www.wimjongman.nl

(homepagina)

Veelomstreden tekst: Vrouw gered door het dragen van kinderen?

Jeff - 25 mei 2020

In deze wereld van blinde ogen en koude harten, heb je waarschijnlijk de kreet van de cynicus wel gehoord: "Je kunt de Bijbel alles laten zeggen wat je wilt." Ja, het is waar: Heel Gods woord is omstreden terrein. En toch zijn er sommige passages in de Schrift die meer "verdraaibaar" zijn dan andere, vooral die met de diepe inzichten in de brieven van Paulus (vgl. 2 Petr. 3:16). Voor al mijn broeders en zusters daarbuiten, die littekens hebben in de strijd tegen een trots hart betreffende bijbelse waarheid - je weet waar ik het over heb. Als een peuter aan een koekjestrommel, lijken degenen die gebonden zijn door een wettische geest altijd te weten waar ze "de kronkels" kunnen vinden.

Vaker wel dan niet komt de misvatting en de verkeerde toepassing van de Schrift voort uit een hardnekkig verzet tegen de aansporing en leiding van de Heilige Geest (Handelingen 7:51). Dit geldt voor veel evangelie verloochenende "Christenen" vandaag de dag, net zoals dat toen het geval was met de evangelie verloochenende Israëlieten. De letter doodt, maar de Geest geeft leven (2 Kor. 3:6), en dus is het probleem niet een vermogen aan intellectueel tekort - de kern van de zaak is geestelijk:

 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. (1 Korintiërs 2:13-14, HSV)

Dit gezegd hebbende, wordt het niet begrijpen van de ware bedoeling en betekenis van de tekst van de Schrift soms nog verergerd door een slechte vertaling. Bovendien kan de interpretatie en de toepassing van de Schrift dodelijk zijn als iemand een slechte vertaling isoleert door deze uit de omringende context te halen (maar zeg "nee!" tegen een slechte vertaling op zichzelf).

Gelukkig hebben we geen tekort aan online tools om de originele tekst van de Schrift te onderzoeken, en een van de doelen van de nieuw gepubliceerde LSV is om moderne Engelse lezers een woordelijke vertaling te bieden met zo weinig mogelijk parafrasering en persoonlijke interpretatie. Voor de tekst die we in dit artikel zullen onderzoeken, zal een meer letterlijke, woordelijke versie zoals de LSV enorm helpen in de richting van een coherente en getrouwe interpretatie.

Wat zei Paulus?

Niet om deze specifieke Engelse versie uit te kiezen (ze hebben allemaal hun verdiensten!), maar hier is een voorbeeld van een misleidende vertaling die het probleem verergert en deze tekst vooral "verdraaibaar" maakt:

Maar vrouwen zullen gered worden door het dragen van kinderen, in de veronderstelling dat ze blijven leven in geloof, liefde, heiligheid en bescheidenheid (1 Timoteüs 2:15, NLT).

Stelt u zich nu eens voor dat u dit voor het eerst leest. Zonder enige context of kennis van het oorspronkelijke Grieks, dan is het gemakkelijk te zien hoe dit vers kan worden verdraaid en misbruikt door een of andere afvallige voorganger, leraar, medechristen, of zelfs meer waarschijnlijk een cultusleider.

Wat is hier aan de hand? Hoe worden vrouwen dan precies gered door het dragen van kinderen? Zelfs voor een gelovige vrouw is haar geloof geen garantie dat ze de zwangerschap en de bevalling fysiek zal overleven. En oppervlakkig klinkt het alsof Paulus zegt dat er een ander pad van verlossing is voor vrouwen dan voor mannen. Ik dacht dat de apostel Paulus ergens anders zei dat het heil uitsluitend uit genade is, een geschenk van God, en niet verdiend wordt door onze eigen werk (zwangerschap woordenspel bedoeld)?

Oké, haal adem! Geen paniek. Paulus spreekt zichzelf niet tegen en de verlossing is zeer zeker gebaseerd op ons geloof in Christus alleen (Gal. 2:16; Ef. 2:8-9; Fil. 3:8-9). Daarom is de knie-buigende interpretatie die uitsluitend gebaseerd is op menselijke wijsheid onaanvaardbaar, omdat vrouwen niet gered worden op basis van hoeveel kinderen ze kunnen voortbrengen (oké, zusters, haal opgelucht adem)!

Voordat we de dingen een beetje uitbreiden door de omringende context te bestuderen, laten we eerst eens kijken naar de LSV-weergave van 1 Timoteüs 2:15:

 En zij zal gered worden door het bevallen, als zij in geloof blijven, en liefde en heiliging, met soberheid.

Ah, nu komen we ergens. Gebaseerd op mijn benadrukking van hierboven, zijn hier een paar observaties om te overwegen:

(1) In de eerste zin heeft de Griekse tekst geen twee afzonderlijke woorden voor zowel onderwerp als werkwoord; het enkelvoud "zij" is ingebed in het werkwoord sōthēsetai ("redden"). En, in tegenstelling tot veel Engelse versies, zegt de eerste zin zelfs helemaal niet "vrouwen" - het werkwoord is enkelvoud (zie Bijbelse Hub), en dus is de referent een bepaalde vrouw (waarvan we, gebaseerd op het voorgaande vers, weten dat het "Eva" is).

(2) Om stilistische redenen laten de meeste Engelse versies het definitieve lidwoord dat voorafgaat aan het zelfstandig naamwoord "bevallen" weg (in het Grieks is het tēs teknogonias, "het bevallen"). Het weglaten is geen kleinigheid, omdat het ontbreken van het bepalende lidwoord in het Engels de algemene betekenis van de tekst beïnvloedt. Bijgevolg spreekt Paulus niet in het algemeen over het opvoeden van kinderen in huis - hij verwijst naar een specifieke handeling of proces van het dragen van een kind dat op de een of andere manier resulteert in redding.

(3) Tenslotte is er een abrupte verschuiving van de 3e persoon enkelvoud in de eerste zin naar de 3e persoon meervoud in de tweede zin (d.w.z. van "zij zal gered worden" naar "zij blijven in het geloof"). Deze "schending" van de grammaticaregels mag dan wel schokkend zijn in de moderne zin van het woord, maar Paulus communiceert op subtiele wijze de geestelijke "eenheid" of persoonsidentificatie van Eva, die alle vrouwen van het geloof vertegenwoordigt (vgl. Rom. 5:12; Ef. 5:31-32; Heb. 7:9-10).

Uit mijn overzicht van verschillende commentaren blijkt dat de populaire en heersende interpretatie van "gered door het baren van kinderen" op de een of andere manier betrekking heeft op de rol van een vrouw in haar huishouden. In principe is het zo dat als een vrouw thuis de zaken regelt en niet probeert het gezag in haar lokale kerk te misbruiken, ze "gered" zal worden. Ter ondersteuning van deze interpretatie, heb ik een beroep op 1 Tim. 5:14 gezien, die de verbale vorm van het zelfstandig naamwoord teknogonias bevat, "kinderlijk" (een samengestelde term in het Grieks; letterlijk teknon "kind" + gennao "te verwekken/voortbrengen"); deze gedachtegang lost het conflict tussen "verlossing door werken" en "verlossing door geloof in Christus alleen" echter niet adequaat op.

Toegegeven, we moeten de praktische uitwerking van ons geloof, d.w.z. de "goede werken" waarvoor we in Christus Jezus zijn geschapen, niet minimaliseren (Efeze 2,10), omdat Paulus in deze pastorale brief aan Timoteüs zeker praktisch wordt. En met alle middelen moeten de zusters in Christus het geestelijk gezag/hoofdschap van de mensen respecteren, zowel in de vergadering als thuis. Maar ondanks de geestelijke vrucht en vooraf bepaalde werken heeft 1 Tim. 2:15 meer te maken met Gods belofte van verlossing dan het huiselijk leven van de vrouw. De verlossing hangt immers alleen af van het geloof in Gods woord/openbaringstijd.

Dus, als het niet de rol van een vrouw thuis is, wat bedoelt Paulus dan echt als hij zegt: "Ze zal gered worden door het bevallen van kinderen"?

Laten we om daar achter te komen, de voorgaande verzen eens nader bekijken, zodat we de gedachtegang van Paulus kunnen volgen. Om te bepalen wat de apostel bedoelt met "de bevalling" en hoe dit zich verhoudt tot de volledige en totale redding van alle gelovige vrouwen, moeten we naar het begin gaan - helemaal terug naar de eerste hoofdstukken van het boek Genesis.

Het Evangelie in Genesis: De schepping, de zondeval en de verlossing

Hoe fascinerend het ook is om te leren over oude gebruiken en culturen, er zijn beperkingen aan buitenbijbelse studie en onderzoek. Zeker, het is interessant om te weten hoe de vrouwen in Efeze zich klededen en wat ze aten voor de lunch. Dit soort achtergrondinformatie helpt echter niet in het minst als het gaat om het bepalen van de beoogde betekenis van "ze zal worden gered door het dragen van een kind".

In plaats van zich te haasten naar de commentaren en geschiedenisboeken om op zoek te gaan naar culturele aanwijzingen uit het oude Efeze (vgl. 1 Tim. 1:3), hoeft men alleen maar de leiding van de apostel Paulus te volgen. Hij laat ons zien waar we moeten kijken en geeft ons een geweldige hint in 1 Timotheüs 2:13-14:

 Want Adam werd eerst gevormd, toen Eva, en Adam werd niet bedrogen, maar de vrouw, die bedrogen was, kwam in overtreding (LSV).

Oké, laten we dus proberen ons in de geest van de auteur te verplaatsen, een Hebreeër van de Hebreeën (Php. 3:5) die de Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) kent als zijn broekzak. In 1 Tim. 2:8-12 geeft Paulus praktische instructies voor mannen en vrouwen door hen te laten zien hoe goddelijk gedrag eruit ziet op hun openbare bijeenkomsten (vgl. 1 Tim. 3:14-15). We weten uit de bredere context van de brief dat het al ruw toeging binnen de bijeenkomsten in Efeze, en dat veel aspirant-leraren verkeerd omgingen met Gods woord, wat leidde tot verwarring, ruzie en wanorde (1 Tim. 1:6-7; 6:3-5).

Omdat God niet de auteur van de verwarring is (vgl. 1 Kor. 14:33; 40), wil Paulus de werken van het vlees tegengaan door de nadruk te leggen op zachtmoedigheid en vrede voor de mannen (1 Tim. 2:8) en onderdanigheid en zelfbeheersing voor de vrouwen (1 Tim. 2:9-12). Blijkbaar namen sommige van de rijkere vrouwen die waarschijnlijk invloedrijke posities in de gemeenschap bekleedden, het voortouw en probeerden ze leraar te zijn in de vergadering (en zo het gezag over de mannen te verwerven). Ter ondersteuning van zijn argument dat vrouwen geen onderwijs zouden moeten geven en geen gezagsposities in de congregatie zouden moeten bekleden, doet Paulus een beroep op Genesis - de gezaghebbende en fundamentele tekst van de Schrift. Laten we de gedachtengang van Paulus traceren terwijl hij zich bepaalde gebeurtenissen in het Genesisverhaal chronologisch in herinnering brengt:

Ten eerste, parallel aan 1 Tim. 2:13a, herinnert hij zich Gen. 2:7:

 En YHWH God vormt de mens [Adam] - uit stof, en ademt in zijn neusgaten de levensadem, en de mens wordt een levend wezen (LSV).

Ten tweede, parallel aan 1 Tim. 2:13b, herinnert hij zich Gen. 2:21-23:

 En YHWH God laat een diepe slaap op de man vallen, en hij slaapt, en Hij neemt een van zijn ribben, en sluit het vlees in zijn plaats toe. En YHWHH God bouwt de rib op, die Hij uit de man heeft genomen tot een vrouw, en brengt haar naar de man; en de man zegt: 'Dit is eindelijk! Been van mijn been, en vlees van mijn vlees!. Want dit heet Vrouw, want dit is uit de man gehaald (LSV).

Ten derde, parallel aan 1 Tim. 2:14a, herinnert hij zich Gen. 3:1, 4-5, waar de slang zich opzettelijk richt op de vrouw, niet op Adam:

 En de slang is sluw geweest boven elk beest van het veld dat YHWH God heeft gemaakt, en hij zegt tegen de vrouw: 'Is het waar dat God heeft gezegd: Je eet niet van elke boom in de tuin?'...en de slang zegt tegen de vrouw: 'Sterven, je gaat niet dood, want God weet dat op de dag dat je er van eet - je ogen zijn geopend, en je weet als God, goed en kwaad kennende (LSV).

Ten vierde, parallel aan 1 Tim. 2:14b, herinnert hij zich Gen. 3:6, 12-13:

 En de vrouw ziet dat de boom goed is om te eten, en dat het aangenaam is voor de ogen, en dat de boom begeerlijk is om wijs te worden, en ze neemt van zijn vruchten en eet, en geeft ook [wat] aan haar man met haar, en hij eet... en de man zegt: 'De vrouw die Gij bij mij geplaatst hebt, heeft zij aan mij gegeven van de boom, en ik eet'. En YHWH God zegt tegen de vrouw, 'Wat heb je gedaan?' En de vrouw zegt: 'De slang heeft mij het doen vergeten, en ik at (LSV).

In wezen gebeurde hetzelfde grondprobleem dat zich in de tuin van Eden voordeed nu ook in Efeze. De vrouwen die les wilden geven en gezag wilden hebben over de mannen, herhaalden de fout van Eva en maakten zich daardoor opnieuw tot doelwit van de vijand. Gelukkig houdt Paulus niet op bij 1 Tim. 2:14, hij voltooit zijn korte OT-geschiedenisles van de Schepping en de zondeval met Gods belofte van verlossing:

Ten vijfde, parallel aan 1 Tim. 2:15a, herinnert hij zich Gen. 3:15-16, waar YHWH tegen de slang zegt:

 En ik zet vijandschap tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; Hij kneust uw het hoofd, en u kneust zijn hiel.' Tot de vrouw zei Hij: 'Vermenigvuldig zal Ik je verdriet en je bevruchting; je zult kinderen baren in verdriet, en je verlangen [is] naar je man [of man], en Hij [of hij] zal over je heersen (LSV).

Eindelijk! We zijn aangekomen bij het bijbelse precedent voor Paulus' verbijsterende 'kind dragen' uitspraak in 1 Timoteüs 2:15. In wetenschappelijke termen wordt deze passage in Genesis het voor-evangelie ("eerste evangelie") genoemd, omdat dit de eerste instantie is in heel de Bijbel waar we het "goede nieuws" over de komende Messias vinden. Daarom, wanneer Paulus zegt dat "zij (Eva) gered zal worden door het dragen van de kinderen", vat hij de belofte van Genesis 3:15-16 samen, die onthult dat het heil tot de mensheid komt door het zaad van de vrouw die de slang overwint.

Terwijl de straf voor Eva's overtreding ernstig is - JWHH vermenigvuldigt haar verdriet (of pijn) als ze kinderen ter wereld brengt - geeft hij ook een sprankje hoop door genadig een middel tot verlossing te bieden. Door de lange en moeizame generaties van pijnlijk baren en dood, zou er uiteindelijk de Verlosser en Redder van de mensheid komen.

Tot de tijd dat de vrouw in weeën geboorte geeft

Dus, als "het dragen van een kind" van 1 Tim. 2:15 een beknopte en creatieve manier is om de messiaanse belofte van Genesis 3:15-16 te herformuleren, waarom dan de noodzaak van de voorwaardelijke verklaring, "...als ze in geloof, en liefde, en heiliging, met zelfbeheersing blijven"?

De oorspronkelijke belofte van Genesis 3:15-16 blijft zich door de hele Bijbel heen ontvouwen en uitbreiden. De impact van deze verzen kan niet worden overschat (hoewel sommigen hebben geprobeerd om de messiaanse implicaties ervan tot een minimum te beperken). Daarom is het niet alleen Eva die door de kinderdracht wordt bevrijd - alle vrouwen van geloof (en ook mannen) zullen worden gered door te blijven geloven en te leven door Gods openbaring van het Zaad van de vrouw.

Interessant genoeg is er een oude interpretatie van 1 Tim. 2:15 die verwijst naar de geboorte van Christus in de evangelieverhalen. Veel moderne vertolkers verwerpen dit idee echter om de een of andere reden, maar het laat nog steeds zien dat andere gelovigen in dezelfde richting dachten. In feite heeft wijlen Jack Kelley een kort maar uitstekend pastoraal antwoord op deze kwestie; kijk eens naar Are Women Saved Through Childbirth?

In plaats van "het kinddragen" van 1 Tim. 2:15 te beperken tot een enkele gebeurtenis die zich in het verleden heeft voorgedaan (namelijk de geboorte van Christus in Bethlehem), moeten we deze visie uitbreiden tot de toekomstige heiliging en verheerlijking van alle gelovigen door middel van ditzelfde Kind, geboren uit een vrouw op het afgesproken tijdstip (Gal. 4:4). Immers, de metafoor van "de vrouw in de weeën" is het meest vooraanstaande beeld in de Bijbel die het transformatieproces van de verloste mensheid in de "zonen van God" vertegenwoordigt (voor verdere studie, zie Brad's "Woman in Labor" In The Bible).

Ja, het proces van de geestelijke "kinderdracht" waar Paulus in 1 Timoteüs 2:15 over spreekt, is aan de gang en wacht op volledige vervulling. Terwijl we rekening moeten houden met de spanning van het 'reeds-maar-nog-niet', kunnen de gelovigen troost vinden dat Jezus er al is (Fil. 3:20-21; 1 Joh. 3:2). In een verwante passage bevestigt de apostel dit begrip van "het dragen van een kind":

 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? (Rom. 8:19-24, HSV)

Net als in 1 Timotheüs 2:15 noemt Paulus de voortdurende "pijnen van de bevalling" in samenhang met de hoop op redding en verlossing. Greg Lauer legt in zijn meest recente juweel "Tekenen van zijn komst" deze sleutelpassage in Romeinen zo uit:

 Paulus zegt dat sinds de val van de mens, de hele schepping geboortepijnen heeft ervaren en nog steeds ervaart in afwachting van de dag waarop Christus haar en ons zou verlossen van de vloek van de zonde en de dood, en uiteindelijk de aarde in bezit zal nemen en zijn koninkrijk vestigen met ons, de kinderen van God, aan zijn zijde.

Gedurende de lange generaties van "verwekken" en zoeken en afwachten is het heil gekomen door de komst van de Messias. Ironisch genoeg zullen Eva en alle kinderen van de belofte gered worden door middel van pijnlijke weeën, de straf die in de zondeval is opgelegd. Het was door de pijnen van de bevalling dat Maria de slangenbreker en de vloekenbreker baarde (Ps. 91:13; Gal. 3:13-14; Opb. 22:3). En toch zal Maria zelf door de Messias bevrijd worden, samen met alle anderen die hun vertrouwen in Gods woord stellen (vgl. Luc. 11: 27-28).

Binnenkort, broeders en zusters, zal de vrouw haar kinderen baren (Micha 5:3; Jes. 66:7-9; Opb. 12:1-5). Spoedig, en zeer binnenkort, zal de God van de vrede de slang onder onze voeten verpletteren (Rom. 16:20)! Maranatha!

Bron: Vexed by the Text: Women Saved Through Childbearing? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates