www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat gebeurde er met Israëlisch Links?

We weten niet hoe de politieke Gordiaanse knoop zal worden doorgehakt, maar het is duidelijk dat de gretigheid van Blauw-Wit om een coalitie te vormen, die afhankelijk is van de Arabische Knessetleden, geen vertrouwen wekt in de leiders.

door Caroline B. Glick - 3 maart 2020

Knessetlid Ofer Shelah van de Blauw-Wit Partij is de vormgever van de huidige pogingen van zijn partij om een regering te vormen met de steun van de Joint Arab Lijst. Als Shelah slaagt, zal hij een radicale, postzionistische minderheidsregering hebben gevormd die volledig afhankelijk is van 15 Arabische vertegenwoordigers, die het bestaansrecht van Israël afwijzen.

Terwijl Shelah met zijn pogingen naar voren kwam, herinnerde de politieke filosoof Yoram Hazony ons aan een eerder bod van Shelah om het publiek te dwingen postzionistische standpunten te accepteren die vijandig staan tegenover het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk.

In februari 2001 riep het Yitzhak Rabin Center een bijeenkomst van Israëlische elites uit het hele politieke spectrum bijeen om een document op te stellen waarin de Joodse doelen van de staat Israël zouden worden uiteengezet. De bijeenkomsten leidden tot het opstellen van het Kinneret Handvest, dat in latere jaren als basis diende voor de basiswet van 2018: Israël, de natiestaat van het Joodse volk.

Het Rabin Centrum werd tot actie aangezet door drie dramatische gebeurtenissen. Eerst in juli 2000 verwierp het hoofd van de PLO het aanbod van Ehud Barak om een staat te worden en vrede te sluiten op de top in Camp David, waardoor het vredesproces in Oslo effectief werd beëindigd. In september gaf Arafat zijn terreurbewegingen opdracht om een terreurcampagne tegen Israël op te zetten zoals die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet meer was vertoond. En in oktober 2000 sloot de Arabisch-Israëlische gemeenschap zich aan bij de Palestijnse aanval. In twee weken van gewelddadige rellen vielen Arabische Israëliërs in het hele land hun Joodse buren en landgenoten aan en riepen ze op tot de vernietiging van de staat.

De derde gebeurtenis - de Arabisch-Israëlische rellen - raakte de Israëlische samenleving tot in de kern, omdat ze het voortbestaan van de staat als een coherente politieke eenheid in twijfel trok.

Als bekend journalist werd Shelah uitgenodigd om deel te nemen aan de inaugurele bijeenkomst. Hazony herinnerde eraan dat deze politicus die nu het hardst aandringt op de vorming van een regering die afhankelijk is van de gezamenlijke Arabische lijst, en die de legitimiteit van de Joodse staat verwerpt, aankondigde dat hij weigerde deel te nemen aan een uitsluitend voor Joden bestemd forum en eiste dat de Arabische Israëliërs werden uitgenodigd om eraan deel te nemen.

Prof. Ruth Gavison, misschien wel de meest invloedrijke intellectueel van links op dat moment, antwoordde dat de Joden het recht hebben om bijeen te komen om hun toekomst te bespreken, net zoals de Arabieren dat doen. De meeste deelnemers, waaronder enkele uiterst linkse, waren het met Gavison eens, zoals de voormalige minister van Onderwijs Prof. Yuli Tamir van Peace Now.

Met zijn eis afgewezen, liep Shelah weg. Een handvol deelnemers sloot zich bij hem aan.

Deze week, met de liberale massamedia die van a tot z steun verlenen aan de inspanningen van Blauw-Wit om een postzionistische regering te vormen die afhankelijk is van de antizionistische Gezamenlijke Arabische Lijst, blijkt dat in de afgelopen 19 jaar, het postzionisme van Shelah zich van de marges naar de mainstream heeft verplaatst. De energieke pogingen van de media om de inspanningen van Blauw-Wit te verdedigen, tonen aan dat het postzionisme een overheersende positie van Israëlisch links is.

Hoe is dit gebeurd?

Tientallen kopstukken van de Israëlische samenleving hebben in juli 2001 het Handvest van Kinneret ondertekend. De volgende maand werden de door hen omarmde idealen door de internationale gemeenschap met de grond gelijk gemaakt. Eind augustus 2001 riep de VN in Durban in Zuid-Afrika, haar anti-racismeconferentie bijeen. In Durban kwamen de lidstaten van de VN en de meest prominente niet-gouvernementele organisaties ter wereld samen om de Joodse staat en het volk te belasteren en te criminaliseren met een ongekende wreedheid.

Slechts tien jaar eerder, in 1991, gebruikten de VS hun macht na de Koude Oorlog bij de VN om resolutie 3379 van de Algemene Vergadering van de VN uit 1975 in te trekken. Resolutie 3379 definieerde het zionisme, de joodse nationale bevrijdingsbeweging, als "een vorm van racisme". In die tijd werd het in de Westerse wereld nog als vanzelfsprekend beschouwd dat het antisemitisch was om het Joodse volk het recht op zelfbeschikking in haar vaderland te ontzeggen.

In Durban werden twee conferenties bijeengeroepen - een conferentie van VN-leden en een conferentie van niet-gouvernementele organisaties. In beide werd Resolutie 3379 niet alleen weer opgegraven, het werd omgevormd tot de cri de coeur van de VN en de internationale NGO-gemeenschap. De NGO-conferentie produceerde een schokkende resolutie die opriep tot de vernietiging van Israël als Joodse staat en Israël ervan te beschuldigen een nazi- en apartheidsregime te zijn dat genocide en andere oorlogsmisdaden pleegde. De lidstaten van de VN en de NGO's kregen de opdracht om een totale boycot van Israël uit te voeren.

De internationale boycotcampagne tegen Israël werd kort daarna in gang gezet.

Een van de groepen die het meest verantwoordelijk zijn voor de diplomatieke pogrom in Durban was een Israëlisch-Arabische organisatie voor juridische belangenbehartiging, Adalah genaamd. De hoofden van Adalah speelden een leidende rol bij het opstellen van de resolutie. Adalah, die wordt gefinancierd door de EU en anti-Israëlische stichtingen in de VS, is begonnen met het organiseren van de Israëlisch-Arabische gemeenschap rond de NGO-resolutie. Arabische Knessetleden papegaaien de taal van haat en afwijzing van Israël en het Joodse volk welke zo heftig werd uitgedrukt in de resolutie van Durban.

Samen met andere subversieve, antizionistische NGO's werkt Adalah via het post-nationalistische Hooggerechtshof aan het tegenhouden van gekozen functionarissen in de regering en de Knesset om de wetten van de staat ten opzichte van Arabische Israëli's af te dwingen. In overeenstemming met de resolutie van de ngo's van Durban eisen zij dat Israëlische Arabieren "gemeenschapsrechten" krijgen en ondermijnen zij zo effectief het vermogen van Israël om te functioneren als een democratie die wordt geregeerd door de rechtsstaat. Internationaal is Adalah actief betrokken bij de boycot van Israël, dat het zionisme, de aanhangers van Israël in het buitenland en het bestaan van Israël wil criminaliseren. Het anti-Israëlische gedeelte van het Black Lives Matter handvest is naar verluidt door Adalah geschreven.

Onder de Israëlische Joden zijn opvattingen zoals die van Adalah al lange tijd dominant in veel universiteiten. Al aan het begin van de Palestijnse terreuroorlog tegen Israël ondertekenden professoren van de belangrijkste Israëlische universiteiten petities waarin ze vroegen aan IDF-soldaten om te weigeren in Judea, Samaria en Gaza te dienen en waarin ze opriepen tot een economische boycot van Israël.

In de afgelopen generatie, geïnspireerd door de gepensioneerde president van het Hooggerechtshof, Aharon Barak, zijn deze standpunten ook de juridische broederschap gaan domineren. Barak is de vader van de Israëlische juridische revolutie, die ongecontroleerde bevoegdheden gaf aan het Hooggerechtshof en de staatsvervolging. Baraks moreel relativistische, postmoderne wereldbeeld stelt dat elke natie - ook Israël - het potentieel heeft om zich als nazi's te gedragen. Baraks visie gaat voorbij aan het duidelijke feit, bevestigd door honderden jaren Duitse geschiedenis voor de Tweede Wereldoorlog, dat het nazisme niet vreemd was aan Duitsland, maar in veel opzichten intrinsiek was. Ook in zijn visie worden duizenden jaren Joodse geschiedenis en erfenis, evenals het karakter van de hedendaagse Israëlische samenleving, die allemaal het vooruitzicht ontkennen dat Israël ooit de kenmerken van nazi-Duitsland zal overnemen, buiten beschouwing gelaten.

Naast de historische en sociologische onbenulligheid is Baraks visie ook problematisch vanuit het perspectief van het antisemitisme.

Zoals de meeste westerse democratieën omarmt Israël de definitie van antisemitisme die de Internationale Alliantie voor het Herdenken van de Holocaust heeft opgesteld. Volgens de definitie van de IHRA is "het trekken van vergelijkingen tussen het huidige Israëlische beleid en dat van de nazi's" een voorbeeld van antisemitisme.

Dus door te beweren dat Israël mogelijk een nazi-staat kan worden, hebben de leden van de door de Barak beïnvloede Israëlische juridische broederschap de inhoudelijk antisemitische perceptie van Israël omarmd.

Misschien wel de meest problematische plaats waar de echo's van de conferentie van Durban worden gehoord is het IDF-officierskorps. Deze echo's worden het hardst gehoord in IDF-discussies over de lessen van de Holocaust.

In 1993 sloot de toenmalige onderwijsminister Shulamit Aloni van de postzionistische partij Meretz zich aan bij de toenmalige premier Yitzhak Rabin tijdens de dan pas ingehuldigde March of the Living, die joodse groepen naar Auschwitz brengt. Aloni merkte op dat ze geloofde dat de reis destructief zou zijn voor Israëlische schoolkinderen die naar Auschwitz zouden gaan en als rechtsen terug zouden komen.

In het afgelopen decennium verschenen er verontrustende tekenen dat de IDF-leiding de positie van Aloni ten opzichte van Auschwitz en de rechtervleugel deelt.

Aan de vooravond van de Holocaustherdenkingsdag in 2016 hielden de toenmalige IDF-personeelschef en het huidige Meretz Knessetlid Yair Golan een toespraak tijdens een officiële plechtigheid. Daar maakte hij expliciet een vergelijking tussen hedendaags Israël en nazi-Duitsland. Golan beweerde dat "misselijkmakende tendensen die zich in Europa in het algemeen en in Duitsland in het bijzonder toen - 70, 80 en 90 jaar geleden - hebben voorgedaan, nu onder ons aanwezig zijn".

Toen minister-president Benjamin Netanyahu eiste dat de toenmalige minister van Defensie Moshe Yaalon Generaal Golan opdroeg zijn opmerkingen in te trekken, weigerde Yaalon. Yaalon (die nu de voorkeur geeft aan het vormen van een minderheidscoalitie met Meretz, gesteund door de pro-Hezbollah Joint Arab List, boven het vormen van een eenheidsregering met Likud), drong erop aan dat Golans eenvoudige belediging van de Israëlische samenleving was vervormd en uit zijn verband was gerukt. Vervolgens viel hij zijn collega-politici aan omdat ze de moed hadden om de schandalige opmerkingen van Golan te bekritiseren.

In zijn woorden: "De aanvallen [op Golan]... die voortkomen uit opzettelijk verdraaide interpretaties van zijn opmerkingen... zijn de zoveelste poging in de verontrustende en irritante campagne om de IDF en zijn officieren politiek te schaden. Wee ons als we dit toestaan."

Yaalon beweerde toen dat het de plicht is van de IDF-commandanten om de waarden van hun soldaten vorm te geven, en te dienen als hun "kompas en geweten."

De storm van controverse die Golans laster van de Israëlische samenleving uitlokte kwam in het midden van een andere publieke verontwaardiging over de brute behandeling die Yaalon en zijn collega-generaals tegen IDF Sgt. Elor Azaria uithaalden voor het doden van een gewonde terrorist in Hebron. Yaalon en zijn generaals veroordeelden Azaria als een crimineel voordat de IDF zelfs de beschuldigingen onderzocht die tegen hem werden geuit door een video die gemaakt was door anti-Israëlische activisten van de radicale B'tselem groep. Het wijdverbreide gevoel van het publiek was dat de Yaalon en zijn generaals zich aan de kant van radicale linksen verschoven, die proberen de IDF-soldaten te criminaliseren tegenover Azaria, een jonge dienstplichtige die beweerde dat hij handelde uit angst dat de terrorist op het punt stond een explosief vest tot ontploffing te brengen.

Twee jaar geleden vertelde een IDF-carrièreofficier op middenniveau, die net was teruggekeerd van een IDF-delegatie naar de March of the Living, me dat de postmoderne, anti-Israëlische standpunten die Golan in zijn toespraak van 2016 naar voren bracht, tot de centrale thema's behoorden van de lessen die hij en zijn collega's van het onderwijskorps ontvingen voor en tijdens hun reis naar Polen.

Met andere woorden, zachtjes gezegd, het postzionisme, dat Israël in het beste geval als voorvaderlijk en in het slechtste geval als xenofoob beschouwt, is niet onbekend bij de IDF-commandanten.

Gantz, Yaalon en Gaby Ashkenazy, de drie voormalige stafchefs van de IDF die Blauw-Wit leiden (samen met Shelahs vriend Yair Lapid), stonden aan het roer van de IDF toen deze gebeurtenissen plaatsvonden.

We weten niet hoe de politieke Gordiaanse knoop van Israël, het product van de zoveelste niet-overtuigende verkiezing, zal worden doorgehakt. Maar wat duidelijk genoeg is, is dat de gretigheid van Blauw-Wit om een coalitie te vormen die afhankelijk is van vertegenwoordigers die het zionisme verwerpen en terroristen steunen, het gevolg is van een decennialang proces dat heeft geleid tot de postzionistische overname van de Israëlische linkse partijen. Dit proces zal niet worden teruggedraaid door de eenvoudige vorming van een regering, ongeacht wie die regering leidt en wie haar steunt.

Bron: What happened to the Israeli Left? - www.israelhayom.com