www.wimjongman.nl

(homepagina)

Geboorte Christus

Door Gary Stearman op 3 dec. 2020

Nu we het kerstseizoen ingaan, de tijd van de geboorte van Jezus, is het goed om te onthouden dat Christus is geboren in een tijd van politieke onrust. Er was een verstoring van een Romeinse volkstelling. Het huis van Herodes en de Romeinen domineerde Israël, en het priesterschap van de Tempel was gecorrumpeerd. Toen kwamen de Wijzen en gingen hun weg en brachten grote onrust in Jeruzalem, maar ook gaven aan de Messias.

En toch, te midden van al deze politieke onrust, bracht de Heer de grootste van alle wonderen voort: De redding kwam tot een door zonden geteisterde mensheid.

Het is goed om te onthouden dat God zijn grootste werk doet in de donkerste tijden. Laten we ter gedachtenis aan deze grote waarheid de tijd nemen om te mediteren over Gods visie op onze gebroken en corrupte regering. Lees de Tweede Psalm voor een perfect beeld van de commotie die wij "beschaving" noemen. Hier staat het woord "heiden" voor de heidense naties.

"Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!" (Psalm 2:1-2).

Merk op dat we in het midden van deze Psalm (in vet) de oplossing vinden voor de grootste problemen van de wereld, gevolgd door de voorspelde vernietiging van het wereldsysteem.

In deze context kijken we terug op de afgelopen twaalf maanden als een soort van waarschuwing. Niemand van ons verwachtte een "Pandemisch jaar". En toch, daar was het - COVID 19 - volledig vergezeld met een plan dat tevoorschijn kwam als rook van een ongeziene brand. De sirenes klonken, en we deden plichtsgetrouw onze maskers op. Aangezien het een jaar lang is blijven smeulen, hebben sommigen het gezien als een verscherping van de controle over scholen, restaurants, kantoren, werkplekken in het algemeen en zelfs kerken. Is de ziekte genetisch gemanipuleerd? Velen zeggen dat. Werd het uitgebuit om de menselijke interactie en de politiek te controleren? Jazeker.

God wist van tevoren dat een zondige mensheid voortdurend methoden zou ontwikkelen om de wereld te domineren. Hij beloofde een remedie, jaarlijks gevierd als de geboorte van Christus, die een wereld kwam redden, gevangen gehouden door de zondige aard van de mens.

En Hij redde het, dat deed Hij, maar niet zonder slag of stoot. In deze kersttijd van liefde en genade moeten we ons herinneren dat de redding kwam, maar er was een prijskaartje aan verbonden.

"En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is." (II Tim. 3:12-15).

Heb een gezegend Chanoeka/Kerstfeest, terwijl we het geschenk van de verlossing vieren!

Bron: As We Enter the Season...