www.wimjongman.nl

(homepagina)

"Want de essentie van de profetie is het geven van een duidelijk getuigenis voor Jezus." Openbaring 19:10 (NLT)

()

Herkent u de tekenen van de tijd?

Ongeveer tweeduizend jaar geleden berispte Jezus de religieuze elites van zijn tijd. Hij bekritiseerde hen voor het niet herkennen van Zijn Komst. Hij vertelde hen: "Je weet hoe je naar de hemel moet kijken en het weer moet voorspellen, maar je weet niet hoe je de tekenen van de tijd moet herkennen" (Matteüs 16:1-3). Net als jij en ik konden de religieuze leiders donkere wolken aan de horizon zien en weten dat er slecht weer op komst was. Op dezelfde manier zei Jezus hadden ze de tekenen moeten zien en zich moeten voorbereiden op Zijn komst. De Farizeeërs en Sadduceeën kenden de Oudtestamentische Messiaanse profetieën, maar ze hebben de Messias niet herkend.

Maar hun falen is ook relevant voor onze tijd. Waarom? Want Jezus richtte zich niet alleen tot de Farizeeërs en Sadduceeën toen Hij dit zei. Hij had een tweede publiek in gedachten - jij en ik. Jezus sprak ook met onze generatie. De Bijbel is gevuld met profetieën over de Wederkomst, en Jezus gebood ons om uit te kijken naar Hem (Marcus 13:35-37). Van onze generatie wordt ook verwacht dat ze de "tekenen van de tijd" herkennen. Maar doen we dat wel? Herken jij de tekenen van de tijd?

De wereld is zelfingenomen

Helaas is een groot deel van de wereld (waaronder een groot aantal christenen) niet op zoek naar Jezus. Ze slapen als het gaat om de Wederkomst, ook al heeft Jezus ervoor gewaarschuwd. Waarom zeg ik dat de wereld slaapt? Wel omdat op dit moment er een stortvloed aan tekenen om ons heen is. Nooit eerder waren er zoveel tekenen voor de Tweede Komst aanwezig. Hier zijn er een paar uit 2020:

COVID-19 - Sinds de opkomst ervan in Wuhan in China, eind 2019, heeft COVID-19 (ook wel "het coronavirus" genoemd) een ravage aangericht op het wereldtoneel. Het leidde eerst tot de sluiting van verschillende grote steden in China. Uiteindelijk hebben de sluitingen zich verspreid naar de rest van China, vervolgens Italië, Spanje, de Verenigde Staten en talloze landen over de hele wereld. Terwijl veel landen wegen hebben gevonden van een afvlakking en met nieuwe gevallen zelfs een daling hebben geforceerd, is het coronavirus nog lang niet verdwenen. Velen zijn bang voor een "tweede golf", terwijl anderen beweren dat de eerste golf nooit is weggegaan. Hoewel sommige lokale gebieden tijdelijk een daling van het aantal gevallen hebben gezien, is het aantal nieuwe bevestigde gevallen wereldwijd gestegen van 2 miljoen medio april tot meer dan 8 miljoen vandaag. Dat is een verviervoudiging in twee maanden. Verre van het als in de achteruitkijkspiegel te zien verdwijnen, is de coronaviruspandemie nog steeds een wereldwijde noodsituatie. Het is een vorm van pestilentie en is een van de tekenen is die Jezus aan Zijn volgelingen vertelde dat we zullen zien (Lucas 21:11).

Wereldwijde rellen - Eind mei leidde de moord op George Floyd door toedoen van een politieagent uit Minneapolis tot landelijke protesten in de Verenigde Staten. Helaas zijn er, naast talloze vreedzame protesten, in verschillende steden rellen uitgebroken. Minneapolis zag enkele dagen van rellen, plunderingen en brandende gebouwen na de dood van Floyd. In Seattle hebben de politie en de Nationale Garde zes stadsblokken in het centrum van de stad verlaten en de controle overgedragen aan verschillende radicale groeperingen. In Atlanta vielen relschoppers het wereldwijde hoofdkwartier van CNN aan. In Londen hebben de autoriteiten rond een standbeeld van Winston Churchill een bescherming opgetrokken tegen degenen die het dreigen af te breken. Overal ter wereld zien we beelden van brandstichting, plundering en chaos in een geest van wetteloosheid. De Bijbel zegt dat dit is hoe de mensen in de laatste dagen zullen zijn (2 Timoteüs 3:1-5).

Een wereldwijde depressie - Ondanks al het gepraat over een "V-vormig" herstel van de economie, gebeurt dat niet. De wereldwijde reisindustrie is een fractie van wat het begin januari was en het zal waarschijnlijk jaren duren voordat we het reizen terug zien keren naar het oude "normale." Restaurants, hotels en winkels hebben een fractie van het bezoek dat ze ooit hadden. Vorige week schatte de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling dat het mondiale BBP dit jaar tot 7,6 procent zou kunnen dalen - twee keer zoveel als ze eerder in maart aankondigden. De Wereldbank schat dat het mondiale BBP met 6,2% zal dalen. Als deze cijfers kloppen, zal de huidige economische neergang twee keer zo groot zijn als de Grote Recessie en de ergste economische krimp sinds de Grote Depressie.

Vorige week kwam ook slecht nieuws op het gebied van werkgelegenheid. Meer dan 1,5 miljoen mensen in de Verenigde Staten hebben nieuwe werkloosheidclaims ingediend. Dit is nadat de meeste staten hun economie hebben "heropend." Om dit aantal in perspectief te plaatsen: vóór maart was het grootste wekelijkse werkloosheidcijfer in de Amerikaanse geschiedenis 695.000, dat was in oktober 1982. Zelfs nu veel mensen na de beperkingen van de staat weer aan het werk gaan, blijft er nog steeds een verwachting van meer dan 20 miljoen werklozen over. Dit is de slechtste wereldeconomie sinds de Grote Depressie, en het ziet er niet naar uit dat het snel beter zal worden. Dit creëert een vruchtbare bodem voor de opkomst van een dictator. De Grote Depressie maakte de weg vrij voor Adolph Hitler. De Bijbel zegt dat een vergelijkbare economische ramp de weg zal vrijmaken voor de Antichrist (Openbaring 6:5-6)

Zwermen van sprinkhanen - Dit jaar is ook een van de ergste sprinkhanenplagen in decennia ontstaan. Miljarden sprinkhanen, variërend van een/derde mijl tot 100 vierkante mijl of meer, die de gewassen op twee continenten hebben aangevallen. De zwaarst getroffen gebieden tot nu toe waren Oost-Afrika (Kenia, Somalië, Soedan, Zuid-Soedan, Oeganda en Ethiopië), het Midden-Oosten (Jemen, Saoedi-Arabië en Iran) en Zuidwest-Azië (Afghanistan, Pakistan en India). De projecten van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de V.N. zullen deze zwermen tot ver in eind-juli blijven toenemen en zich verspreiden. Terwijl deze sprinkhanenzwermen de gewassen vernietigen, worden miljoenen mensen geconfronteerd met het vooruitzicht op hongersnood in delen van de wereld waar voedselonzekerheid al veel voorkomt. Honger is een van de tekenen waarvan Jezus zei dat we die zouden zien (Matteüs 24:7).

Geruchten over de oorlog - Op 1 juli zal de Israëlische regering de annexatie van grote delen van de Westelijke Jordaanoever formeel overwegen. Als dat het geval is, heeft Jordanië gezegd, dat het zijn 27 jaar oude vredesverdrag met de Joodse staat zal beëindigen. De Palestijnse Autoriteit heeft gezegd dat zij haar relatie met Israël zal beëindigen en Hamas heeft gewaarschuwd dat een dergelijke annexatie een nieuwe Intifada zal doen ontbranden. Als Israël verder gaat met de plannen om de Westelijke Jordaanoever geheel of gedeeltelijk te annexeren, zal het vrijwel zeker te maken krijgen met een wijdverspreide veroordeling in de internationale gemeenschap en met gewelddadig verzet van zijn oude vijanden. Alleen de tijd zal leren wat juli brengt, maar geruchten over oorlog zijn wijdverbreid. Jezus zei dat geruchten over oorlog een ander teken van Zijn komst zullen zijn (Matteüs 24:6).

De samenkomende tekenen

Maar dit zijn slechts de laatste tekenen. Veel van de tekens die Jezus en de profeten zeiden om naar te kijken, verschenen lang voor 2020. Generaties christenen leefden en stierven zonder ook maar één teken van de Wederkomst te zien. Toch is onze generatie getuige van allemaal. Die tekenen zijn onder andere:

Israël terug in het Land - God beloofde het Joodse volk terug te brengen in het land Israël voordat Hij zal terugkeren (Jeremia 23:7-8). Hij zei dat Hij hen zou roepen uit "het midden van de volken" (Ezechiël 39:28), uit "de verste uithoeken van de aarde" (Jesaja 11:12), en uit "het noorden, zuiden, oosten en westen" (Psalm 107:3). Hij beloofde hen thuis te verwelkomen van de landen waarnaar ze verspreid waren (Ezechiël 20:34). Als ze dat deden, beloofde Hij om terug te keren en Zijn eeuwig koninkrijk te vestigen (Jesaja 11:11-12).

Israëlische controle over Jeruzalem - Jezus zei dat legers Jeruzalem zouden omsingelen, de stad zouden vernietigen en de burgers tot slaaf zouden maken. Dit gebeurde in 70 na Christus toen de Romeinse legioenen precies dat deden. Jezus zei toen dat andere mensen dan het Joodse volk Jeruzalem voor een tijdje zouden beheersen; dan zou echter het Joodse volk Jeruzalem opnieuw beheersen. Als ze dat deden, beloofde Jezus dat hij zou terugkeren (Lucas 21:24-28). Sinds 1967 is het Joodse volk in het bezit van Jeruzalem.

Het Evangelie gepredikt in de hele wereld - Toen ons gevraagd werd naar het einde van het tijdperk en de tekenen van Zijn komst, zei Jezus dat het Evangelie in de hele wereld gepredikt zou worden. Elke natie zal het horen. Dan zal het einde komen (Matteüs 24:14). Eeuwenlang na de kruisiging bleef het Evangelie beperkt tot een klein gebied rond de Middellandse Zee. In de afgelopen twee eeuwen hebben christenen het Evangelie in elke natie ter wereld gebracht. Vandaag de dag leven zendelingen in elke natie. De Bijbel is vertaald in honderden talen, en de boodschap van Jezus wordt over de hele wereld verstuurd via radio, TV, satelliet en het internet. Onze generatie staat letterlijk op het punt om het Evangelie aan iedereen op aarde te verspreiden.

Toenemende reizen en kennis - Zeshonderd jaar voor Jezus gaf een engel aan Daniël een speciale boodschap. Hij zei dat "reizen en kennis" zouden toenemen in de eindtijd (Daniël 12:4). Eeuwenlang heeft er in de menselijke geschiedenis GEEN dramatische toename geweest op het gebied van reizen en kennis. Nu zijn er de afgelopen tweehonderd jaar explosies geweest in de snelheid en frequentie van reizen en in de hoeveelheid en beschikbaarheid van kennis.

Aankomst van de exponentiële curve - Jezus zei dat er een verscheidenheid aan globale tekens zal komen voor Zijn terugkeer en het einde van het tijdperk. Deze tekenen zullen spiritueel, natuurlijk, maatschappelijk en politiek van aard zijn. En Hij zei dat ze op een duidelijke manier zullen verschijnen - "als geboorteweeën" (Matteüs 24:3-8). Dit betekent dat de frequentie en de intensiteit van deze tekens zal toenemen als we in de buurt van Zijn terugkeer komen. Onze generatie heeft de exponentiële toename van oorlog en hongersnood gezien die Jezus zei dat ze zouden waarnemen. Alleen al in de 20e eeuw zijn er meer mensen gestorven door oorlog en hongersnood dan er op aarde leefden toen Jezus deze woorden sprak.

Israël omgeven door vijanden - De Bijbel zegt dat vijanden Israël zullen omringen in de eindtijd. Die vijanden zullen zeggen: "Kom, laten we de natie Israël wegvagen.".Laten we de herinnering aan het bestaan ervan vernietigen" (Psalm 83:4) en "Laten we deze weilanden van God voor onszelf nemen" (Psalm 83:12). Ezechiël zei dat de buren van Israël zullen zeggen "God heeft hun land aan ons gegeven" (Ezechiël 11:14-17), en "Israël en Juda zijn van ons". We zullen ze in bezit nemen. Wat kan het ons schelen of hun God er is?" (Ezechiël 35:10). Sinds de wedergeboorte van Israël in 1948 staan deze Bijbelverzen in de dagelijkse krantenkoppen. De moslimburen van Israël claimen het land Israël voor zichzelf, en ze hebben geen respect hebben voor de God van Israël.

Israels bijzonder grote leger - Ezechiël zei dat in de eindtijd Israel "een buitengewoon groot leger" (Ezechiël 37:10) zal hebben. Zacharia zei dat Israël zal zijn als een vuur tussen de korenschoven, dat de naburige naties zal verbranden (Zacharia 12:6) en zelfs de zwakste Israëlische soldaat zal zijn als David (Zacharia 12:8). Sinds 1948 heeft Israël maar liefst vier conventionele oorlogen gevoerd tegen zijn buren. Ondanks het feit dat Israël in de minderheid is met meer dan 50 tegen 1, heeft het elke keer een overweldigende overwinning behaald.

De opkomst van de Gog en Magog alliantie - De Bijbel zegt dat een militaire alliantie die Rusland, Iran, Turkije en een aantal moslimnaties omvat, "vanuit het noorden" Israël zal aanvallen (Ezechiël 38:15; Ezechiël 39:2) "in de laatste dagen" (Ezechiël 38:8), wanneer God Zijn volk uit de vijandelijke naties naar huis brengt (Ezechiël 39:27). Vandaag de dag zien we juist die landen een alliantie vormen die in de wereldgeschiedenis nooit heeft bestaan, en alle drie landen hebben troepen in Syrië - een natie aan de noordelijke grens van Israël.

De opkomst van een Verenigd Europa - De Bijbel zegt dat er in de eindtijd een nieuw leven wordt ingeblazen in het Romeins Rijk dat aan de macht zal komen (Daniël 2, Daniël 7, Openbaring 17). Volgens Daniël zal het een alliantie van tien naties zijn, van zwakke en sterke naties. Sommige delen zullen zo sterk zijn als ijzer, terwijl andere delen zo zwak zijn als klei (Daniël 2:42). We zien het begin van deze alliantie in de Europese Unie - een coalitie van zwakke en sterke naties die worstelen om bij elkaar te blijven.

De opkomst van de wereldregering - De Bijbel zegt dat één enkele regering de wereldpolitiek (Openbaring 13:7), zowel religieus (Openbaring 13:8) als economisch (Openbaring 13:16-17) zal regeren in de laatste dagen. Het zal heersen over "alle mensen, stammen en talen" over de hele aarde (Openbaring 13:7). Haar bevoegdheid zal zo volledig zijn dat niemand iets zal kunnen kopen of verkopen zonder haar toestemming (Openbaring 13:16-17). Eeuwenlang was een echte wereldregering onmogelijk. Vandaag de dag bespreken de wereldleiders het openlijk. En cryptogeld en elektronisch bankieren zijn de voorbode van een economisch systeem waarin mensen kunnen worden afgesloten van de handel.

Ontkenning van de tekenen - Bijna tweeduizend jaar geleden gaf Petrus een waarschuwing. Hij zei dat in de laatste dagen de mensen de spot zullen drijven met het idee dat Jezus terugkeert. Ze zullen degenen die in de Wederkomst geloven uitlachen en dingen zeggen als: "Ik dacht dat Jezus terugkwam? Wat is er met zijn belofte gebeurd? Generatie na generatie heeft gezegd dat hij komt. Toch is sinds het begin van de wereld alles hetzelfde gebleven!" (2 Petrus 3:3-4). Dat is precies wat we vandaag horen zeggen.

Gezien al deze tekenen kun je van één ding zeker zijn: Jezus komt, en onze generatie is het die getuige zal zijn van Zijn terugkeer. Hoe kan ik daar zo zeker van zijn? Eenvoudig. Al deze tekenen komen samen. Jezus zei dat als je deze tekenen samen ziet komen, je kunt weten dat Zijn terugkeer nabij is. In feite zei Hij dat de generatie die getuige is van deze tekenen, niet zal sterven voordat Hij terugkeert (Matteüs 24:34). Houd in gedachten - gedurende 1878 jaar van het christendom (van 70 na Chr. tot 1948) waren geen van deze tekenen aanwezig. Vandaag de dag zijn ze dat allemaal. Dat betekent dat Jezus pal voor de deur staat (Matteüs 24:33).

Zoals in de dagen van Noach

Toen de discipelen Jezus vroegen om de tekenen van Zijn komst en het einde van de tijd te beschrijven, wees Hij op vele tekenen. Maar een van de meest over het hoofd geziene tekenen is het idee dat wanneer Hij terugkeert, de wereld zal zijn "zoals het was in de dagen van Noach". Jezus zei: "In die dagen voor de zondvloed genoten de mensen van banketten en feesten en bruiloften tot aan het moment dat Noach zijn boot betrad. De mensen beseften niet wat er ging gebeuren totdat de overstroming kwam die ze allemaal wegvaagde. Zo zal het zijn als de Zoon des Mensen komt" Matteüs 24:38-39 (NLT).

Kijk eens rond. Ondanks alle chaos en onrust leven de mensen hun leven alsof alles normaal is. Net als in de dagen van Noach, beseffen ze niet wat er gaat gebeuren. Noachs generatie dacht niet dat de overstroming zou komen, maar hij kwam. Onze generatie denkt niet dat Jezus zal komen, maar Hij zal komen. En alle tekenen zeggen dat hij in onze generatie zal komen.

Bron: The End Times Bible Prophecy Newsletter, June 2020