www.wimjongman.nl

(homepagina)

Israël zou niet zonder kunnen leven - De kracht van Gods Woord! (Deel 1)

Shira Sorko-Ram - 14 oktober 2019

( )

Mozes, die voor de kinderen van Israël staat (uit de film The Moses Controversy)

Heb je er ooit over nagedacht hoe God met zijn volk omging voordat er een geschreven Woord van God was? Henoch had geen Bijbel. Ook Noach niet - of Abraham, Izaäk en Jakob. Onze Bijbel leert ons dat, hoewel deze mannen het geschreven Woord niet hadden, God tot hen sprak van aangezicht tot aangezicht.

Maar de Bijbel zegt niets over het feit dat God tot de kinderen van Israël sprak in de lange periode nadat zij slaven waren geworden. Toch luisterde God naar hun geschreeuw en kende Hij hun verdriet. En Hij had een plan. (Exodus 3:7-8).

In een wereldschokkend moment uit de geschiedenis verscheen Mozes op het toneel. Door de vreemdste toevalligheden, terwijl een paranoïde Farao probeerde het aantal kinderen van Israël te verminderen door het doden van de mannelijke baby's, werd Mozes opgenomen in het huis van de Farao en opgevoed door een koninklijke dochter.

Het belang van deze omstandigheden kan niet worden overschat wanneer we ons realiseren dat Egypte een van de meest geavanceerde beschavingen ter wereld was. En Mozes, als geadopteerd koningskind, kreeg het beste onderwijs dat de wereld in die tijd kon bieden. Hij kende zeker de hiërogliefen.

Niet-gelovige archeologen hebben lang verklaard dat Mozes de Torah niet kon schrijven, omdat niemand in die tijd Hebreeuws kon schrijven. Maar nieuw archeologisch bewijs (volgend artikel) kan uiteindelijk weer een nieuwe spijker in de kist van de atheïstische ontkenning slaan. Elke nieuwe archeologische ontdekking die hier in Israël wordt gedaan, blijft bewijzen dat de Bijbel per slot van rekening waar en accuraat is.

Volgens de Bijbel leidde Mozes Israël rond 1445 voor Christus uit Egypte. En Mozes bracht de laatste 40 jaar van zijn leven door met het leiden van de kinderen van Israël in de woestijn en het opschrijven van de woorden die God zelf hem in het Hebreeuws dicteerde. De Torah - de Vijf Boeken van Mozes - werd onmiddellijk door het volk van Israël erkend als een geautoriseerd boek dat door God aan Mozes was gegeven.

En Mozes las het voor aan alle mensen:

"Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen." (Exodus 24:7)

De Schriften suggereren dat er ongeveer 2.000.000 mensen waren die Mozes uit Egypte volgden. Zonder microfoons moest hij duidelijk hulp hebben - veel hulp - om het Woord van God aan deze mensen door te geven.

Door het op te schrijven, zou de Thora in staat zijn om een onbeperkt aantal mensen te bereiken. De Heer zei hem dat hij één stam - de Levieten - uit moest kiezen om de Heer en het volk te dienen als geestelijke dienaren. Zij moesten de rollen van de Torah kopiëren en een kopie naast de Ark van het Verbond plaatsen. (Deuteronomium 31:24-26).

Het moet een organisatorische uitdaging in de woestijn zijn geweest om de volledige Thora aan heel Israël voor te lezen! Wat een taak!

Maar Mozes wist dat de leiders van Israël ondergedompeld moesten worden in het Woord van God om de Heer met heel hun hart te dienen. In feite had Mozes alle toekomstige koningen van Israël opgedragen om hun eigen exemplaar van de wet over te schrijven uit de kopie van de Levieten.

"... en hij [de koning] moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de HEERE, zijn God, te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod, naar rechts of naar links en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk..." (Deuteronomium 17:18-20).

JOZUA

Maar Mozes' opvolger, Jozua, pakte de mantel op om zo bezit te nemen van het land dat God Israël had beloofd. Tijdens Jozua's 52 jaren (jbqnew.jewishbible.org) van het leiden van Israël, koos hij Shiloh als het geestelijke centrum voor Israël. Jozua richtte daar de tabernakel van Ontmoeting op die de Ark van het Verbond huisvestte, samen met de Torah-rollen. Jozua was trouw om het Woord van God in de harten en het denken van de kinderen van Israël te krijgen.

"Er was niet één woord van alles wat Mozes geboden had, dat Jozua niet voorlas voor heel de gemeente van Israël, de vrouwen, de kleine kinderen en de vreemdelingen die in hun midden meetrokken." (Jozua 8:35)

Verder voegde hij zijn eigen boek toe dat zijn naam draagt, waarin hij de gebeurtenissen vastlegde die plaatsvonden nadat ze het Beloofde Land binnenkwamen.

En niet verwonderlijk, zolang Jozua en de oudsten van zijn generatie nog leefden, diende Israël de Heer. Maar dat betekent niet dat het een gemakkelijke taak was. Toen elke stam het land begon in bezit te nemen dat God hun had toegewezen, begonnen ze zich te verplaatsen naar de verre gebieden in het Beloofde Land.

( )

De profeet Samuel, van Claude Vignon

RICHTEREN

Hier zijn de moeilijkheden echt begonnen. Gedurende een periode van bijna drie eeuwen stonden twaalf verschillende richters op, die in verschillende gebieden woonden, voornamelijk als militaire leiders om de vijanden af te weren die het land veroverden dat God hun had beloofd. Ze waren niet bijzonder geestelijk voor het grootste deel.

Toen de stammen naar verre gebieden verhuisden, trokken velen steeds verder weg van hun God. Hun leven werd gevuld met afgoderij en extreem geweld. Een paar richters zoals Deborah en Gideon waren goddelijke mensen. Toch leek er sprake te zijn van een voortdurende verslechtering van de kwaliteit van de richters, tot ze uiteindelijk bij een richter als Simson aankwamen. Een strijder, ja. Man van God, nee. Zonder sterk goddelijk leiderschap werd het lezen en gehoorzamen van de Torah steeds minder een prioriteit. Geweld, seksuele zonde en afgoderij namen de overhand. Stamoorlogen kosten honderdduizenden levens.

Het trieste boek van de Richters eindigt met:

"In die dagen was er geen koning in Israël: een ieder deed wat juist was in zijn ogen." (Rechters 21:25)

SAMUEL

Toch was er een overblijfsel in de stammen dat dicht bij God bleef. Onder Samuëls leiding bracht hij orde in ten minste een deel van de nieuw gevormde natie. Als machtige profeet diende hij zijn volk in de drie grote steden - Bethel, Gilgal en Mizpa, plus zijn eigen stad Ramah - en richtte hij Israël. Als richter onderwees hij zijn volk de wet van Mozes en het boek Jozua. Voordat Samuel stierf, voegde hij ook de boeken Rechters en Samuël toe aan het geschreven Woord van God. Toch waren er zeker veel steden en dorpen ver weg van het geestelijke centrum van Israël. Het is twijfelachtig dat elke Israëliet een stabiel dieet van Gods Woord kreeg.

DAVID EN SALOMO

De periode van Koningen kwam daarna. Het Huis Israël hoorde waarschijnlijk meer Schriftteksten tijdens de regeerperiode van koning David en Salomo dan in welke andere periode dan ook sinds de dood van Mozes. Uit de Schrift blijkt duidelijk dat Koning David, hoewel hij begon als een herder, een goed opgeleide richter, muzikant, schrijver, dichter en profeet werd.

David bracht orde in de hele priester- en Levitische stam - alle 38.000 van hen! Zijn favoriete manier om het woord van God te brengen was door middel van profetische en aanbiddingsliederen, samen met historische psalmen van Gods interactie met Israël door de eeuwen heen. Hij benoemde 4000 muzikanten die met zang en muziekinstrumenten aanbaden.

Het is moeilijk te benadrukken hoe krachtig zijn "Woorden van God" op muziek door de eeuwen heen Israël hebben beïnvloed. Zijn liederen werden door de eeuwen heen gezongen of gelezen, en ze droegen veel goddelijke openbaring in hun teksten mee. David was zeer zeker een intense leerling van de beschikbare boeken van de Bijbel in zijn generatie. Hij hield van het Woord van God! De eerste Psalm luidt als volgt:

"Welzalig de man... die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt." (Psalm 1:1-2)

David zorgde ervoor dat de Israëlieten onder zijn bewind tienden aan de Levieten betaalden, zodat de Levieten en priesters het geschreven woord van God konden bestuderen en beheren. In de dagen van de Bijbel was er altijd een meerderheid van de Israëlieten die niet konden lezen of schrijven. Maar zolang de leiding - de koningen, priesters, Levieten en profeten - ondergedompeld waren in het Woord van God, zouden zij hun volk een cultuur van godsvrucht brengen.

Salomo's roem als een briljante en wijze koning was over de hele wereld bekend. Het lijkt er echter op dat naarmate Salomo's levensstijl vleselijker werd, hij minder tijd doorbracht met de Heer en Zijn Woord. Hij vergat de Torah geschriften:

"Ook mag hij [de koning] voor zichzelf niet veel vrouwen nemen, anders zal zijn hart afwijken. Hij mag voor zichzelf ook niet al te veel zilver en goud nemen." (Deuteronomium 17:17)

HET NOORDELIJKE KONINKRIJK VAN ISRAËL...

Door de arrogante zoon van Salomo, die duidelijk de wijsheid van God miste, werd het koninkrijk verscheurd. De Tien Stammen van Israël hebben daarna nooit meer één rechtvaardige koning gehad - met uitzondering van Jehu - totdat zij verbannen werden naar Assyrië! We kunnen veilig zeggen dat geen van hun 20 koningen een kopie van het toegestane Woord van God bij zich in de buurt bewaarde. Het volk had niemand om hen het Woord van God te leren.

In feite stonden deze boze koningen van Israël niet toe dat hun burgers zelfs maar Jeruzalem bezochten om daar te aanbidden, uit angst dat zij trouw aan de koningen van Juda zouden worden. De koningen van de Tien Stammen bouwden muren om hun volk buiten Juda te houden, buiten de plaats waar het Woord van God verbleef, naast de Ark van het Verbond.

Oded, een profeet in Juda, zei over het noordelijke Koninkrijk Israël: "Vele dagen lang was Israël zonder de ware God, zonder een priester die onderwees, en zonder de wet." (II Kronieken 15:3)

Toch waren er profeten van God onder de Tien Stammen tijdens de jaren van het Noordelijk Koninkrijk. Jesaja, Hosea, Amos en anderen waren in die tijd de stemmen. Maar toen Elia de Israëlieten uitdaagde, zei hij,

"Hoe lang ga je twijfelen tussen twee meningen? Hoelang hinkt u nog op twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg hem!" (I Koningen 18:21)

Maar de mensen wisten niet wie ze moesten kiezen! Zelfs na zijn grote overwinning op de profeten van Baäl, rende Elia voor zijn leven vanwege de ongelofelijk slechte Izebel in de overtuiging dat hij de laatste gelovige was die nog leefde. Toch openbaarde God hem dat Hij 7000 mannen had die niet voor Baäl hadden gebogen. Toch bleef de beker van de goddeloosheid zich vullen.

Een dergelijke rampzalige toestand kan alleen maar leiden tot een tragisch einde. Na minder dan 200 jaar had God het gehad. De Tien Stammen gingen in ballingschap, om nog maar weinig van te horen.

( )

Koning David, de muzikant (Afbeelding van Martin Völcker via Pixabay)

HET ZUIDELIJKE KONINKRIJK VAN JUDA...

Juda had ook in totaal twintig koningen voordat Nebukadnesar hen naar Babel bracht. Slechts weinigen waren rechtvaardig.

Salomo's directe nakomelingen waren middelmatig tot slecht: Rehoboam, Abijah, Asa. Maar het was de volgende koning, Josafat, die Juda terugbracht tot een rechtvaardig, goddelijk volk. God beschermde hem, zelfs toen hij misstappen maakte, en beschermde zijn volk tegen felle vijanden. De Bijbel zegt:

"Zij gaven onderricht in Juda, en het wetboek van de HEERE was bij hen. Zij gingen alle steden van Juda rond, en gaven onderricht aan het volk." (II Kronieken 17:9)

Helaas waren de meeste van Juda's koningen de komende 150 jaar geen modelambassadeurs voor de Heer. Sommigen begonnen halfslachtig met het goede, en toen hun macht groeide, wezen zij het af.

Slechts twee andere koningen, Hizkia en Josia, waren werkelijk goddelijke koningen. Hizkia bekeerde zich van de vele zonden van zijn vaderen en herkende de verlatenheid die hun verwaarlozing van God en Zijn Woord over zich heen had gebracht. Hij opende de deuren van het huis van de Heer en herstelde het. (II Kronieken 29:3)

De Levieten haalden al het afval uit de verlaten tempel en maakten de plaats acht dagen lang schoon. Toen gebood hij de Levieten om het huis van God binnen te gaan met lof en aanbidding. Hij was vastbesloten dat de geestelijke leiding van Juda zich zou richten op het leiden van het volk om de Heer lief te hebben. Hij gebood zijn volk om de priesters en Levieten te steunen, zodat zij zich aan de wet van de Heer konden wijden. (II Kronieken 31:5)

"In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart, en hij was voorspoedig." (II Kronieken 31:21)

Hizkia zag een opwekking onder de mensen van zijn koninkrijk. Maar in zijn welvaart werd zelfs Hizkia trots op het einde, en zijn zoon Manasseh was een complete ramp. Manasse regeerde 55 jaar lang en was misschien wel de slechtste van alle koningen van Juda. Opnieuw was er een totaal vacuüm van het Woord van de Heer. Opnieuw verhongerde het volk.

Verbazingwekkend genoeg werd de kleinzoon van Manasseh, Josia, na David de meest goddelijke van alle koningen van Juda. (Misschien had hij een goddelijke moeder?) Josia werd koning toen hij acht jaar oud was. Op 16-jarige leeftijd begon hij "de God van zijn vader David" te zoeken. Hij vernietigde elk afgodsbeeld dat hij in handen kon krijgen. Op 26-jarige leeftijd besloot hij de tempel te repareren. Toen de hogepriester Hilkia aan het schoonmaken was, vond hij het "Boek van de wet van de Heer, gegeven door Mozes." Josia was geschokt door wat er geschreven stond en scheurde zijn kleren van berouw.

"Ga de HEERE raadplegen, voor mij en voor wie overgebleven zijn in Israël en in Juda, over de woorden van deze boekrol die gevonden is. Want de grimmigheid van de HEERE die over ons is uitgegoten, is groot, omdat onze vaderen het woord van de HEERE niet nauwlettend in acht genomen hebben, overeenkomstig alles wat in deze boekrol geschreven is." (II Kronieken 34:21)

Er was een grote opwekking tijdens zijn bewind. Josia heeft het land letterlijk gereinigd van alle gruwelen die de kinderen van Israël hadden gediend. De Schrift stelt: "Gedurende al zijn dagen weken zij niet af van achter de HEERE, de God van hun vaderen." (II Kronieken 34:33b)

Helaas werd Josia op 39-jarige leeftijd gedood in de strijd na een regering van 31 jaren. Drie van Josia's zonen en een kleinzoon regeerden de volgende 22 jaren en zes maanden. Elk van hen was kwaadaardiger dan de vorige. Onder deze boze koningen overtraden de leiders en priesters "steeds meer en meer, en verontreinigden zij het huis van God." Jeremia, de huilende profeet, en anderen probeerden wanhopig de vier zonen van Josia te waarschuwen, maar zonder resultaat. Het Koninkrijk Juda had zo'n 325 jaar geduurd. Nu was er het einde van heel Israël. Het land was zo gedecimeerd met het zwaard, hongersnood en ziekte, dat Nebukadnessar slechts 4600 Joden vond die de moeite waard waren om in ballingschap te gaan.

Toch waren er nog steeds sterke Joodse volgelingen van de enige ware God. De priester Ezechiël, die met de laatste koning, Zedekia, naar Babel werd gedeporteerd, profeteerde in het openbaar en schreef een boek over zijn visioenen - en over waarom de ramp Israël had ingehaald. Daniël, blijkbaar uit de koninklijke lijn van de koningen van Juda, en zijn drie vrienden behielden hun intieme relatie met God, ook al kostte het hen bijna hun leven. Zij hadden duidelijk toegang tot de wet van Mozes en het boek Jeremia, en waarschijnlijk ook tot alle geschreven boeken tot dan toe. Daniël beleed de zonden van zijn volk en zichzelf toen hij de geboden en vervloekingen in de Torah citeerde. Hij bad ijverig omdat hij in het boek Jeremia zag dat het Joodse volk na 70 jaar naar het vaderland zou terugkeren. Er was nog steeds HOOP!

Het getuigenis van het hele Oude Testament is consistent: Toen de regering en de geestelijke leiders van Israël God dienden en hun burgers van het Woord van God voorzagen, bloeide hun natie op - elke keer weer.

Als Israël de Schriften en het goddelijk leiderschap niet had, vielen zij terug in de zonde, en hun natie verviel - en werd uiteindelijk vernietigd. Elke keer weer. Israël is ons voorbeeld van hoe God met individuen en naties omgaat. De hele tijd.

Volgende week deel 2: Van Ezra tot de Messias.

Bron: September 2019 – Maoz Israel