www.wimjongman.nl

(homepagina)

Antichristelijke vriend komt op

1 september 2020 - door SkyWatch Editor

()

De Duitse Führer, Adolf Hitler, had als zijn naaste medewerker, de chef propagandist Josef Goebbels. Het Derde Rijk en de Endlösung vloeiden evenzeer voort uit de duivelse geest van Goebbels als uit het satanische kwaad dat het brein en de ziel van zijn aardse meester besmette. Samen gingen ze op weg met hun helse missie om de wereld binnen de nazi-dictatuur tot slaaf te maken.

Gelukkig slaagden ze er niet in om hun duivelse doelen te bereiken. De as van beiden ligt in de vuilnisbak van de geschiedenis en kan beter vergeten worden in de hoofden van velen. Echter, de Joden die vandaag de dag leven en waarvan de ouders op de een of andere manier de Endlösung hebben overleefd om hen voort te brengen, worden herinnerd door de oudste overlevende Holocaustslachtoffers of hun directe nakomelingen.

"Nooit meer" is de verklaring die het Huis van Israël oproept om in de voorhoede van hun gedachten te blijven. De Holocaust, waarbij zes miljoen of meer van hun aantal in de ovens van enkele van de vele moordcentra onder andere Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau en Majdanek werden verbrand, mag nooit worden vergeten. Door dit te vergeten, zo wordt gevreesd, zal een herhaling veroorzaakt worden van de genocide tegen hen.

Helaas, en tragisch genoeg ligt dit precieze lot in de toekomst van de kinderen van Israël op de loer, volgens de Bijbelse profetie. Deze keer zal het erger zijn dan in de Holocaust van Hitler. Veel, veel erger.

Het Joodse ras zal opnieuw in het vizier verschijnen van een toekomstige wereldveroveraar. De Jood zal het voorwerp zijn van zijn haat, net als in het geval van Hitler en zijn partner in de genocide, Josef Goebbels. De laatste Führer zal zoveel van Gods uitverkorenen vermoorden, dat de Heer zelf een overblijfsel van hen zal veiligstellen in een speciaal voor hen voorbereide schuilplaats.

De antichrist zal in zijn demonische woede worden bijgestaan door een bondgenoot die nog meer haatdragend en kwaadaardig is dan de gevreesde opperpropagandist van het Derde Rijk.

Beide "beesten", zoals ze in Openbaring 13 van de Bijbel worden genoemd, zullen op het eerste gezicht de meest welwillende en meegaandste van alle leiders lijken. In feite zal de grote leider, zoals we al hebben gezien, alle tegenstanders van de oorlogen die over de hele wereld woeden, een verbond laten ondertekenen dat een einde zal maken aan alle conflicten.

Hij zal bijna universeel geprezen worden als een kampioen voor de wereldvrede.

De assistent-Antichrist', de vriend aan zijn zijde, zal de grote man op grandioze wijze promoten, waardoor Goebbels' proclamaties van Hitler in vergelijking met de rest van de wereld minder goed uit de verf komt.

De bijbelse profetie voorspelt dat de man van de zonde, met behulp van zijn charme die voortkomt uit zijn vermeende glorieuze persoonlijkheid, uiteindelijk met zijn medewerker, de Valse Profeet, zal uitlopen op het voorwerp van aanbidding voor de wereld. We zien deze profetie in het volgende:

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. (Openbaring 13:11-12)

Het eerste beest, de Antichrist, zal, zegt Johannes in Openbaring, een hoofdwond oplopen die dodelijk is. Maar op de een of andere manier zal hij herleven om de schijnbare moord te overleven. Deze grote vertoning van bovennatuurlijke kracht - het lijkt zonder twijfel alsof hij weer tot leven komt - zal de wereld ontzag inboezemen. Zo zal er een groot, toenemend verlangen onder de mensen zijn om de richting van het tweede beest te gehoorzamen en een beeld te maken voor de Antichrist en zijn beeld te aanbidden.

Het is niet zeker wat deze beschrijving precies betekent, maar het wrede regime zal ervoor zorgen dat de medewerker van de Antichrist, de Valse Profeet, wordt gehoorzaamd. De hele wereld van de 'aardbewoners', zoals God ze noemt, zal zich verwonderen over het eerste beest, waarvan de dodelijke wond is genezen.

Dus deze combinatie, Antichrist en zijn propagandaminister, de Valse Profeet, zal de wereld alle andere dictators van de geschiedenis doen vergeten. Die dictatuur van hen zal verreweg dodelijker en alomvattender zijn dan de gecombineerde regimes van Hitler, Stalin, Mao, en alle andere beestachtige regimes uit de geschiedenis.

Maar die eerdere tirannen uit de geschiedenis leveren het bewijs dat mensen zeer capabel zijn om de wreedste behandeling van medemensen, vrouwen en kinderen tot stand te brengen. Adolf Hitler en Goebbels zijn het prototype van een despotisch regime om over na te denken bij het nadenken over dit laatste en dodelijkste tirannieke regime op aarde.

Zoals we al eerder hebben gezien, hebben profetiewaarnemers ten onrechte een aantal mannen in leidinggevende functies de titel van de toekomstige Antichrist gegeven. Ze zijn nu allemaal geschiedenis. Vandaag de dag zijn er in Europa mensen die geneigd zijn om data en namen vast te leggen waarvan men denkt dat deze het eerste beest van Openbaring 13 zijn.

Maar er is vandaag de dag een nog sterkere kandidaat die volgens velen past bij de vorm van de man die de assistent van de Antichrist zal zijn. Paus Franciscus is die man.

We kunnen aan zijn vele uitspraken, die in tegenspraak zijn met wat de Bijbel zegt over verlossing en andere zaken, zien hoe degenen die data en namen vaststellen, in hem zouden kunnen geloven als de toekomstige hoofdmedewerker van de Antichrist.

We beschrijven niemand voor een van deze twee rollen. Gods Woord zegt dat de Antichrist - en daarmee geassocieerd, de Valse Profeet - pas op het moment van het einde bekend zal zijn. Nogmaals, hier is de passage die ons naar deze waarheid wijst:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. (2 Thessalonicenzen 2:3-4)

Sommigen geloven dat deze passage voorspelt dat de Antichrist, de mens van de zonde, niet bekend zal zijn of "geopenbaard" zal worden totdat de Opname of het "wegvallen" (vertrek) op de eerste plaats komt. Hetzelfde zou dan ook gezegd worden van degene die zijn handlanger zal zijn, de Valse Profeet, het Tweede Beest van de Openbaring 13. Het is het tweede beest dat volgens dit profetische gedeelte van de Openbaring blijkbaar later op het toneel komt dan het eerste. Die conclusie trekken we op basis van het volgende:

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde. (Openbaring 13:11)

Zeker, hij zal veel macht hebben - de macht van Satan in feite. Hij zal lijken op een lammetje, wordt ons verteld, maar hij zal het allesbehalve zijn. Hij zal komen praten als een leugenaar, omdat Satan, bekend als de "draak", wordt genoemd als "de vader van de leugen".

Het volk dat de verdrukking doorstaat, zal vallen voor de leugens van de valse profeet en de antichrist. Ze zullen God en Zijn bestuur zo verwerpen dat ze de grote leugen die deze twee volgelingen uit de hel hen zullen vertellen, zullen geloven.

God zal deze mensen dan hebben overgeleverd aan een "verwerpelijke geest" (Romeinen 1:28). God zelf, zo vertelt de passage van de 2 Tessalonicenzen ons, zal de wereld van de ongelovigen "sterke waanvoorstellingen" sturen zodat zij de leugen moeten geloven.

We weten niet wat die leugen zal inhouden, maar met de goedgelovigheid die we vandaag de dag zien, zelfs onder gelovigen, is het niet moeilijk te begrijpen hoe de wereld zal vallen voor de satanische misleiding van een man die waarschijnlijk de grootste redenaar van de geschiedenis zal zijn.

We kunnen begrijpen hoe betoverend de oratorische krachten van de Antichrist zullen zijn door de profetie van Daniël in overweging te nemen:

Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren. (Daniël 11:36)

Waar Hitler en Goebbels een natie betoverden, zullen deze toekomstige despoten een wereld betoveren met hun godslasterlijke retoriek. Ze zullen bovennatuurlijk begiftigd zijn met het vermogen om het grootste deel van de wereldbevolking te verleiden. Hun krachten zullen komen van hun vader, de duivel.

KIJK! GELOVEN DE VATICAANSE AUTORITEITEN DAT PAUS FRANCISCUS DE VALSE PROFEET VAN DE APOCALYPS IS? VERRASSEND ANTWOORD!

Laten we dieper ingaan op het tweede beest, zijn voorspelde opkomst aan de macht, en zijn invloed op de wereld van de Antichrist op de eeuwig verloren volgelingen.

De valse profeet komt op een gegeven moment op het toneel nadat Johannes het eerste beest, de Antichrist, uit de aarde ziet opkomen. Het komt uit de zee van de mensheid, terwijl Johannes het samengestelde dier vanuit zijn perspectief van het visioen ergens hoog boven de Egeïsche Zee ziet opdoemen, terwijl hij op Patmos verbannen is. Dit dier is in principe hetzelfde als het dier dat Daniël in zijn visioen zag (lees Daniël 7). Het beest dat Johannes ziet, is net als die welke Daniël zag, een samensmelting van alle grote wereldrijken. Het omvat echter ook het Antichristelijke wereldrijk dat tijdens de Verdrukkingsperiode zal heersen.

De volgende scène verandert in het boosaardige personage dat het tweede beest wordt genoemd. Hij vertegenwoordigt het derde lid van de helse drie-eenheid. De draak, Satan, en is een meester-vervalser. Hij produceert spottend zijn versie van de Drie-eenheid (God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest). In dit kwaadaardige consortium vervalst Satan God, vervalst de Antichrist de Zoon, en vervalst de Valse Profeet de Heilige Geest.

Het tweede beest, de valse profeet, zal God de Heilige Geest nabootsen door het derde lid van de Godheid te bespotten en na te bootsen. Terwijl God de Heilige Geest eer en glorie aan God de Vader geeft, zal de derde persoon van de onheilige drie-eenheid, de Valse Profeet, de hele mensheid aanzetten tot het aanbidden van de Antichrist en de Satan.

Hij wordt in eerste instantie gewoon het beest genoemd dat uit de aarde komt. Later in de Openbaring wordt hij drie keer de Valse Profeet genoemd en is hij nauw verbonden met het eerste beest en Satan (Openbaring 16:13, 19:20, 20:10).

En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. (Openbaring 13:11)

WAT ONTHULT TOM HORN OVER DE VALSE PROFEET? LEEFT HIJ VANDAAG DE DAG AL OP AARDE!?

Dr. Henry Morris, een van de topgeleerden in de bijbelse eschatologie, schrijft het volgende:

Johannes ziet vanuit zijn visioen-perspectief op Patmos een ander beest - hetzelfde type als de eerste - erg gevaarlijk en heftig. Maar deze komt niet uit de zee, maar uit de aarde, in plaats van uit de zee zoals het eerste beest. Aangezien het eerste beest een mens is, is het tweede dat ook, maar hun achtergrond is verschillend. Zoals eerder opgemerkt, verwijst "de zee" waarschijnlijk naar de Middellandse Zee, met als implicatie dat het eerste beest uit een van de mediterrane koninkrijken komt. In feite suggereert Daniël 9:27 dat hij afkomstig is van het volk van het oude Romeinse rijk, mogelijk een directe afstammeling van de Romeinen. Op dezelfde manier moet het tweede beest ergens in de grote landmassa's buiten de mediterrane landen vandaan komen, maar we hebben blijkbaar geen andere aanwijzing over zijn afkomst.

Er is veel gespeculeerd over de identiteit van dit tweede beest. Omdat hij later de valse profeet wordt genoemd, komt hij blijkbaar eerst als een wonderbaarlijk werkende religieuze leider op de wereld, die belijdt de bovennatuurlijk geïnspireerde boodschappen aan de mensheid over te brengen. Zijn "profetieën" zijn natuurlijk niet van God, maar van Satan, hoewel het goed mogelijk is dat hij eerst bekend wordt (mogelijk vóór de verdrukking) als een man die zogenaamd boodschappen van God ontvangt. Hij beweert een ware profeet te zijn, maar is in werkelijkheid een valse profeet. Jezus waarschuwde voor valse Christussen en valse profeten (Matteüs 24:24) in de grote verdrukking, en deze twee (de Antichrist en de valse profeet) zijn de eigenlijke prototypes van deze twee klassen van bedriegers.

Eigenlijk komt de term "antichrist" alleen voor in de brieven van Johannes (1 Johannes 2:18; 4:3; 2 Johannes 7) en wordt toegepast op iedereen die de mensheid bedriegt door te belijden dat hij God dient en tegelijkertijd de bovennatuurlijke incarnatie en de goddelijke/menselijke aard van Christus zal ontkennen. Het concept van "de antichrist" komt echter vaak voor in zowel de oude als de moderne christelijke literatuur, waarbij meestal wordt verwezen naar de grote antichristelijke werelddictator van deze laatste dagen. Het tweede beest wordt door sommigen (zoals Scofield, in zijn referentiebijbel) geïnterpreteerd als de Antichrist, maar dit lijkt willekeurig. In ieder geval noemt Johannes hen hier in de Openbaring het beest en de valse profeet en het lijkt veelzeggend dat hij, als de auteur van de enige Nieuwtestamentische verzen waarin de term "antichrist" wordt gebruikt, deze in de Openbaring op geen van deze mannen toepast. Hij had namelijk al gezegd dat iedereen die de komst van Jezus Christus in het vlees ontkent, "de antichrist" is (het bedoelde artikel wordt op deze manier gebruikt in de 2 Johannes-referentie).

Dit tweede beest is duidelijk een soort religieuze woordvoerder en mogelijk is hij de leider van het wereldreligieuze systeem zoals het in de laatste dagen zal culmineren in zijn uiteindelijke karakter als de grote hoer van Openbaring 17.

De moderne oecumenische beweging, eerst actief onder de afvallige protestantse kerken in de eerste helft van de twintigste eeuw, zal zich uiteindelijk samenvoegen met alle andere wereldreligies, vooral na het vertrek van de ware gemeente om bij Christus te zijn.

Dit tweede beest, of valse profeet, zal waarschijnlijk ontstaan als de patriarch (of paus, of ayatollah, of goeroe of, waarschijnlijker, gewoon "profeet") van deze universele religie. Hij zal in eerste instantie het zachte karakter van Christus vervalsen ("twee hoorns als een lam"), als zijn "geïnspireerde" woorden die van Satan, de oude draak, zullen zijn. Eerst zullen het lieflijke bedrieglijke woorden zijn, weldra zullen het dodelijke tirannieke, drakenwoorden worden.[i]

Deze twee satanisch gesterkte levende wezens binnen de menselijke persona's zullen op een bepaald moment hun krachten bundelen, waarschijnlijk voordat de Verdrukking begint. De man die de Antichrist zal worden zal waarschijnlijk tot op zekere hoogte een gevestigde macht hebben binnen het wereldsysteem. We kunnen veilig verwachten dat degene die de Valse Profeet zal worden een opmerkelijk religieus leider zal zijn. Het zal een match zijn die is gemaakt in de hel.

En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. (Openbaring 13:12)

Nogmaals, Dr. Henry Morris gaat in op dit kwaadaardige duo:

De alliantie van religie en staat heeft een lange en trieste geschiedenis van despotisme en onderdrukking, maar de kerkelijke politieke unie van deze twee menselijke beesten zal culmineren in de ergste periode van vervolging in de geschiedenis van de wereld.

Tegen de tijd dat de politieke macht van het eerste beest zijn hoogtepunt bereikt, wordt ook de syncretistische religieuze vereniging van de wereldreligies geconcentreerd onder controle van het tweede beest. Elke leider assisteert en ondersteunt de andere, de koning die het religieuze gezag van de profeet afdwingt en de profeet die de bijgelovige massa's in de wereld ervan overtuigt dat de koning als een god moet worden aanbeden en gehoorzaamd.

Met zijn wereldwijde reputatie als een wonderbaarlijke profeet die al gevestigd is, zal hij zien dat de opmerkelijke pseudo-opstanding van het beest in elke kerk en tempel over de hele wereld wijd en zijd bekend wordt gemaakt en wordt verafgoodt als het belangrijkste argument om mensen te overtuigen hem te erkennen als goddelijk en verdienstelijk voor de eredienst. De twee zullen spoedig een ongekend team worden, dat in partnerschap werkt aan het vestigen van universele controle over alle mensen overal.[ii]

En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. (Openbaring 13:13)

Het tweede beest zal door Satan in staat worden gesteld om grote wonderen te verrichten en grote tekenen te produceren die de begoochelde mensen op aarde zullen betoveren. Zijn reputatie als wonderdoener zal zijn macht en gezag over de mensen onder het regime van het Vierde Rijk van de Antichrist sterk vergroten.

Onder deze wonderen zal er de macht zijn om vuur uit de hemel te laten neerdalen. Dr. Morris geloofde dat het speciale begrip en de controle van atmosferische fenomenen door satanische engelen waarschijnlijk aan de Valse Profeet zal worden doorgegeven om hem in staat te stellen om dit en andere wonderen te volbrengen. Ongetwijfeld zal deze wonderdoener zijn vermogen gebruiken om vuur uit de hemel te produceren. Hij zal waarschijnlijk de wonderen met betrekking tot het vuur, uitgevoerd door Gods twee getuigen, zoals aangegeven in Openbaring, willen reproduceren.

Deze mannen zullen vuur doen neerdalen en andere waarschuwingsoordelen opleggen aan opstandige aardbewoners. De Valse Profeet zal degenen die onder zijn controle zijn willen laten zien dat hij een macht heeft die gelijk is aan of groter is dan die van Gods mensen (Openbaring 11:5).

Dr. Morris stelde dat hoewel het beest tegen de twee getuigen van Christus had gezegevierd en hen had gedood, hun opstanding over de hele wereld bekend was, maar dat de mensen nog steeds bang waren voor hun macht. Het was belangrijk dat de mensen overal zouden zien (misschien op de televisie) dat het beest en de valse profeet krachten hadden die vergelijkbaar waren met die van de getuigen.

WORDT VERVOLGD: De misleidende invloed van krachtige eindtijd-demonen.

Noten

[i] Henry M. Morris, “The False Prophet,” The Revelation Record, p. 246.

[ii] Ibid.

Bron: Antichrist’s Sidekick Rises » SkyWatchTV