www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Antichrist en Babel hersteld

13 september 2020 - door Tom Horn

()

We maken het mysterie van de paradox begrijpelijker als we deze fascinerende feiten heroverwegen. God, die volmaakt is op al Zijn wegen, heeft de mensheid volmaakt geschapen en ons in feite naar Zijn eigen beeld gemaakt. Nogmaals, we realiseren ons dat Hij ons een krachtig voorstellingsvermogen heeft gegeven, zodat we uiteindelijk het kunnen doen wat we ons ook maar kunnen voorstellen. Maar toen we dat voorstellingsvermogen begonnen te gebruiken om een toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken, was God ontstemd en stopte Hij het project door de taal van de bouwers te verwarren en ze vervolgens in het buitenland te verspreiden. We overwegen opnieuw de vraag: Als een volmaakte God een volmaakt persoon schiep, waarom handelde God dan op zo'n schijnbaar harde manier toen het schepsel gebruik maakte van het door God gegeven talent, zoals verteld in het verhaal van Babel?

Het antwoord is natuurlijk dat God ons ook met een vrije morele wil heeft geschapen. Het schepsel werd niet tot een robot gemaakt, maar werd met briljante conceptuele vaardigheden gemaakt en kreeg de vrijheid om te kiezen, wat ook het onderscheidingsvermogen omvat om wijselijk te kiezen. Maar Adam koos ervoor om God niet te gehoorzamen, dus de zonde kwam de wereld binnen. De menselijke bloedbaan werd onmiddellijk besmet door de infectie. De geesten van de mensen, inclusief hun verbeelding, werden verduisterd in het mysterie van de ongerechtigheid dat hen overspoelde.

De paradox is duidelijk en de vraag is nu beantwoordbaar: Wat is er mis met mensen die samenkomen in een gezamenlijke inspanning om een één-wereld orde te creëren om vrede, welvaart en liefde te bereiken voor de hele mensheid? Het antwoord is dat we geestelijk gescheiden zijn van de Schepper door de erfzonde. Ons denken is daarom dodelijk gebrekkig. Niets goeds kan voortkomen uit denken en plannen die God uitsluiten.

Als God de globalisten van Nimrods tijd had toegestaan om hun torenproject voort te zetten, dan had Hij uiteindelijk de aarde weer moeten vervloeken zoals Hij deed toen Adam ongehoorzaam was, of Hij had alle levende wezens op de aarde moeten vernietigen zoals Hij deed vanwege de verdorvenheid die de reiniging door de grote zondvloed van Noachs dagen nodig had. God handelde niet hardvochtig tegen Babel, noch handelde Hij in strijd met Zijn volmaakte karakter. In plaats daarvan toonde Hij ondoorgrondelijke liefde door Zijn beloften te houden aan het kleine gevallen schepsel dat het oordeel verdiende en waarvoor Hij op een dag Zijn eniggeboren Zoon zou opofferen.

De wereld-orde plannenmakers

De kinderen van de bouwers van de toren van Babel zetten vandaag de dag de globalistische agenda voort, ondanks de verschillen in taal en geografische scheiding. Ze omzeilen de barrières door gebruik te maken van technologieën die ontworpen zijn om hun één-wereld doelen te dienen.

De obsessieve drang om alle mannen, vrouwen en kinderen in één wereldconfiguratie te brengen ontstond kort na de tijd dat Jezus Christus op de aarde wandelde. Het is misschien tekenend voor onze smerige tijd dat sinds de tijd dat Hij de aarde in het vlees bewandelde, deze jaartelling "AD" wordt genoemd, een afkorting van het Latijnse anno domini, "het jaar van de Heer", maar nu moeten we erkennen dat we in de periode van de menselijke geschiedenis leven die het "Gemeenschappelijke Tijdperk", of CE, wordt genoemd. De revisionisten eisen dat alle overblijfselen van Jezus Christus worden gewist, zelfs uit ons lexicon. Er moeten vele manieren zijn voor de mensen van de komende Nieuwe Wereldorde om tot God te komen, als er inderdaad een God is.

Jezus Christus, die zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, en dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem (zie Johannes 14:6), past gewoonweg niet in de geglobaliseerde vorm. Denkers die deze vorm hebben aangenomen, wilden dat er geen twijfel over zou bestaan dat mensen, door middel van hun intellect, kunnen doen wat ze zich maar kunnen voorstellen. Ze kunnen een perfecte wereld bouwen zonder inbreng van een godheid die er ergens wel of niet is. Deze arrogante houding van zelfvoorziening wordt samengevat in het document "The Declaration of Interdependence", die op 30 januari 1976 door de Raad voor Wereldzaken van de Verenigde Naties is uitgebracht. Er staat onder andere in:

Twee eeuwen geleden brachten onze voorvaderen een nieuwe natie voort, nu moeten we ons aansluiten bij anderen om een nieuwe wereldorde voort te brengen. Om een nieuwe wereldorde tot stand te brengen... is het essentieel dat de mensheid zich bevrijdt van beperkingen van nationale vooroordelen... Wij bevestigen dat de economie van alle naties een naadloos web is, en dat geen enkele natie haar processen voor productie en monetaire systemen nog effectief kan handhaven zonder de noodzaak van collaboratieve regulering door internationale autoriteiten te erkennen. Wij roepen alle naties op om de Verenigde Naties en andere instellingen van de wereldorde te versterken.

Het artikel wordt voortgezet onder de video

Zijn we het Vierde Omkeerpunt betreden? Sterke waarschuwing over de Anti-Americanisme chaos

De ijver om iedereen in een volledig gecontroleerd werelddorp te storten is niet afgenomen. Elitaire machtsmakelaars blijven de humanistische motor voeden die de globalistische machinerie aandrijft met grootse verklaringen en beloften van een hemel op aarde.

Aangezien we hebben gezien hoe de diepgewortelde, heimelijke staatsgreep probeert een presidentsverkiezing over te nemen, is het verstandig om één oog gericht te houden op Gods profetische Woord en het andere op dagelijkse, zelfs uurlijkse, nieuwsberichten. Zelfs nu wordt door Satan en zijn volgelingen, zowel menselijk als geestelijk, het toneel betreden voor het oprichten van het platform van waaruit de man die de Antichrist zal zijn, zal worden gelanceerd.

Degenen die Gods kinderen zijn, moeten deze voorbodes van de komende verdrukkingstijd, die door Jezus in de Eindtijd-rede wordt beschreven, niet met angst en beven tegemoet treden. Het is echter overduidelijk dat de ontwikkelingen, die we hebben gezien in de golven van VN-inbraken in het leven van de Amerikanen, ons allemaal zouden moeten laten weten dat echte agenda's en activiteiten achter onze zorgen liggen.

De hele wereld als één

Neo-Babel bouwers construeren zelfs hun muziek op een manier die duidelijk het luciferische verlangen toont om Gods troon te veroveren. Het universeel populaire lied van John Lennon, "Imagine (Stel je voor)", zou gemakkelijk kunnen worden opgevat als een weergave van de bijbelse voorspelde duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. Maar Lennon predikte, net als de andere Lenin, de door de mens geschapen hemel op aarde - een imitatie van de bespotting van het komende koninkrijk van de ware Messias. De woorden en de melodie van dat lied zijn aanstekelijk in het beschrijven van een scenario van mensen die leven in een wereld zonder grenzen, zonder hemel, hel of religie, "leven in vrede" als een "broederschap van de mens... die de hele wereld deelt".

Het sirenenlied van het Globalisme is een één-wereldlied dat het ware kind van God niet kan volgen richting het moorddadige, destructieve einde. De Heilige Geest in ons is de leidraad die ons bindt aan de masttop van de waarheid. Met Jezus Christus als kapitein van onze verlossing varen we over de verraderlijke zeeën van onze tijd.

Toch moeten we alert zijn en rekening houden met de wake-up call.

Globalistische stormwaarschuwing

Er leek een kalmerende, verfrissende bries te komen die het gezond verstand in Amerika herstelde met de verkiezingen van november 2016. De venijnige, destructieve winden van de socialistische waanzin waren in het begin van de twintigste eeuw begonnen zich te roeren. Ze groeiden naar volle orkaankracht terwijl ze werden gekanaliseerd via steeds liberalere wetgevende en gerechtelijke instanties, met krachtige hulp van even liberale media.

De storm woedde door de hele natiecultuur tegen de tijd dat de jaren negentig in de vorige eeuw aankwamen. Af en toe vertraagde het verzet van de uitvoerende macht, zij het slechts kortstondig, terwijl het brulde tegen de snel verzwakkende morele barrières van het land.

Plotseling, net toen de grote storm zijn volle woede leek te bereiken, stonden de Amerikaanse kiezers op, bijna als één geheel, en werd de huilende linkse aanval stilgelegd.

Er zijn veel redenen gesuggereerd voor de luide afwijzing van de liberale ideologie en haar invloed op het regeringsbeleid van Amerika. Zeker, de meerderheidsstem ieste van het electoraat onmiskenbaar dat de politici zouden beginnen om de mensen te dienen op een manier die de natie ten goede komt in plaats van hun eigen parochiale belangen te blijven dienen op kosten van de belastingbetaler, zoals het geval was geweest gedurende decennia.

Maar een plotselinge windstoot verstoorde de kalmte slechts dagen nadat de acties van de mensen in de stemhokjes de storm tot stilstand brachten. De vlaag leek uit het niets te komen, hoewel de wolken van zijn oorsprong al vele jaren in de financiële stratosfeer van de Europese gemeenschappelijke markt zaten.

Het artikel wordt voortgezet onder de video

Kijk naar Senior Pentagon Analyst op die machtige individuen die nu volledig betrokken zijn bij de poging om de ANTICHRIST EN DE EINDOPLOSSING op te roepen!

Het nieuwe stormfront is nu zelfs bezig om monsterlijke economische golven op te zwepen die de natie in hun kielzog misschien wel zullen overspoelen. Wat de socialistische ingenieurs van het eerste deel van de orkaan niet konden bereiken met hun interne aanval, hebben de socialistische economische wereldmachten die de achterkant van de soevereiniteitsdodende storm vormen, met weinig meer dan een tropische depressie weten te bereiken. Toen de Amerikaanse kiezers de één-natie onder-goddelijke, liberale, utopische intriganten de voordeur uit veegden, renden de uitgeworpenen snel rond om de zijkant van het huis, waar ze zich voegden bij de globalistische New World Order-bouwers, die aan de achterdeur stonden met een gretige glimlach en open armen en werden verwelkomd door een congres met lamme eenden dat deels was samengesteld door rationeel denkende patriotten die de list hadden moeten detecteren.

Maar er is geen mens zo blind als degenen die niet willen zien. Onder het mom van vrije handel stak het parasitaire apparaat van de éne-wereld de fakkel aan van het globalisme en begon vervolgens krachtig en vastberaden deze natie over te hevelen. De globaliste-elite kanaliseert nu de rijkdom van Amerika, samen met fondsen uit andere geopolitieke en economische sferen, naar derdewereldlanden in een tempo dat groter is dan ooit tevoren. Ze streven er voortdurend naar om de machtsbasis te verstevigen door middel van materiële goederen weggevertjes. Ze blijven een steeds groter wordend kiesdistrict creëren en consolideren dat afhankelijk van de hiërarchie van de Nieuwe Wereldorde voor absoluut alles, terwijl de armste mensen op aarde zich van de wieg tot het graf door hun ellendige leven bewegen. Het werd gedaan onder de noodzaak om de levensstandaard gelijk te trekken. De derde wereld was uitgehongerd en de positie van Amerika als supermacht, met het grootste deel van de rijkdom van de wereld, moest instemmen met herverdeling van de rijkdom.

De intriganten van de ene wereld willen ons laten geloven dat al deze noblesse verplichtingen worden aangegaan namens de mensheid voor het eigen goed-egalitarisme van de mensheid op zijn meest glorieuze hoogtepunt!

De mensheid in het algemeen en de Amerikanen in het bijzonder vielen ten prooi aan de kalmerende effecten van het sirenenzang van het globalisme, terwijl het oog van de storm rustig over het hoofd ging. De windstilte liet de mondialistische elite toe, en moedigde haar zelfs aan, om te beginnen met de ontmanteling van alles wat met de piek van de geschiedenis te maken heeft, hun wens om de wereld te regeren te financieren door middel van de zogenaamde sociaaldemocratie - een ideologie die elk land waarin het is geprobeerd, tot de laagste rang van de natie heeft gebracht.

Toen kwam er een man binnen die Amerika weer op het spoor wilde zetten om de republiek te worden die de oprichters hadden ingesteld met een van de grootste documenten uit de geschiedenis van de menselijke regering - de Amerikaanse grondwet. Globalisten op elk niveau kregen een ineenstorting. Hun woede werd zo intens dat ze samenspanden om het recht van de Amerikaanse kiezers om te stemmen, in wat de meerderheid wil, omver te werpen door middel van het proces van de kiescolleges.

God wordt echter nooit voor de gek gehouden of overruled. Hij verheft de machthebbers, en hij zet ze neer. De interventie in het geval van de verkiezingen van 2016 was naar onze inschatting onmiskenbaar. God heeft echter, ondanks het ingrijpen, niet besloten om de mensheid te laten doorgaan met het leven op een manier die flagrant indruist tegen Zijn wegen. Hij heeft al lang geleden de waarschuwing gegeven over de storm die is uitgebroken en dat er een tijd zal aanbreken waarin een elitaire heersende klasse haar macht en autoriteit zal bundelen om een controlemechanisme te creëren waarmee zij zal proberen elke mens op de planeet tot slaaf te maken.

Gods waarschuwing stelde dat het gezag en de macht van de wereld uiteindelijk aan één man zal worden gegeven - de laatste en meest verschrikkelijke despoot van de wereld (lees opnieuw Daniël 9:27, Openbaring 13, en Openbaring 17:12, 13).

Wat is de rol van Amerika?

Degenen die profetische zaken analyseren hebben zich lang afgevraagd waarom de Verenigde Staten van Amerika niet specifiek genoemd wordt in Gods profetische Woord. Er is zeker nog nooit een natie geweest die zo gezegend of zo actief was in de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Kleine en schijnbaar onbeduidende naties en regio's als Libië en Ethiopië zijn vastgelegd in nog te vervullen profetieën - maar niet Amerika.

Zouden we, met alle vreemde machinaties die zich afspelen - het kwaad dat binnen regeringen wordt gepleegd, de religieuze afvalligheid die zich ontwikkelt, de coronaviruspandemie en alle andere dingen die deze generatie aanvallen - getuige kunnen zijn van een versnelde beweging naar de geprofeteerde Antichrist, de wereldregering?

Om de eerder geuite gedachte te herhalen: Met de verkiezingen van november 2016 leek er een kalmerende, verfrissende bries te komen die een terugkeer naar een regering beloofde die het volk zou dienen in plaats van te proberen te regeren met tirannie. Amerika leek uitstel te hebben gekregen van het doodvonnis dat de wollige mensen hadden uitgesproken over religieuze (en een groeiend aantal andere) vrijheden. Maar hoe diep is het engagement om terug te keren naar die vroegere, gezondere principes (en dus hoe realistisch de gratieverlening is) valt nog te bezien.

Voor degenen die het Woord van God hebben bestudeerd, is het duidelijk dat een door de mens gemaakt bestuur dat weigert zich te laten leiden door Gods morele principes, onvermijdelijk zal ontaarden en zal vervallen in tirannie binnen de eigen grenzen of zonder grenzen. Politieke partijen kunnen niet de vastberadenheid opbrengen om de onderdrukking en tirannie die onophoudelijk tot slavernij probeert te komen, te beteugelen of in te perken. Een regering van door en voor een moreel volk kan de onvervreemdbare rechten voor ons veiligstellen waarvoor onze voorvaderen hebben gevochten, gebloed en gestorven zijn. Het zijn wij, het volk, onder God, die moeten beslissen om wijselijk te regeren. President George Washington zei in zijn afscheidstoespraak: "Redenen en ervaringen verbieden ons beide dat de nationale moraal kan zegevieren met uitsluiting van het religieuze principe. John Adams, de tweede president van Amerika, zei: "De grondwet van de Verenigde Staten is alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk. Het is volstrekt ontoereikend voor de regering van een ander soort."

We moeten beginnen met ons eigen leven te regeren op een manier die de Schepper bevalt. Er is maar één manier om Hem te behagen en dat is ons onder de heerschappij te plaatsen van Zijn gezegende Zoon, Jezus Christus, die Zijn bloed vergoten heeft aan het kruis van Golgotha voor de vergeving van onze zonden. Hoe geweldig zou het zijn als niet alleen de meerderheid van het Amerikaanse volk, maar een meerderheid van de mensen in de hele wereld zich tot Jezus Christus zou wenden in nederig berouw!

Maar tragisch genoeg kunnen we er zeker van zijn dat dit niet zal gebeuren. God vertelt ons in Zijn alwetendheid dat "in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen aanbreken" en dat "slechte mensen en verleiders steeds erger zullen worden, bedriegen en bedrogen worden" (zie 2 Timoteüs 3). De man die de laatste en meest wrede tiran van de wereld zal zijn, wacht misschien zelfs nu nog in de schaduw, net buiten de cirkel van de schijnwerpers. Hij zal de kroon nemen die hem is gegeven door zijn sycofanten van de Nieuwe Wereldorde en het platform van het globalisme dat zij hebben opgericht gebruiken om een monolithische troon op te bouwen waarop hij uiteindelijk zal zitten, terwijl hij beweert een godheid te zijn en tegelijkertijd aanbidding eist.

De weg vrijmaken voor de Antichrist

Vandaag de dag maken de veranderingen in de wereldpolitiek de weg vrij voor 's werelds laatste dictator, de Antichrist. Ze doen dat waarschijnlijk zonder rekening te houden met de bijbelse profetie. Maar of ze dat nu bewust doen of niet, ze haasten zich halsoverkop naar die donkere nacht van de apocalyps.

Gelukkig is Gods oordeel over de zonde weliswaar zeker, maar hij is ook traag in boosheid en zijn barmhartigheid is groot. Wij zijn van mening dat we ons op dit moment nog in een stilstand bevinden die God genadig heeft toegekend vlak voor de voorspelde eindtijdstorm die een wraakzuchtige generatie zal verwoesten. Toch staat er al een stevige wind waarbij de vlag met de waarschuwing aan het wapperen is dat de apocalyps nadert.

God de Heilige Geest wenkt allen die gehoor willen geven aan Zijn oproep om te schuilen in de enige haven waar bescherming tegen de dodelijke wervelwind te vinden is, oprecht en teder. Die veilige haven is Jezus Christus. Degenen die weigeren de door Christus aangeboden haven of veiligheid te aanvaarden, zullen onder de razende, neerstortende golf omkomen, net zo zeker als de antediluvianen tijdens het oordeel van Noachs dag.

Volgende keer: Verdrukking, Tempel en het Beest

Bron: Antichrist And Babel Revisited » SkyWatchTV