www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe zal de Opname zijn?

Stephanie Dawn - 22 april 2020

Mijn broeders en zusters, we zijn zeker in de buurt van deze geweldige gebeurtenis. Heb je je afgevraagd hoe de Opname zal zijn? Zullen we weten wat er aan de hand is? Zullen we nog een laatste kans hebben om te getuigen? Laten we de antwoorden op deze vragen onderzoeken!

()

Het onderzoeken van Jezus' opstanding in onsterfelijkheid

 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was.
(Lucas 24:1-3,12)

Uit het verslag van Jezus' opstanding uit de doden weten we dat Hij zijn lichaam niet heeft achtergelaten. Zijn fysieke lichaam werd getransformeerd van stoffelijk naar eeuwig. Laten we eens kijken naar het verslag van Johannes, dat meer gedetailleerd is:

 En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel, die Jezus liefhad, en zei tegen hen: Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten, en de andere discipel, en zij kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de Schrift nog niet dat Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. De verschijning aan Maria Magdalena Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf, en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar zij wist niet dat het Jezus was.
(Johannes 20:1-14)

Het verslag van Johannes bevestigt dat Jezus zijn lichaam niet heeft achtergelaten; het was veranderd van materieel naar immaterieel. Hij liet echter wel zijn grafdoeken achter. Zo weten we dat we ons lichaam niet achterlaten, maar dat we onze kleren achterlaten. We zullen ons bloed niet achterlaten; Jezus heeft geen plassen van Zijn bloed achtergelaten. Ons bloed zal met ons lichaam worden getransformeerd.

()

 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
(1 Johannes 3:2)

Ik vermoed dat we ook de niet-vlezige toevoegingen aan ons lichaam zullen achterlaten (implantaten, sieraden, vullingen, beugels, enz.), maar dat kunnen we niet zeker weten.

()

Onderzoek naar onze opstanding/opname in onsterfelijkheid

Net zoals Jezus getransformeerd werd, zullen we getransformeerd worden van het fysieke naar het immateriële; het tijdelijke naar het eeuwige.

 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.
(1 Korintiërs 15:20-23)

 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen. Uitzicht op de overwinning Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.
(1 Korintiërs 15:49-55)

 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
(Johannes 5:28-29)

 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
(1 Thessalonicenzen 4:13-17)

Deze transformatie, of verandering, van sterfelijk naar onsterfelijk, vindt plaats in een oogwenk.

Onze nieuwe kleren

Maak je geen zorgen, we zullen niet naakt zijn - de Bijbel vertelt ons dat we gekleed zullen zijn in witte gewaden. De witte gewaden vertegenwoordigen de gerechtigheid van Christus:

 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.
(Jesaja 61:10)

 Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Engel stond. Toen nam Hij het woord en zei tegen hen die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.
(Zacharia 3:4)

 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. ... En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.
(Openbaring 19:7-8,14)

()

Hoewel onze eigen daden slechts "vuile vodden" zijn met betrekking tot de verlossing, lijkt het erop dat de rechtvaardige daden die we in en door Christus hebben verricht, een rol kunnen spelen in onze huwelijkskleding. Wat een ontnuchterende gedachte - wat voor soort trouwkleding ben ik aan het maken?

Hoe zullen onze nieuwe lichamen er uitzien?

 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.
(Filippenzen 3:20-21)

 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
(1 Johannes 3:2)

 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.
(1 Korintiërs 15:49)

De Schrift vertelt ons dat ons lichaam zal worden getransformeerd om te zijn zoals het glorieuze lichaam van Jezus - we zullen zijn zoals Hij. Hoe was zijn getransformeerde lichaam?

 Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen.
(Johannes 20:19-20)

 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: Vrede zij u.
(Johannes 20:26)

()

 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. ...En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij verder zou gaan. En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.
(Lucas 24:13-16,28-31)

We zien aan deze twee passages dat Jezus door gesloten deuren kon gaan, zich kon verbergen voor herkenning, zich kon openbaren en naar believen kon verdwijnen. Ik zou willen voorstellen dat Jezus heeft laten zien dat hij in staat is om van de ene dimensie naar de andere over te gaan - het geestelijke naar het stoffelijke. Aangezien ons lichaam zal zijn zoals het zijne, zou ik niet verbaasd zijn als we ook in staat zouden zijn om ons tussen deze twee dimensies te verplaatsen.

Nog een laatste kans om te getuigen?

Hoewel de transformatie/opstanding een onmiddellijke gebeurtenis is (in een oogwenk), en het wegnemen ook een snelle gebeurtenis lijkt te zijn, kan er een klein tijdsverschil zijn tussen de transformatie en het opnemen.

 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
(1 Thessalonicenzen 4:13-17)

 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
(1 Korintiërs 15:51-52)

Laten we de volgorde van de gebeurtenissen in de twee bovenstaande passages onderzoeken:

1. Jezus daalt uit de hemel (de derde geestelijke hemel) af in de wolken (de eerste atmosferische hemel) met de zielen van de gelovigen die in Hem ontslapen zijn (gestorven).

2. Jezus roept, er klinkt een stem van de aartsengel, de bazuin van God blaast, en zowel de doden als de levenden in Christus krijgen hun opstandingslichamen.

3. Deze verandering gebeurt in een oogwenk, als de bazuin klinkt. De lichamen van de doden in Christus voegen zich vermoedelijk op dit moment samen met hun zielen in de wolken (de doden in Christus staan als EERSTE op).

4. Wij, die nog leven, maar getransformeerd zijn, worden DAN samen met de mensen die in de wolken zijn opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten.

Onze vraag: Is er een tijdruimte tussen #3 en #4? Dit heeft voorrang in het verslag van Matteüs over de opstanding van "vele heiligen" ten tijde van de opstanding van Jezus. Deze liepen rond en werden door velen gezien voordat ze naar de hemel gingen:

 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
(Matteüs 27:51-53

Als hetzelfde gebeurt bij onze opstanding/opname kan het er zo uitzien:

Als er een pauze is, kunnen we onze auto's misschien veilig parkeren als we rijden, enz. Maar nog belangrijker, het zou ons in staat kunnen stellen om nog een laatste moment te getuigen voor Jezus. Dit lijkt te worden ondersteund door de definitie (uit dictionary.com) van het woord "blijven" (zoals in, wij die leven en blijven):

Het is een spannende mogelijkheid om te overwegen, maar ik denk niet dat dit meer dan een paar momenten (minuten? uren?) zal duren, waarschijnlijk om een paar redenen:

De meest dwingende reden die ik heb om niet te geloven dat de pauze langer zal zijn dan een paar momenten, is dat de opstanding uit de doden en de transformatie van de levenden nucleaire gebeurtenissen lijken te veroorzaken. Waarom? Het is eenvoudige fysica - het behoud van energie. Om materiaal te transformeren naar immaterieel, lijkt er een enorme hoeveelheid energie vrij te komen. Ik stel voor dat we het zien als aardbevingen in de Schrift. Let op de opstanding van Jezus en de vele heiligen:

 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden; ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!
(Matteüs 27:51-54)

 Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.
(Matteüs 28:1-2)

Let ook op wanneer de twee getuigen opstaan:

 En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel.
(Openbaring 11:11-13)

Als er bij de transformatie van de doden en levenden in Christus een vergelijkbare hoeveelheid energie vrijkomt, kun je je dan voorstellen hoe dat er uit zou zien? Ik denk dat dit verklaart waarom we met geweld moeten worden weggerukt, met grote kracht (harpazo), in tegenstelling tot eenvoudig opstijgen. In ons kielzog zal zich een onnoemelijke catastrofe op de aarde voltrekken, die de beschrijvingen van de zegels en de eerste vier bazuinen helpt verklaren.

()

Of er nu een tijdsgat is of niet, dit is iets wat we alleen maar kunnen speculeren.

Zullen we iets voelen?

Omdat de transformatiegebeurtenis zelf "in een oogwenk" plaatsvindt, zullen we niets voelen. Onze pijnreceptoren (nociceptoren) werken op een snelheid van 5-30 meter per seconde. Het knipperen van een oog duurt 300-400 milliseconden. Omdat een knippering veel minder dan een seconde duurt, zullen onze neurale systemen niet in staat zijn om te voelen of te reageren in dat tijdsbestek.

Wat betreft de Opname zelf - het wegnemen - betekent in het gebruikte werkwoord "met geweld wegrukken, met grote kracht". Andere plaatsen waar hetzelfde woord (harpazo) wordt gebruikt zijn onder andere:

 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de Heere [harpazo] Filippus weg; en de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap.
(Handelingen 8:39)

 Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet; of buiten het lichaam, weet ik niet; God weet het – dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen [harpazo]. En ik weet van deze mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet; God weet het – dat hij werd opgenomen [harpazo] in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken.
(2 Korintiërs 12:2-4)

 En toen er grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken [harpazo] en naar de kazerne te brengen.
(Handelingen 23:10)

Omdat we in ons nieuwe eeuwige lichaam zullen zijn, en het lijkt een zeer snelle gebeurtenis te zijn, betwijfel ik ten zeerste of we ook zullen "voelen" dat we worden weggerukt. Net als Jezus' opstandingslichaam zullen we door alles heengaan wat op onze weg ligt zonder nadelige gevolgen - net zoals Jezus door de gesloten deuren ging na Zijn opstanding.

Denk aan de vrouw van Lot

 Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot.
(Lucas 17:31-32)

Deze passage in Lucas verschrikte me een tijdje. We weten dat dit niet hetzelfde is als Matthëus' vermelding van de gruwel der verwoesting (Mattheüs 24:15). Er wordt hier niet gesproken over vluchten - in plaats daarvan leert Lucas vlak daarna dat men wordt meegenomen (andere gebruiken van het woord samen met "ontvangen", zoals in: ontvangen tot het Lam en Gods troon) en dat men wordt achtergelaten. In de context geloof ik persoonlijk dat dit een Opname-vers is.

Ik herinner me dat ik me afvroeg of ik net als de vrouw van Lot zou zijn en terug zou keren op het moment van de Opname. Ik heb mijn hart onderzocht, en er is niets anders dat mij op deze aarde zou vasthouden dan mijn kinderen. Maar ik kon me zeker voorstellen dat ik angstig naar hen terugkeek.

Ik heb er veel over gebeden.

Ik geloof dat God mij geopenbaard heeft dat dit verwijst naar wat Jezus ook in Lukas 9:62 leert:

 Jezus zei tegen hem: Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Lots vrouw keek niet terug voor familie, voor haar kinderen. Zij waren bij haar. Lots vrouw keek verlangend terug, omdat haar hart in Sodom lag. Weet je nog hoe de engelen Lot en zijn familie letterlijk weg moesten slepen, nadat ze hen urenlang probeerden te overtuigen om te vertrekken? Degenen die zich terugtrekken van Jezus en zich vastklampen aan deze wereld zijn Hem niet waardig.

We zouden er goed aan doen om ons hart te onderzoeken - weerhouden we ons ervan om Jezus werkelijk te volgen?

 Wie probeert zijn leven te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest zal het behouden. (Lucas 21:33; zie ook: Mattheüs 10:39, 16:25; Marcus 8:35; Lukas 9:24; Johannes 12:25).

 Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.
(Lucas 21:36)

Hoe kunnen we waardig zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan en te ontsnappen aan al deze dingen die gaan plaatsvinden? We moeten ons omkeren en worden als kinderen (Matteüs 18:2-4) - letterlijk: we moeten "opnieuw geboren" worden. Alle ware gelovigen zullen het koninkrijk van God binnengaan en aan al deze dingen ontsnappen. Voor meer hierover, zie Who Is Worthy to Escape All These Things? Wie is het waard om aan al deze dingen te ontsnappen?

De Opname-ervaring: Samenvatting

Ik denk dat we ons bewust zullen zijn van de Opname. Op die dag, in het uur, denk ik dat we zullen weten dat het tijd is! Ik geloof dat we de roep van het bevel zullen horen ("kom hierheen op"??), en de stem van de engel, en de bazuin van God. Ik geloof dat we Christus in de wolken van de hemel zullen zien, en misschien de doden in Christus die om ons heen opstaan.

 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
(1 Thessalonicenzen 4:16-18)

 Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.
(Lucas 21:28)

()

De waarschijnlijke volgorde lijkt te zijn:

1. Jezus daalt uit de hemel (de derde geestelijke hemel) af in de wolken (de eerste atmosferische hemel) met de zielen van de gelovigen die in Hem ontslapen zijn (gestorven).

2. Jezus roept, er klinkt een stem van een aartsengel, de bazuin van God blaast, en zowel de doden als de levenden in Christus krijgen hun opstandingslichamen. Deze verandering gebeurt in een oogwenk, als de bazuin klinkt.

3. We zullen niets voelen.

4. Deze transformatie van materieel naar immaterieel kan resulteren in een enorme vrijgave van energie over de hele wereld. Dit kan leiden tot aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tsunami's.

5. Wij zullen geen lichamen of bloed achterlaten; deze zullen worden getransformeerd.

6. Wij zullen onze kleren achterlaten en gekleed worden in witte gewaden, die de gerechtigheid van Christus vertegenwoordigen.

7. De lichamen van de doden in Christus zullen, op dit moment vermoedelijk, met hun ziel in de wolken verenigen (de doden in Christus staan als EERSTE op [en kunnen misschien nog even 'verschijnen']).

8. Er kan een klein tijdsgat zijn (momenten? minuten? uren?).

9. Wij, die nog leven maar getransformeerd zijn, worden dan samengevoegd worden met de mensen in de wolken, ingehaald om de Heer in de lucht te ontmoeten.

10. Onze nieuwe lichamen zullen zonder problemen door materiële zaken gaan. We zullen niets voelen.

Gebaseerd op opname-passages die de transformatie beschrijven en de gebeurtenissen die zich in een "oogwenk" voordoen, geloof ik niet dat we letterlijk tijd zullen hebben om terug te kijken naar het moment dat de Opname plaatsvindt. Ons hart moet er van tevoren op voorbereid zijn - waar onze schat is, daar zal ook ons hart zijn (Matteüs 6:21).

Bent U klaar voor de Opname? Als u twijfelt, lees dan alstublieft Gezegende Verzekerdheid: Een Gids voor Opname-duidelijkheid

Bron: What Will The Rapture Be Like? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates