www.wimjongman.nl

(homepagina)


( )

Jan Hus bij de Raad van Konstanz waar hij ter dood werd veroordeeld. Schilder: Vaclav Brozik (1883)

De bloedige strijd om het Woord van God vrij te maken

Toen religie regeerde, werd het donker in de Westerse wereld. Toen het Woord van God weer opdook, stonden de naties op om de meest geavanceerde beschavingen ooit te creëren. Dit is het verhaal.

Deel 4 van deze serie

Meer artikelen:

Deel 1: De kracht van Gods Woord

Deel 2: De opkomst en ondergang van het Woord van God

Deel 3: Toen het Woord van God ophield te bestaan

Toen religie regeerde, werd het donker in de Westerse wereld. Toen het Woord van God weer opdook, stonden de naties op om de meest geavanceerde beschavingen ooit te creëren. Dit is het verhaal.

In het jaar 393 na Christus bestudeerden vrome mannen van God de vele manuscripten die onder de kerken circuleerden. Ze scheidden de geschriften die ze konden certificeren als echt geschreven door de oorspronkelijke apostelen van Yeshua van de oncontroleerbare manuscripten. Slechts 27 boeken zouden in het Nieuwe Testament worden opgenomen. Zeker, veel onderzoek en gebed ging vooraf bij het nemen van zulke gedenkwaardige historische beslissingen.

Nog voordat het Nieuwe Testament formeel als boek was voltooid, had keizer Constantijn 50 exemplaren van de Griekse Bijbels besteld om te worden verspreid onder de meerdere groeiende kerken in Constantinopel, zijn hoofdstad. In een korte tijd verspreidde het Woord van God in het Latijn en het Grieks zich heel snel. Maar toen het Romeinse Rijk ineenstortte (476 na Christus) en de Kerk de regering overnam, begon alles te veranderen.

Een seculiere Huffington Post-journalist merkte op,

"Zou u niet willen geloven dat de nieuw opgerichte Kerk [door keizer Constantijn] zou willen dat de haar toegewijden zich in het goedgekeurde Nieuwe Testament zouden gaan verdiepen, vooral omdat de Kerk er alles aan deed om de concurrerende Evangeliën uit te schakelen? En zou de beste manier om het 'goede nieuws' te verspreiden dan niet zijn om ervoor te zorgen dat elke Christen directe toegang tot de Bijbel kreeg?

Dat is niet wat er gebeurde. De Kerk ontmoedigde in feite de bevolking om de Bijbel zelf te lezen - een beleid dat in de Middeleeuwen en later nog intensiever werd, waaraan een verbod werd toegevoegd op het vertalen van de Bijbel in de moedertalen." 1

( )

De Gutenberg-bijbel gedrukt in 1847. Dit was het eerste exemplaar dat door een Amerikaans staatsburger werd aangekocht.

EEN DUIK IN HET ANALFABETISME

Andere gebeurtenissen hebben het kopiëren van de Bijbel voor de christelijke wereld onbedoeld vertraagd. Rome verdeelde zich in twee rijken, met Rome en Constantinopel als de twee hoofdsteden. De omverwerping van Rome bleef niet lang duren. Het Latijn vervaagde en werd vervangen door de vele lokale Europese talen. In het oostelijke deel, bekend als het Byzantijnse Rijk, werd Grieks de officiële taal van de elite - maar ook daar werden veel andere lokale talen gesproken door de massa's.

Bijbels werden nog steeds met de hand geschreven in het Latijn en het Grieks. Maar de meeste burgers konden geen van beide talen lezen. Over het algemeen waren alleen hoogopgeleide ambtenaren en de zeer rijken geletterd.

In de loop der eeuwen bevorderde de rooms-katholieke kerk het onderwijs niet, zelfs niet onder hun monniken. Dat betekende dat er een gebrek was aan geschoolde religieuze geleerden. Deze slecht opgeleide monniken moesten de Schrift in het Latijn kopiëren, ook al spraken ze de taal niet vloeiend.

"Interessant is dat de christelijke theologen die wel een enorme invloed hadden op de christelijke cultuur, zoals Augustinus, Hieronymus, Tertullianus en later Wycliffe, allemaal hoogopgeleid waren aan de universiteit voordat ze monnik werden. (Dit feit is een les voor nu, aangezien de huidige universiteiten vooral bestaan uit goddeloze professoren, politici en intellectuelen. Onderwijs is belangrijk - ten goede of ten kwade.)2

( )

Een universiteitsklas in Duitsland, door de Italiaanse schilder Laurentius de Voltolina (1350's)

ONDERWIJS VOOR DE RIJKEN ALLEEN

In de donkerste jaren van de Donkere Eeuwen waren er geen scholen voor de armen, maar in veel steden en dorpen was er wel onderwijs voor de kinderen van de rijken. Oxford en Cambridge groeiden vóór 900 na Christus uit tot universiteiten; in 1320 waren er 30.000 studenten in Oxford! Er waren universiteiten in Italië, Frankrijk en Duitsland, die allemaal het Latijn onderwezen.

In de late middeleeuwen ging de productie van zowel religieuze als wereldlijke teksten over op professionele kopiisten. De boekverkopers plaatsten winkels in de buurt van de universiteiten en de kathedraalscholen en zo kwam de boekhandel tot bloei. Natuurlijk, omdat de meeste mensen in de Middeleeuwen analfabeet waren, werden bijbels vol prachtige illustraties populair.

Vanwege het enorme formaat van complete Bijbels werden ze in verschillende delen verdeeld, en elk deel was zeer kostbaar. Alleen de rijken, kathedralen en universiteiten konden het zich veroorloven.

Omdat zo weinigen konden lezen en omdat Bijbels ongelooflijk duur waren, waren de katholieke autoriteiten gemakkelijk tot de conclusie gekomen dat hun parochianen zelf weinig behoefte hadden aan de Schrift. Dit gebrek zou wet worden.

HET VERHONGEREN VAN DE SCHAPEN

Zo was het gedurende 1000 jaar dat de rooms-katholieke autoriteiten met hun pausen en hun raden het Woord van God met geweld van de schapen wegnamen, waarvoor zij verantwoordelijk waren. Daarmee bewees de rooms-katholiek (die de Joden voor hun historische gedrag veroordeelde) dat de acties van de Joodse leiders - controle en corruptie - eenvoudigweg menselijk van aard waren. De rooms-katholieken begingen precies dezelfde zonde waarvan de profeet Jeremia, de Joodse leiders in vervlogen tijden had beschuldigd.

Naarmate de eeuwen verstreken, werd de overheersing en controle over het volk van Europa en over de hele wereld van de kerk extremer. Het vertalen van de Bijbel in een van de lokale talen werd een misdaad die een geleerde het leven kon kosten - door het zwaard van de rooms-katholieke kerk.

Decreet van de Raad van Toulouse (1229 C.E.): "We verbieden ook dat leken de boeken van het Oude of Nieuwe Testament mogen hebben, maar we verbieden hen ten strengste om deze boeken te laten vertalen.

Besluit van de Raad van Tarragona van 1234 C.E.: "Niemand mag de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament in de Romaanse taal bezitten, en als iemand ze bezit, moet hij ze binnen acht dagen na de afkondiging van dit besluit aan de plaatselijke bisschop overhandigen, zodat ze kunnen worden verbrand...".

Met het Woord van God dat door de autoriteiten met strenge regels van de burgers werd afgepakt om "ketters" uit te schakelen en de vertaling van de Bijbel in de moedertalen van de volkeren te verbieden, veroverde de zonde de Kerk, te beginnen met de leiders en eindigend in de christelijke wereld.

EEN MOEDIGE STEM ONTSTAAT

Maar er was altijd een ondergronds geroezemoes en verlangen om de Bijbel te lezen. Er werden veel pogingen gedaan om de Bijbel in verschillende talen te vertalen, maar de vertalers werden door de kerk opgepakt en als ketters gestraft. Zelfs in de 10e eeuw durfde een bijbelgeleerde die eigenlijk anoniem wist te blijven, de Evangeliën in het Engels te vertalen, maar hij kon het alleen privé laten circuleren omdat het in het hele christendom verboden was.

Nog anderen in verschillende Europese landen probeerden in het geheim delen van de Bijbel te vertalen. Peter Waldo liet een vertaling maken in Frankrijk totdat de kerk hem in 1184 excommuniceerde.

Zijn volgelingen, Waldenzen genaamd, vertakten zich over heel Europa en voerden een ondergrondse campagne om de Bijbel bij het volk te krijgen. Eeuwenlang lanceerde de kerk een eindeloze inquisitie om hun prediking en om het uitdelen van Bijbels te stoppen. Deze groep werd in de 17e eeuw bijna uitgeroeid.

Maar sommigen waren ontsnapt naar Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Onder invloed van hen verenigden de burgers van deze landen zich in de 13e en 14e eeuw om volledige Bijbels in hun eigen taal te eisen.

En zoals de Voorzienigheid het zou hebben, hadden de volkstalen in Europa nu genoeg vloeibaarheid, precisie, breedte van de woordkeuze en schoonheid om grote en gedenkwaardige versies van de Schrift in de moedertalen van de mensen te ondersteunen.3

( )

John Wycliffe in een 16de-eeuws portret. Schilder onbekend.

JOHN WYCLIFFE 1328 - 1384

Op het toneel verscheen een groot revolutionair genaamd John Wycliffe, wiens centrale doctrine was: "Iedere christen zou dit boek moeten bestuderen omdat het de hele waarheid is!Hij was professor en theoloog aan de Universiteit van Oxford en de eerste die het Nieuwe Testament in het Engels vertaalde om "... christelijke mensen te helpen het Evangelie te bestuderen in die taal waarin ze de zin van Christus het beste kennen."

De kerk veroordeelde Wycliffe, maar de universiteit van Oxford beschermde hem tegen een arrestatie. Hij nagelde ook de macht en de rijkdom van het kerkelijk establishment aan de schandpaal en werd een zeer populair leider in Oxford. Als gerenommeerd theoloog werd hij ingeschakeld om het parlement te adviseren bij de onderhandelingen met de paus.

Dit was een wereld waarin de Kerk nagenoeg almachtig was, en hoe meer contact Wycliffe had met Rome, hoe verontwaardigder hij werd. Het pausdom, zo geloofde hij, stonk naar corruptie en eigenbelang en hij was vastbesloten er iets aan te doen.

Wycliffe was er vast van overtuigd dat de Bijbel voor iedereen beschikbaar moest zijn. Hij zag geletterdheid als de sleutel tot de emancipatie van de armen. Gewone mensen, die geen Latijn spraken en ook niet konden lezen, konden over hun geloof alleen van de geestelijkheid leren, die duidelijk een eigen agenda had.

Onvermijdelijk werd hij onder druk van het pausdom door de aartsbisschop van Canterbury veroordeeld en ontslagen uit Oxford. Zijn overtuiging van het gezag van de Bijbel in plaats van de paus zorgde echter voor grote onenigheid.

Hij ging verder met de vertaling van de hele Bijbel in het Engels, en hoewel hij drie jaar later stierf, voltooide zijn groep geleerden de hele Bijbel in 1395. Ondanks de inspanningen van de kerk om de Bijbel te onderdrukken, kreeg het gewone volk eindelijk de kans om Gods Woord te lezen.

Voor deze "ketterij" werd Wycliffe postuum veroordeeld door Arundel, de aartsbisschop van Canterbury. Door het decreet van de Raad werden "Wycliffe's botten opgegraven en in het openbaar verbrand, en de as werd in de rivier de Swift gegooid".

( )

Jan Hus, 16e eeuw. Schilder onbekend.

JAN HUS 1372 - 1415

Tegelijkertijd waren er al andere geschoolde mannen van God in verschillende gebieden van Europa in opstand gekomen, die eisten dat de mensen een Bijbel in hun eigen taal zouden ontvangen. Ze betaalden met hun leven.

Jan Hus was een Tsjechische theoloog aan de Universiteit van Praag. Hij wordt beschouwd als de tweede kerkhervormer na Johannes Wycliffe. Hij werd gewijd en werd predikant in Bohemen. Maar de grote verandering die hij onderging was toen hij de Bijbel ontdekte. Hij getuigde dat hij domheid en dwaasheid achterliet "toen de Heer mij kennis van de Schrift gaf."

De geschriften van John Wycliffe hadden zijn interesse in de Bijbel aangewakkerd. Hij wilde meer nadruk leggen op de Bijbel. Als hervormer stelde hij voor om het gezag van de lokale kerkraden uit te breiden - wat betekende dat hij het gezag van de paus moest afzwakken! Hij voelde zich gedreven om het morele verval van de geestelijkheid op te ruimen. Hij begon ideeën te verkondigen als vertrouwen in de Schrift, "verlangend om vast te houden, te geloven en te doen gelden wat er in de Schrift staat, zolang ik adem in mijzelf heb."

Ondertussen waren er drie gekozen pausen, die elk beweren dat ze de legitieme paus waren. Een van de drie pausen heeft Hus geëxcommuniceerd en heeft hem verboden om te prediken. Toen hij de volslagen morele decadentie van het pausdom zag, inclusief de vervloekte aflaten die de pausen verhandelden om hun schatkist te vullen, leunde Hus nog zwaarder op de Bijbel waarvan hij het uiteindelijke gezag voor de Kerk verkondigde.

Hij bracht twee jaar lang koortsachtig door met het opstellen van een aantal verhandelingen, waarvan er één "De Kerk" werd genoemd. Daarin stelde hij dat "Christus alleen het hoofd van de kerk is... om in opstand te komen tegen een dwalende paus betekent dit dat hij Christus moet gehoorzamen."

In november 1414 kwam de Raad van Konstanz bijeen en werd hij voor een schijn-rechtbank gebracht die hem ter dood veroordeelde. Zijn antwoord was: "Ik doe een beroep op Jezus Christus, de enige rechter die almachtig en volkomen rechtvaardig is". In zijn handen pleit ik voor mijn zaak, niet op basis van valse getuigenissen en dwalende raden, maar op basis van waarheid en gerechtigheid."

Hij werd in 1415 op de brandstapel verbrand, zijn as werd in een meer gegooid, zodat er niets van de "ketter" zou overblijven. Uit die as ontstond een sterke bijbelse beweging, de Moravische broeders, die vele honderden zendelingen over de hele wereld stuurden en een invloedrijke rol speelden in de bekering van onder andere de Wesley-broeders. In feite was de beweging van de Moravische zendelingen de eerste grootschalige protestantse zendingsbeweging en het is nog steeds een kerkgenootschap.

( )

Gegraveerde houten schets die de drukpers van Gutenberg in actie voorstelt.

GUTENBERG PERS 1450

In de volheid van de tijd werd het grootste instrument voor de verspreiding van het Woord van God sinds het schrijven van de Bijbel uitgevonden. Het was zeker een geschenk waar de engelen in de hemel op hadden gewacht! De Gutenberg-drukpers ging in het jaar 1450 in bedrijf. Binnen vier jaar werd de eerste bijbel gedrukt. Het was niets minder dan de Vulgaat-Romaanse Bijbel in het Latijn - want nog steeds konden alleen de rijken en de elite lezen, en de Vulgaat was de enige bijbel die algemeen bekend was. Maar de Gutenbergse drukpers bracht een van de grootste verschuivingen voor de hele mensheid met zich mee. Het was de katalysator die een vernieuwing van het ware geloof in God, de vooruitgang van het onderwijs en een ongekende welvaart teweegbracht.

De drukpers zou al snel de grootste vijand van de katholieke kerk worden, want al snel werden bijbels veel sneller gedrukt dan de kerk ze kon verbranden. Toch werd het ook in de rooms-katholieke kerk zelf een katalysator, al dan niet gewenst, om de ketens van de bijbelse gevangenschap langzaam te doorbreken voor de eigen leden.

Maar de oorlog over het vrije gebruik van het Woord van God in vele talen was nog lang niet voorbij.

Laatste deel van deze serie komt in het februarinummer van Maoz Israel.

1. http://b.link/huffpost-article

2. http://b.link/jstor-article

3. http://b.link/waldensians

Bron: The Bloody Battle To Liberate The Word Of God - Maoz Israel