www.wimjongman.nl

(homepagina)


Opname - Feit of Fictie

17 december 2020 - door Dennis Huebshman

Er zijn een aantal kerkgenootschappen die niets leren over een "opname" of "harpazo" of "opnemen" van alle ware gelovigen, wat zal voorafgaan aan een verdrukkingsperiode. Sommigen geloven zelfs dat er nooit een dergelijke gebeurtenis zal plaatsvinden, en dat het concept alleen is ontstaan in de jaren 1800 door een persoon - John Nelson Darby. Hij wordt genoemd voor het ontstaan van de "pre-verdrukking-opname-theorie". (Wikipedia)

Eigenlijk zijn er verschillende gevallen in de Bijbel waarin het "opnemen" of "verwijderen om toorn te vermijden" wordt weergegeven. Genesis begint met het geven van de gebeurtenis die leidde tot de val van de mens door de zonde in hoofdstuk 3, en geeft dan details over de allereerste moord waarbij Kaïn zijn broer Abel doodde in hoofdstuk 4.

De eerste "opname" staat in Genesis 5:22-24; "Henoch wandelde met God nadat hij 300 jaar oud was en andere zonen en dochters had. De dagen van Henoch waren dus 365 jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg." Hij was de eerste mens die God opnam naar de hemel.

Vervolgens kijken we naar Noach, die, nadat hij 500 jaar oud was, Sem, Cham en Japheth verwekte. God zag dat de mensen op aarde volstrekt slecht waren, behalve Noach en zijn familie, en in Genesis 6:6 had Hij er spijt van dat Hij de mens had gemaakt. Hij besloot om alle mensen te vernietigen met uitzondering van Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Hij zorgde er ook voor dat dieren en vogels werden gespaard door twee van elk - mannetje en vrouwtje - te selecteren.

God liet Noach een grote Ark bouwen. Toen Noach 600 jaar oud was (Genesis 7:6), liet God hem en zijn familie en alle dieren en vogels de Ark binnengaan om te worden behoed voor de toorn die hij op het punt stond te ontketenen. God zelf sloot de deur naar de Ark net toen de regen begon. In Genesis 7:21-23 lezen we dat alle vormen van leven die de adem van het leven buiten de Ark hadden, zijn omgekomen.

Opnieuw waren er een minimum aantal mensen, dieren en vogels om de aarde te herbevolken. Door de bloedlijn van Noachs zoon Sem werd Abram (ook bekend als Abraham) geboren. Dit is dezelfde persoon waarmee God in Genesis 12 het verbond sloot, en al wie Abrahams nakomelingen zegende, gezegend zouden worden, en allen die hen vervloekten, vervloekt zouden worden. Dit verbond is vandaag de dag nog steeds van kracht.

In Exodus gebruikte God Mozes om de Israëlieten te bevrijden van de Egyptenaren, die hen in slavernij hadden gebracht door een heersende farao die verre afstammeling was van de farao die Jozef diende. Door middel van tekenen en plagen, en uiteindelijk, na de 10e plaag, stond Farao de Israëlieten toe om te vertrekken. Nadat zij waren vertrokken en de Rode Zee naderden, veranderde Farao van gedachten en besloot hij hen te achtervolgen en te doden.

Exodus 14 geeft de details van God waardoor de Rode Zee uiteensplijt en alle Israëlieten naar de andere kant op het droge kunnen oversteken. Vlak daarvoor begonnen de Israëlieten te klagen, ook al waren ze getuige geweest van alles wat de Vader had gedaan om hun vrijheid te verkrijgen. Dit ging allemaal door in hun omzwervingen in de wildernis. Om te laten zien dat God altijd de touwtjes in handen heeft, toen de Egyptenaren hun weg over de verdeelde zee volgden, zorgde God ervoor dat de strijdwagens werden afgeremd. Toen zorgde Hij ervoor dat de zee weer normaal werd, en het hele Egyptische leger stierf.

Sommige bijbelverzen die ons vertellen dat God ook ons zal behoeden voor zijn toorn:

1 Tessalonicenzen 1:10: "En om te wachten op Zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toorn."

Vervolgens 1 Tessalonicenzen 5:9-10: "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van het Heil door onze Heer, Jezus Christus, die voor ons [voor Mij] is gestorven, opdat wij, of wij nu wakker [levend] zijn of slapen [zijn gestorven], met Hem zouden kunnen leven". Let op, het lichaam is vergankelijk, maar onze zielen - de echte wij - zijn onsterfelijk. (Alle tussen haakjes van mij)

In Openbaring 3:10 sprak Jezus tot de Kerk in Philadelphia, maar dit was ook voor ons bedoeld: "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, [de 7-jarige verdrukking] die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken."

Dan nog Romeinen 5:9: "Veel meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.".

Er is een waarschuwing voor allen die weigeren het geschenk van Jezus te ontvangen en te aanvaarden om hun Verlosser te zijn. Romeinen 2:5; "Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God."

Er zijn andere gevallen waarin God een "Opname" gebruikte voor sommige specifieke personen. Eén daarvan was Elia in 2 Koningen 2:1-11, en dan natuurlijk het opstijgen van onze Heer en Heiland toen Hij werd opgenomen, terug naar de hemel in Handelingen 1:9-11. Net als bij Henoch waren deze "opname's" niet bedoeld om hen te redden van een dreigende toorn.

Er zijn twee gevallen waarin apostelen spraken over het "opgenomen" worden in de Hemel, maar niet permanent: Paulus in 2 Korintiërs 12:1-10, en Johannes in het hele boek Openbaring. Of ze nu daadwerkelijk waren opgenomen om een "voorproefje" te krijgen van wat er in de laatste dagen zou komen of niet, beiden kregen "visioenen" van profetieën die in vervulling zouden gaan. Ze waren allebei op aarde toen ze voor het laatst adem haalden, maar hun zielen waren onmiddellijk bij Jezus. Hun lichamen zullen "opgenomen" worden als Hij terugkeert om alle ware gelovigen op te roepen.

Paulus' verslagen in 1 Tessalonicenzen 4:13-17 en 1 Korintiërs 15:51-53 zijn heel specifiek voor wat er vlak voor de Verdrukking zal plaatsvinden. Eerst lezen we 1 Thessalonicenzen 4:13-17:

"Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn."

1 Korintiërs 15:51-53; "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden."

Al het bovenstaande zal in minder dan een seconde voltooid zijn, en voor deze gebeurtenis zullen alleen de ware gelovigen genomen worden. Dit is voordat Jezus aan het einde van de toorn fysiek weer voet op aarde zet om 1000 jaar lang vanuit Jeruzalem te regeren. De toorn zal pas echt beginnen als wij, die door de Heilige Geest worden bewoond, "uit de weg" zijn (2 Tessalonicenzen 2:7). Allen die achterblijven zullen de meest ellendige dagen die deze aarde ooit heeft meegemaakt, meemaken.

Om er zeker van te zijn dat ze bij degenen zijn die uit de verdrukking/toorn worden gered, worden de stappen in Romeinen 10:9-13 gegeven. Let goed op vers 13; "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (gered) worden." We mogen hier dan wel beproevingen en vervolgingen meemaken, maar het is niets vergeleken met hoe het zal zijn als wij weg zijn. God heeft deze specifieke belofte op twee andere plaatsen gedaan: Joël 2:32 en Handelingen 2:21.

Vandaag zou het niet te vroeg zijn om Jezus aan te roepen om je Verlosser te zijn. Niet nog even wachten, zoals Satan dat graag zou zien, het is misschien wel de grootste fout die je ooit zou kunnen maken. "Jezus komt binnenkort; 's morgens, of 's nachts of 's middags," zoals de Oak Ridge Boys zo treffend zongen.

Ik hoop u daar te zien als we opstaan om onze Heiland in de lucht te ontmoeten en onze nieuwe, eeuwige lichamen te krijgen.

Shalom!

Bron: Rapture – Real or Myth :: By Dennis Huebshman - Rapture Ready