www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Antichrist en de Endlösung van de komende wereldregering

10 september 2020 - door SkyWatch Editor

()

De satanische woede is volgens ons geëxplodeerd na de presidentsverkiezingen van 2016 in Amerika. Nooit in de geschiedenis van de natie werd er zo'n totale poging gedaan om een presidentschap te vernietigen. De inspanning was van meet af aan duidelijk, zelfs vóór de inauguratie in januari 2017.

De Verenigde Staten waren duidelijk op weg naar de ontbinding van hun soevereiniteit om te versmelten met de ontluikende internationalistische blauwdruk voor een veranderde wereldorde. Een nieuwe president verklaarde dat hij van plan was "het moeras te draineren" en "Amerika weer groot te maken". Het droogleggen van het moeras betekende het verwijderen van ingegraven bureaucraten die wilden dat de natie verder ging op de weg naar globalisme. Door Amerika weer groot te maken, wilde de nieuwe president het land naar zijn volledige prestatiecapaciteit brengen die hij nog steeds zag binnen het Amerikaanse volk.

We zagen de ontwikkeling van de term "deep state", de naam die de cabal (de kliek) binnen de Amerikaanse regering en andere regeringen van de wereld kregen, die gewijd zijn aan het creëren van een eenwereldsysteem van controle. Hoewel deze term en de overwegingen erachter een samenzwerende waanzin worden genoemd, en nog erger, is het bewijs dat de 'deep state' bestaat, onuitwisbaar geëtst binnen het weefsel van de geopolitiek.

De Amerikaanse inlichtingendiensten - FBI, CIA, NSA en andere - werden samen met een politieke partij die tegen de nieuw gekozen president was, betrapt op pogingen om hem valselijk te beschuldigen om, zo luidt de aanklacht, een staatsgreep te plegen. De reguliere nieuws- en kabelnetwerken die geacht worden verslag uit te brengen, en niet om dat te creëren, hebben zich aaneengesloten om te proberen president Donald J. Trump ten val te brengen.

Die inspanning gaat door tot aan het moment van dit schrijven. We herinneren ons de aanklachten van "Russische collusie" tegen hem. Ze kookten die aanklacht op tot aan een beschuldiging die in feite niets anders in zich had dan openlijke haat, tot in de kern. Het mislukte in alle opzichten, en de president kwam populairder en sterker dan ooit te voorschijn, vooral door zijn trouwe supportersbasis.

De staatsgreep, hoewel een stille, gaat verder - en opnieuw, naar onze mening, wordt de COVID-19 oftewel de coronaviruspandemie gebruikt om te proberen te bereiken wat hun leugens, valse beschuldigingen, en andere kwaadaardige machinaties niet konden doen. Toch zijn alle snode daden van deze internationalistische kabbalisten niet de belangrijkste duivels in het hart van de poging om deze president te verwijderen en het globalisme terug te brengen naar een staat van vooruitgang voorafgaand aan de verkiezingen. Een veel machtiger kwaad knaagt aan de basis van hart van deze rage en is verpakt in de waarschuwende woorden van de apostel Paulus:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12)

Dictaturen hebben het door de geschiedenis heen tot hun allesoverheersende doel gemaakt om de massa's in hun dodelijke greep te houden, die bij elke gelegenheid scherper zal worden. Zonder uitzondering beginnen tirannen met een regime-opbouw met beloften die gericht zijn op individuele burgers en die het leven beter zal verzekeren dan voorheen - meestal verklaren ze dat het prestige en de machtige invloed van het vaderland zullen worden hersteld. Veiligheid en zekerheid zullen alle angst uit het dagelijks leven wegnemen en de vrede zal zegevieren onder de leiding van de nog te onthullen absolute heerschappij van de tiran.

Despoten springen naar hun machtspositie wanneer de waakzaamheid tegen dergelijk kwaad afneemt in tijden van verdiepende en schijnbaar onoplosbare, economische ontberingen.

We kijken om ons heen naar de enorme schade die de COVID-19 pandemie heeft aangericht aan de economische situatie in Amerika en de wereld en denken na over hoe slecht de zaken er uiteindelijk uit zouden kunnen zien. De wereld wordt zo verwoest dat de vernietiging van de zogenaamde pandemie er in vergelijking met de rest van de wereld mild zal uitzien. Dat wat er komt zal een tijd van ontberingen zijn, waarvan de mensheid de diepte nog nooit heeft meegemaakt. We kunnen dit met zekerheid zeggen, want de grootste van alle profeten, Jezus Christus, voorspelde het volgende over die tijd: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal." (Matteüs 24:21).

Net zoals die tijden de ergste in de menselijke geschiedenis zullen zijn, zoals we nooit hebben gezien, zo zal er een tiran van ongekend kwaad tevoorschijn komen, die de meest dictatoriale macht ooit zal uitoefenen. Zoals gezegd heeft de menselijke regering altijd gestreefd naar steeds meer gezag - meer en meer macht die in handen is van een kring van zo weinig mogelijk oligarchen in deze elite. Zij construeren steeds beperktere regels en voorschriften en steeds draconischer methoden om hun slachtoffers onder controle te houden.

De Verenigde Staten hebben meer dan twee eeuwen van relatieve vrijheid genoten, weg van dit soort regeringen die de naties en rijken door de geschiedenis heen hebben geteisterd. Toch is er een groeiende trend naar een dergelijke regering in Amerika. Er is nu een humanistische infectie ontstaan, en dit grootste vrijheidsexperiment dat ooit is geprobeerd, is in een neerwaartse spiraal terechtgekomen.

Het artikel gaat verder na de video

Hebben we het Vierde Keerbeurt binnengehaald? Sterke waarschuwing over de Anti-Amerikanisme Chaos

Zoals vermeld in de verwijzingen naar de "deep state", zijn er krachten die deze eens zo grote republiek ten val willen brengen, zodat de weg vrij is voor degenen die een dergelijke verandering willen om de hele wereld opnieuw vorm te geven in de kwaadaardige manieren die ze zich voorstellen. Deze krachten worden gevormd door zowel menselijke als bovennatuurlijke entiteiten.

Satans bovennatuurlijke volgelingen regeren over de geesten van de gevallen mensen - de mensen van een denken om de wereldwijde controle over alle anderen te vestigen. We zien deze boosaardige macht aan het werk in de nooit aflatende pogingen van deze zogenaamde progressieve ideologie om Amerika te veranderen in een natie die ver verwijderd is van de principes die door de grondleggers werden toegepast. Hun belangrijkste menselijke bondgenoten zijn de mainstream media. Maar hun ongeziene en veel invloedrijkere bondgenoten zijn de machten en vorstendommen van Efeziërs 6:12 de spirituele trawanten die werkelijk de macht hebben om veranderingen te bewerkstelligen op manieren die tegengesteld zijn aan die van God.

Die bovennatuurlijke worstelwedstrijd heeft een diepgaand effect gehad op de ongelovige wereld. Degenen die Jezus Christus niet kennen als Heer en Verlosser vallen ten prooi aan de volgelingen, zowel menselijk als geestelijk, die de vorstendommen en machten vormen waar Paulus voor waarschuwt. Het volgende onderzoek maakt de misleidende invloed zichtbaar die er vooral op de jeugd van deze generatie is:

De huidige kiezers kunnen de globalistische agenda verwerpen. Maar volgens verschillende onderzoeken doen de toekomstige kiezers dat niet. Wereldwijd zijn er meer millennials (geboren tussen 1981 en 1996) dan de Baby Boomers [geb. 1945-1960] en Generatie X [geb. 1961-1980], en zij geloven dat het concept van een burger van een enkel land achterhaald is. Voor hen is mondiaal burgerschap de weg van de toekomst. In 2017 heeft de Western Union meer dan tienduizend millenniums uit vijftien landen, waaronder de Verenigde Staten, India en Rusland, geënquêteerd. Wat ze vonden, geeft een glimp van waar we de komende jaren naartoe gaan. Hier zijn slechts enkele van de resultaten:

In Global Shapers Annual Survey van 2016 gaven meer dan zesentwintigduizend millennials uit 181 landen hun mening over wereldkwesties. De resultaten die zijn opgenomen:

Veel jongeren zien zichzelf dus in de eerste plaats als wereldburgers. Zij vinden dat de grenzen open moeten zijn. Ze geloven dat klimaatverandering het grootste probleem van de wereld is, en ze kijken naar mondiale politieke instellingen voor antwoorden. Dit geeft ons een glimp van hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien. Waarom? Omdat de meningen van millennials de wereld de komende decennia vorm zullen geven.

Adolf Hitler zei ooit: "Als een tegenstander verklaart: 'Ik zal niet aan uw zijde komen staan', zeg ik rustig, 'Uw kind is al van ons. U zult doorgaan. Uw nakomelingen staan nu echter al in het nieuwe kamp. In korte tijd zal men niets anders weten dan deze nieuwe gemeenschap."

De globalisten hoeven de verkiezingen van vandaag niet te winnen omdat ze al een generatie van kinderen hebben gewonnen.[i]

SATANS VOLMACHTEN? Kijk naar Senior Pentagon Analyst over deze machtige individuen die nu betrokken zijn in de pogingen DE ANTICHRIST EN DE DEFINITIEVE OPLOSSING op te roepen!

Het globalistische Sirenen-lied

Krachtige humanistische allures lonken verleidelijk en beloven een gouden toekomst als alle mensen op aarde als één geheel samenkomen. Zo'n glorieuze wereldorde, lang gedroomd en zelfs vurig nagestreefd, lijkt eindelijk haalbaar. Degenen die het wereldbeeld hebben dat nationale grenzen moeten vallen en soevereiniteit moet afnemen, omdat we allemaal wereldburgers zijn die hartstochtelijk de aarde-verkleinende technologieën omarmen die de wetenschap blijft produceren - het internet bijvoorbeeld. Ja, de utopische droom lijkt eindelijk haalbaar. Maar terwijl de sirenen van het globalisme - zoals de tweelingzussen die onoplettende zeelui naar hun dood lokten in Homerus' The Odyssey - met het zingen van hun lieflijke, betoverende liederen van de Nieuwe Wereldorde, weerklinken de woorden die de Oude van Dagen uitspreekt door de gangen van de oudheid en springen ze bij deze generatie van de pagina's van Gods Heilig Woord:

en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. (Genesis 11:6)

De Schepper van alle dingen drukte niet Zijn trots uit over de mensheid. Hij was bezorgd en bedroefd omdat alle volkeren van die tijd verenigd waren in hun vastberadenheid om een wereld op te bouwen naar hun eigen specificaties. En deze allereerste globalistische inspanning ontstemde de Ene, die in de mensen het wonderbaarlijke vermogen inbouwde om te doen wat ze zich maar konden voorstellen? Heeft God zelf ons niet naar Zijn eigen beeld geschapen en ons met een fenomenale scheppingsdrang doordrenkt?

De wieg van het globalisme

Het lijkt op het eerste gezicht een opperste paradox: de Schepper maakte mensen naar zijn eigen beeld en gaf ons krachtige conceptuele vermogens, en dus met het vernuft om een toren te bouwen die uiteindelijk tot in de hemel zou kunnen reiken. Toen, net toen we ons potentieel begonnen te vervullen, manifesteerde de onfeilbare Schepper God Zijn ongenoegen in het volk van die dagen:

Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.

Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. (Genesis 11:1-9)

De Almachtige God gaf het menselijk ras een vleugje van Zijn eigen genialiteit, maar toen die mensen het op deze rebelse manier gebruikten, verwarde Hij deze genialiteit door hun vermogen om te communiceren te verstoren. Daarmee maakte Hij een einde aan het globalistische project. Gods omgang met Zijn schepping leek strijdig: Veranderde Hij van gedachten over het feit dat Hij de mens naar Zijn eigen beeld had gemaakt? Had Hij een hekel aan concurrentie in zaken die te maken hadden met de creativiteit die dit bouwproject zou kunnen vertegenwoordigen?

Waarom heeft Hij de één-wereld-bouwwerkzaamheden bij Babel afgebroken?

Beeld van God, afbeelding van de Mens

God legt Zijn machtige vinger op het antwoord op die vraag, en Zijn antwoord doorboort tegelijkertijd de kern van de reden waarom Hij de hele antediluviaanse wereld, met uitzondering van Noach en zijn familie, moest vernietigen door middel van een overstroming, en dierenleven moest uitkiezen.

De oorzaak van het feit dat God de bouwers van Babel verstrooide en daarmee een einde maakte aan hun avontuur in het globalisme, is nog verder terug te vinden in de geschiedenis van de mensheid dan in het tijdperk van de zondvloed. Gods Woord schrijft over die oude tijden en Zijn goddelijk oordeel:

En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb. (Genesis 8:21)

De belangrijkste gedachte van de geest van God voor onze doeleinden is hier: "de gedachte van het hart van de mens is slecht van zijn jeugd af." Laten we deze aanklacht onderzoeken in het kader van zijn context.

God verklaarde dat Hij nooit meer de grond zou vervloeken zoals Hij deed na de opstand van de mens in de Hof van Eden. Ook zei Hij dat Hij nooit meer alle levende wezens zou treffen zoals Hij deed met de wereldwijde zondvloed in Noachs tijd. God plaatste tussen deze twee beloften de verklaring van de waarheid over de gevallen toestand van de mens, een feit dat absoluut wordt verworpen door de humanistische sociale architecten van vandaag. Hun ontkenning van deze realiteit vormt de kern van het globalisme. Zo ook de gekke bewering dat de mens evolueert naar een hogere orde van zijn; die uiteindelijk de hemel op aarde zal voortbrengen - vrede, welvaart en liefde voor de hele mensheid.

Adam en Eva's goddelijke zintuigen moeten in één rampzalig moment zijn overgegaan van perfectie naar imperfectie. Wat een hartverscheurend tafereel moet het geweest zijn toen zij opzettelijk ongehoorzaam waren aan God en er voor kozen om zich over te geven aan de verleider, die hen vertelde dat zij als God zouden zijn als zij van de boom der kennis van goed en kwaad aten. Hoe verwoestend moet dat eeuwige moment zijn geweest toen die prachtige mensen de uitstraling van God, die hun naaktheid had verhuld, weggooiden. Het beeld van God dat van binnenuit uit hun wezens kwam moet zijn begonnen te verdwijnen, om te veranderen in angstaanjagende, verduisterde gelaatsuitdrukkingen. Dus ook hun geesten werden ongetwijfeld verward binnen hun zondige-geïnfecteerde denkprocessen. Zowel het beeld als de verbeelding veranderden op dat moment in een eeuwige staat van verzet tegen de Schepper, met wie ze eerder in volmaakt vertrouwen en liefde langs de weelderige paden van de tuin hadden gelopen.

De koers van de mensheid is sinds die moedwillige beslissing van de eerste mens, om te doen wat in zijn eigen ogen goed was in plaats van God te gehoorzamen, in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De zondeval bracht een vloek over de planeet aarde en de dood voor de mensheid. Elke generatie sinds Adam en Eva uit Eden werden verdreven, levert dit bewijs: "Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?" (Jeremia 17:9).

Vanaf de eerste moord, toen Kaïn zijn broer Abel doodde, tot de slachting tijdens de meer dan vijftienduizend oorlogen uit de geschiedenis, tot de meest recente terroristische wreedheid, of de één-op-één moorden, de gevallen mens gaat door met verachtelijke acties om te getuigen van de waarheid van Gods aanklacht: "De verbeelding van het hart van de mens is slecht van zijn jeugd af" (Genesis 8:21).

Wordt vervolgd: Babel hersteld

Noot:

[i] Britt Gilette, “Unhindered March Toward Globalism,”
http://www.end-times-bible-prophecy.com/the-unhindered-march-toward-globalism.html

Bron: Antichrist And The Final Solution’s Coming Global Government » SkyWatchTV