www.wimjongman.nl

(homepagina)

Heer, leer ons bidden!

Stephanie Dawn - 19 februari 2020

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
zoals in de hemel zo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de kwade.


(Mattheüs 6:9-13)

()

Hoewel het Gebed van de Heer vaak een van de eerste passages in de Schrift is die we onthouden, hoe nauwkeurig letten we dan op de woorden als we ze herhalen? Denken we na over de betekenis van de woorden?

Laatst las ik mijn kinderen een boek voor over Maarten Luther (De barbier die wilde bidden, van RC Sproul). Luther staat bekend om zijn toewijding aan het gebed en zou vaak urenlang op zijn knieën doorbrengen in vurige gemeenschap met God. Op een gegeven moment vraagt zijn kapper of Luther hem wil leren bidden. Het resultaat is een brief met de titel "Een eenvoudige manier van bidden". Daarin instrueert Luther zijn vriend hoe hij door het Onze Vader zinvol kan bidden.

Sinds ik dit verslag heb gelezen, bid ik dit prachtige gedeelte. Daarbij viel me iets op terwijl ik mediteerde op de woorden. Ik wil met u delen wat volgens mij de profetische gedeelten zijn in het Gebed van de Heer!

"Uw Koninkrijk kome"

De hele schepping verlangt ernaar dat Jezus zijn Koninkrijk herstelt en zal gaan regeren (Romeinen 8:19-23). Jezus geeft ons een voorbeeld om hier specifiek voor te bidden! Wanneer zal Zijn Koninkrijk komen? Bij de Tweede Komst, wanneer Jezus Zijn Duizendjarig Rijk opzet!

"Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde."

We verlangen naar Jezus om over de mensheid te heersen, waarbij Zijn wil op de aarde wordt uitgevoerd. Als we over de geschiedenis heen kijken, is het overduidelijk dat wanneer de menselijke wil op de aarde wordt uitgevoerd, dit resulteert in een puinhoop van zonde en lijden. Wanneer we bidden voor Gods wil op aarde, bidden we voor de letterlijke vervulling van alle bijbelse profetieën. Er is nog veel meer te zeggen, maar ik ga het simpel houden: "Kom alsjeblieft, Jezus, en maak alles beter!!"

Het zijn de volgende twee zinnen waarvan ik denk dat we ze dieper moeten uitdiepen.

"Leid ons niet in verzoeking."

Terwijl Jezus belooft ons niet in een verzoeking te laten komen die uit gaat boven wat we kunnen verdragen, moeten we echt bidden om helemaal niet verleid te worden? De Schrift is duidelijk dat wij *op de proef zullen worden gesteld en beproefd, in het hele kerkelijke tijdperk. Wij moeten deze beproevingen en verzoeking als een vreugde beschouwen:

 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. - (1 Korintiërs 10:13)

 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. - (Jakobus 1:2-4)

 En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is - (Romeinen 5:3-5).

 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. - (1 Petrus 1:6-7)

Is het dan mogelijk dat "ons niet in verzoeking brengen" niet de regelmatige beproevingen van het geloof en het leven betekent die we zeker zullen tegenkomen en zelfs zullen omarmen? Laten we eens kijken naar de 'interliniaire' versie om te zien!

Leid - Strong 1533 eispheró - om te brengen of te leiden, om naar binnen te dragen

Verleiding - Strong 3986 peirasmos - een experiment, een beproeving, verleiding; beproeving, proeftijd, beproeving, berechting; verleiding; onheil, kwelling. Thayer's Griekse Lexicon voegt het extra inzicht toe van "tegenspoed, kwelling, problemen".

Herinnert een beproeving, calamiteit, ramp, kwelling en moeite je aan iets wat je waarschijnlijk vaak hebt bestudeerd - de tijd van Jacobs benauwdheid (Jeremia 30:7)? Zou Jezus ons hebben kunnen aanmoedigen om te bidden: "Breng ons niet over in de tijden van de benauwdheid"? Suggereert Hij dit ook elders?

Ik geloof dat Hij dat doet:

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. - (Lukas 21:36)

Hoe zit het met het woord dat Jezus koos voor de verzoeking, waarvoor we moeten bidden om er niet in te worden geleid? Het is niet hetzelfde woord dat Hij gebruikt voor de "grootste beproeving", die lang na de opname begint. In plaats daarvan gebruikt Hij het woord voor moeite en beproeving, dat ook hier wordt gebruikt:

 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. - (Openbaring 3:10)

 dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel [peirasmos]... - (2 Petrus 2:9)

Jezus zegt ons te bidden dat we niet in het uur van de beproeving die de hele wereld te wachten staat, geleid zullen worden en dat we de kracht/waardigheid zullen hebben om te ontsnappen aan al deze dingen die gaan gebeuren! De enige manier waarop we waardig kunnen zijn om te ontsnappen is door Zijn bloed als onze mantel aan te nemen en opnieuw geboren worden in de familie van God.

"Maar verlos ons van (het) kwade."

Als we moeten bidden dat we niet in de tijd van de problemen op aarde worden geleid, wat moeten we dan nog meer bidden? Dat we verlost worden van het kwaad, in het algemeen? Of is er hier een meer specifieke betekenis?

Verlos - Strong 4506 rhuomai - om naar zichzelf toetrekken, te bevrijden; ik red, bevrijd (van gevaar of verwoesting). Van HELPS Woord-studies - "goed, trek (trek) naar jezelf; om te redden ("pak aan"); om een persoon te trekken of te redden naar en voor de verlosser".

Let je op de term "naartoe trekken"? Klinkt een beetje als de harpazo, oftewel de opname, nietwaar! Waar wordt rhuomai nog meer gebruikt? Laten we eens kijken!

 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? - (Romeinen 7:24)

Wanneer worden we verlost van dit lichaam van de dood? Bij de verrijzenis/opname!

 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost [rhuomai] van de komende toorn. - (1 Tessalonicenzen 1:9-10)

 en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen [rhuomai], maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. - (2 Petrus 2:7-9)

Net als in de dagen van Lot zullen we gered worden voordat Gods toorn neerdaalt op hen die "weigeren de waarheid lief te hebben en aldus gered te worden." (2 Tessalonicenzen 2:10)

Kwaad - Strong 4190 ponéros - kwaad, slecht, kwaadaardig, laks. Het wordt ook vertaald als "kwaadaardig". Uit Thayer's Griekse Lexicon - ὁ πονηρός wordt het bij uitstek gebruikt voor de duivel, de boze: Matteüs 5:37; Matteüs 6:13; Matteüs 13:19, 38; Lukas 11:4 R L; Johannes 17:15; 1 Johannes 2:13; 1 Johannes 3:12; 1 Johannes 5:18f.

Het is belangrijk op te merken dat er in het Grieks een definitief artikel tou (de) voor ponērou staat. Dus de vertaling is het meest nauwkeurig weergegeven "het kwaad (ene)". We moeten bidden om verlost te worden van het kwaad, van satan, zelf.

In het Gebed van de Heer leert Jezus ons te bidden voor de vervulling van de Bijbelse profetie. Dit omvat de petitie dat we niet in de tijd van moeite op aarde zouden worden gebracht (de "verdrukking" of 70e week van Daniël), dat we verlost zouden worden van de boze (satan, inclusief zijn onheilige drie-eenheid van de antichrist en valse profeet), en dat Jezus zou komen en zijn duizendjarig koninkrijk op aarde te stichten.

Ingebouwd in het Gebed van de Heer is een smeekbede om opgenomen te worden!!! Is dat niet geweldig?!?!!

Kunnen we dat ergens anders bevestigen? Zien we nog ergens anders in de Schrift aanwijzingen hiervoor?

 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. - (2 Petrus 3:11-12)

Petrus spreekt over het wachten op en het bespoedigen van de komst van de dag van God (de dag des Heren). We weten uit onze Schriftstudie hierboven, dat de opname voor de dag des Heren plaatsvindt, en dus bidden we ook voor de opname als we ervoor bidden die dag te verhaasten!

()

Bent u BEHOUDEN voor uw verlossing, zonder enige twijfel? Weet je dat het niet uitmaakt of je weet wanneer de opname plaatsvindt, maar dat je waardig zal zijn om te ontsnappen? Zo niet, lees dan alstublieft de Gezegende Verzekerdheid: A Guide to Rapture Readiness.

Bron: Lord, Teach Us To Pray! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates