www.wimjongman.nl

(homepagina)

De laatste dagen, eindtijd: De Opname - Deel 2 van 2:

Door Tom Tillman - 31 januari 2020

Sommigen geloven dat een studie van Laatste dagen, in het bijzonder de Opname, een relatief onbelangrijk onderwerp is en minder nuttig voor de groei van een christen is dan andere studiegebieden. In werkelijkheid is het een zeer belangrijk gebied om te bestuderen en te begrijpen. Ons duidelijke begrip van de Opname is datgene wat ons bovenal zou moeten inspireren om een leven te leiden dat God in alle opzichten behaagt; de wetenschap dat we elk moment kunnen worden opgepakt om Hem te ontmoeten zou ons ertoe moeten aanzetten om voorzichtig en zorgvuldig te wandelen in alles wat we doen.

Johannes en Paulus noemen de Opname onze 'gezegende hoop'. Johannes zegt: "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is." (1 Johannes 3:2).

Paulus zegt: "terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus." (Titus 2:13).

Onze hoop zit niet in de Opname; de Opname is gewoon het middel waarmee we onze gezegende hoop verwachten, die de Heer Jezus Christus is. Onze hoop is in Hem; wij geloven Hem dat Hij alles wat Hij heeft beloofd voor ons zal doen; en het eerste wat we zullen ontvangen in de laatste aflevering van onze Eeuwige Verlossing zal ons nieuwe, eeuwige, verheerlijkte lichaam zijn, zoals het Zijne, dat het onze zal zijn, in oogwenk, bij de Opname.

We leven in de tijd vlak voor de Opname; de tijd die een zorgvuldig begrip van heel Gods Woord vereist, vooral wat betreft de studie en het begrip van de Laatste Dingen. Het staat in vrijwel elk boek!

Jezus' terugkeer voor ons, Zijn Bruid, kan op elk moment gebeuren, zonder enige waarschuwing; er hoeft geen andere profetie te worden vervuld voordat Hij voor ons komt, wat zelfs nu nog zou kunnen.

Wanneer we deze waarheid begrijpen en geloven, hebben we veel meer kans om te wandelen op een manier die de Heer waardig is en ook de roeping die we hebben ontvangen waardig is (Kol. 1:10; Ef 4:1).

Sommigen houden vast aan de gedachte dat de Opname zal plaatsvinden halverwege de Verdrukking, een geloof dat zij 'voor de toorn' uit noemen - dat de Opname zal plaatsvinden voordat Gods toorn is uitgestort. Zij geloven dat dit pas halverwege de Verdrukking gebeurt. De oordelen en de plagen die voor dat punt gebeuren, noemen ze 'Satans toorn', en dat 'Gods toorn' niet eerder begint dan in het midden van de Verdrukking.

Hoe zit het nu met die 'toorn' die volgens sommigen pas ver in de zeven jaar durende verdrukking begint... en dat de Opname pas dan plaatsvindt. In plaats van een 'Pre-Verdrukking'-Opname geloven ze in een 'Pre-Toorn'-Opname; laten we eens kijken waar ze zeggen wat het begin is van Gods toorn die over de aarde zal worden uitgestort:

In Openbaring 6:16-17, wanneer het 6e zegel wordt geopend, is er een grote aardbeving en zijn de mensen in grotten gegaan om zich te verbergen; er staat: En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: "Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?"

De 'dag van Gods toorn' - alleen maar omdat ongeredde mensen in het midden van de Verdrukking zeggen dat de dag van Gods toorn 'nu' is begonnen? Maar dat betekent niet dat het waar is. De dag van Gods toorn, de dag van de Heer, omvat de gehele 7-jarige periode van Daniëls '70e week', de Verdrukking.

Het begrip van de mensen van de Openbaring en de eindtijd wordt gebrekkig als ze weigeren het belangrijkste aspect van de 7-jarige Verdrukking te accepteren en te geloven: dat het niets met de gemeente te maken heeft. Het is de vervulling van Daniëls profetie van 70 weken; 70 x 7 jaar. Het is de tijd dat God zijn kastijding hervat en beëindigt van Israël, zijn eigen bijzondere, uitverkoren volk, het enige volk dat Hij voor zichzelf heeft geschapen en uitgekozen. Israël is niet zoals elke andere natie op aarde, en de hele aardse geschiedenis draait om Israël alleen. Israël is het aardse volk van God. Wij, de gemeente, zijn het hemelse volk van God. Zijn werk om de uitverkoren bruid voor Zijn Zoon te redden en voor zichzelf te onderscheiden, was een voltooid en volbracht werk aan het kruis. Eigenlijk was het een voltooid werk in Gods gedachten, zelfs al voor de Schepping.

Paulus schrijft aan Timoteüs: "Hij [God] heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen" (2 Tim. 1:9). Wanneer Hij eindelijk klaar is met het toevoegen van heidenen en Joden aan Zijn Bruid, zal de Heer Jezus Christus naar ons toe komen, ons van de aarde verwijderen en dan, en alleen dan, zal God Zijn werk met Israël hervatten en afmaken.

Openbaring is de blauwdruk voor de Verdrukking. Na Openbaring hoofdstuk 5 is de gemeente van de aarde verdwenen. Er wordt helemaal niet meer over de gemeente gesproken, tot in hoofdstuk 19 wanneer we met Hem terugkeren naar Armageddon.

Als we kijken naar de eerste vier zegeloordelen in het eerste deel van Openb. hoofdstuk 6, dan is het duidelijk dat God al geruime tijd zijn toorn over de wereld uitstort voordat het 6e Zegel wordt geopend. In de eerste vier geopende zegels zien we de vier paarden en hun ruiters... we zien de Antichrist opstaan in machtsverovering, de vrede wordt van de aarde weggenomen aan het begin van de 7-jarige beproeving, grote hongersnood en vervolgens de dood van 1/4 van de wereldbevolking... Gods toorn en oordeel begon met te worden uitgestort vanaf het begin van de 7-jarige beproeving, en nam geleidelijk toe in intensiteit en heftigheid.

Als Hij van plan was om Zijn Bruid in die vreselijke plaats en tijd achter te laten, zou Hij ons vele malen hebben gewaarschuwd in het hele N.T. Er wordt nooit melding gemaakt van zoiets.

Als de Bruid van Christus in Sodom had gewoond, is het dan niet duidelijk dat Hij haar zou zijn gaan redden voordat Hij de stad vernietigde zoals Hij dat ook met Lot deed? Was Lot kostbaarder voor hem dan zijn bruid?

Rahab is ook een plaatje van de Opname. Rahab, in Jericho, ontving en verborg de spionnen. Door haar geloof in de God van de Israëlieten werd zij en haar hele familie gered voordat de vernietiging naar de stad kwam en iedereen die zich in de stad bevond. Ze hing een scharlaken touw uit... een afbeelding van Jezus' bloed... en ze werd de bruid van Salmon; ze werd de moeder van Obed, de vader van Jesse, de vader van David... Jezus Christus is de 'Zoon van David'.

Denk je dat Rahab de hoer kostbaarder voor hem was dan zijn bruid?

Salmon betekent 'kledingstuk'. Wie is ons gewaad van gerechtigheid? Jezus Christus.

Rahab, die gered werd voor de Verdrukking die over Jericho kwam, werd de bruid van 'het kleed'... een ander beeld van de Bruid van Christus die gered werd voor de Verdrukking.

De wereld zal tijdens de eerste helft van de Verdrukking zeker oordelen van God ontvangen. De Bijbel leert ons vaak dat God de rechtvaardigen redt... ze nooit met de goddelozen te veroordelen.

In Lucas 17:26-29 vertelde Jezus ons wat we moeten zoeken in de eindtijd... Hij zei: "En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen."

(Er is niets bijzonders gebeurd dat een waarschuwing geeft... ze eten, drinken, trouwen... ze leven zoals gewoonlijk.) Jezus gaat verder: "Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om." Opnieuw... geen enkele speciale waarschuwing... geen teken om te zoeken naar... een complete verrassing!

Het is belangrijk te erkennen dat Jezus in Lukas 17 en Matteüs 24, ons vertelt over twee afzonderlijke komsten. Eén: Hij zal slechts tot aan de wolken naar beneden komen en het zal een complete verrassing voor de wereld zijn. Wij, die toekijken en wachten op Zijn komst, zullen niet helemaal verbaasd zijn. Maar het zal een geweldige schok zijn, op het moment dat het gebeurt dat we meteen naar boven getrokken worden. Het eerste wat ik denk dat velen van ons zullen zeggen als we op weg naar boven zijn om Hem in de wolken te ontmoeten: 'Ik wist het!!!! Dit is waar ik op heb gewacht en waar ik naar heb uitgekeken! We zullen niet naar beneden kijken, bang voor de hoogte, we zullen omhoog kijken naar hem. We zullen Hem zien zoals Hij is en we zullen in een ogenblik, in het knipperen van een oog, veranderd worden en we zullen net als Hem zijn! Hij zal ons tot zich nemen naar waar Hij is... daar zullen we ook... en voor altijd bij Hem zijn.

Zowel Noach als Lot... zowel de wereld van voor de zondvloed als de wereld erna, Sodom en Gomorra zijn types/beelden voor het huidige zondige wereldsysteem en onze verwijdering eruit, voordat Gods oordeel over de wereld komt in de Verdrukking.

Noach en zijn familie werden verzegeld in de veilige Ark voordat het oordeel over de wereld kwam.

We zijn verzegeld door de Heilige Geest, in onze Ark van Veiligheid, de Heer Jezus Christus.

Zij werden opgenomen en weggenomen van het oordeel van God in hun Ark van veiligheid.

Wij zullen worden opgenomen en weggenomen van het oordeel om te komen in onze Ark van veiligheid, de Heer Jezus Christus.

Lot werd met geweld uit Sodom weggenomen voor het oordeel. Hij werd met geweld uit Sodom gehaald. De engel zei tegen Lot, schiet op! Ik kan niets doen... Ik kan geen oordeel over Sodom vellen tot je eruit weg bent, eruit en weg van hier.

Zie je wel? God zegt door deze vele voorbeelden dat wanneer Hij de wereld oordeelt door de 7 jaar van de beproeving, Hij daarmee niet zal beginnen totdat Hij ons heeft opgenomen, eruit, weg van hier en ons terug naar de hemel heeft gedragen, naar onze bruidegom, de Heer Jezus Christus, om eindelijk ons huwelijk met Hem te vervolmaken en dan te genieten van onze 7-jarige bruidsweek met onze bruidegom, terwijl Hij ons met onvoorstelbare eeuwige beloningen overstroomd, die we in onze tijd zullen hebben verworven in de tijd dat we op Hem hebben gewacht.

Als onze houding er een is geweest van trouw uitkijken en wachten op Zijn terugkeer... als een kind dat in spanning wacht bij het raam op zoek naar de eerste glimp van papa's auto die om de hoek komt... als dat onze houding is geweest, dan zegt Paulus dat de Kroon der Gerechtigheid voor ons zal zijn (2 Tim 4:8).

God oordeelt nooit over de rechtvaardigen samen met de goddelozen, de geredden met de ongeredden... oftewel Zijn kinderen van het licht samen met de kinderen van de duisternis. In feite wacht ons geen enkel oordeel, behalve over onze werken en onze beloningen.

Zie nogmaals hoe Petrus bijna hetzelfde zegt als Jezus: "Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden; en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht; en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven; en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft [weg uit - ek is het Griekse woord] – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden." (2 Petrus 2:4-10).

Uit de beproevingen ... hetzelfde woord weer, EK!! Uit... weg van... afstand van een bepaalde tijd en plaats.

Hij straft nooit zijn kinderen, en hij zal ons nooit veroordelen. Hij corrigeert en disciplineert Zijn kinderen omdat Hij van ons houdt, maar Hij oordeelt of straft Zijn kinderen nooit.

Petrus leerde ons van Lot en Noach dat dit Gods karakter is en geen geïsoleerde incidenten. Het is om een algemeen principe over te brengen. Het Griekse woord vertaald met 'uit' is weer... EK, en dat betekent: 'uit', 'weg van' de specifieke tijd en de specifieke plaats van de beschreven gebeurtenis.

Jesaja 57:1: "De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil."

Geen enkel woord in welk deel van de Schrift dan ook is er toevallig. God zegt wat Hij bedoelt, en Hij bedoelt wat Hij zegt. Hier, in Jesaja, is het Hebreeuwse woord vertaald "weggenomen" acaf. Het betekent "verzamelen in, ontvangen, wegnemen, verwijderen en terugtrekken". God zal niet toestaan dat de rechtvaardigen gestraft worden met de goddelozen. Hier, in Jesaja, zegt Hij dat de rechtvaardigen worden ingezameld, ontvangen, meegenomen, verwijderd en teruggetrokken... om gespaard te blijven van het kwaad.

Henoch werd opgenomen, uit en weg van... en voor de zondvloed.

"Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg." (Gen. 5:21-24).

Noach en zijn familie gered in de Ark, op en neer, weg van... voor de zondvloed.

Lot werd met geweld weggenomen, uit en weg van Sodom, een beeld van de wereld voor de verwoesting.

Openbaring leert ons over de Opname: Openbaring is door God verdeeld in 3 verschillende delen: Hoofdstuk 1; Hoofdstuk 2-3; Hoofdstuk 4-22.

In Openbaring 1:11 zegt de Heer Jezus Christus tot Johannes: "Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Asia zijn." In Openb. 1:19 zegt Hij: "Schrijf nu op wat u hebt gezien [1] en wat is, [2] en wat hierna zal geschieden." [3]

  1. De dingen die je hebt gezien: In hoofdstuk 1 zag Johannes de Heer Jezus Christus verheerlijkt in de hemel.
  2. De dingen die zijn: Hoofdstukken 2-3... de tijden van kerk... Wij, de gemeente... de 7 brieven aan de 7 specifieke gemeenteen van die tijd, die ook een kaart van de hele tijd van de gemeente vertegenwoordigen, ongeveer 2000 jaar.
  3. En dan, de dingen die zullen plaatsvinden 'na deze,' na de tijd van het kerktijdperk... dat wil zeggen, in de 7-jarige Verdrukking, dan in het Millennium en dan de Eeuwigheid.

(Johannes zag de Heer Jezus Christus verheerlijkt.) "En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren." (Openbaring 1:13). "We zullen Hem zien zoals Hij is en we zullen zijn zoals Hij" (1 Johannes 3:2).

De dingen die zijn: Openb. 2-3... Zeven brieven aan zeven gemeenten... zeven specifieke gemeenten op dat moment... maar ook profetisch... met betrekking tot verschillende tijdsperioden van het hele kerktijdperk... van begin tot eind... beginnend met de gemeente in Efeze, die de huidige gemeente van de tijd van Johannes voorstelt.

De laatste 2 gemeenten, Philadelphia en Laodicea, vertegenwoordigen onze tijd.

Philadelphia... de ware gemeente van de laatste dagen.

Laodicea... de afvallige, wegvallende gemeente die we overal om ons heen zien.

De gemeente in Philadelphia wordt vaak de gemeente van de Opname genoemd vanwege de belofte van de Heer om ons te behoeden voor het uur van de beproeving die de hele wereld te wachten staat. "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig." (Openb. 3:10-11a). Die beproeving begint dan in de volgende hoofdstukken.

Merk op dat Hij wel verwijst naar Zijn toorn of oordeel... maar Hij omvat het allemaal door er eenvoudigweg naar te verwijzen als... het uur van de verzoeking die over de hele wereld zal komen... Dan zegt Hij: Zie, ik kom spoedig!

Dit is de persoonlijke bevestiging van de Heer aan Johannes... aan de gemeente... aan ons... van een pre-verzoeking-opname.

Er is niet een dergelijke belofte van redding aan Laodicea, de afvallige, weggevallen gemeente die we vandaag de dag overal om ons heen zien.

De 7 jaar van de Verdrukking, in Openbaring en Daniël, is het hoogtepunt van de grote profetie in Daniël 9, de zogenoemde '70 weken van Daniël': de profetie van die geschiedenis over de omgang van God met Israël. De 7-jarige Verdrukking is de 70e week van dat plan. Maar in die tijdskloof, van bijna 2000 jaar tussen het einde van de 69e week en het begin van de 70e week, was God van plan om de gemeente, de Bruid die Hij voor Zijn Zoon had uitgekozen, op te richten en te laten groeien. Die tijdskloof tussen de 69e en 70e 'week', waarin de gemeente heeft geleefd en gegroeid, zal eindigen wanneer God klaar is om te beginnen met Zijn laatste 7 jaar van omgaan met Israël voor haar zonde en verwerping van hun Messias, de Heer Jezus Christus. Wij zijn Zijn lichaam, en Hij heeft beloofd ons naar huis te brengen voordat Hij Zijn werk met Israël beëindigt en de hele wereld oordeelt. We zullen de 70 weken van Daniël later bestuderen.

(Er is iets wat we over het hoofd zien, omdat God zo genadig met ons is geweest in Zijn volledige genade, barmhartigheid, geduld en vergeving van al onze zonden - alle lof en dank aan het voltooide werk van Jezus Christus volbracht aan het kruis: maar diezelfde genade en barmhartigheid wordt niet over Israël uitgestort. Hij heeft hen 2000 jaar lang geslagen vanwege hun afwijzing en de kruisiging van Zijn Zoon, en Hij zal dat werk afmaken tijdens de 7 jaren van de Verdrukking. Hij heeft hen nooit volledig afgewezen of terzijde geschoven, maar Hij heeft ze bewaard tot Zijn laatste werk van de redding van Israël bij Zijn terugkeer in het Armageddon).

Na die eerste drie hoofdstukken van Openbaring, na de tijd van de gemeente in de hoofdstukken 2-3, staat er in Openbaring 4:1: "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden." Merk op dat Gods stem als een bazuin is.

Na deze dingen... Na wat? Na de tijd van de gemeente op de aarde. Johannes ziet een open deur. De stem zegt: 'Kom hier omhoog!'. Daarna wordt er gedurende de hele beproevingsperiode helemaal niet meer over de gemeente gesproken. Nadat de gemeente van de aarde is verdwenen, is het allemaal Verdrukking... heel Israël... totdat Jezus Christus terugkeert in de strijd van Armageddon... vergezeld door ons... de gemeente, Zijn Bruid en Zijn Heiligen.

Gedurende de rest van De Openbaring, het hele boek... maakt God zijn omgang met Israël af... Niet de gemeente. We zijn weg. Hij zal al zijn zaken met de gemeente hebben afgehandeld. Joden en heidenen zullen tijdens de Verdrukking geloven, maar ze maken geen deel uit van de gemeente, en de meesten zullen worden gedood om hun geloof. Zij zijn degenen tegen wie Jezus zei: "Wie standvastig is tot het einde toe, zal gered worden."

Als we Daniël hoofdstuk 9 bestuderen... de 70 weken van Daniël... zullen we nog duidelijker zien hoe alle hoofdstukken 4-19 Gods voltooiing zijn van Zijn handelen van het kastijden en geselen van Israël... een 7-jarige periode, de laatste week van het '70 weken'-visioen dat aan Daniël is gegeven... de laatste 7-jarige periode, zonder enige vermelding van de gemeente... alleen Israël.

Als de gemeente door de Verdrukking zou gaan, zelfs maar een deel ervan... zou het duidelijk dat Paulus ons zou hebben gewaarschuwd, om ons erop voor te bereiden, in plaats van ons te zeggen dat we daarmee getroost moeten worden.

Nu komen we bij een ander duidelijk en belangrijk bewijs dat de Opname zal plaatsvinden voor de Verdrukking.

In Openbaring 4 wordt Johannes opgenomen in de troonzaal van God waar hij God de Vader op zijn troon ziet zitten en waar hij de rest van de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes ontvangt:

Openbaring 4:2-4: "En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd."

Hier geeft Johannes ons nog 4 bewijzen van de Pre-Verdrukking Opname.

Wie zijn deze ouderlingen en waarom zijn ze hier? Het voor de hand liggende antwoord is dat daar waarschijnlijk... 12 staan voor Israël... misschien patriarchen en/of profeten... en dat 12 daar staan voor de gemeente... misschien de 11 discipelen en Paulus.

Er zijn andere visioenen van Gods troonzaal aan andere profeten geweest, maar geen van hen heeft deze 24 ouderlingen gezien.

I Koningen 22:19, "Verder zei Micha: Daarom, hoor het woord van de HEERE: Ik zag de HEERE op Zijn troon zitten, en heel het hemelse leger stond bij Hem, aan Zijn rechter- en aan Zijn linkerzijde." Geen extra tronen en geen 24 ouderlingen.

Jesaja 6:1-3, "In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!" Noch Micha, noch Jesaja zien extra tronen of 24 ouderlingen. Ze zijn er nog niet in de O.T.

Ezechiël 1: Ezechiël ziet een visioen van God op zijn troon; hij zag de vier levende wezens, en hij zag God op zijn troon zitten... maar geen extra tronen... niet de 24 ouderlingen.

Daniël echter, in tegenstelling tot deze vorige 3 profeten, kijkt naar dezelfde tijd als Johannes: de Verdrukking... en Daniël ziet wel tronen en mensen die erop zitten in de troonzaal van de hemel.

Daniël en de Openbaring gaan samen op, maar Daniëls visioen was beperkt; hij zag minder dan Johannes.

Dan 7:2-8, 21: Daniël spreekt over het zien van wereldrijken en over de opkomst van de Antichrist.

Daniëls visioen over de Oude van dagen in verzen 9-10:

Ik keek toe
totdat er tronen werden geplaatst,
en de Oude van dagen Zich neerzette.
Zijn gewaad was wit als de sneeuw
en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol.
Zijn troon bestond uit vuurvlammen
en de wielen ervan waren laaiend vuur.
Een rivier van vuur stroomde
en ging voor Zijn aangezicht uit.
Duizendmaal duizenden dienden Hem
en tienduizendmaal tienduizenden [100 miljoen] stonden voor Zijn aangezicht.
Het gerechtshof hield zitting
en de boeken werden geopend.

Het lijkt erop dat dit hof dat Daniël ziet, en dat op de tronen zat, de 24 ouderlingen zijn die Johannes ziet.

Het gerechtshof zat... vergeet niet, we zullen met hem regeren en besturen.

Daniël gaat verder: "Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn [de antichrist] oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon." (vers 21). Hoe weten we dat de gemeente niet 'overwonnen' wordt? Wacht eens even...

Daniël gaat verder in verzen 24-26:

"En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. [de opkomst ban de antichrist]
Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. [3½ jaar]
Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen."

Hij, de Antichrist, zal door deze rechtbank worden berecht.

Dit visioen is van de Verdrukking en de heiligen die vervolgd en onderworpen worden zijn niet de gemeente; zij zijn de Heiligen uit de Verdrukking. Hoe weten we dat?

Jezus zei: "En op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen." (Matt. 16:18).

De ware gemeente is altijd zegevierend: "En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt." (2 Cor 2:14).

In de verdrukking is er geen gemeente, en de poorten van de hel heersen wel over de heiligen, voor een tijd, tijden en een halve tijd... de laatste 3½ jaar van de verzoeking.

Openbaring 4:4, De 24 oudsten: Toen Johannes bij de troonzaal van God aankwam, zag hij een groep die nog nooit eerder in een van de Bijbelse afbeeldingen van Gods troon voor de tijd van de Verdrukking was gezien. Noch Jesaja, noch Ezechiël, noch Micha melden dat ze een andere troon of anderen zagen zitten in de troonzaal; en toch zagen Daniël en Johannes, die beiden visioenen van de tijd van de verzoeking zagen, extra tronen en mensen die erop zaten.

Niets in Gods Woord is toevallig! Vergeet dat nooit!

Wie zijn zij? Ze zitten op tronen, dus ze regeren en besturen. Ze omringen de Troon van God, dus helpen ze Hem. Wij, de ware gemeente, zijn de enigen aan wie beloofd is dat wij met Hem zullen regeren en regeren voor 1000 jaar en eeuwig.

Openbaring 1:5 zegt: "Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen."

Heiligen uit de Verdrukking, die tijdens de beproeving om hun geloof zijn gemarteld, dienen de Heer in zijn tempel (Openb. 7:14). Die van hen is een priesterlijke rol, maar ze worden nooit aangeduid als koningen, nooit als heersers. [Editor: toch wel in Openb. 20:4-5a?]

Alleen de gemeente krijgt de status van koning: "Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte." 1 Petrus 2:9).

Alleen wij krijgen een zetel aan de zijde van de Heer op Zijn Troon:

"Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus." (Efeze 2:4-7).

"En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. En zij zeiden met luide stem:
Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.
En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen:
Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de vierentwintig ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid."
(Openbaring 5:9-14).

Wij zijn degenen die rond de Troon staan, daar in Openb. 5, en die God de Vader en zijn Zoon, het Lam van God, aanbidden. De plagen van de Verdrukking zijn nog niet begonnen. Ze beginnen allemaal in hoofdstuk 6.

We zullen nog later nog terugkomen op de Openbaring.

Paulus schrijft ons, over ons, in 1 Cor 6:2-3: "Weet u niet dat heiligen [de gemeente] de wereld zullen beoordelen? de wereld zullen oordelen? En als door u [de gemeente] de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest [onder u] onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij [de gemeente] zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?

We zullen voor altijd regeren, en regeren met de Heer Jezus Christus; we zullen de wereld oordelen en we zullen de engelen oordelen.

De 24 oudsten: zij zijn gekleed in het wit, wat op hun gerechtigheid wijst.

Wij zijn rechtvaardig gemaakt... door het vergoten bloed van Jezus Christus.

Openbaring 3:5, Hij [van de gemeente] die overwint, zal gekleed zijn in witte gewaden..."

Wie is de overwinnaar? het echte wedergeboren kind van God.

"Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?" (1 Johannes 5:4-5).

De 24 oudsten dragen kronen; ze hebben hun beloning al ontvangen van Jezus Christus.

Openbaring 22:12, "En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn."

Onthoud... Redding is gratis... we kunnen het niet verdienen of voor werken verkrijgen... het is allemaal Gods werk... Maar beloningen staan altijd in relatie tot trouwe dienst... verschillende kronen maken deel uit van verschillende beloningen.

Ze hebben hoofden die kronen bevatten, dus ze hebben lichamen die ze bij de Opname hebben ontvangen. Dit is belangrijk... Op dit moment, in de hemel, worden christenen die gestorven zijn, opnieuw geboren, levende zielen die in geestelijke lichamen leven. Alleen Jezus Christus heeft zijn verheerlijkte Eeuwige Lichaam gekregen. Zij, en wij, zullen onze verheerlijkte, eeuwige lichamen niet eerder ontvangen dan bij de Opname!

Niemand in de hemel, behalve Jezus Christus, heeft nu een fysiek hoofd dat in staat is om een kroon te dragen.

Paulus zei dit duidelijk tegen Timoteüs: "Verder is voor mij weggelegd de krans [of kroon] van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." (2 Tim. 4:8).

Paulus wist dat hij, wanneer hij stierf, in de aanwezigheid van de Heer zou komen. Vergeet niet dat hij zei: "Afwezig zijn uit het lichaam is aanwezig zijn bij de Heer", maar hij wist ook dat hij pas bij de Opname zijn verheerlijkte fysieke lichaam en de beloningen die voor hem waren opgeslagen, inclusief zijn kroon van rechtvaardigheid, zou ontvangen... op die dag! Nu, hier in Openbaring 5, is Paulus waarschijnlijk een van de 24 oudsten met de kronen op hun hoofd... die nu de beloning en een fysiek lichaam hebben, dat in staat is om die kroon en beloningen te dragen.

Openbaring 5:9: "En zij zongen een nieuw lied [het lied van de verlosten]." Nog nooit is dit lied door iemand gezongen omdat de verlosten nog nooit eerder in de hemel in de volledig verloste lichamen zijn geweest.

Zij, wij, zingen...

"En toen Het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de vierentwintig ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied en zeiden:
U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde." (Openbaring 5:8-10).

Dit is de tussenliggende periode, na de Opname, maar vóór de gebeurtenissen van de Verdrukking.

De Opname: de Vóór-Verdrukking Opname wordt duidelijk onderwezen in de geschriften van Paulus, Petrus, Johannes, Judas, de Evangeliën... met inbegrip van Jezus en een groot deel van het Oude Testament.

God wil dat we deze realiteit begrijpen en dat we geduldig maar vol verwachting uitkijken en wachten tot Jezus Christus op welk moment dan ook in de wolken voor ons terug zal keren.

"Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen." (Matt. 24:44).

"Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!" (Openbaring 22:20). Dat is helemaal aan het einde van de Bijbel!

Bron: Last Days, End Times: The Rapture, Part 2 of 2 :: By Tom Tillman - Rapture Ready