www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoog en verheven

Greg - 31 mei 2020

()

Zoals velen van jullie ben ik moe van deze lange, droge reis. Ik verlang naar zijn verschijning, maar ben ervan overtuigd dat ik te vaak alleen maar verlang naar een ontsnapping, niet naar een honger en dorst naar hem - zijn woord, zijn aanwezigheid, zijn inzichten, zijn leiderschap, zijn geest, zijn gedachten, zijn heiligheid. Zijn verloren schaap.

De afgelopen maanden is de TV-serie The Chosen diep ontroerend en een zegen geweest in het verdiepen van mijn bewustzijn van de realiteit van Christus. Before The Wrath was ook nuttig, en een goede herinnering dat ik de zijne ben en elke gedachte en handeling aan Hem moet overgeven (1Kor.10:5).

Heel snel natuurlijk, oog in oog, en verenigd.

 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:1-3)

Ik kijk er naar uit om dichterbij te komen.

Genoeg om de laatste tijd moe van te worden, inclusief dit virus, sociale afstandelijkheid, economische ineenstorting, werkloosheid, vrienden in wanhopige omstandigheden, huwelijken onder enorme druk, werkloosheid, onrechtvaardigheid en rellen, om er maar een paar te noemen.

Bij ons thuis mopperen we over de verveling en de bandbreedte van het internet, terwijl God de wereld dringend door elkaar schudt zodat er toch nog één komt.

Wanneer er feest moet worden gevierd en er op het laatste moment veel dringend werk moet worden verricht, hebben velen zich teruggetrokken in Netflix. Ik beken dat ik ook schuldig ben.

In Numeri 21 vlak na de overwinning op de Kanaänieten was er meer gemopper. Geen lof voor de overwinning en Gods trouw aan Zijn belofte. Geen vreugde om de generatie te zijn die de belofte in vervulling heeft zien gaan. Schijnbaar geen verdriet over de vernietiging van hen die ver van God waren. Na Gods onophoudelijke trouw was er weinig geloof en nederigheid.

 De Koperen Slang Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. (Numeri 21:4-9, HSV)

Steve Hadley, predikant bij Harvest Family Fellowship, predikte afgelopen weekend over Numeri 21.

Steve heeft me door de jaren heen zo gezegend. Hij heeft een diepe kennis en liefde voor het Woord, liefde voor mensen, een enorm vermogen om het van de pagina's te nemen en je te laten hongeren om er zelf meer tijd in te steken. Ik moedig je aan om dit te bekijken (link hieronder):


Voor meer zie Steve Hadley - Harvest Family Fellowship Church - Numeri 21 Jammer genoeg Engels zonder ondertiteling.

Zijn kennis van de laatheid van het uur is scherp met betrekking tot de parallellen uit onze huidige tijd met hen die vol ontzag hadden moeten zijn, gevuld met een honger naar God, een passie voor zijn Woord, lofprijzing, viering, aanbidding en een diep verdriet voor hen die zich niet berouwvol hebben opgesteld.

Ik ben getroffen door de vele soorten, parallellen en steunen die God de afgelopen jaren heeft geopenbaard.

Denk even na over de gelijkenis met het heden met hen die vergiftigd werden door een dier (een slang) op aarde en genezen werden als ze omhoog keken naar de koperen slang; ze herinnerden zich het bedrog van de slang van vroeger, herinnerden zich hun zonde en zagen het soort kruis waar het loon van de zonde op een dag volledig aan zou worden voldaan. COVID-19 is afkomstig van een dier op aarde en doodt er velen. We erkennen hoe we ons hebben ingekocht in het bedrog en zijn in een wanhopige behoefte om bevrijd te worden van dit lichaam van zonde en dood. Dit thema wordt nog versterkt door het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie, die zelf de koperen slang op haar vlag draagt, in de voorhoede van dit alles is geweest, en het virus zich als slangengif verspreidt als de grote rode draak zijn laatste poging begint om de velen te weerhouden om naar Christus te komen voor genezing.

Deze thema's komen nu zo veel voor, als de mensen het maar konden zien, konden ze kijken naar de uiteindelijke vervulling van wat Mozes in de woestijn heeft neergezet. In deze laatste momenten voor de profetische zondvloed, die de Dag des Heren wordt genoemd, moeten we allen naar Christus kijken.

 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. (Joh. 3:14-18, HSV)

Slangenbeten doden door het injecteren van gif dat verlamming en, op zijn beurt, verstikking veroorzaakt. De slachtoffers kunnen niet ademen. Ook COVID-19 doodt door verstikking. Voeg daar nu de boodschap aan toe die voortkomt uit de tragische dood van George Floyd: "Ik kan niet ademen!"

()

Het is duidelijk mijn vrienden. We zijn allemaal door de slang gebeten en dood in onze overtredingen en zonden, maar als we naar Degene kijken die voor ons tot zonde is geworden, zullen we gered worden en de aarde verlaten, terwijl degenen hier spoedig stikken door het gewicht van de zonde en de komende toorn. Verder is het woord voor geest, wind en adem hetzelfde in het Hebreeuws. Het Grieks deelt ook één woord voor deze verschillende begrippen. Toen God ons schiep, blies Hij Zijn adem, Zijn Geest, in ons (Gen. 2:7), en nu gaat deze zondige, God-verwerpende wereld over het laten verwijderen van Gods adem:

 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. (2 Thess. 2:7-10, HSV)

Gods volk was slecht voorbereid op de problemen die hen in het volgende hoofdstuk met Bileam te wachten stonden.

Soms worden er grote beproevingen in het leven gegeven om ons in staat te stellen dicht bij Hem te komen, want we zullen ons aandachtig op Hem moeten richten als we de uitdagingen van de volgende dal willen overwinnen.

Zeer binnenkort zullen we naar de HEILIGE opkijken en Hem hoog en verheven zien. Nieuwe lichamen, nieuw zicht, nieuwe vreugde, nieuwe aanbidding, nieuwe lofprijzing. We zullen fris en levendig zijn, met een hart dat op het Zijne is afgestemd.

Bron: High and Lifted Up - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates