www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wanneer de Vorst der Duisternis een verbond met Israël sluit

8 september 2020 - door SkyWatch Editor Tom Horn

()

Een van de meest bekende geleerden in de eschatologie, Dr. J. Dwight Pentecost, presenteerde een perspectief op de kwestie van het verbond van Daniël 9: 26 en de beroering die het gevolg is van de aanvaarding van dit valse vredesakkoord door Israël:

Volgens Daniël 9:26-27 zal de vorst van het Romeinse rijk een verbond sluiten met Israël voor een periode van zeven jaar. Dit verbond herstelt duidelijk Israël tot een plaats onder de naties van de wereld, en de integriteit van Israël wordt gewaarborgd door de Romeinse strijdmachten. Dit is niet alleen een poging om het langdurige geschil tussen de naties over de aanspraak van Israël op Palestina te beslechten, maar is ook een satanische nabootsing van de vervulling van het Abrahamische verbond dat Israël de eigendomsakte van het land heeft gegeven. Deze actie wordt door Johannes (in Openb. 6:2) voorgesteld als een ruiter die op weg gaat om te veroveren, aan wie de soevereiniteit wordt gegeven door vreedzame onderhandelingen. Deze voorwaarde bestaat voor drie en een half jaar, waarna het verbond door de Romeinse autoriteiten wordt verbroken en de periode die bekend staat als de grote verdrukking (Matt. 24:21) begint. Deze verdrukking op aarde wordt duidelijk veroorzaakt door Satan, die midden in de verdrukkingsperiode uit de hemel op de aarde is geworpen (Openb. 12:9). Hij gaat in grote toorn uit (Openb. 12:12) om het overblijfsel van Israël en de heiligen van God aan te vallen (Openb. 12:17). De satanische activiteit die de naties in die dagen beweegt, wordt duidelijk weergegeven door Johannes als hij zegt:

"En ik zag drie onreine geesten als kikkers uit de mond van de draak komen, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet. Want zij zijn de geesten van duivels, die wonderen werken, die uitgaan naar de koningen der aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de strijd van die grote dag van de almachtige God" [Openbaring 16:13-14].

Er is niet uit af te leiden dat deze periode niet de periode is van Gods toorn op zondige mensen, maar het laat wel zien dat God, om Zijn toorn uit te storten, Satan toestaat om een programma uit te voeren in Zijn toorn tegen de hele wereld.

Er zijn een aantal theorieën over de gebeurtenissen in de campagne van Armageddon: (1) Armageddon zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk en de noordelijke statenbond; (2) het zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk en de koningen van het oosten, of de Aziatische machten; (3) Armageddon zal een conflict zijn tussen alle naties en God; (4) het zal een conflict zijn tussen vier grote wereldmachten; (5) het zal een conflict zijn tussen het Romeinse rijk, Rusland, en de Aziatische machten; (6) het zal Rusland uitsluiten, maar zal plaatsvinden tussen de Romeinse, oostelijke en noordelijke machten die Rusland uitsluiten, gebaseerd op de theorie dat Ezechiël 38 en 39 in het millennium plaatsvindt; (7) Rusland is de enige agressor in Armageddon, gebaseerd op de theorie dat er geen heroplevende vorm van het Romeinse rijk zal zijn. Men kan zien wat een grote meningsverschillen er zijn over de chronologie van de gebeurtenissen in deze veldtocht.[i]

Israël staat vandaag de dag in de schijnwerpers van woede. Dit geldt voor het feit dat het het doelwit is van de eeuwigdurende tegenstander van de Joodse staat, de Arabische en Perzische islamitische vijanden. Dit is waar in het geval van de hele internationale gemeenschap, waarvan de samenstellende naties Israël zien als de verstoppende blokkade van de regionale en wereldvrede terwijl deze belegerde planeet wankelt naar een tijd van ongekende problemen.

Zoals we hebben gezien, wordt de komende tijd van ongeëvenaarde strijd die alle naties naar Armageddon zal brengen door Jesaja de profeet "de tijd van Jacobs benauwdheid" genoemd: "Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. " (Jeremia 30:7a). En het is Jakobs benauwdheid - het voorspelde einde der dagen, de lafhartige behandeling van Israël door de naties van de aarde - wat de God van de Hemel hen naar Armageddon zal brengen. Dit is wat de profeet Joël voorspelt:

Ik zal alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. (Joël 3:2)

Armageddon wenkt

Dit zal de bijeenkomst van de naties van de aarde zijn die in het boek Openbaring wordt voorspeld:

Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God... En hij verzamelde hen in een plaats die in de Hebreeuwse taal Armageddon wordt genoemd. (Openbaring 16:14, 16)

Dit zal het hoogtepunt zijn van de mensheid die verraderlijk omgaat met Gods uitverkoren volk. De belofte die de Heer aan Abraham heeft gedaan, heeft ernstige gevolgen voor iedereen die het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob zou vervloeken:

En ik zal hen zegenen, die u zegenen, en hem vervloeken, die u vervloekt; en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. (Genesis 12:3)

SATANS VOLMACHTEN? Kijk naar deze Senior Pentagon-analist over die machtige individuen die nu gefascineerd zijn in de poging om ANTICHRIST EN DE LAATSTE OPLOSSING op te roepen!

De geschiedenis valideert de profetie

De verklaring van God wordt het meest dramatisch gevalideerd door te kijken naar de twintigste-eeuwse geschiedenis. Zoals we hebben gezien, hebben Adolf Hitler en het nazi-regime haat en genocide tegen de Jood tot hun focus gemaakt van het ongelegeerde kwaad dat ze hebben gespuwd. De as van de Führer en van zijn nazi-collega's is in schandelijke schande verspreid over het landschap van de naties waar Josef Goebbels en de nazi-propagandisten arrogant over opschepten dat ze über-bondgenoten zouden zijn in het almachtige vaderland voor hun duizendjarige Rijk.

Elke overweging in het onderzoek naar de geschiedenis van Duitsland met betrekking tot de laatste twee jaren van de Tweede Wereldoorlog en de periode erna moet erkennen dat het was alsof de toorn van God op de natie zelf was. Dergelijke documentatie omvat zwart-wit beelden van Duitse mannen en vrouwen die door de geallieerde commandant generaal Dwight D. Eisenhower gedwongen werden om langs de skelet-resten van duizenden Joodse lijken te lopen - dit, zo verklaarde Eisenhower - zodat het Duitse volk en de wereld de Holocaust nooit zouden vergeten. De nasleep ervan zou voor altijd worden vastgelegd.

Maar vandaag de dag zijn zelfs mainstream nieuwsjournalisten wazig als het gaat om de genocide die misschien wel zes miljoen joden het leven heeft gekost, maar ook om het leven van andere volken. Ze laten hun geheugenverlies zien door niet met volle kracht hun stem te verheffen over duivels als Iraanse dictators, die de leugen dat de Holocaust een fabel noemen die door de Joden in de wereld is getoverd. Zelden is er sprake van een verwerping van zulke flagrante leugens die afkomstig zijn van de zogenaamde 'would-be destroyers' van de Joodse staat en het Joodse volk.

Tragisch genoeg leidt de weigering om de generaties van na de Tweede Wereldoorlog op te voeden over de waarheid over de krankzinnige behandeling van het Huis van Israël tot een tijd van nog grotere wreedheden, dus tot een oordeel. De God van de Hemel zal heftig reageren - zelfs meer dan Hij reageerde op de doodsstrijd van de nazistische duivels.

We hebben de waarschuwing al eerder gezien, en het kan niet genoeg benadrukt worden:

De last van het woord van de Heer voor Israël, zegt de Heer, die de hemelen uitstrekt en het fundament van de aarde legt, en de geest van de mens in hem vormt. Zie, Ik zal Jeruzalem tot een beker van beving maken voor alle mensen rondom, wanneer zij in de belegering zullen zijn tegen zowel Juda als tegen Jeruzalem.

En Ik zal op die dag Jeruzalem tot een zware steen maken voor alle mensen; al wat zich ermee belast, zal in stukken gehakt worden, al het volk van de aarde zal ertegen verzameld worden... het zal op die dag geschieden, dat Ik zal trachten alle volken, die tegen Jeruzalem komen, te vernietigen. (Zacharia 12:1-3, 29).

KIJK! GELOVEN DE VATICAANSE AUTORITEITEN DAT PAUS FRANCISCUS DE VALSE PROFEET VAN DE APOCALYPS IS? EEN VERRASSEND ANTWOORD!

Zal Amerika Israël verraden?

Nu komen we bij deze vraag: Zal Israël verraden worden door de VS?

Het is een geldige vraag, want we hebben in het afgelopen decennium een presidentiële regering gezien die verraderlijk omging met de belangrijkste bondgenoot van Amerika in het Midden-Oosten. Zal er een toekomstige president en een staatsdepartement komen die verraderlijk met Israël zullen omgaan?

De speciale gezant voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Barack Obama, George Mitchell, dreigde op een gegeven moment, in 2010, financiële hulp aan Israël in te houden als de Joodse staat de geëiste concessies om het vastgelopen vredesproces weer op de rails te krijgen, niet zou accepteren. De regering-Obama dreigde met het onthouden van hulp als Israël zich daar niet aan zou houden. Het was een daad die, naar onze mening, Israël vervloekte.

Amerika - de natie die vrijwel zeker is ontstaan om zich aan te sluiten bij het door Hem uitgekozen volk tijdens de wedergeboorte van Israël in de moderniteit - is bovengemiddeld gezegend. We moeten ons afvragen waarom het anti-Israëlische wegvluchten binnen een kabinetsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendienst nog steeds aan het werk is om de Joodse staat schade toe te brengen. Wij hebben voor, tijdens en na de presidentsverkiezingen van 2016 de pogingen gezien om een eerlijk gekozen president omver te werpen. Het is niet zonder reden je af te vragen of ditzelfde kader van onwettige agenten de weg leidt naar het opzetten van de wereldwijde anti-Israëlische marginalisatie die door Zacharia werd voorspeld.

Amerika's "christendom"?

De weigering van de vorige Amerikaanse presidentiële regering om te erkennen dat God op een of andere manier iets te zeggen heeft over de zaken van de mens, laat staan dat hij zich bemoeit met het gedrag van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in de omgang met Israël en zijn tegenstanders, is een uitgemaakte zaak. Immers, Obama heeft zelf verklaard dat Amerika geen christelijke natie is.

We moeten zeggen dat we het op dat punt eens zijn met deze president. De Verenigde Staten waren nooit een "christelijke" natie, in die zin dat Amerika zich massaal heeft gericht op het volgen van Jezus Christus. Dat is nooit gebeurd. Echter, dit land heeft sinds de vroegste stadia van de planning door de stichters, in zijn nationale documenten van oprichting de Joods-Christelijke principes voor het leiden van het leven en regeren verweven.

Gebaseerd op die gemakkelijk aantoonbare waarheid - want het enige wat nodig is, is een snelle scan van de oprichtingsdocumenten om de bijbelse invloed ervan te herkennen - is het gemakkelijk om te weten dat Amerika een natie is die op zijn zachtst gezegd onder zorgzame waakzaamheid staat. God sprak in grimmige duidelijke taal door middel van profetische alwetendheid over wat er zal gebeuren wanneer iemand, zij het individueel of collectief, verraderlijk omgaat met zijn uitverkoren volk. Daarom is voor iedereen - inclusief de president van de Verenigde Staten of enig ander lid van de regering van deze natie - het negeren van wat er in de Bijbel wordt gezegd over interactie met Israël dwaasheid.[ii]

Menselijke overheid is verplicht aan Gods wil

We realiseren ons dat het stellen dat regeringsleiders God niet erkennen in hun bestuur geen diepgaande openbaring is, omdat humanistisch leiderschap de Schepper van alle dingen negeert. We wilden alleen maar het feit van de werkelijke kern van het probleem noemen met betrekking tot het gebrek aan duurzame vrede in het Midden-Oosten en over de hele wereld. Hoewel deze regering in veel opzichten een sterke voorstander van Israël is, is het duidelijk dat voor de medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de inlichtingendiensten in de Deep State Gods Woord over de kwestie Israël geen enkel gewicht in de schaal legt bij het overwegen van het beleid ten aanzien van de Joodse staat. Door zich te verzetten tegen het eigen plan van de president om eerlijk om te gaan met alle partijen in het vredesproces, gaan ze vooruit en stellen ze tijdslijnen vast voor het produceren van een tweestatenoplossing voor het "Palestijnse probleem" zoals zij dat zien.

Toen een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een interview werd gevraagd welke invloed de VS heeft op Israël om aan de Arabische en internationale eisen te voldoen, zei hij: "Volgens de Amerikaanse wet kunnen de Verenigde Staten steun aan leninggaranties aan Israël onthouden."

Gelukkig heeft Amerika op dit moment een president die misschien wel Israëls grootste voorstander is op dit punt in de geschiedenis van onze natie. Een groot deel van het Congres, met name in de Amerikaanse Senaat, staat sterk achter de Joodse staat. Maar op een dag zal een verbond van valse vrede, waarvan God stelt dat het rechtstreeks uit de put van de hel komt, aan Israël en de andere naties van de wereld worden opgedrongen. Er zullen massale uitlopers zijn voor allen die het bedrieglijkheidsdocument van de Antichrist ondertekenen.

Als Amerika zich aansluit bij de rest van de naties in het samenkomen tegen Israël, zoals voorspeld in Zachariah12:1-3, zal haar verraad Amerika's ondergang betekenen. Alle naties die tegen de Joodse staat ingaan, zegt God, zullen aan stukken worden gehakt. Israël daarentegen zal hoe dan ook blijven bestaan, verklaart Hij in de sterkst mogelijke terminologie.

Nogmaals:

Dit is wat de Heer zegt: "Hij die de zon benoemt om overdag te schijnen, die de maan en de sterren laat schijnen bij nacht, die de zee opstuwt zodat de golven brullen - de Almachtige Heer is zijn naam; alleen als deze verordeningen uit mijn zicht verdwijnen," verklaart de Heer, "zullen de nakomelingen van Israël ooit ophouden een natie voor mijn ogen te zijn." (Jeremia 31:35-36)

Wordt vervolgd: Opkomst van de wereldregering

Bron: When The Prince Of Darkness Makes A Covenant With Israel » SkyWatchTV