www.wimjongman.nl

(homepagina)

Laatste dagen, Eindtijd: De Opname - Deel 1 van 2:

Door Tom Tillman - 26 januari 2020

De Opname wordt duidelijk door de hele Schrift heen onderwezen, maar het is niet iets waar de wijze christen heftig over moet discussiëren of zich over moet verdelen. Helaas kiezen velen er wel voor om hun begrip van de Opname vast te houden als het ding dat hen het meest definieert en karakteriseert. Dat zouden we niet moeten doen.

Paulus schrijft: "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning." (1 Cor 15:51-54).

We zullen de Bijbel bestuderen en duidelijk leren dat de 'Pre-Verdrukking'-Opname zal plaatsvinden. Het zal gebeuren voordat de Verdrukking begint.

Sommigen geloven dat een 'Midden-Verdrukking'-Opname zal plaatsvinden, in het midden van de Verdrukking, terwijl anderen geloven dat het 'Post-Verdrukking' zal zijn, aan het einde van de Verdrukking, en sommigen geloven dat er helemaal geen Opname zal zijn.

Hier is de reden waarom een post-Verdrukking visie op de Opname niet correct kan zijn: Wanneer Jezus Christus terugkeert bij Armageddon, aan het einde van de Verdrukking, zal Hij samen met ons komen, aangezien Hij ons 7 jaar daarvoor al opgenomen had aan het begin van de Verdrukking.

Wanneer Hij terugkeert bij Armageddon, zal Hij al Zijn vijanden vernietigen, allen die Hem hebben afgewezen.

Als Hij alle ongelovigen vernietigt... en als dan tegelijk alle gelovigen opgenomen worden om Hem te ontmoeten en onsterfelijke verheerlijkte lichamen te krijgen, dan moeten ze zich dan onmiddellijk omdraaien en Hem terug begeleiden... wie is er dan over om de Aarde te herbevolken tijdens het Millennium; wie is er dan voor ons om over te heersen en te regeren?

De Bijbel leert ons dat de Kerk met Hem zal heersen en regeren over de aarde gedurende die 1000 jaar, maar leert ons ook dat de aarde opnieuw bevolkt en gevuld zal worden door sterfelijke mensen: zij zullen de aarde vullen... alle volkeren van de aarde. De aarde zal worden herbevolkt door allen die tijdens de Verdrukking tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, maar niet voor hun geloof zijn gedood... zij die tot het einde toe leven.

De gelovigen die tot het einde van deze beproeving leven, zullen naar het Millennium gaan en de aarde herbevolken. Alle ongelovigen die de Verdrukking tot het einde toe hebben meegemaakt (en het merkteken hebben aangenomen), zullen onmiddellijk na de terugkeer van Jezus Christus in Armageddon worden gedood.

Jezus Christus, Paulus, Petrus, Johannes en zelfs Mozes en Jesaja leren ons allemaal de waarheid van de Pre-Verdrukking-Opname van de Ware Gemeente. Een correct begrip van deze waarheid is net zo belangrijk als elke Schrifttekst voor het Kind van God is over het begrip van de diepte van Gods liefde voor de Bruid die Hij voor zijn Zoon heeft gekozen.

Een juist begrip van de Opname is niet iets waar onze verlossing op rust, maar het is belangrijk voor ons begrip van de relatie die God heeft gekozen om aan ons te geven, een relatie van absolute liefde.

We vinden dus dat de Opname duidelijk in de Schrift wordt onderwezen, dat het elk moment kan en zal gebeuren zonder enige waarschuwing, waarbij geen enkele andere profetie in vervulling hoeft te gaan voordat de Opname plaatsvindt. Als we de realiteit van de Opname niet geloven, zal al ons begrip over de Eindtijd in de fout gaan. Het is een cruciaal stuk van de hele puzzel van de Eindtijd. Als het ontbreekt, zal het hele plaatje onvolledig zijn.

De Feesten van de Heer wijzen naar de Opname. De Joodse Bruiloft wijst naar de Opname. Henoch wijst naar de Opname. De zondvloed van Noach wijst naar de Opname. De Israëlieten die veilig de Rode Zee oversteken wijzen naar de Opname. Sodom en Gomorra wijzen naar de Opname. Jesaja wijst naar de Opname. Jezus Christus wijst naar de Opname. Matteüs, Johannes, Petrus, Lucas, Judas en Paulus wijzen allemaal naar de Opname.

Paulus leert, door zijn brieven heen, dat het komt en dat het elk moment kan gebeuren. Hij vertelt ons dat degenen die geloven en zoeken naar de komst van Jezus Christus, op elk moment een bijzondere beloning zullen ontvangen. Degenen die de Opname niet geloven, of dat het elk moment kan gebeuren, zullen nog steeds meegaan in de Opname, maar ze zullen een speciale beloning niet krijgen:

Paulus schreef: "Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." (2 Tim. 4:8).

Er is een kroon van gerechtigheid, maar die wordt niet verkregen door een extra rechtvaardig leven te leiden. Niemand leeft een rechtvaardig leven; we zijn allemaal zondaars, maar alle ware gelovigen zijn heilig en rechtvaardig in Gods ogen vanwege wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan. Paulus zegt dat er voor sommigen een kroon van gerechtigheid is weggelegd, en hier vertelt hij ons voor wie... allen die zijn verschijning liefhebben... allen die op Hem wachten en uitkijken.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom dit zo belangrijk is voor ons, de kinderen van God, om te weten en te begrijpen... dan het eerste is dat wanneer we de realiteit van de Opname begrijpen, we nog meer kunnen beginnen met het begrijpen van Gods liefde voor ons en de zeer speciale relatie die wij, de Gemeente, het Lichaam van Jezus Christus met Hem hebben.

En als we beginnen te begrijpen dat we op elk moment voor Hem kunnen staan, zijn we veel beter in staat om, als we verstandig zijn, te proberen een leven te leiden dat Hem behaagt... op elk moment, want we kunnen heel goed in de wolken worden opgenomen om Hem te ontmoeten voordat ik mijn volgende zin afmaak.

Niet elke christen gelooft in de realiteit van de Opname, of dat het elk moment zal gebeuren.

Sommigen geloven dat de Gemeente door beproevingen moet gaan om gezuiverd te worden... om heilig gemaakt te worden en klaar te zijn om Jezus Christus te ontmoeten. Maar Gods Woord zegt ons duidelijk dat de ware Gemeente, elk wedergeboren kind van God, al volledig gezuiverd is, aan het kruis, door het bloed van Jezus Christus. Hij betaalde de straf voor al onze zonden... verleden, heden en toekomst... voor altijd.

"Maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt." (Hebr. 10:12-14).

We zijn al voor altijd vervolmaakt en gezuiverd... het is een volbrachte, voltooide daad. Aan het kruis zei Jezus: "Het is volbracht!"

Paulus schreef: "Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest." (Rom 8:1).

We staan nu voor God, heilig, vervolmaakt, rechtvaardig, in de volle gerechtigheid van de Heer Jezus Christus alleen.

Jezus Christus verlangt niet dat zijn bruid wordt gezuiverd, iets wat hij zelf al heeft bereikt.

Sommigen leren dat de Opname een nieuw concept is... dat de Opname niet eens in de Bijbel staat.

Dat is waar. Het woord Opname staat niet in de Bijbel, maar Drie-eenheid ook niet... noch het kruis... noch enig ander Engels/Nederlands woord. De Bijbel is geschreven in het Hebreeuws en Grieks, samen met een beetje Aramees.

Hier is een van de belangrijkste verzen voor Paulus' leer van de Opname:

1 Tessalonicenzen 4:15:18 "Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Het woord voor 'opgenomen' in het Grieks, het oorspronkelijke schrift van het grootste deel van het NT, is harpazo. Het betekent: grijpen, met geweld wegvoeren/weghalen/grijpen/claimen voor zichzelf.

Hetzelfde woord... weggerukt/opgepakt... wordt gebruikt in Handelingen, toen Philippus preekte tot de Ethiopische eunuch. Philippus werd naar hem toe geleid door de Heilige Geest. Philippus leidde hem naar de verlossing en doopte hem daarna. Daarna, zegt de Bijbel, werd Philippus 'weggenomen' en meegesleept door de Heilige Geest... hetzelfde woord... harpazo... hij werd weggerukt.

"En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap." (Handelingen 8:39).

Zelfde woord: harpazo! Philippus werd weggerukt!

Er wordt ons verteld dat toen Paulus 'gevangen' was in de hemel om openbaring en instructie rechtstreeks van God te ontvangen, hij schrijft dat hij... harpazo... werd opgenomen naar de hemel.

"Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken." (2 Cor 12:2-4). Hetzelfde woord 2 maal: harpazo! Paulus werd naar de hemel gehaald.

Ook in Handelingen: "En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen." (Handelingen 23:10). Hetzelfde woord: harpazo! De soldaten hebben Paulus weggerukt.

Niemand zou beweren dat de woorden 'gevangen' niet in de Bijbel staan... niemand zou ooit beweren dat het Griekse woord 'harpazo' niet in de Bijbel staat, maar velen beweren al snel dat het woord 'Opname' niet in de Bijbel staat.

Als de mensen ervoor hadden gekozen om de Opname 'de grote verovering' te noemen, zouden degenen die er ruzie over maken niet meer kunnen argumenteren.

Dus waar halen we het woord Rapture/Opname vandaan? Hoewel we dat woord niet in de Bijbel vinden, staat het wel in de Latijnse Bijbel die door Jérôme in de vroege jaren 400 werd vertaald en tot de reformatie in de jaren 1500 de belangrijkste Bijbel van de Kerk was; en kort daarna ontvingen we de King James Version in het Engels. In het Latijn werd het Griekse woord harpazo vertaald met RAPTUS vanuit dezelfde wortel als Raptor, want dat soort wegrukken is wat een Raptor met zijn prooi doet. Een raptor is een havik, een adelaar, een uil... het zijn raptors.

Heb je ooit een video gezien van een Adelaar die over een meer vliegt? Hij ziet een vis aan de oppervlakte... hij duikt naar beneden, klauwt... en pakt hem met geweld op en draagt hem weg. De vis wordt door de raptor veroverd. Dan, uit het Latijn... raptus wordt in het Engels Rapture... de Adelaar is een raptor... hij doet raptus de vis... hij doet harpazo de vis... de vis wordt 'gevangen' in de hemel.

Degenen die de waarheid van de Pre-Verdrukking-Rapture/Opname niet geloven, zeggen: 'Als Paulus schrijft dat de Rapture zal beginnen met de laatste bazuin... de bazuin van God... betekent het echt de 7e bazuin... in Openbaring als 7 engelen op bazuinen blazen om Gods oordelen aan te kondigen'.

De laatste bazuin... 1 Cor 15:51:52 "...wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin.. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."

Ook 1 Thess 4:16:18 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Wat voor 'troost' zou het zijn als Paulus na al die plagen zou verwijzen naar de 7e bazuin van de Openbaring?

Je zult de vreselijke beproevingen van de Verdrukking moeten doorstaan, je zult worden opgejaagd en waarschijnlijk worden onthoofd voor je geloof, en je familie zal waarschijnlijk samen met jou worden gedood... dus troost elkaar met deze woorden...' Niet erg troostend.

Met de Bazuin van God... bij de laatste Bazuin... verwijst dit niet naar de 7e Bazuin van Openbaring 11:15 wat een veelgemaakte fout is die mensen maken.

Het is de Bazuin van God, niet de bazuin van een engel... dit is de enige keer dat het in de Schrift staat... maar het is waarschijnlijk ook hetzelfde als in Exodus 19 waar God tegen Mozes zegt dat "de Bazuin zal klinken..."

De 7e Bazuin van de Openbaring wordt door een engel in de Hemel geblazen, die het begin van de 2e helft van de Verdrukking, die de Grote Verdrukking, aankondigt en wordt nooit de laatste bazuin of een Bazuin van God genoemd.

Exodus 19 is het geven van de Wet op de berg Sinaï. Dit zijn de enige 2 gebeurtenissen van de Bazuin van God. God blies de Eerste Bazuin van God in Exodus 19 als voorbereiding op het geven van de Wet. Hij zal op de Laatste Bazuin van God blazen om de Opname en het begin van de Verdrukking in te leiden.

In de Schrift staan 4 bazuinen genoemd: de eerste bazuin, de laatste bazuin, de grote bazuin en de bazuin van God.

Laten we, als verder bewijs van de weldra te verwachten opname, heel kort naar de 7 Feesten van de Heer kijken.

Er zijn 4 lentefeesten... dan is er een onderbreking van de zomermaanden... en dan de laatste 3 feesten.

De lentefeesten zijn: Pesach; de volgende dag is Ongezuurde Brood; en de derde dag is de Eerste Vruchten; en 50 dagen na Pesach is het Pinksteren.

Dan heb je ongeveer 4 maanden voor een sprong tot de laatste 3 herfstfeesten: Bazuinenfeest; 10 dagen later de Dag van Verzoening; en 5 dagen later het Loofhuttenfeest.

Je hebt de 4 lentefeesten, die precies zijn vervuld... tot op de dag... door de Heer Jezus Christus; je hebt een onderbreking van 4 maanden, gevolgd door de 3 laatste feesten, die dus ook precies vervuld zullen worden door de Heer Jezus Christus.

God gaf de 7 feesten in afwachting van de komende Messias, en ook als een beeld van Zijn volledige verlossingswerk.

De eerste 4 feesten werden ongeveer 1990 jaar geleden door Jezus Christus vervuld.

Die zomerkloof tussen de twee groepen van feesten vertegenwoordigt de tijd waarin we nu leven... het kerkelijke tijdperk.

Het eerste feest na die zomerkloof is het Bazuinenfeest... ook wel de Bruiloft van de Messias genoemd.

Het Bazuinenfeest omvat een reeks van trompetgeschal, welke niets te maken heeft met de bazuinen-oordelen van Openbaring 11.

We zullen deze 7 feesten en hun vervulling een andere keer bestuderen.

Het Bazuinenfeest wordt ook wel de Bruiloft van de Messias genoemd. Jezus gebruikte het beeld van de Joodse bruiloft in veel van Zijn gelijkenissen en leerstellingen, met als hoogtepunt Zijn belofte aan ons in Johannes 14:

"In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u." (Johannes 14:2-3).

Klinkt dit als zijn terugkeer bij Armageddon als een strijder om al zijn vijanden te vernietigen?

Nee! Het klinkt alsof hij zijn bruid gaat ontvangen.

Dat woord, ontvangen, in het Grieks is paralambano... het betekent: om op te nemen, om te nemen tot je zelf, om aan te sluiten bij jezelf... dat is het beeld van de Opname, Zijn komst voor Zijn bruid... niet Zijn terugkeer voor Armageddon.

De eerste fase in de Joodse Bruiloft is de verloving. De bruidegom gaat onderhandelen over de bruidsprijs. In ons geval was de prijs die hij voor ons wilde betalen zijn kruisiging, zijn bloedvergieten en zijn dood.

Nadat de bruidsprijs was betaald, werd ze beschouwd als getrouwd met hem. We zijn nu één met de Heer Jezus Christus. Vanaf dat moment werd de bruid geheiligd, exclusief voor haar bruidegom. We zijn geheiligd en apart gezet voor onze bruidegom, de Heer Jezus Christus. Toen werd het huwelijksconvenant bekrachtigd door samen uit een beker wijn te drinken. Onze naleving van de communie is een voortdurende herinnering aan wat Hij voor ons heeft gedaan... dat Hij ieder van ons voor Zichzelf heeft gekozen en ons voor Zichzelf heeft uitgekozen.

Dan zou de bruidegom zijn bruid bij haar ouders achterlaten en teruggaan naar het huis van zijn vader om een speciale bruidskamer voor hen klaar te maken om te delen tijdens de bruidsweek.

Jezus zei: "Ik ga een plaats voor je klaarmaken"... onze speciale bruidskamer.

Aan het einde van de voorbereidingstijd... meestal 12 maanden... kwam de bruidegom terug voor zijn bruid, meestal 's nachts, om zijn bruid mee te nemen, terug naar het huis van zijn vader. Hoewel de bruid verwachtte dat haar bruidegom terug zou komen voor haar, wist ze niet precies wanneer. Er werd verwacht dat ze te allen tijde klaar zou zijn om hem te ontmoeten. Als hij kwam, riep hij, en zij kwam naar hem toe om hem te vergezellen naar het huis van zijn vader, naar die speciale plaats die hij voor haar had klaargemaakt. Ze zouden samen de bruidskamer binnengaan; en daar... uiteindelijk... hun huwelijk, dat al sinds hun verloving een jaar eerder een feit was, lichamelijk vervolmaken.

"In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u." (Johannes 14:2-3).

Na de voltrekking zouden alle gasten zich bij de bruid en de bruidegom voegen voor een groot huwelijksfeest van 7 dagen. Onze bruidsweek, ons huwelijksmaal van het lam met onze bruidegom... een jaarweek... 7 jaar... waarin hij ons onze beloning zal geven en we allemaal samen zullen vieren. Gedurende diezelfde 7 jaar, hier op aarde, zal de wereld door de Verdrukking gaan met de Antichrist; de vele oordelen; het merkteken van het beest enz.; de 7 zegeloordelen, de 7 trompetoordelen en de 7 schaaloordelen... en tenslotte, de fysieke terugkeer van Jezus Christus naar de Aarde met Armageddon, als een Strijder, met ons, Zijn bruid, die Hem zal vergezellen.

God geeft ons een beeld van de Opname in 2 Koningen 2: "Toen gebeurde het, terwijl ze doorgingen en spraken, dat er plotseling een strijdwagen met vuurpaarden verscheen en hen beiden (Elia en Elisa) scheidde; en Elia ging met een wervelwind omhoog naar de hemel."

De eerste die duidelijk over de Opname leert is Paulus; hij leerde over de Opname nadat hij zelf in de Hemel was opgenomen om persoonlijk door de Heer Jezus Christus te worden onderwezen.

"Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort." (2 Cor 12:2-6). Paulus was harpazo... hij werd weggerukt... ingehaald tot de derde hemel.

De profeten uit het Oude Testament leerden de Opname niet, ze wisten het niet. Jezus Christus leerde het, maar niet in de diepte. Zijn leer was aan het huis van Israël. In Matt. 15:24 zei Jezus: 'Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.' Hij merkte het alleen maar op voor ons. Israël is niet de Bruid van Christus, dat zijn wij.

Vergeet niet... Jezus Christus loopt niet rond om te onderwijzen en te prediken in het Nieuwe Testament... de Evangeliën zijn nog steeds het O.T. Hij predikt het 'Evangelie van het Koninkrijk'. Later leert Paulus ons het 'Evangelie van de Verlossing', en de imminentie (op elk moment) van de Opname is een zeer belangrijk onderdeel van onze Verlossing.

De Opname is geen beloning voor de echt goede christenen. Het is de voltooiing van het heil van elke christen, elk waarachtig Kind van God; het is het hoogtepunt van alles wat Jezus Christus aan het kruis heeft betaald.

Daniël zag de Verdrukking en de Antichrist, enz. maar God liet hem de Opname niet zien.

Maar dan vertelt Paulus ons dat hij ons een geheim onthult, een mysterie... iets wat niet eerder bekend was.

1 Korintiërs 15:51-52 "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, [Wie is 'wij'? Wij, de Ware Kerk!] in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden."

Dan, in 1 Kor. 2:6-8, vertelt hij ons waarom het geheim werd gehouden, een mysterie.

"En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis; een wijsheid die verborgen was en die God vóór alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid; een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben."

Satan schopt zichzelf waarschijnlijk elke dag! Hij slaat zich voor zijn hoofd... Als ik maar had geweten wat het kruisigen van Hem zou betekenen voor die ellendige kleine wezens... dat ze eeuwig zouden kunnen leven, dat ze op een dag zouden veranderen, zoals de wormen die ze zijn... in vlinders, om een lichaam als het zijne te hebben... Ik heb zelfs nooit een lichaam als het zijne gehad... ohh, wat een ellende, wat een vernedering... ohhh, de oneerlijkheid van dit alles!!!!

Jezus die gekruisigd werd, was Gods plan vanaf het begin. Hier is dat geheim: zonder aankondiging of waarschuwing zal de Heer Jezus Christus uit de hemel neerdalen, in onze atmosfeer... in de wolken... en we zullen onmiddellijk, in een ogenblik... we zullen onmiddellijk worden veranderd; onze sterfelijke lichamen zullen worden zoals Zijn krachtige, eeuwige lichaam. We zullen worden ingehaald om Hem in de lucht te ontmoeten en met Hem naar de Hemel waar we met Hem zullen zijn tijdens de 7 jaar van de Verdrukking op Aarde. Zij die zijn gestorven in Christus, de lichamen van wedergeboren gelovigen, zullen eerst naar boven gaan; en dan zullen wij, die nog leven, worden ingehaald om ons bij hen allen te voegen. Het zal zo snel gebeuren, zo snel, dat het wordt aangeduid als "in de knipperen van een oog".

Eerst zullen we de roep van God horen, en de stem van een aartsengel... en de Bazuin van God... niet de bazuin van een engel; dat is heel belangrijk.

Het ene moment zullen we eten of slapen of onze auto besturen... en in een oogwenk... zullen we weggerukt worden... weggerukt... om de Heer Jezus Christus in de wolken te ontmoeten! "...en zo zullen we ooit bij de Heer zijn!"

In 1 Cor. 13:12 zei Paulus dat we zullen 'kennen' zoals we gekend zijn... we zullen Hem en elkaar herkennen.

Johannes zei in 1 Johannes 3:2: "...Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is!"

We weten nog niet wat onze eeuwige lichamen zullen zijn, maar ze zullen net als de zijne zijn. Ik geloof dat we dezelfde capaciteiten en mogelijkheden zullen hebben als Hij na zijn opstanding heeft laten zien... we zullen net als Hem zijn! Onze verheerlijkte, eeuwige, onsterfelijke lichamen zullen als de zijne zijn... we zullen als Hem zijn!

Hij was niet gebonden aan tijd, ruimte of afstand... zelfs niet aan fysieke muren.

Laten we eens kijken naar de duidelijke verwijzingen naar de Opname.

Johannes 14:1-3 "Laat uw hart niet gekweld zijn; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn vele herenhuizen; als dat niet zo was, zou Ik het jullie gezegd hebben. Ik ga een plaats voor jullie klaarmaken. En als Ik ga en een plaats voor jullie bereid, dan kom Ik terug en ontvang jullie tot Mij; dat waar Ik ben, daar mogen jullie ook zijn".

Jezus heeft het er niet over om bij de slag om Armageddon te komen om al zijn vijanden te vernietigen... Hij bedoelt die heel bijzondere tijd als hij zijn bruid komt ontvangen... ons!

1 Thess 4:16-18 "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden."

Troost elkaar met deze woorden. Hoe troostend zou het zijn als we tegen elkaar zouden zeggen: 'Wacht even; de beproeving zal echt verschrikkelijk zijn, en jij en je familie zullen waarschijnlijk gedood worden voor je geloof, en je lichaam zal rotten in het graf; maar uiteindelijk zal Jezus na dit alles terugkomen. Is dat elkaar troosten met deze woorden?

Filippenzen 3:20-21 "Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen."

Openbaring 3:10-11 "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen."

De woorden 'bewaren voor'... in het Grieks tereo ek betekenen uit... uit de buurt van... 'Ik zal je uit de buurt houden uit het uur van de verdrukking van de hele wereld. Het betekent niet dat ik je daar zal houden en je zal beschermen als je er doorheen gaat.

Nooit eerder heeft de hele Wereld, in één keer, een Verdrukking gehad, behalve de tijd van de zondvloed.

1 Thess 5:9 "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus."

Matt 24:40-42 "Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal."

1 Thess 1:9b-10 "...hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn."

Van de woede die komt. Het Griekse woord is APO. Het betekent 'een staat van scheiding, dat wil zeggen van fysieke afstand, van afstand van plaats-tijd, van afstand van tijd'. Hij zal AFSTAND tussen ons en de komende toorn zetten.

Zie al deze plaatsen waar God belooft de Ware Gemeente te bewaren uit de komende toorn, de Verdrukking.

Ik zie niet in hoe iemand die echt de waarheid wil kennen, met iets anders kan komen.

1 Thess 5:2-4 "Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen."

Pak dit!!! Het woord in dat vers... die dag zal je niet overvallen... in het Grieks is het katalambanō. Het betekent 'zich vast te houden om je eigen te maken; te verkrijgen; te bereiken; in zichzelf op te nemen, zich toe te eigenen of aan te grijpen, in bezit te nemen'. Zie de gelijkenis van dit woord met harpazo... waar de Heilige Geest ons zal aangrijpen... hier het tegenovergestelde... die dag zal ons niet aangrijpen... zoals de wereld dat zal ondergaan... We zullen hier niet zijn om aangegrepen te worden tegen die dag.

We zullen worden gegrepen/gegrepen/geharpozeerd, door de Heer Jezus Christus, maar de dag des Heren zal ons niet overvallen zoals de hele wereld dat zal doen.

1 Thess 5:9-11 "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, [of we nu leven of gestorven zijn], samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet."

Troost elkaar met de wetenschap dat we niet tot Toorn zijn bestemd.

Zie uit naar deel 2.

Bron: Last Days, End Times: The Rapture; Part 1 of 2 :: By Tom Tillman - Rapture Ready