www.wimjongman.nl

(homepagina)

De hoererende kerk en haar misleidende invloed van krachtige eindtijd demonen

3 september 2020 - door SkyWatch Editor

()

De mensen op aarde ten tijde van DE ANTICHRIST EN DE EINDOPLOSSING die God hebben afgewezen, worden, zoals we hebben gezien, "aardbewoners" genoemd. Ze zijn totaal ontvankelijk geworden voor de misleidende invloeden van demonen. De bedriegerij is volslagen en de mensen zullen zich met ontzag verwonderen over de dingen die ze zien, waardoor ze steeds dieper in de aanbidding van de Antichrist zullen gaan.

En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. (Openbaring 13:14)

Het is gedocumenteerd dat mensen door de eeuwen heen gemakkelijk verleid zijn door mensen die beweren wonderen te verrichten. Het lijkt erop dat hoe meer mensen de wonderen die in Gods Woord worden gemeld, ontkennen of bespotten, hoe gemakkelijker ze worden verleid door valse wonderwerkers. Dat zal ook het geval zijn tijdens het tijdperk van de Verdrukking. De mensen zullen God verloochenen, maar wel de demonische manifestaties die hen misleiden aannemen.

Noch Satan, noch zijn cohorten, de gevallen engelen, kunnen wonderen voortbrengen die door hun eigen kracht zijn geschapen. Zij hebben die kracht niet. Alleen God heeft die. Zij kunnen echter wel de natuurlijke materie manipuleren om verschijnselen te produceren die de mensheid als wonderbaarlijke activiteit waarneemt.

Wonderen moeten altijd worden getest in relatie tot hun doel en trouw aan de Schrift (Jesaja 8:20). Wonderbaarlijke wonderen, waarschuwt de Bijbel, zullen zich meer en meer manifesteren naarmate de Tweede Komst van Christus nadert.

Opnieuw schrijft Henry Morris:

De Heer Jezus Christus waarschuwde: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden." (Matteüs 24:24). Paulus, die waarschijnlijk over dezelfde valse profeet spreekt, zegt: "hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei krachten, tekenen en wonderen van de leugen," (2 Tessalonicenzen 2:9). Zijn wonderen zijn leugenachtige wonderen, in die zin dat het doel is dat de mensen "de leugen zullen geloven," (2 Tessalonicenzen 2:11) dat de "mens van de zonde" met zijn beeld "zal zitten in de tempel van God", terwijl hij beweert, werkelijk God te zijn (2 Tessalonicenzen 2:3,4).[i]

De Valse Profeet zal door middel van waanideeën en pseudowonderen, de meest verachtelijke van alle plannen van Satan voor de mensheid tot stand brengen. Daaruit zal de eigen 'Endlösung' van de Antichrist voortkomen, één die Adolf Hitlers 'entlösung' in vergelijking mild zal doen lijken. Het zal uiteindelijk in het hoerige religieuze systeem eindigen zoals dat voorspelt in Openbaring 17.

Satan en zijn handlangers plegen de godslasterlijke vervalsing van de Heilige Drie-eenheid, zoals we eerder hebben onderzocht. Nu wordt de boosaardigheid door deze helse volgelingen naar een nog gruwelijker niveau getild, wanneer zij proberen de kerk die door Jezus Christus gevormd te creëren in een vervalsing.

God ziet dit valse systeem van religieus kwaad als een vrouw die een hoer is. De valse profeet zal aan het hoofd staan van dit valse aanbiddingssysteem en zal iedereen binnen de gemeenschap wijzen op de aanbidding van de Antichrist en de Satan die i hem woont in de tijd dat het eerste beest in de Tempel van God in Jeruzalem zit en zich tot God verklaart.

"Hoer" -weergegeven als "whore" in de King James Vertaling- wat betekent een vrouw die zichzelf seksueel prostitueert. In de Bijbelse profetieën wordt de term symbolisch toegepast op een religieus systeem dat de ware doctrine van Gods Woord verwerpt en zich volledig overgeeft aan een vals systeem van aanbidding. Net zoals de ware Kerk bekend staat als de Bruid van Christus, kan de hoer, zoals afgebeeld in Openbaring 17, worden vergeleken met de maîtresse van de Antichrist. Ze komt van haar vader, de duivel.

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.

Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.

En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.
(Openbaring 17:1-6)

Dit hoererende kerkstelsel zal, zo geloven veel profetiestudenten en docenten, bestaan uit een gekozen mix van religies in de tijd van ANTICHRIST EN DE FINANCIËLE OPLOSSING. Zoals Dr. Thomas Horn in zijn VIRTUAL CONFERENTIE PRESENTATIE opmerkt, zit dit religieuze systeem, dat "Mystery Babylon" wordt genoemd, in Rome in het Vaticaan volgens de discipel Johannes en talrijke katholieke geleerden en zal het samenwerken met het Antichristelijke regime om de wereld in elk aspect van het leven tot slaaf te maken.

Velen geloven dat de oecumenische beweging tussen de religies van de wereld en de afval binnen de christelijke kerkelijke lichamen van gezonde, fundamentele doctrines de wereld snel in de richting van dit geprofeteerde hoerensysteem liet bewegen. Dr. John Walvoord, een van de grote Bijbelse leraren van onze tijd, sprak deze verontrustende Bijbelse profetie uit voor het tijdperk van de Verdrukking.

De grote hoer die in deze verzen wordt beschreven is een weergave van het afvallige christendom in de eindtijd. Toen het (weghalen van de Kerk0 gebeurde, werden alle ware gelovigen ingehaald om bij de Heer te zijn, maar achtergelaten waren vele duizenden van hen die een of andere geloofsbelijdenis in Christus aflegden en beweerden christenen te zijn, maar die niet wedergeboren waren. Zij vormden de afvallige Kerk die tot het midden van de laatste zeven jaar voor de Wederkomst politiek en religieus het toneel zal domineren.

De afvalligheid, hier overspel en ontucht genoemd, verwijst natuurlijk naar geestelijke ontrouw, niet naar lichamelijk overspel. De kerk, zonder enige verlossende invloed, is nu volledig verenigd met de wereld en werkt, zoals de passage aangeeft, hand in hand met de politieke machten.

Johannes zag een vrouw op een scharlakenrood beest met zeven hoofden en tien hoorns. Het beest is duidelijk het politieke rijk dat in 13:1-10 wordt beschreven. Het feit dat ze op het beest zit, geeft aan dat ze met het beest samenwerkt om gemeenschappelijke doelen te bereiken, dat wil zeggen de onderwerping van de hele wereld aan hun gezag, en dat de politieke macht de afvallige kerk steunt. De vrouw draagt de valkuilen van de ceremoniële religie waarin paars en scharlakenrood prominent aanwezig zijn en versterkt met edelstenen. Vanuit de titel die op haar voorhoofd is geschreven, is zij verbonden met het mysterie van het Grote Babylon. Door te verwijzen naar deze identificatie als een mysterie, omdat de uiteindelijke waarheid ervan alleen door de goddelijke openbaring wordt geleerd, wordt de invloed van Babylon op het kwaad al in Genesis 11 in de Schrift ondersteund en gaat het verder met de openbaring van de vernietiging van de stad in Openbaring 18.

Babylon is de titel die alle valse religies omvat die beweren christelijk te zijn als hun inhoud. De Babylonische invloed is duidelijk in de kerk gekropen, en veel van het ritueel is vergelijkbaar met de Babylonische religieuze riten.

Toen Babylon in Genesis 11 werd geïntroduceerd, werd haar ware karakter geopenbaard als opstand tegen God en een poging om een toren te bouwen als erkenning voor haar aanbidding van heidense godheden. Omdat dit in strijd was met de Wil van God, verwarde Hij de taal die de mensen in die tijd gebruikten, zodat ze elkaar niet konden begrijpen; vandaar dat de term "Babel", wat verwarring betekent, van toepassing is op de daaropvolgende geschiedenis van Babylon (vgl. Gen. 11:9).

Men moet in gedachten houden dat de term "Babel" van toepassing is op de Babylonische religie; het is ook van toepassing op de stad Babel; en het is van toepassing op het keizerrijk Babel.

Babylon had een lange geschiedenis en nam in de tijd van Hammurabi (1726-1686 v. Chr.) een grote plaats in....

In dit gedeelte concentreert de openbaring zich echter op de religieuze invloed van Babel. Omdat de religie van Babylon de vorm had van een geheime religieuze rite waarin zij bepaalde afgoden aanbaden, is er een goddelijke openbaring nodig om volledig te begrijpen wat zij in stand hielden. De vrouw van Nimrod, die de stichter van Babylon was, stond aan het hoofd van de mysterieuze religie die Babylon kenmerkte. Ze kreeg de naam Semiramis, en volgens het geloof van de aanhangers had ze een zoon verwekt die op wonderbaarlijke wijze Tammuz heette. Hij werd geportretteerd als een verlosser die de belofte van verlossing die aan Eva werd gegeven, in vervulling doet gaan. Dit was natuurlijk een satanische beschrijving die doordringt tot de heidense religies.

...De profetie over Babylon hier en andere toespelingen op religie in het Boek Openbaring tonen aan dat de afvalligheid zijn definitieve vorm zal krijgen in de grote verdrukking in de aanbidding van de wereldheerser en Satan.

In de periode van de eerste helft van de zeven jaar voorafgaand aan de Tweede Komst van Christus wordt Babylon in combinatie met het Romanisme een wereldgodsdienst, in naam maar niet in inhoud. Degenen die zich tot Christus keren zullen aan haar vervolging worden onderworpen en de vrouw wordt beschreven als "dronken van het bloed van de heiligen" (Openbaring 17:6). De afvallige kerk heeft zich ingespannen voor de vervolging van hen die een waarachtig geloof in Christus hebben. Degenen die uiteindelijk tot Christus komen zullen het dubbele probleem hebben om het martelaarschap te vermijden door de handen van de politieke machthebbers en door de afvallige kerk.

...Een van de uitstekende, overtuigende argumenten voor het aanbidden van het beest is het feit dat hij terugkeert van de schijnbare dood naar het leven, zoals hergecodeerd in 13″3. de verwijzing naar de afgrond identificeert het huis van Satan en de duivelse wereld. De hele valse religie die in Babylon wordt gevonden is satanisch van oorsprong en is daarom nauw verwant aan de demonenwereld.

Het doel van de alliantie tussen de vrouw en het beest is dat beiden op zoek zijn naar wereldheerschappij. Wanneer dit uiteindelijk wordt bereikt, zoals het einde van het hoofdstuk aangeeft, zal de politieke macht de religieuze macht niet langer nodig hebben om deze te ondersteunen.[ii]

SATANS VOLMACHTEN? Kijk naar "Senior Pentagon Analyst On Those Powerful Individuals Now Fgaged In The Effort To Summon ANTICHRIST AND THE FINAL SOLUTION!"

De hoer

De engel toonde Johannes de vrouw in goud en paars en met een gouden kelk in haar handen terwijl ze rijdt op het scharlakenrode beest. Het leek veel op datgene wat Johannes en Daniël daarvoor al zagen in hun visioenen. Blijkbaar vertegenwoordigde zij alle wereldrijken, inclusief het regime van de laatste antichrist.

De engel zei dat de vrouw "dronken was van het bloed van de heiligen." Dit is een afschuwelijk beeld! Dit is de "Antichrist's-Satan's-Final Solution!" Het zal worden uitgevoerd onder het religieuze systeem van de valse profeet namens de Antichrist, waarin ongetwijfeld Satan zal wonen.

Miljoenen en miljoenen zullen worden gemarteld voor de zaak van Christus wanneer de macht en het gezag van de mens van de zonde volledig wordt opgeblazen. De valse profeet zal ervoor zorgen dat iedereen het eerste beest aanbidt, of onthoofd wordt.

Deze Endlösung zal worden ontworpen om zich te ontdoen van elke Jood op de planeet en elke persoon die Christus leert kennen voor de verlossing in die tijd van het Vierde Rijk. Als deze generatie waarin we leven die tijd nadert, de ergste in de hele menselijke geschiedenis, dan pulseren de signalen van de komende Valse Profeet en de mens van de zonde zelfs nu nog hun waarschuwingen.

KIJK! GELOVEN DE VATICAANSE AUTORITEITEN DAT PAUS FRANCISCUS DE VALSE PROFEET VAN DE APOCALYPS IS? VERRASSEND ANTWOORD!

Dave Hunt schreef het volgende bij het overwegen van de nabijheid van die naderende tijd van ongekende problemen.

Christus waarschuwt ons in Matteüs 24 om ons niet te laten misleiden door valse Christussen en valse profeten en leugenachtige tekenen en wonderen. Paulus herhaalt de waarschuwing, maar met een extra dimensie: oppassen dat we niet bedrogen worden door te denken dat de afvalligheid niet zal komen. Het zal wel komen. Het moet wel. Paulus zou toch zeker niet op deze manier spreken, tenzij in de laatste dagen de populaire opvatting zou zijn om het idee van afvalligheid binnen de kerk te verwerpen. Het ernstige gevaar zal zijn dat men valse profeten volgt die met hun tekenen en wonderen hun valse leer lijken te ondersteunen dat opwekking, niet afvalligheid, aan de orde van de dag is. Paulus zegt daarom: "Laat niemand je misleiden met zoete praatjes over opwekking: de afvalligheid moet komen of de dag des Heren kan niet beginnen".

Een valse "Tekenen en Wonderen" beweging...

Dit feit wordt duidelijker als we verwijzen naar andere passages in de Schrift. De uitspraak van Christus over valse tekenen en wonderen wordt duidelijker als we meer inzicht krijgen in de aard van de afvalligheid. Valse tekenen en wonderen zullen een integraal onderdeel van de afvalligheid zijn. Het vertrek van de waarheid zal worden geleid door schijnbaar wonderbaarlijke werkers en de waan zal mogelijk worden gecreëerd door een overheersende nadruk op de ervaring boven de leer. Paulus zegt: "Want de tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen" (2 Timoteüs 4:3). En Christus verklaart:

"Velen zullen mij in die dag zeggen: Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd? en in Uw naam duivels uitgedreven? en in Uw naam vele wonderbaarlijke werken gedaan? En dan zal ik aan hen belijden, ik heb u nooit gekend; ga weg van mij, gij die ongerechtigheid werkt" (Matteüs 7:22, 23).

Deze afvalligen waarover Christus spreekt hebben hun redding niet verloren, ze zijn nooit gered ("Ik heb u nooit gekend"). Toch leken zij naar buiten toe hooggeplaatste christelijke leiders te zijn die blijkbaar in de naam van Christus tekenen en wonderen verrichtten. Ze verlieten de kerk niet om atheïsten te worden of om zich aan te sluiten bij een of andere niet-christelijke religie. Ze bleven in de kerk. Ze noemden zelfs Jezus 'Heer' - maar zonder Hem echt te kennen. Tragisch genoeg leken ze te denken dat hun vermogen om te profeteren en wonderen te verrichten bewees dat ze bij Hem hoorden. Het is duidelijk dat leer uit is, en ervaring is in; en de tekenen en wonderen zijn zo indrukwekkend dat de leer er niet meer toe doet.

Deze waarover Christus in Matteüs 7 spreekt moeten toch dezelfde "valse Christussen en valse profeten" zijn waar Hij in Matteüs 24 naar verwijst. Het is zeker ontnuchterend dat de tekenen en wonderen die deze valse professoren kunnen verrichten blijkbaar zo indrukwekkend zijn dat zelfs de uitverkorenen door hen bedrogen zouden kunnen worden als zij geen onderscheiding zouden krijgen van de Heilige Geest. We kunnen alleen maar concluderen dat er iets meer dan alleen maar bedrog in het spel is.[iii]

Deze wonderwerkers worden gesteund door de kracht van de Satan, die zij onbewust dienen in de naam van de Heer.

De eerste waarschuwing van Jezus om te zoeken naar dingen om te bepalen wanneer het einde van de tijd zou komen, moet heel belangrijk zijn voor deze generatie aangezien we in de laatste van de laatste dagen zijn van het kerkelijk tijdperk (Age of Grace/eeuw van genade).

En terwijl Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen tot Hem, zeggende: "Vertel ons, wanneer zullen deze dingen zijn? en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: Let op dat niemand u bedriegt. Want velen zullen in mijn naam komen, zeggende: Ik ben Christus; en velen bedriegen... En vele valse profeten zullen opstaan, en velen bedriegen. (Matteüs 24:3-5, 11)

Met het verspreiden van profetische tekenen die het eindtijdperk van de Bijbelse profetie inluiden, moet de Valse Profeet, samen met de man die de Antichrist zal zijn, zich ergens in de duistere schaduwen van de nabije toekomst verschuilen.

WORDT VERVOLGD: ISRAËL ONDERTEKENT EEN HELSE OVEREENKOMST

Notities

id.

[ii] Dr. John F. Walvoord, Every Prophecy in the Bible (city: Chariot Victor Publishing, 1999) 604–607

[iii] Dave Hunt, “Flashes of Falling Away,” in Foreshocks of Antichrist (Eugene, OR: Harvest House, year pub) page number.

Bron: The Harlot Church And Her Deluding Influence Of Powerful End Times Demons » SkyWatchTV