schrift over plagen?
 • Wat is de rol van plagen in de Bijbelse geschiedenis?
 • Wat wordt er voorspeld over plagen in de toekomst?

Plagen in Egypte

YHVH verklaart dat hij alleen verantwoordelijk is voor de Tien Plagen: "Ik stuurde Mozes en Aäron, en Ik trof Egypte door wat Ik in haar midden deed... en uw eigen ogen zagen wat Ik in Egypte deed" (Jozua 24:4-7).

Een van de doelen van de Tien Plagen is om de goddeloze Farao (de leider van de grootste supermacht ter wereld) te laten zien dat de God van Israël de enige Soevereine God is, en dat Hij over het Joodse volk waakt. "Toen zei YHVH tegen Mozes: 'Sta vroeg in de ochtend op en ga voor Farao staan en zeg hem: "Zo zegt YHVH, de God van de Hebreeën, laat Mijn volk gaan, opdat zij Mij mogen dienen. Voor deze keer zal Ik al Mijn plagen op u en uw dienaren en uw volk zenden, zodat u weet dat er niemand zoals Ik op de hele aarde is" (Exodus 9:13-14).

De Tien Plagen waren ook een geestelijke oorlogsvoering tegen het demonische pantheon van Egypte - een proclamatie door middel van een machtsontmoeting dat YHVH soeverein is over al deze valse goden: "Want Ik zal in die nacht door het land Egypte gaan en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, zowel mens als beest; en tegen alle goden van Egypte zal Ik oordelen uitvoeren - Ik ben YHVH! (Exodus 12:12)

Plagen tegen Israël

Psalm 78:40-51 vertelt ons dat sommige Joden 'problemen hadden met het kortetermijngeheugen'. Deze personen kwamen in opstand tegen YHVH. Ze rebelleerden tegen God in de woestijn. Ze bevochten en pijnigden de Heilige van Israël. De natie die verlost was van de Egyptische plagen door Gods Pesach-bescherming vergat al snel Zijn reddende kracht.

Veel van de zonen van Jakob werden door YHVH met de pest geoordeeld vanwege hun eigen afgoderij en seksuele orgieën tijdens de woestijn-omzwerving. "Ze sloten zich ook aan bij BaälPe'or, en aten offers die aan de doden werden geofferd. Zo provoceerden ze Hem tot woede met hun daden, en de pest brak onder hen uit. Toen stond Phinehas op oefende gericht uit, en zo kwam de plaag tot stilstand. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid" (Psalm 106:28-31).

Het Mozaïsche verbond (de Torah van Mozes) spreekt duidelijk dat de plagen op Israël vielen omdat God wraak nam op de natie die het Mozaïsche verbond verbrak (Leviticus 26:25): "Maar als jullie Mij niet gehoorzamen en al deze geboden niet uitvoeren, als jullie in plaats daarvan Mijn inzettingen verwerpen en als jullie ziel Mijn verordeningen verafschuwt door niet al Mijn geboden uit te voeren en zo Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik dit op mijn beurt met jullie doen... Als jullie dan met vijandigheid tegen Mij handelen en Mij niet willen gehoorzamen, dan zal Ik de plaag op jullie zeven keer vergroten volgens jullie zonden... Ik, zelfs Ik, zal jullie zeven keer slaan voor jullie zonden. Ik zal jullie ook een zwaard brengen dat wraak zal nemen voor het verbond; en wanneer jullie je verzamelen in jullie steden, zal Ik de pest onder jullie sturen" (Leviticus 26:14-16, 21, 24-25).

De profeet Amos specificeert dat YHVH Israël met Egypte-achtige plagen oordeelde vanwege Israëls afgoderij en haar gebrek aan berouw. "Hoor dit woord, gij koeien van... Samaria... Ik stuurde een plaag onder jullie naar de wijze van Egypte... Maar jullie zijn niet teruggekeerd naar Mij, verklaart YHVH. Daarom zal Ik u zo doen, o Israël: Omdat Ik u dit zal aandoen, bereidt u voor om uw God te ontmoeten, o Israël" (Amos 4:1, 10-12).

Mozes en de profeten prediken hier een harde boodschap:

 • De God van Israël stuurt plagen op alle volken die iets anders aanbidden dan de God van het Joodse volk.
 • Gods plagen 'zenden de boodschap door' naar ongelovige naties
 • De goden die veel naties aanbidden zijn eigenlijk demonische vervalsingen
 • Joodse mensen vergeten vaak waarom God hun vijanden met plagen sloeg, en sommigen in Israël nemen zelfs deel aan dezelfde heidense zonden.
 • Deze zonden omvatten diverse seksuele immoraliteit en de aanbidding van demonische krachten (alle andere goden).
 • YHVH oordeelt over Israël en de naties wegens gebrek aan berouw over deze zaken.

Deze sterke boodschap is een enorme snelheidsbobbel voor de mensheid, omdat zowel het Joodse volk als de naties voortdurend Gods wegen en leer schenden. De lessen van de Exodus zijn niet alleen maar zondagsschoolverhalen voor kleine kinderen. Ze onthullen dat de mensheid oog in oog komt te staan met de God die "de Egyptenaren met allerlei soorten plagen heeft geslagen". Weinigen van ons zijn klaar voor die ontmoeting.

Mag ik uw aandacht?

In Leonard Cohens lied "Who by fire" (gebaseerd op het Yom Kippoer gebed 'Unetana Tokef'), ligt Gods verborgen hand achter zowel het goede als het slechte van het leven dat we allemaal tegenkomen: "En die door vuur, die door water, die in de zon, die in de nacht, die door hoge beproeving, die door gemeenschappelijke beproeving... En wie zal ik zeggen is er geroepen?"

 • "De profeten die voor Mij en voor u waren uit de oudheid, profeteerden tegen vele landen en tegen grote koninkrijken van oorlog en van rampspoed en van pestilentie" (Jeremia 28:8).

Een van Gods Bijbelse doelen bij het gebruik van plagen is om Zijn kinderen terug te laten keren naar Hem, zodat we moeten schreeuwen om bevrijding en berouw over onze zonden. Deze nuchtere waarheid ligt aan de basis van het Mozaïsche verbond:

 • "Als er hongersnood in het land is, als er pest is... welke plaag of welke ziekte er ook is, welk gebed of smeekbede ook wordt gedaan door een mens of door heel uw volk Israël, ieder kent zijn eigen beproeving en zijn eigen pijn, en spreidt zijn handen naar dit huis, hoort dan vanuit de hemel uw woonplaats, en vergeeft en geeft ieder naar al zijn wegen (wiens hart u alleen kent, want u kent het hart van de mensenzonen), opdat zij bang voor u zijn, om op uw wegen te wandelen zolang zij in het land leven dat u aan onze vaderen hebt gegeven" (2 Kronieken 6:28-31).

YHVH's nachtelijke verklaring aan Koning Salomo (niet lang na de inwijding van de Tempel in Jeruzalem) is op dit moment erg populair:

 • Toen verscheen YHVH 's nachts aan Salomo en zei tegen hem: "Ik heb uw gebed verhoord en heb deze plaats voor mijzelf gekozen als een offerhuis. Als Ik de hemelen sluit zodat er geen regen is, of als Ik de sprinkhaan opdraag het land te verslinden, of als Ik de pest zend onder Mijn volk, en Mijn volk, dat bij Mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en Mijn aangezicht zoekt en zich van hun boze wegen afwendt, dan zal Ik uit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen" (2 Kronieken 7:12-14; zie ook 2 Kronieken 20:5-12).

Plagen zijn een ernstige genade, om een term te lenen van C.S. Lewis. De middelen zijn streng, maar de oogst kan verbazingwekkend en vol genade zijn. Gezegende spirituele en fysieke resultaten zijn afhankelijk van onze hartreactie op de God van de Hebreeën.

"Heer, ik heb de tijding over U gehoord en ik ben bang... voor Hem uit ging de pest, en de pest komt achter hem aan. Hij... liet de naties schrikken. Ja, de eeuwige bergen (dit is een bijbels symbool van de wereldregeringen) werden verbrijzeld, de oude heuvels stortten in. Zijn wegen zijn eeuwig" (Habakuk 3:1-5).

Oh dat Mijn volk naar Mij zou luisteren!

Wanneer de wereld uit zijn doen is - wanneer Gods wegen worden genegeerd of bespot - krijgt YHVH's correctie onze aandacht, zodat we weer in lijn komen met het programma. Hij maakt ons wakker zodat we naar Hem toe komen en Hem vertrouwen, zelfs in onze tranen en angsten.

 • Ik zal tegen YHVH zeggen: "Mijn toevluchtsoord en mijn fort, mijn God, op wie ik vertrouw! Want Hij is het die je verlost van de strik van de vogelvanger en van de dodelijke pest. Hij zal je bedekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugels mag je je toevlucht zoeken. Zijn verbondsgetrouwheid is een schild en een bolwerk. U zult niet bang zijn voor de terreur bij nacht, of voor de pijl die overdag vliegt; voor de pest die in de duisternis sluipt, of voor de verwoesting die op het middaguur ontstaat (Psalm 91:2-6).

Gods hart verlangt er diep naar dat Zijn volk Israël (en alle naties) zich tot Hem keert en Hem omhelst. Onze sterke weigering om de knie te buigen en echte tranen van berouw te vergieten bevriest ons in geestelijke onzekerheid:

 • "U riep in de problemen en ik redde je. Ik antwoordde je in de schuilplaats van de donder. Ik bewees je bij de wateren van Meribah. Selah. Luister, o mijn volk, en ik zal je vermanen. O Israël, als je naar Mij zou willen luisteren! Laat er geen vreemde god onder jullie zijn, noch zal je een vreemde god aanbidden. Ik, YHVH, ben jullie God, die jullie uit het land Egypte heeft geleid. Doe je mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn stem, en Israël gehoorzaamde Mij niet. Dus gaf Ik hen over aan de koppigheid van hun hart, om op hun eigen manier te lopen. Oh dat Mijn volk naar Mij zou luisteren, dat Israël in Mijn wegen zou lopen! Ik zou snel hun vijanden onderwerpen en Mijn hand tegen hun tegenstanders keren. Degenen die YHVH haten, doen alsof ze gehoorzaam zijn aan Hem, en hun tijd van bestraffing zou voor altijd zijn. Maar Ik zou u voeden met het fijnste van het graan, en met honing uit de rots zou Ik u tevreden stellen" (Psalm 81:7-16).

De kreet van de engel onthult hetzelfde: "Ik hoorde een andere stem uit de hemel, die zei: 'Kom uit haar, mijn volk, zodat u niet deelneemt aan haar zonden en haar plagen ontvangt'" (Openbaring 18:4).

Profetische plagen in de toekomst

Messias Yeshua sprak over de Laatste Dagen, de geboorteweeën vóór zijn terugkeer. Deze Laatste Dagen zullen worden gekenmerkt door ongewone gebeurtenissen, waaronder de plagen: "En er zullen grote aardbevingen zijn, en op verschillende plaatsen plagen en hongersnood. En er zullen verschrikkingen en grote tekens van de hemel zijn" (Lucas 21:11).

Het gaat er hier niet om door dergelijke gebeurtenissen te worden weggeblazen, maar om op het goede spoor te blijven terwijl men zich verheugt op de verbazingwekkende terugkeer van de Messias. "En er zal ... nood zijn onder de naties op de aarde, met verbijstering... het hart van de mensen die in gebreke blijven uit angst, en het zien van die dingen die op de aarde komen. Want de krachten van de hemel zullen worden geschud... En wanneer deze dingen beginnen te gebeuren, kijk dan op en til uw hoofd op, want uw verlossing nadert" (Lucas 21:25-28).

Het toekomstige, met de pest gevulde oordeel over Gog en zijn internationale anti-Israëlische leger zal tot stand komen door de directe tegenmaatregelen van YHVH:

 • "Met de pest en met bloed zal ik een oordeel over hem vellen. En ik zal regenen op hem en op zijn troepen, en op de vele volken die bij hem zijn, een stortregen, met hagelstenen, vuur en zwavel" (Ezechiël 38:22).

De anti-Joodse legers die proberen de Joodse hoofdstad Jeruzalem te verdelen, zullen worden weggesmolten door de goddelijke plaag:

 • Dit zal nu de plaag zijn waarmee YHVH alle volken zal treffen die ten strijde zijn getrokken tegen Jeruzalem; hun vlees zal wegrotten terwijl ze op hun voeten staan, en hun ogen zullen wegrotten in hun kassen, en hun tong zal wegrotten in hun mond... Zo zal ook deze plaag de plaag op het paard zijn... Er zal geen regen op hen vallen. Het zal de plaag zijn waarmee YHVH de naties die niet opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren, zal slaan. (Zacharia 14:12, 15, 18)

Een van de Vier Ruiters van de Apocalyps zal een plaag ontketenen die 25% van de aarde doden:

 • "Toen het Lam het vierde zegel verbrak, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: 'Kom.' Ik keek, en zie, een asgrauw paard; en hij die erop zat had de naam Dood; en de Hades volgde hem. Het gezag werd aan hen gegeven over een vierde van de aarde, om te doden met zwaard en met hongersnood en met pest en door de wilde dieren van de aarde" (Openbaring 6:7-8).

De Twee Getuigen zullen de aarde treffen met plagen als integraal onderdeel van hun bediening:

 • Ze hebben de kracht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen tijdens de dagen van hun profetie. En zij hebben de macht over de wateren om ze in bloed te veranderen en met elke plaag de aarde te treffen, zo vaak als zij willen. (Openbaring 11:6)

Veel mensen zullen op Gods plagen reageren door YHVH te belasteren en te weigeren zich te bekeren:

 • De mensen werden verzengd met felle hitte; en ze lasterden de naam van God die de macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om Hem de glorie te geven... En grote hagelstenen, zo'n honderd pond per stuk, kwamen uit de hemel op de mensen neer. En de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag was zeer ernstig (Openbaring 16:9, 21).

Een gebroken wereld

We leven in een gebroken wereld. Zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige ervaren nationale zegeningen. Zowel de rechtvaardige als de onrechtvaardige ervaren ook vreselijke tragedies. Messias Jeshua zei: "Uw Vader die in de hemel is... doet zijn zon opgaan op het kwade en het goede, en stuurt regen over het rechtvaardige en het onrechtvaardige" (Matteüs 5:45).

Tegelijkertijd is er niemand op aarde die zonder zonde is, niemand die vrijgesteld is van 'het loon van de zonde' (zie Romeinen 6:23). Zoals Koning David belijdt: "Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat in Uw ogen slecht is, zodat U gerechtvaardigd bent als U spreekt en onberispelijk als U oordeelt" (Psalm 51:4).

Meestal worden plagen in de Bijbel toegeschreven aan een schending van het verbond tussen God en Israël, of aan het oordeel van God over onrechtvaardige naties. Zeker op dit moment zijn beide factoren onbetwistbare realiteiten. Desalniettemin zullen we, totdat de Messias Jeshua terugkeert, nooit de diepten van Gods wegen en Zijn plannen volledig begrijpen - vooral wanneer er rampen, oorlogen en pandemieën plaatsvinden. Maar we kunnen nog steeds vertrouwen op Gods goedheid, zoals David verkondigde: "Hoe lang zal ik in mijn ziel raad krijgen, met de hele dag verdriet in mijn hart? ... Overweeg en antwoord mij, o YHVH mijn God! Verlicht mijn ogen, of ik zal de slaap van de dood slapen... Maar ik heb vertrouwd op uw verbondsgetrouwheid. Mijn hart zal zich verheugen in Uw verlossing!" (Psalm 13:2-5)

 • "Want ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet waardig is om te worden vergeleken met de glorie die ons moet worden geopenbaard. Want het angstige verlangen van de schepping wacht met spanning op de openbaring van de zonen van God. Want de schepping was onderworpen aan nutteloosheid, niet vrijwillig, maar door Hem die haar onderwierp, in de hoop dat de schepping zelf ook bevrijd zal worden van haar slavernij aan corruptie in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat de hele schepping samen kreunt en de pijn van de bevalling lijdt tot nu toe" (Romeinen 8:18-22).

Is de huidige pandemie een aanloop?

Een dierbare vriend van ons, John Paul Jackson (een predikant in de profetie, nu bij de Heer) gaf in 2008 een profetisch woord. Hier is het citaat: "De Heer vertelde me dat er een pandemie zou komen, maar de eerste zou weinig blijken te zijn maar gevreesd. Maar de tweede die komt, zou ernstig zijn. Dus er komt nog een pandemie."

In het licht van de rijkdom aangaande de bijbelse informatie over plagen, zou het woord van John Paul ons een pauze moeten geven. In de pers zijn bijna 250.000 mensen besmet met COVID-19 en meer dan 10.000 mensen zijn aan deze pandemie bezweken. Met de erkenning dat deze plaag meer media-aandacht heeft gekregen dan enige andere pandemie tot nu toe in de geschiedenis, is het waarschijnlijk dat de COVID-19-pandemie uiteindelijk minder dodelijke slachtoffers zal maken dan andere pandemieën uit het verleden (www.weforum.org/agenda/2020/03/a-visual-history-of-pandemics/; https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history/; www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/):

HIV/AIDS-pandemie (2005-2012) Dodental: 36 miljoen

Hong Kong grieppandemie (1968) Dodental: 1 miljoen

Aziatische grieppandemie (1956-1958) Dodental: 2 miljoen (69.800 in de VS)

Spaanse grieppandemie (1918) Dodental: 20-50 miljoen (675.000 VS)

Zesde cholerapandemie (1910-1911) Dodental: 800,000+

Griep H3N8-pandemie (1889-1890) Dodental: 1 miljoen

Derde cholerapandemie (1852-1860) Dodental: 1 miljoen

De Zwarte Dood (1346-1353) builenpest Dodental: 75-200 miljoen

Pest van Justinianus (541-542) builenpest Dodental: 25 miljoen

Antonine pest (165 na Chr.) Dodental: 5 miljoen

Het antisemitisme heeft in de afgelopen 2500 jaar zijn satanische stempel gedrukt op de menselijke geschiedenis - hoewel zijn definitieve en klimatologische uitdrukking nog toekomst is (zie Openbaring 12). Op vergelijkbare wijze lijkt deze vreselijke pandemie een voorbode te zijn van nog meer ontnuchterende toekomstige pandemieën.

Hoe wil Messias Jeshua, in het licht van deze uitdagingen en profetische mogelijkheden, dat wij prediken in een steeds duisterder wordende wereld? Terwijl Jesaja sprak over de profetische toekomst van het Joodse volk, kunnen we ook God vragen om door ieder van ons te schijnen waar dat het meest nodig is:

 • Sta op, schijn, want je licht is gekomen, en de glorie van YHVH is over je opgekomen. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en de grote duisternis de volken. Maar YHVH zal over u opstaan, en Zijn heerlijkheid zal over u worden gezien. En de volken zullen tot uw licht komen, en de koningen tot de helderheid van uw opstaan (Jesaja 60:1-3).

Hoe moeten we dan bidden?

 • Bid tot God om machtige rivieren van berouw op te wekken die de stekker uit deze pandemie zullen trekken.

 • Bid voor de genezing van velen die ziek zijn en voor het redden van vele levens.

 • Bid voor bovennatuurlijke gaven van genezing om die te verhogen op de aarde door middel van biddende gelovigen

 • Bid voor goddelijke strategieën ter voorbereiding op verdere bevingen en kansen die nog komen gaan.

 • Bid voor de opvoeding van Ezechiëls profetische Joodse leger.

Uw gebeden en steun houden onze armen omhoog en zijn de zeer praktische mogelijkheid die God ons biedt in het werk dat Hij ons heeft opgedragen.

In Messias Jeshua,

Avner Boskey

Bron: Passover plagues and the God of the Hebrews - David's Tent