www.wimjongman.nl

(homepagina)

De spelers bereiden zich voor om hun rol te spelen in Gods komende toorn

30 augustus 2020 - door SkyWatch Editor/p>

()

Misschien is het meest ironische oordeel wel verpakt in het feit dat mensen de dingen op hun eigen manier mogen doen, in principe afgezien van de invloed van God. Zij zullen zelf hun eigen hel op aarde creëren. Maar toch zal deze God-loze maatschappij evenzeer een oordeel van de Almachtige zijn als die in de tweede helft van de Verdrukking, wanneer God Zijn steeds vreselijker wraak op de opstandige aardbewoners uitgiet.

Het zal een wereldwijd "aardefeest" zijn van korte duur. In het midden van de Verdrukking zal de grote wereldleider bewijzen wat en wie hij werkelijk is! De man van de zonde zal op dat eindtijdpodium klimmen voor zijn voorspelde opkomst in een ongeëvenaarde geopolitieke macht. Hij zal een man zijn wiens centrum van oorsprong in Rome ligt. Dat weten we uit de volgende profetische passage:

En na eenhalve week zal de Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst die zal komen zal de stad en het heiligdom vernietigen; en het einde daarvan zal zijn in een overstroming, en tot het einde van de oorlog zijn de verwoestingen vastbesloten. En hij zal het verbond met velen bevestigen voor een week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en voor de verspreiding van de gruwelen zal hij het verwoest laten maken, zelfs tot aan de voleinding, en die vastbesloten over het verwoeste zal worden uitgestort. (Daniël 9:26-27)

Daniël vertelt ons dat de "vorst die zal komen" zal voortkomen uit het "volk dat de stad en het heiligdom zal vernietigen". Dit werd gedaan in 70 jaar na Christus, honderden jaren nadat Daniël de profetie uitvaardigde. Het Romeinse leger, onder generaal Titus, en volgens de instructies van zijn vader, de Romeinse keizer Vespasianus, verwoeste Jeruzalem en haalde de Joodse Tempel op de top van de berg Moriah volledig neer.

De Antichrist - "de vorst die zal komen" - zal uit het geografische gebied dat de kern van Rome omvatte, opduiken. Daniël beschrijft hier het kwaad dat deze man zal begaan tegen Israël en de hele wereld. Bijbelse profetiestudenten en geleerden zijn het er voor het grootste deel over eens dat de Antichrist uit een nieuw leven ingeblazen Romeins Rijk zal komen. De meesten geloven dat dit verwijst naar de Europese Unie zoals die zich zal ontwikkelen en zich in feite tot dit punt in de geschiedenis heeft ontwikkeld.

Een van de meest uitgesproken geleerden, wijlen Dr. David Breese, heeft de opkomst van de mens van de zonde en zijn afkomst in kaart gebracht. Hij gaf de dingen aan die uiteindelijk in Europa moeten gebeuren om de profetie van de komst van de Antichrist naar de wereldmacht te vervullen:

Het eerste is dat Europa een effectieve, krachtige, charismatische, dynamische leider moet kiezen. In menselijke aangelegenheden is het nooit echt mogelijk om een groots programma van eenheid samen te stellen zonder dat die eenheid wordt gekenmerkt door een persoon. Leiderschap betekent alles in alle aangelegenheden van de mens. Slimme ideeën, mooie doelen, goede ambities en hoge verwachtingen zijn zoveel als lege retoriek, behalve dat ze worden belichaamd in de vorm van een sterke man. Steeds weer werden in de geschiedenis de frustraties van de mensen overwonnen en werd de hoop in hen opgebouwd door de woorden van een leider. Europa heeft daarvan het laatste, grote voorbeeld gezien in de vorm van Adolf Hitler en het Derde Rijk. Het pre-revolutionaire Frankrijk beleefde dat met de escalatie van Napoleon Bonaparte als keizer. Peter de Grote deed dat voor Rusland en Alexander voor het Griekse Rijk in de Oudheid. Ja, de sleutel tot de eenheid is een charismatisch leider. Mensen kunnen niet worden bedrogen om zich te verzamelen rond een sterk centrum, tenzij in het epische centrum een persoon is met flitsende ogen en visioenen voor de toekomst. Hij moet de "Man met een Plan" zijn.

Er is echter nog een kenmerk dat noodzakelijk is om een ruk aan de geschiedenis te produceren. Dat onderdeel is wat de wereld 'ideologie' noemt. Een plan voor de toekomst moet gekarakteriseerd worden door iets groots om in te geloven, een dwingende filosofie, een grote waarheid die mensen aantrekt en uit hun gemeenschappelijke, banale omstandigheden haalt. Gepassioneerde eenheid kan niet worden gecreëerd tenzij de spreker kan reiken tot in de vitale kern van de persoonlijkheid, het spirituele centrum van alles. Velen die anders misschien belangrijke leiders zouden zijn geweest, die dit vergeten zijn, zijn nooit veel verder gekomen dan middelmatigheid. Dit kwaliteits-charisma wordt slechts zelden bij mensen aangetroffen. Het is één op de duizend, één op de miljoen met zo'n vermogen. Het vermogen om een dwingende ideologie op de massa's mensen te leggen is de sleutel tot de controle van een natie. In die dag, de dag van de opkomst van de Antichrist, zal het een noodzakelijke sleutel zijn tot de controle van de wereld. Zo'n persoon zal uit de Europese situatie tevoorschijn komen. Kijk uit voor hem.

Wat zou het trekker-mechanisme kunnen zijn dat Europa en vervolgens de wereld in bewondering en gehoorzaamheid achter de Antichrist doet aangaan? Er zijn verschillende mogelijkheden voor zoiets in de wereld van vandaag. Dat zou zeker het volgende inhouden.

1. Wereldwijde economische ineenstorting: De huidige economische situatie in de wereld is nu op de meest precaire basis in de hele geschiedenis. Vorige regeringen hebben het belastingprogramma verhoogd tot het niveau waar ze nu de rijkdom van individuen in beslag nemen. Dit is een zeer kortzichtige activiteit, omdat het zal leiden tot een depressie van mensen met een substantieel en economisch probleem in de externe wereld. Economisch vermogen groeit niet door manipulatie door de overheid. Het groeit vanuit individueel vertrouwen en individuele competentie.

2. De dreiging van de kernoorlog: de nucleaire groei gaat in onze tijd door zonder de zekerheid dat er een einde aan komt. Daarom is de mogelijkheid dat een van de grote mogendheden of zelfs een schurkennatie in de wereld een nucleaire uitwisseling produceert, een zeer reële mogelijkheid... Rusland, dat de oude dagen proeft, zou kunnen beslissen tot een snelle nucleaire verovering ergens. Israël, geconfronteerd met vernietiging door een 500.000 man tellend Arabisch leger zou een nucleaire oorlog kunnen beginnen. Het vooruitzicht hiervan is zeer beangstigend voor de mensen op aarde. Zou zo'n oorlog dreigen, dan zou men kunnen verwachten dat ze zich wenden tot de geruststellende stem van de grote leider die vrede en veiligheid heeft beloofd.

De man met het plan

Merk op dat de Schrift zegt: "Want als zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan komt er een plotseling verderf over hen, als de barensweeën een vrouw, en zij zullen niet ontkomen" (I Thess. 5:3). De belofte van vrede is steeds weer de producent geweest van vals vertrouwen en het triggermechanisme voor de oorlog.

Het is een feit dat elke vorm van irritatie - zoals een oorlog tussen kleine naties - kan escaleren tot een groter conflict en het verklaarde gevaar van een wereldoorlog. Elk van deze ontwikkelingen kan ertoe leiden dat mensen en naties hun bezinning verliezen en kiezen voor wereldwijde eenheid. Dan zal de "Man met een Plan" verschijnen. We kunnen er zeker van zijn dat de Antichrist niet naar de macht hoeft te schieten. In plaats daarvan zal hij door een dankbaar volk worden geaccepteerd als de juiste bewaker van de toekomst.[i]

Israël zal bij de verschijning van deze valse vredestichter het vredesverdrag ondertekenen zoals voorspeld in Daniël 9:26. Het zal een "verbond met de dood en de hel" zijn, volgens Gods Woord door de profeet Jesaja:

Want gij hebt gezegd: Wij hebben een verbond met de dood gesloten, en met de hel zijn wij het eens; wanneer de overstromende plaag doorgaat, zal zij niet bij ons komen; want wij hebben leugens tot een toevluchtsoord gemaakt, en onder de leugen hebben wij ons verborgen... En uw verbond met de dood zal worden vernietigd, en uw verbond met de hel zal niet standhouden; wanneer de overspoelende plaag voorbij gaat, dan zult gij erdoor worden vertrapt. (Jesaja 28:15,18)

Er komt een leider uit het binnenkort verenigde Europa, die zal gaan "overwinnen en zegevieren" (Openbaring 6:2). "Er is hem een mond gegeven die grote dingen spreekt" (Openbaring 13:5). Deze machtigste leider ooit zal op het witte paard van vredestichting rijden en zal het verbond met velen voor een week bevestigen. Vertaald: Deze leider uit een Europa verenigd in een configuratie die overeenkomt met het Europa van de Romeinse keizertijd - een nieuw leven ingeblazen Romeins keizerrijk, een soort neoromaanse orde - zal een reeds geconstrueerd verbondsverdrag sluiten, of bevestigen, waarvan Israël een belangrijke ondertekenaar zal zijn.

Het verbond zal voor zeven jaar gelden, een jaar dat gelijk is aan een dag van de zevendaagse week die in de Schrift staat vermeld. De "verovering" door de leider op dit punt zal waarschijnlijk in het domein van de diplomatie liggen. Ongetwijfeld zal hij briljante initiatieven aanbieden, in verleiding gebracht door zijn charismatische, persoonlijke charme die zowel de Jood als de Arabier ervan overtuigt om hem te vertrouwen als een vriend van allen. Als garant voor de vrede, niet alleen voor die regio, maar voor een wereldwijde vrede waarop een nieuwe wereldorde en een nieuw tijdperk van welvaart kunnen worden gebouwd, zal hij slagen waar anderen hebben gefaald. Zijn beloften zullen zoet zijn in de oren van een wereld die hongerig is naar zulke leugens.

En leugens zullen het zijn.

KIJK! GELOVEN DE VATICAANSE AUTORITEITEN DAT PAUS FRANCISCUS DE LAATSTE PAUS VAN DE APOCALYPS IS? VERRASSEND ANTWOORD!

De wereldomspannende heldendaden van de zogenaamde vredestichters hebben een noodlottige afloop gekend, gaande van een abjecte mislukking tot een gematigd, zij het tijdelijk, succes. We herinneren ons dat we een documentaire hebben gezien over de goedbedoelde, maar vaag denkende Neville Chamberlain die het stuk papier van Hitler omhoog hield en die hem liet geloven dat dit het ware verlangen van de grootheidswaanzin naar "vrede voor onze tijd" was. Henry Kissinger maakte indruk op ons met zijn schijnbaar onuitputtelijke energie, terwijl hij een eervolle vrede in Vietnam nastreefde. Zelfs zijn briljante inspanningen vervaagden uiteindelijk en mislukten. Staatssecretaris James A. Baker III, van de regering Bush, overschaduwde zelfs Kissinger's vliegkilometers toen hij de hoofdsteden van de wereld in en uit schoot op zoek naar een formule die de tijdbom in het Midden-Oosten onschadelijk zou maken. Ook hij slaagde er niet in de duurzame vrede te waarborgen waarnaar de wereld zo hongerig is, hoewel er tijdelijk, oppervlakkige "vooruitgang" kon worden geboekt.

Er is, zoals altijd, beweging in de Arabische wereld om grote druk uit te oefenen op hun beleden vijand, het veelgehate Israël. Maar nu zijn ze meer sluw. Ze gebruiken diplomatieke manoeuvres in plaats van hun vaak falende militaire macht en/of terrorisme. Ze worden geholpen en bijgestaan door vrijwel elke natie op aarde die binnen de Verenigde Naties vertegenwoordigd is. Allen, op een enkele na, stemmen in vrijwel alle gevallen tegen de Joodse staat. Gelukkig kunnen de Verenigde Staten een groot deel van de haatdragende pogingen tegen Israël in de VN blokkeren. Dit soort tactieken is waarschijnlijk wat de wereld kan verwachten vanaf nu totdat Israël in een vals gevoel van veiligheid wordt gesust. De Schriften leren duidelijk dat diplomatiek bedrog het land kwetsbaar maakt voor aanvallen. Dit voorspelde eindtijd-voorzichtigheids-verzachtingsproces kan worden gevoeld.

Er wordt een fundament gelegd om een vrede te bewerkstelligen waar Gods Woord tegen is. De goedbedoelde diplomatie van Amerika is misschien wel de inspanning die de weg vrijmaakt voor de laatste Führer om zijn duivelse werk te doen als zijn tijd gekomen is om op het wereldtoneel te treden.

WAT ONTHULT TOM HORN OVER DE VALSE PROFEET? LEEFT HIJ VANDAAG DE DAG OP AARDE!?

Uit deze actie van de Antichrist, in samenspraak met de rest van de wereld om een vrede te sluiten die God beschouwt als afkomstig uit de ingewanden van de hel, zal de meest afschuwelijke tijd in de geschiedenis van de mensheid voortkomen. Nogmaals, Jezus zei:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. (Matteüs 24:21-22)

Na het Kerktijdperk zullen de voorspellingen snel beginnen om uit te komen. De mens van de zonde zal de profetische fase van de geschiedenis van de eindtijd bespringen voor zijn kortstondige heerschappij met het kwaad. Hier zijn helaas enkele van de dingen die de mensen op aarde nog kunnen verwachten:

De Antichrist, de man van de zonde, moet zelfs nu al op de loer liggen, in afwachting van zijn moment om onder de schijnwerpers van de Bijbelse profetie te komen. Als je Jezus Christus als je Verlosser kent, hoef je deze toorn en deze oordelen niet te ondergaan. Nogmaals, hier is hoe je kunt ontsnappen aan de Antichrist en zijn Vierde Rijk, het kwaad van de Endlösung:

Dat als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, u gered zult worden. Want met het hart gelooft de mens tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot redding. (Romeinen 10:9-10)

Volgende keer: De Antichristelijke Helper komt op

Notities

[i] Dave Breese, The Roman Empire’s Greatest Caesar. (Need more info)

Bron: The Role Men Are Prepping To Play In God’s Coming Wrath » SkyWatchTV