www.wimjongman.nl

(homepagina)

De nieuwe Grieken

Net als de hellenisten van weleer dringen de progressieve elites er vandaag de dag op aan dat de Joden, om in een sociale samenleving te worden geaccepteerd, een essentieel deel van hun identiteit en hun burgerrechten moeten opgeven.

13 december 2020 - door Caroline Glick

 

Een Chanoeka-ceremonie bij de Westelijke Muur in de Oude Stad van Jeruzalem.

 

 

 

Op 3 december gaf premier Benjamin Netanyahu een interview aan Michael Doran van het Hudson Instituut. Als wetenschapper en niet als verslaggever stelde Doran vragen die te maken hadden met de ideeën die Netanyahu's acties hebben geanimeerd door de jaren heen.

Het eerste deel van hun discussie ging over Netanyahu's toespraak voor de gezamenlijke huizen van het Congres in maart 2015, waar hij de zaak uiteenzette over het middelpunt van de toenmalige president Barack Obama's buitenlandse politiek - de nucleaire deal met Iran. Netanyahu, die voor de Amerikaanse wetgevers stond, legde uit dat Obama's openingszet zou garanderen dat Iran binnen tien jaar een nucleair arsenaal zou ontwikkelen.

Deze toespraak wordt algemeen beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis van Israël. Het heeft de positie van Israël als regionale leider verstevigd en de voorwaarden geschapen voor strategische samenwerking tussen Israël en de soennitische Arabische staten van de Perzische Golf die, net als Israël, bedreigd worden door Iran en haar kernwapenprogramma.

Doran, die katholiek is, koos ervoor om zijn discussie over de toespraak niet te beginnen met de gevolgen ervan voor de Arabische wereld, maar met de gevolgen ervan voor de Amerikaanse Joden. De leden van de Amerikaanse Joodse gemeenschap, zo herinnerde Doran eraan, waren bang voor de toespraak die de leider van de Joodse staat hield en die gericht was tegen de president van de Verenigde Staten. Hij citeerde een vriend die hem vertelde: "2000 jaar geschiedenis heeft ons geleerd dat je niet met koningen moet botsen."

De Amerikaanse Joodse angst voor de toespraak van Netanyahu is opmerkelijk, omdat deze een harde waarheid onthulde die alleen maar sterker is geworden in de vijf jaar die sindsdien zijn verstreken. Het zelfvertrouwen dat het Amerikaanse Jodendom in de tweede helft van de 20e eeuw kenmerkte, is nagenoeg verdwenen.

Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw was de meest voorkomende uiting van antisemitisme in Amerika het elitaire snauwen en ostracisme. Het antisemitisme van de countryclubs hield de Joden weg van fanatieke countryclubs, advocatenkantoren en investeringsbanken. Joden werden onderworpen aan toelatingsquota's op topuniversiteiten en van de Joden die binnenkwamen werd verwacht dat zij zich als goede presbyterianen zouden gedragen.

In het begin tot het midden van de jaren vijftig, toen de dimensies van de Holocaust werden geabsorbeerd door de Amerikaanse heersende klassen, begonnen de poorten van de hoge maatschappij zich open te stellen voor de Amerikaanse Joden en begon wat algemeen wordt beschouwd als de Gouden Eeuw van het Amerikaanse Jodendom.

Vijftig jaar later, aan het begin van deze eeuw, begon het terug te glippen. De Gouden Eeuw begon te roesten. Het was niet de WASP-elite van weleer die de burgerrechten van de Joden verwierp. Het was de nieuwe progressieve elite die de positie van de Joden begon te ondermijnen toen zij zich van de rand van de Amerikaanse samenleving naar het middelpunt van de belangstelling verplaatste. Net als de Sovjets, die de oude anti-joodse onverdraagzaamheid die de Joden als individu verwierpen, verruilden voor de nieuwe anti-joodse onverdraagzaamheid die de Joden als natie verwierp, verwierpen de progressieven het bestaansrecht van Israël en verbanden de Joden die hun gehechtheid aan het Joodse volk en het vaderland omarmden.

De progressieve elite is nu de nieuwe Amerikaanse elite. Ze hebben nu de leiding, ze hebben het oude antisemitisme van de WASP-elites afgestoft en bijgewerkt. Terwijl het oude elite-antisemitisme het sociale en financiële ostracisme van de Joden vanwege hun religie met zich meebracht, gaat het huidige elite-antisemitisme gepaard met een sociale en financiële uitbanning van de Joden vanwege de politiek en het racisme.

Terwijl Netanyahu met Doran sprak, publiceerde het online Joodse tijdschrift Tablet een verhaal over een dergelijke hedendaagse elitaire antisemitische verbanning van een groep Joodse vrouwen in Los Angeles. De vrouwen waren lid geweest van een exclusieve, alleen voor leden bestemde Facebook-pagina voor vrouwen in L.A., genaamd "Girls Night Out".

GNO, met zijn 30.000 leden, wordt beschouwd als een waardevol netwerkinstrument. Zoals in het artikel wordt uitgelegd, biedt de Facebook-pagina "waardevolle werkmogelijkheden voor de grote freelance populatie van LA. Door becommentariëren in discussies bewijzen fitnesstrainers, chef-koks, visagisten en dergelijke dat ze bona fide zijn, en als ze geluk hebben, krijgen ze nieuwe klanten. Kunstenaars kunnen hun waren verkopen en PR-professionals kunnen belangrijke nieuwe openingen en popupwinkels aankondigen."

Met de economische stilleggingen veroorzaakt door het coronavirus, wordt het lidmaatschap van de netwerkrijke Facebook-pagina nog meer beschouwd als een waardevolle bron.

Eind augustus, toen de Black Lives Matter rellen zich verspreidden naar Los Angeles, maakten de beheerders van de Facebook-pagina's het ondersteunen van de BLM tot het officiële beleid. De rellen in L.A. van de BLM waren rijk aan specifiek antisemitische aanvallen tegen synagogen en Joodse bedrijven. Er werden antisemitische spandoeken geplaatst op de viaducten van de snelwegen en vooral de sfeer in de Joodse wijken was angstaanjagend.

Een dergelijk spandoek op de snelweg 405 trok de aandacht van een Joods GNO-lid. Zij plaatste een opmerking op GNO over een spandoek waarop stond: "De Joden willen een rassenoorlog", en uitte haar bezorgdheid. Andere Joodse vrouwen sloten zich bij haar aan en zij raadden de Facebook-pagina aan om een Joodse vrouw te benoemen als een van de beheerders om te helpen in de strijd tegen het antisemitisme.

In reactie daarop stelde een ander GNO-lid voor dat alleen Joden die ermee instemmen de Facebook-pagina zouden mogen beheren als ze ook "de bezetting van Palestina zouden erkennen." Dat wil zeggen dat alleen Joden die de antisemitische beperkingen van de progressieve elite accepteren op hun rechten om deel te nemen aan de beleefde samenleving, de baan zouden kunnen krijgen.

Alle Joodse vrouwen die vanzelfsprekend bezwaren hadden tegen deze onverdraagzame posting werden van de Facebook-pagina gegooid, en een Joodse vrouw die de voorwaarde accepteerde en een posting schreef waarin Israël werd veroordeeld, kreeg de baan van administrateur.

De Joden die eruit werden gegooid, brachten hun zaak naar de oprichter van de groep. Zij deed drie maanden lang niets. Uiteindelijk werkte de oprichter vorige maand de antisemitische bestuurders en moderatoren eruit, waaronder ook de Joodse antizionist en stelde twee pro-Israëlische Joodse vrouwen aan als moderatoren op de Facebook-pagina.

Gezien het gelukkige einde is het GNO-verhaal een mooi verhaal. Maar het feit dat de Joodse vrouwen die voor zichzelf opkwamen drie maanden lang deze mogelijkheid werd ontzegd om deel te nemen aan de waardevolle netwerkmogelijkheden die de Facebook-pagina bood, simpelweg omdat ze opstonden tegen de onverdraagzaamheid, getuigt van het overwicht en de macht van progressieve antisemieten.

Dit elitaire progressieve antisemitisme uit zich niet alleen in haat tegen Israël en de Joden die Israël steunen. Het wordt ook gekenmerkt door een ernstige minachting voor het Jodendom en de Joodse praktijken, bijvoorbeeld de praktijk van het vieren van Chanoeka.

Vorige week publiceerde The New York Times een opiniestuk onder de kop "Afscheid nemen van Chanoeka". Het artikel is geschreven door een niet-Joodse vrouw met een geassimileerde katholieke moeder en een geassimileerde Joodse vader. In haar column verklaarde ze dat zij en haar niet-Joodse echtgenoot de menorah met hun niet-Joodse kinderen niet zouden aansteken omdat het voor hen gewoon niet zinvol is.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de beslissing van een niet-Joodse vrouw om geen Joodse feestdag te vieren een non-event is. Waarom heeft de Times het dan gepubliceerd?

Vandaag de dag is de New York Times de krant van de progressieve elite. Als zodanig publiceerde de Times het artikel om haar gelovigen te vertellen dat minachting voor het Jodendom en het Joodse ritueel de juiste weg is. Het artikel kan worden gezien als een stuk met de vijandige behandeling van ultra-orthodoxe Joden door de krant.

Tot op heden is het institutionele leiderschap van de Joodse gemeenschap volkomen onbekwaam geweest om te strijden tegen de heropleving van het antisemitisme van de progressieve Amerikaanse heersende klasse in de countryclub. Dit is voor een groot deel te danken aan het feit dat veel machtige leden van de gemeenschap progressief zijn en als zodanig de kant van de antisemieten tegen hun mede-Joden kiezen.

Vorige maand vroeg William Daroff, de CEO van de Conferentie van voorzitters van grote Joodse organisaties, de leden van de groep om de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Association over te nemen. De IHRA-definitie is, samen met de voorbeelden van antisemitisme die er deel van uitmaken, overgenomen door de Amerikaanse regering en tientallen andere regeringen wereldwijd.

De progressieven van Americans for Peace Now hebben geweigerd. In een open brief aan Daroff verontschuldigde de pro-Palestijnse groep zich tegenover Jeremy Corbyn en benadrukte dat de voorbeelden van antisemitisme die aan de IHRA-definitie zijn verbonden - het bestaansrecht van Israël verwerpen, en campagne voeren voor zijn boycot en voor het verbannen van zijn aanhangers, en om een dubbele moraal te gebruiken om over Israël te oordelen - geen antisemitisme zijn.

In plaats van het APN uit de Conferentie van voorzitters te schoppen vanwege het onderschrijven van de discriminatie van Joden, haalde Daroff zijn schouders op. Iedereen heeft recht op zijn mening, reageerde hij. Het was slechts een suggestie.

Netanyahu's reactie op Dorans herinnering aan de angst van zijn vriend voor het moedige verzet van de premier tegen Obama was leerzaam, zowel wat betreft de aard van de Joodse geschiedenis als de aard van het Joodse leiderschap.

Netanyahu zei dat hij de "algemene regel" van Dorans vriend verwierp, dat de Joden "niet met koningen zouden moeten botsen".

"Ik denk dat de Joodse geschiedenis iets complexer is dan dat. Het gaat eigenlijk bijna 4000 jaar terug," merkte hij op.

En toen sprak Netanyahu over Chanuka:

"Volgende week markeren we alleen al één aflevering, slechts één voorbeeld van verzet tegen koningen, zonder welke we hier vandaag niet zouden zijn. Het heet Chanuka, het is de Makkabeaanse opstand tegen het Seleucidische Rijk en Antiochus. Zonder die opstand zou er geen Jodendom zijn, zou er ook geen Christendom zijn."

Netanyahu verwierp vervolgens de karakterisering van Dorans vriend over Obama als koning.

"Ik had er niet te maken met een koning. Ik had te maken met de gekozen president van onze grote bondgenoot, de Verenigde Staten."

Terwijl veel Amerikaanse Joden bang waren, dat Netanyahu's moedige uitdaging van Obama's centrale buitenlandse beleid, antisemitisme zou uitlokken, machtigde het veel Amerikanen om zich tegen de deal te verzetten. De republikeinen hebben zich ertegen verzet. Elke Republikeinse presidentskandidaat in 2016 beloofde de overeenkomst op te geven, en president Donald Trump hield zich aan zijn belofte.

Door een leider te zijn, machtigde Netanyahu ook de Amerikaanse Joodse gemeenschap om Obama te trotseren, zelfs als hij en zijn adviseurs het antisemitisme kanaliseerden door de tegenstanders van de deal te demoniseren als zijnde in de zakken van snode donoren en buitenlandse belangen.

AIPAC lanceerde een grote campagne om zich in het Congres te verzetten tegen de nucleaire overeenkomst, en tienduizenden anders niet betrokken Amerikaanse Joden woonden de demonstraties bij in de hele Verenigde Staten om hun verzet te uiten tegen de overeenkomst die de weg vrijmaakte voor Iran om een nucleaire mogendheid te worden.

Netanyahu legde uit dat in de omgang met leiders als Obama, met wie hij diepgaande meningsverschillen had, "je naar compromissen zoekt waar je maar kunt, maar je moet compromissen vermijden waar het niet lukt en je moet onderscheid maken tussen de twee en dat is wat ik probeerde te doen."

Deze les in leiderschap is misschien de belangrijkste boodschap van onze tijd. Net als de Grieken van weleer dringen de progressieve elites er vandaag de dag op aan dat de Joden, om in een sociale samenleving te worden geaccepteerd, een essentieel deel van hun identiteit en hun burgerrechten moeten opgeven. De Grieken eisten dat de Joden de Torah zouden opgeven. De progressieven eisen dat ze hun Joodse volk opgeven. Dit zijn zaken die niet gecompromitteerd kunnen worden, alleen maar bestreden, zelfs als degenen die hun verbeurdverklaring eisen zelf ook Joods zijn.

Caroline Glick is een bekroond columnist en auteur van "The Israeli Solution": Een eenstaatsplan voor vrede in het Midden-Oosten."

Bron: The new Greeks