www.wimjongman.nl

(homepagina)

THOMAS HORN waarschuwt: Maak je klaar voor de eindetijd-demonen van de hoge plaatsen.

30 april 2020 - door SkyWatch Editor

"Met de uitgave van Dr. Michael S. Heiser's belangrijke nieuwe 'A Companion to the Book of Enoch. A Reader's Commentary: The Book of the Watchers', ben ik gedwongen te herhalen voor zo veel als ik kan het verleden en de TOEKOMSTIGE DAGEN VAN NOAH."

Door Thomas Horn

De Engelse theoloog George Hawkins Pember analyseerde in zijn meesterwerk 'Earth's Earliest Ages' uit 1876 de profetie van Jezus Christus die zegt dat de eindtijd een herhaling zou zijn van "de dagen van Noach". Pember schetste de zeven grote oorzaken van de vernietiging van voor de Zondvloed en documenteerde het begin van hun ontwikkeling in zijn leven. Het zevende en meest angstaanjagende teken, zo schreef Pember, zou de terugkeer zijn van de geesten van Nephilim, "de verschijning op aarde van wezens uit het Vorstendom van de hemelse gewesten, en hun onwettige omgang met het menselijk ras".

Jezus zelf heeft in zijn antwoord op de tekenen van zijn komst en van het einde van de wereld gezegd dat het zou zijn "zoals in de dagen van Noach" (Matthéüs 24:37). De implicatie is dat, net als voor de zondvloed toen de geesten van de Nephilim machtig waren op aarde (Gen. 6:4), de mensheid een eindtijd-renaissance met de invloed van deze entiteiten zou meemaken. Uit de Schrift wordt ons duidelijk gemaakt dat het doel van deze laatste golf van het bovennatuurlijke ook bedrog omvat (2 Tim. 3:13), en dat het effect op de mensheid zo succesvol zou zijn, dat ketterij en waanideeën zich stevig zouden verankeren - zelfs binnen het geïnstitutionaliseerde christendom. In dit scenario voorspelde Paulus aan Timotheüs dat "in deze laatste tijden sommigen zullen afwijken van het geloof en aandacht zullen geven aan verleidelijke geesten en doctrines van duivels" (1 Tim. 4:1).

Gebaseerd op de hedendaagse ontwikkelingen, ontvouwt zich in deze eeuwenlange, abrupte, dramatische en verdachte periode de voorspelde toename van het demonisme en de invloed ervan binnen de seculiere en religieuze samenleving. Bijbel-geleerde Gary Stearman is het hiermee eens en stelt in verontrustende bewoordingen vast hoe de manifestatie van deze krachten nu sneller verloopt, omdat de wereld zich in omstandigheden bevindt "waarin de invloed van Gods Heilige Geest afneemt"[i]. Dit blijkt niet alleen in de metafysica, maar ook binnen de wetenschap en de technologie, waar genetische manipulatie en transhumanistische aspiraties zich letterlijk lijken te concentreren op het herhalen van wat de Wachters deden bij het baren van de geesten van de Nephilim, zoals in de dagen van Noach.

De eerste keer dat de Nephilim op aarde verschenen

Al in het begin van de tijd, en binnen elke belangrijke cultuur van de oude wereld, wordt een verbazingwekkend consistent verhaal verteld van "goden" die uit de hemel zijn neergedaald en in lichamen van vlees zijn gematerialiseerd. Van Rome tot Griekenland - en daarvoor, tot Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië - vertellen de vroegste verslagen van de beschaving over het tijdperk waarin machtige wezens die bij de Hebreeën bekend stonden als "Wachters" en in het boek Genesis als de benei ha-elohim ("zonen van God") zich vermengden met de mens, en zo deels hemels, deels aardse hybriden voorbrachten die bekend staan als "Nephilim". De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen de mensheid op aarde begon te groeien en er dochters voor hen werden geboren. Toen de zonen van God de schoonheid van de vrouwen zagen, namen zij vrouwen uit hun midden mee om hun ongewone nakomelingen te verwekken. In Genesis 6:4 lezen we het volgende verslag: "In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen [Nephilim] op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam."

Wanneer dit Schriftgedeelte wordt vergeleken met andere oude teksten, waaronder Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher en anderen, ontvouwt zich voor sommigen dat de reuzen van het Oude Testament zoals Goliath de deels menselijke, deels dierlijke, deels engelenafstammelingen waren van een bovennatuurlijke onderbreking in de goddelijke orde en de natuurlijke ontwikkeling van de soort. Henoch was de zoon van Jared, vader van Methusalem, en overgrootvader van Noach, wiens geschriften het meest gedetailleerde verslag geven van de val van de Wachters, de engelen die de beruchte Nephilim hebben verwekt. Hoewel het boek van Henoch in de meeste versies van de Bijbel niet meer voorkomt, worden de geschriften van Henoch op tenminste twee plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd en wordt hij zowel in het Oude als het Nieuwe Testament bij name genoemd, inclusief Judas 14-15, waar een van zijn profetieën wordt geciteerd. Tijdens de ontdekking van de Dode Zee Rollen werden pre-Macabische fragmenten van het boek van Henoch gevonden, die de geleerden helpen om de oudheid van het boek te verifiëren, terwijl ze ook illustreren dat de ouden deze teksten als inspiratiebron hadden. Veel vroege kerkvaders beschouwden het boek van Henoch ook als heilig, waaronder Tertullianus, Justin Martyr, Irenaeus, Origenes en Clemens van Alexandrië. Dr. Michael Heiser spreekt zich nu uit over waarom u deze oude tekst, die onder andere een naam geeft aan de engelen die betrokken zijn bij deze kosmische samenzwering, zou moeten begrijpen en hen "Wachters" zou moeten noemen. We lezen:

()

En ik Henoch was de Heer van de majesteit en de Koning van de eeuwen aan het zegenen, en de Wachters noemden mij - Henoch de schriftgeleerde - en zeiden tegen mij: "Henoch, gij schrijver van de gerechtigheid, ga, verklaar aan de Wachters van de hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, hebben verlaten en zich met vrouwen hebben bevuild, en hebben gedaan zoals de kinderen van de aarde doen, en vrouwen tot zich hebben genomen: Gij hebt grote verwoesting op aarde aangericht: En gij zult geen vrede hebben, noch vergeving van de zonde; en voor zover zij zich verlustigen in hun kinderen (de Nephilim), zullen zij de vernietiging op hun geliefden zien, en over de verwoesting van hun kinderen zullen zij jammeren, en zullen zij smeken tot in eeuwigheid, maar barmhartigheid en vrede zullen zij niet bereiken". (1 Henoch 10:3-8)

Volgens Henoch vertrokken tweehonderd van deze machtige engelen uit de "hoge hemel" en gebruikten zij (onder andere) vrouwen om hun nageslacht uit te breiden naar het bestaansvlak van de mensheid. Ik heb ooit de interessante interpretatie van Genesis 6:2 in een Interlineaire Hebreeuwse Bijbel gelezen. Waar de King James Version Bijbel zegt: "De zonen van God zagen de dochters van mannen dat ze eerlijk waren", interpreteerde de IHN dit als: "De benei Elohim zag de dochters van Adam, dat ze fitte toevoegingen waren" (schuin toegevoegd). De term "fitte toevoegingen" lijkt van toepassing te zijn wanneer het geheel van het oude verslag wordt opgevat als zouden de Wachters hun eigen bestaanssfeer willen verlaten om de driedimensionale werkelijkheid van de aarde binnen te gaan. Zij zagen vrouwen - of in ieder geval hun genetisch materiaal - als onderdeel van de formule om deze taak te volbrengen. Het verlaten van de juiste bewoning die God hen had toegewezen was pijnlijk voor de Heer en leidde tot goddelijke bestraffing. Judas beschreef het zo: "En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld." (Judas 6).

Naast de apocriefe, pseudo-pigrafische en joodse tradities die verband houden met de legende van de Wachters en de "machtige mannen" die geboren zijn uit hun vereniging met de mensheid, vertellen mythologische verhalen over "goden" die de mensen gebruiken om helden of halfgoden (halfgoden) voort te brengen. Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de LXX of Septuagint) werd geschreven, werd het woord "Nephilim" - dat verwijst naar de gedeeltelijk menselijke nakomelingen van de Wachters - vertaald als gegenes, een woord dat "aards geboren" betekent. Dezelfde terminologie werd gebruikt om de Griekse Titanen en andere legendarische helden van deels hemelse en deels aardse oorsprong te beschrijven, zoals Hercules (geboren uit Zeus en de sterfelijke Alcmena), Achilles (de Trojaanse heldenzoon van Thetis en Peleus), en Gilgamesh (de tweederde god en een derde mensenkind van Lugalbanda en Ninsun).

Deze halfgoden werden eveneens in teksten en afgodsbeelden begeleid door half-dierlijke- en half-menselijke wezens zoals centauren (de deels-menselijke, deels-paard nakomelingen van Apollo's zoon, Centaurus), chimaeren, furies, saters, gorgonen, nimfen, Minotauren, en andere genetische afwijkingen. Dit alles lijkt erop te wijzen dat de Wachters niet alleen het menselijk DNA hebben gemodificeerd tijdens de opbouw van de Nephilim, maar ook dat van dieren, een punt dat het boek van Henoch ondersteunt, door in het zevende hoofdstuk te zeggen dat de gevallen engelen "zondigden" tegen zowel dieren als mensen. Andere boeken zoals Jubileeën voegen hieraan toe dat deze vermenging van soorten uiteindelijk heeft geleid tot mutaties bij normale mensen en dieren waarvan het "vlees" (genetische samenstelling) door de activiteit "gecorrumpeerd" is, vermoedelijk door kruising (zie 5:1-5; 7:21-25). Zelfs het Oude Testament bevat verwijzingen naar de genetische mutaties die zich na dit tijdsbestek onder mensen ontwikkelden, waaronder "mannen" van ongewone grootte, fysieke kracht, zes vingers, zes tenen, dierlijke eetlust voor bloed, en zelfs leeuwachtige kenmerken (2 Sam. 21:20; 23:20).

Maar van alle oude verslagen is het meest sprekende buitenbijbelse geschrift uit het betwiste boek van Jasher, een meestal vergeten tekst waarnaar in de Bijbel in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18 wordt verwezen. Jasher legt het bekende verhaal van de val van de Wachters vast en voegt daar een uitzonderlijk detail aan toe waar geen van de andere teksten zo eenduidig over is, iets wat in de moderne taal alleen maar begrepen kan worden als geavanceerde biotechnologie, genetische manipulatie of "transgene modificatie" van soorten. Nadat de Wachters de mensen hadden geïnstrueerd "in de geheimen van de hemel", noteer dan wat Jasher zegt dat er is gebeurd: "[Toen] begonnen de mensenzonen [te] onderwijzen een vermenging van dieren van de ene soort met de andere, om daarmee de Heer te provoceren" (4:18).

De zinsnede "de vermenging van dieren van het ene soort met het andere" betekent niet dat Wachters de mensen had geleerd om te hybridiseren, omdat dit niet "de Heer zou hebben geprovoceerd." God maakte dieren van verschillende rassen die zich kunnen voortplanten. Zo kunnen paarden zich bijvoorbeeld voortplanten met andere zoogdieren met een paardachtigen classificatie (de taxonomische "paardenfamilie"), waaronder ezels en zebra's. Het zou niet "de Heer geprovoceerd" hebben als dit soort van dierenfokkerij had plaatsgevonden, omdat God zelf de dieren daartoe in staat heeft gesteld.

Als de Wachters daarentegen de grenzen van de soorten zouden overschrijden door niet-samengaande dieren van het ene soort met het andere te vermengen, zoals een paard met een mens (een centaur), zou dit een andere zaak zijn geweest en zou dit licht kunnen werpen op de talrijke oude verhalen van een productie van mythische wezens van verschillende soorten die perfect passen in de verslagen van wat de Wachters aan het bereiken waren. Begrijpelijkerwijs zou dit soort ongepast gedrag "de Heer hebben geprovoceerd" en de serieuze vraag hebben opgeroepen waarom de Wachters de eeuwige verdoemenis zouden hebben geriskeerd door op deze manier aan Gods schepping te sleutelen. Jahweh had grenzen tussen de soorten gesteld en streng bevolen dat "elke soort" zich als zijn "eigen soort" zou voortplanten. Was het motief van de Wachters om deze regels te breken eenvoudigweg het verlangen om in opstand te komen, om Gods scheppend genie aan te vallen door middel van het biologisch veranderen van wat Hij had gemaakt? Of was er iets van diepere betekenis achter de activiteit?

Sommigen geloven dat de corruptie van het antediluviaanse DNA door de Wachters een poging was om de geboortelijn van de Messias af te snijden. Deze theorie stelt dat Satan het voor-evangelie begreep - de belofte in Genesis 3:15 dat er een Verlosser zou worden geboren, het zaad van de vrouw, en dat Hij de kracht van de gevallen engel zou vernietigen. De volgelingen van Satan vermengden zich daarom met het menselijk ras in een samenzwering om de geboorte van Christus tegen te houden. Als het menselijk DNA universeel zou kunnen worden gecorrumpeerd of "gedemoniseerd", redeneerden zij, dan zou er geen Verlosser worden geboren en zou de mensheid voor altijd verloren gaan. Degenen die deze theorie ondersteunen geloven dat dit de reden is waarom God Zijn volk opdroeg om een zuivere bloedlijn te handhaven en niet met de andere volken te trouwen. Toen de mensen dit bevel overtraden en het gemuteerde DNA zich snel begon te verspreiden onder mensen en dieren, droeg God Noach op om een ark te bouwen en zich voor te bereiden op een overstroming die elk levend wezen zou vernietigen. Dat God zo'n universeel oordeel als de zondvloed moest sturen, illustreert hoe wijdverbreid deze veranderde DNA uiteindelijk werd. In feite zegt de Bijbel in Genesis 6:9 dat alleen Noach - en bij uitbreiding zijn kinderen - "volmaakt" werden gevonden in hun generatie. Het Hebreeuwse woord voor "volmaakt" is in dit geval tamiym, wat "zonder smet" of "gezond" betekent, hetzelfde woord dat in Leviticus wordt gebruikt om een ongeschonden offerlam te beschrijven. De betekenis was niet dat Noach moreel volmaakt was, maar dat zijn fysieke make-up - zijn DNA - niet besmet was met Nephilim afkomst, zoals de rest van de wereld blijkbaar was geworden. Om de mensheid te behouden zoals Hij ze had gemaakt, vernietigde God tijdens de zondvloed alles behalve Noachs familie. De oude verslagen, inclusief die van de Bijbel, lijken het eens te zijn met deze theologie, die de oorzaak van de zondvloed consequent beschrijft als een reactie op "alle vlees" dat "corrupt is geworden, zowel van mens als beest".

Hoewel ik geloof dat de theorie van DNA-corruptie als een beoogde methode om de komst van Christus een halt toe te roepen, kan het een alternatieve of bijkomende reden zijn waarom de Wachters levende organismen hebben vermengd in een theorie die ik in mijn boek 'Zenith 2016' heb gesteld. In dat boek speculeerde ik dat de manipulatie van DNA misschien een dieper doel had - namelijk het creëren van een hybride vorm die noch de geest van de mens, noch die van God zou bewonen, omdat het noch een mens, noch een beest was, en dus voorzag in een ongewoon lichaam dat bestond uit menselijke, dierlijke en plantaardige genetica die bekend staat als Nephilim, een op aarde geboren reproductie of "passende uitbreiding" waarin de Wachters zichzelf konden uitbreiden.

KIJK DR. MICHAEL HEISERS NIEUWE INTERVIEW OVER HET BELANG VAN HET BEGRIJPEN VAN HET BOEK ENOCH

Tekenen van "de dagen van Noach" in de moderne wetenschap?

Ik geloof dat de technologie van de Wachters vandaag de dag weerklinkt in de recombinant-DNA-wetenschap, waar een transgeen organisme ontstaat wanneer de genetische structuur van de ene soort wordt veranderd door de overdracht van een gen of genen van een andere soort. Gezien het feit dat moleculaire biologen de functies van genen binnen inheemse soorten classificeren, maar in veel gevallen niet zeker weten hoe de codering van een gen zou kunnen reageren van het ene soort op de andere, zou niet alleen de genetische structuur van het gemodificeerde dier en zijn nakomelingen kunnen worden veranderd in fysieke verschijning als gevolg van transgenetica, maar ook zijn zintuiglijke modaliteiten, ziektegerichtheid zoals bij Covid-19, persoonlijkheid, gedragskenmerken, en nog veel meer kunnen worden veranderd.

Veel lezers zullen verbaasd zijn te vernemen dat ondanks deze onbekenden, dergelijk transgeen geknutsel actief plaatsvindt in de meeste delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië, waar dierlijke eitjes worden gebruikt om hybride menselijke embryo's te creëren waaruit stamcellijnen kunnen worden geproduceerd voor medisch onderzoek. President Barack Obama heeft verschillende uitvoeringsbesluiten ondertekend die voorzien in een dergelijke federale financiering om dit soort embryonaal onderzoek in de Verenigde Staten uit te breiden. Afgezien van de synthetische biologie, waar geheel nieuwe levensvormen worden gebrouwen, is er geen grens aan het aantal mens-dier-hersenspinsels dat momenteel in laboratoria over de hele wereld wordt ontwikkeld. Een team van de universiteiten van Newcastle en Durham in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs plannen aangekondigd om "hybride konijnen- en menselijke embryo's te creëren, evenals andere "chimaera"-embryo's die menselijke en koeiengenen vermengen." Dezelfde onderzoekers zijn er al op alarmerende wijze in geslaagd om weefsel "uit dode menselijke cellen te reanimeren in een andere doorbraak die werd aangekondigd als een manier om ethische dilemma's over het gebruik van levende embryo's voor medisch onderzoek te overwinnen. "[ii] In de Verenigde Staten hebben soortgelijke studies Irv Weissman, directeur van Stanford University's Institute of Cancer/Stem Cell Biology and Medicine in Californië, ertoe gebracht om muizen te creëren met deels menselijke hersenen, waardoor sommige ethici in de toekomst de kwestie van "gehumaniseerde dieren" aan de orde stellen die "zelfbewust" zouden kunnen worden als gevolg van genetische modificatie. Zelfs de voormalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, riep in zijn State of the Union toespraak van 31 januari 2006 op tot wetgeving om "het creëren van mens-dier hybriden en het kopen, verkopen of patenteren van menselijke embryo's te verbieden." Zijn woorden waren gericht aan dovemansoren, en nu is "de chimaera, of de combinatie van soorten, een onderwerp van serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen", schrijft Joseph Infranco, senior counsel voor het Alliance Defense Fund. "We zijn ver voorbij de science fiction van H.G. Wells' gekwelde hybriden in The Island of Doctor Moreau; we bevinden ons in een tijd waarin wetenschappers serieus nadenken over de creatie van mens-dier hybriden."[iii]

Niet iedereen deelt de zorgen van Infranco. Een radicale, internationale, intellectuele en snel groeiende culturele beweging die bekend staat als "transhumanisme" ondersteunt het gebruik van nieuwe wetenschappen, met inbegrip van genetische modificatie, om de mentale en fysieke vermogens en bekwaamheden van de mens te verbeteren, zodat "de mens uiteindelijk zal worden getransformeerd in wezens met zulke uitgebreide bekwaamheden dat hij het etiket "postmenselijk" verdient.

Ik ben persoonlijk het onderwerp geweest van internationale bezorgdheid onder transhumanisten, en niet zo lang geleden, Zygon: Journal of Religion and Science bevatte een stuk van professor S. Jonathon O'Donnell van de afdeling Religie en Filosofie van de Universiteit van Londen over mij, getiteld "Secularizing Demons": Fundamentalistische Navigations in Religion and Secularity."

O'Donnell's doel? Volgens de samenvatting van het artikel was het om de "anti-transhumanistische apocalyptica" van onze tijd, de centrale stem die achter het artikel werd geïdentificeerd als die van u, "evangelische samenzweerder Thomas Horn [en zijn] milieu [plaats van samenkomst]", op een dieper niveau dan zijn collega's te onderzoeken. In de hele academische krant verwijst O'Donnell simpelweg naar mij en mijn co-obstructeurs als 'Horns Milieu'.

Met andere woorden, de goede professor van de Universiteit van Londen heeft bepaald dat ik en degenen die met mij werken bij SkyWatch TV en Defender Publishing de "leiders zijn van het transhumane verzet" waar de leden van die gemeenschap beter aandacht aan kunnen besteden. De peer-reviewed Zygon was het op zijn minst eens met het punt dat ze reden vonden om O'Donnell's proefschrift af te kondigen.

Ik reageerde door The Milieu te publiceren: 'Welkom bij het Verzet', waarin ik en andere bio-ethici en profetiedeskundigen onderzochten of de doelstellingen van het transhumanisme een vernieuwing van de Dagen van Noach door gevallen engelen weerspiegelen.

Ik heb ook gedebatteerd met de leidende transhumanist Dr. James Hughes in zijn wekelijkse gesyndiceerde talkshow, Changesurfer Radio. Hughes is uitvoerend directeur van het Institute for Ethics and Emerging Technologies en doceert aan het Trinity College in Hartford, Connecticut. Hij is ook de auteur van Citizen Cyborg: 'Waarom Democratische Samenlevingen moeten reageren op de Herontworpen Mens van de Toekomst', een soort bijbel voor transhumanistische waarden. Hughes is ook te zien in onze tweevoudige Telly Award Winning documentaire, Inhuman als onderdeel van een groeiend aantal academici, bio-ethici en sociologen die het ondersteunen:

 

Grootschalige genetische en neurologische engineering van onszelf... [een] nieuw hoofdstuk in de evolutie [als] resultaat van versnelde ontwikkelingen op het gebied van genomica, stamcelonderzoek, genetische verbetering, kiembaantechniek, neurofarmacologie, kunstmatige intelligentie, robotica, patroonherkenningstechnologieën, en nanotechnologie...op het snijvlak van wetenschap en religie [die zich begint af te vragen] wat het betekent om mens te zijn.[v]

Terwijl de transformatie van de mens naar postmenselijk in volle gang is, nadert de volledige integratie van de technologische eigenheid die nodig is om de bestaande Homo sapiens te vervangen als de dominante levensvorm op aarde een exponentiële curve. In een Reuters-artikel getiteld "Scientists Want Debate on Animals with Human Genes" werd duidelijk hoe ver wetenschappers zijn gekomen en hoe ver ze van plan zijn te gaan. Het nieuwsartikel begon met: "Een muis die kan spreken? Een aap met het syndroom van Down? Honden met menselijke handen of voeten? Britse wetenschappers willen weten of dergelijke experimenten acceptabel zijn" en gingen verder met onthullingen dat wetenschappers in Groot-Brittannië zich nu op hun gemak voelen met tot wel 50 procent dier-menselijke integratie. Het artikel liet doorschemeren dat niet al het onderzoek op embryonaal niveau wordt gehouden en dat volledig gerijpte wangedrochten mogelijk onder studie zijn omdat "sommige wetenschappers op sommige plaatsen grenzen willen verleggen". Legendarisch schrijver Vernor Vinge voegde eraan toe dat we een periode in de geschiedenis ingaan waarin vragen als "Wat is de zin van het leven?" niets meer zullen zijn dan technische vragen. "[Binnenkort] zullen we de technologische middelen hebben om bovenmenselijke intelligentie te creëren," zei hij tegen H+ Magazine. "Kort daarna zal het menselijk tijdperk worden beëindigd."[vi]

Als directeur van het Future of Humanity Institute en hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Oxford is Nick Bostrom (www.NickBostrom.com) een andere vooraanstaande pleitbezorger van het transhumanisme die, net als de Wachters voor hem, de mens met dieren, planten en andere synthetische levensvormen herfabriceren door het gebruik van moderne wetenschappen. Bij het beschrijven van de voordelen van mens-met-dier combinaties in zijn online scriptie, "Transhumanist Values," citeert Bostrom hoe dieren "sonar, magnetische oriëntatie, of sensoren voor elektriciteit en trillingen," onder andere extra-menselijke capaciteiten hebben. Hij gaat verder met hoe het bereik van de zintuiglijke modaliteiten voor transhumanen niet beperkt zou zijn tot die onder de dieren, en dat er "geen fundamenteel blok aan het toevoegen van een capaciteit om te zeggen een infrarood straling te zien of om radiosignalen waar te nemen en misschien een soort van telepathische zin toe te voegen door het vergroten van onze hersenen."[vii]

Bostrom heeft gelijk dat het dierenrijk niveaus van perceptie heeft die verder gaan dan van de mens. Sommige dieren kunnen aardbevingen "voelen" en tumoren "ruiken". Anderen, zoals honden, kunnen geluiden horen die zo hoog zijn als veertigduizend hertz en dolfijnen kunnen zelfs nog hoger horen. Het is ook bekend dat in ieder geval sommige dieren golflengten zien die de normale menselijke capaciteit te boven gaan. Wat Bostrom overigens ook kan begrijpen en voorzien is, dat volgens het bijbelse verhaal van de ezel van Bileam bepaalde dieren in de geestenwereld kunnen zien. Nog niet zo lang geleden financierde de Templeton Foundation aan de Arizona State University een serie lezingen met de titel Facing the Challenges of Transhumanism: Religie, Wetenschap, Technologie[viii], waarin het transhumanisme werd gezien als een mogelijk effect van het bovennatuurlijke, niet alleen fysieke, transformatie. Het zogenaamde "volgende tijdperk in de menselijke evolutie", waarvan sommige sprekers bij ASU geloven dat een radicale verandering van de Homo sapiens een deur naar een ongeziene intelligentie zou kunnen openen. Als gevolg daarvan startte ASU een andere studie om de communicatie met deze "entiteiten" te onderzoeken. Het SOPHIA-project (naar de Griekse godin) genoemd, had als uitdrukkelijk doel de communicatie te verifiëren "met overleden mensen, geestengidsen, engelen, buitenwereldse entiteiten/buitenaardsen, en/of een universele intelligentie/God"[ix].

Stel je voor wat dit zou kunnen betekenen als overheidslaboratoria met onbeperkte budgetten verder werken dan de beoordeling door het congres, en de genfuncties zouden decoderen die ertoe leiden dat dieren preternatuurlijke capaciteiten van zin, geur en zicht hebben, en ze vervolgens zouden vermengen met Homo sapiens. Onder andere kon het ultieme psychotronische wapen worden gecreëerd voor gebruik tegen hele bevolkingsgroepen - genetisch gemanipuleerde "Nephilim-agenten" die menselijk lijken, maar die hypothetisch zien en zelfs interageren met onzichtbare krachten.

Hoewel de voormalige voorzitter van de Raad voor Bio-ethiek van de Voorzitter, Leon Kass, niet uitweidt over hetzelfde soort zaken, heeft hij een statusrapport afgegeven over hoe reëel en hoe angstaanjagend de gevaren van dergelijke biotechnologie op korte termijn in de handen van transhumanisten zouden kunnen zijn. In de inleiding van zijn boek Life, Liberty and the Defense of Dignity: De uitdagingen van de bio-ethiek, waarschuwde Kass:

De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar voor verandering, voor eugenetische en psychische "verbetering", voor een grootscheepse herinrichting. In toonaangevende laboratoria, academisch en het industriele, zijn nieuwe scheppers vol vertrouwen hun krachten aan het vergaren en in stilte hun vaardigheden aan het aanscherpen, terwijl hun evangelisten op straat ijverig een postmenselijke toekomst voorspellen. Voor iedereen die zich bekommert om het behoud van onze menselijkheid is de tijd gekomen om er aandacht aan te schenken.[x]

De waarschuwing van Kass voor de potentiële gevaren van opkomende technologieën in combinatie met transhumanistische aspiraties is geen overreactie. Op een van de scholen in het Verenigd Koninkrijk waar leerlingen les krijgen in het onderzoeken van criminele delicten, is al gesproken over de noodzaak om in de toekomst lessen toe te voegen die gewijd zijn aan het analyseren van de criminele delicten die door postmensen worden begaan. De behoefte aan dergelijk speciaal opgeleid wetshandhavingspersoneel zal ontstaan als gevolg van gedeeltelijk menselijke, gedeeltelijk dierlijke wezens die gedragspatronen hebben die niet in overeenstemming zijn met de huidige profilering of forensisch inzicht. Voeg daar nog andere onbekenden aan toe, zoals "geheugenoverdracht" (een geheel nieuw onderzoeksgebied dat aantoont dat complexe gedragspatronen en zelfs herinneringen kunnen worden overgedragen van donoren van grote menselijke organen naar hun ontvangers) en het potentieel voor de chimaera-problematiek van morgen vermenigvuldigt zich. Hoe zouden de herinneringen, gedragspatronen of instincten, laten we zeggen, van een wolf de geest van een mens beïnvloeden? Dat dergelijke ongekende vragen eerder vroeger dan later zullen moeten worden behandeld, is al geïllustreerd in dierproeven, waaronder die van Evan Balaban aan de McGill University in Montreal, waar delen van de hersenen van embryonale kwartels werden getransplanteerd in de hersenen van kippen en de daaruit voortvloeiende kippen hoofd knikken en vocaal trillen, uniek voor kwartels. xi] De implicatie van dit studiegebied alleen al suggereert dat transhumanen waarschijnlijk onbedoeld gedrag en lust zullen dragen die letterlijk lycanthropen (weerwolven) en andere nachtmerrieachtige Nephilim kenmerken zouden kunnen produceren.

Hoe verontrustend die gedachten ook zijn, zelfs deze overweging zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn. Een-op-een, interpersoonlijke boosaardigheid door mens-dieren zou snel kunnen worden overschaduwd door wereldwijde daden van massageweld. De mogelijkheid van groepen "transhuman terroristen" in de denkbare toekomst is reëel genoeg dat een commissie van het Huis van Buitenlandse Zaken (HFA) onder voorzitterschap van de Californische Democraat Brad Sherman, die het meest bekend is om zijn expertise op het gebied van de verspreiding van kernwapens en terrorisme, deel uitmaakte van een aantal overheidspanels en denktanks die de implicaties van genetische modificatie en mens-transformerende technologieën met betrekking tot toekomstig terrorisme dit bestudeerden. Kwartaalcolumnist Mark Stencel van het Congres luisterde naar de hoorzittingen van de HFA-commissie en schreef in zijn artikel, "Futurist": Genes Without Borders," dat de conferentie "meer klonk als een Hollywood-plaats voor een sci-fi thriller dan een nuchtere discussie over de wetenschappelijke realiteit ... met praatjes over het potentieel van de biotech voor het creëren van supersoldaten, superintelligentie, en superanimals [die zouden kunnen worden] agenten van ongekende dodelijke kracht. "George Annas, Lori Andrews en Rosario Isasi waren nog apocalyptischer in hun artikel in het American Journal of Law and Medicine, "Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations", toen ze schreven:

De nieuwe soort, of "post-menselijke", zal waarschijnlijk de oude "normale" mensen als inferieur beschouwen, zelfs als wilden, en geschikt voor slavernij of afslachting. De normalen, aan de andere kant, kunnen de post-mensen als een bedreiging zien en als ze dat kunnen, kunnen ze een preventieve aanval inzetten door de post-mensen te doden voordat ze zelf worden gedood of tot slaaf worden gemaakt. Het is uiteindelijk dit voorspelbare potentieel voor genocide dat van species-veranderende experimenten potentiële massavernietigingswapens maakt, en de onberekenbare genetische ingenieur een potentiële bioterrorist maakt.[xiii]

Waarnemingen zoals die van Annas, Andrews en Isasi doen de vraag rijzen of dit niet de manier is waarop de dienaren van de Antichrist zich met zo'n meedogenloze brutaliteit zullen bewegen om iedereen die weigert het merkteken van het Beest te ontvangen, te vernietigen.

In overeenstemming met onze studie, stel je de onthutsende implicaties van een dergelijke wetenschap voor als er dood Nephilim weefsel werd ontdekt met intact DNA en een regering ergens bereid was om de geëxtraheerde organismen te klonen of te vermengen om Homo-Nephilim te maken. Als men het bijbelse verhaal van de Nephilim als echt accepteert, zou zo'n ontdekking ook daadwerkelijk ooit gedaan kunnen worden - of misschien is dat al gebeurd en is het in de doofpot gestopt. Als voorbeeld van deze mogelijkheid werd in 2009 bloed gewonnen uit het bot van een dinosaurus die volgens wetenschappers tachtig miljoen jaar oud is. Nephilim zouden in relatief recente tijden vergelijkbaar hebben bestaan, waardoor kloonbaar materiaal uit dode bijbelse reuzen haalbaar is. De technologie om de uitgestorven soorten weer tot leven te wekken bestaat al, en de kloonmethodes worden nu bestudeerd voor gebruik met het terugbrengen van Tasmaanse tijgers, wollige mammoeten en andere uitgestorven wezens. National Geographic bevestigde deze mogelijkheid ook in zijn speciale rapport, "Recept voor een Wederopstanding", waarin Hendrik Poinar van McMaster University in Ontario, een autoriteit op het gebied van oud DNA die als wetenschappelijk adviseur voor de film Jurassic Park fungeerde, wordt geciteerd: "Ik lachte toen Steven Spielberg zei dat het klonen van uitgestorven dieren onvermijdelijk was. Maar ik lach nu niet meer... Dit gaat gebeuren. Het is gewoon een kwestie van het uitwerken van de details."[xiv]

De gevolgen van het gebruik van de wetenschap om uitgestorven dieren of Nephilim te doen herleven, kunnen ook een sleutelrol spelen in het koninkrijk van de Antichrist. Dit komt omdat wanneer de kruising begint tussen transgene dieren, genetisch gemodificeerde mensen en soorten zoals God ze heeft gemaakt, als het veranderde DNA snel zal migreren naar de natuurlijke omgeving. Wanneer dat gebeurt (zoals al gebeurt tussen genetisch gemodificeerde planten en dieren), zullen "uitheemse" en/of dierlijke kenmerken worden geïntroduceerd in de menselijke genenpool en zich verspreiden via het huwelijk, waardoor de menselijke genetische code wordt gewijzigd en uiteindelijk de mensheid zoals we die kennen wordt geëlimineerd. Dit is wat er gebeurde voor de Grote Zondvloed, volgens het Boek van Henoch, en misschien is dat ook wel het hele idee voor de eindtijd geweest om een generatie van genetisch veranderde "passende uitbreidingen" te creëren voor de wederopstanding van de Nephilim-hordes in de onderwereld als voorbereiding op Armageddon.

Laat een merkwaardig vers in het boek van Daniël hier een tipje van de sluier oplichten? Sprekend over de laatste dagen van de menselijke regering, zei Daniël: "Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem" (Dan. 2:43).

Terwijl Daniël niet uitlegt wie "zij" zijn die zich "vermengen met het zaad van mensen," heeft het persoonlijke voornaamwoord "zij" mijn oude vriend (overleden) Chuck Missler in zijn boek, Alien Encounters, doen vragen: "Wat (of wie) zijn deze in het "vermengen met het zaad van mensen"? Wie zijn deze niet-zaadjes? Het doet de gedachte kantelen en de potentiële betekenis van Daniël's passage en de implicaties daarvan voor het toekomstige wereldwijde bestuur te overwegen"[xv].

Daniels vers verontrustte Missler omdat het leek aan te geven dat hetzelfde fenomeen dat zich voordeed in Genesis hoofdstuk 6, waar niet-menselijke soorten of "niet-zaad" vermengd met menselijk zaad en de Nephilim produceerde, dit opnieuw zou gebeuren in de eindtijd. Wanneer dit vers uit Daniël wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, dat zegt: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zera, wat betekent 'nakomelingen', 'nakomelingen' of 'kinderen'] en haar zaad," komt een ongelooflijke leerstelling naar voren - dat Satan zaad heeft, en dat het in vijandschap is met Christus.

Hebben we de Eindtijddagen van Noach betreden?

 

Christenen kunnen de bovenstaande verkorte informatie niet herzien zonder te concluderen dat Satan inderdaad bezig is met een ongekende samenzwering om het bovennatuurlijke zoals dat in Noachs tijd bestond, nieuw leven in te blazen. Hoewel talloze massa's ze misschien nooit zullen waarnemen, vormen deze "vorstendommen... machten... heersers van de duisternis... en geestelijke boosaardigheid op hoge plaatsen" (Efeze 6:12) de ongeziene arena waaronder de ongekende mensheid (zoals gedetailleerd in Schaduwland) op dit moment is georganiseerd. Binnen deze demonische invloed worden wetenschappers, politici, filosofen en zelfs sommige predikers georkestreerd binnen een groot kwaadaardig schema naar een episch eindtijd-evenement - de terugkeer van de dagen van Noach.

In meer dan dertig belangrijke Bijbelse passages gebruikt het Griekse Nieuwe Testament de term kosmos om de ongeziene regering te beschrijven die hard aan het werk is achter de huidige aardse regeringen. Naar de wens van Satan bevelen deze 'archonts' deze verborgen, geopolitieke sfeer, die de kosmokraters (heersers van de duisternis die in en door hun menselijke tegenhangers werken) domineren, die op hun beurt geesten van mindere rang bevelen, totdat elk niveau van het menselijk bestuur door deze invloed wordt geraakt. Het is deze heerschappij, niet het vlees en bloed, die een wereldsysteem onder controle van Satan opbouwt (zie Efeze 6). Als we door de sluier naar deze onzichtbare wereld zouden kunnen kijken, zouden we daar een onderwereldsfeer vinden, die kronkelt met de Nephilim in afwachting van hun terugkeer (zie Job 26:5).

Op dezelfde manier waarop de oude verslagen zeggen dat Wachters militaire en occulte kennis verruilden voor het gebruik van de menselijke biologie, gaan de humanistische wetenschappelijke gemeenschappen van vandaag de dag een Faustiaanse deal met de duivel aan, of ze het nu weten of niet. Deze herhaalde prestatie van moderne wetenschappers om de barrière van de soort over te steken in directe schending van Gods goddelijke orde is, naar mijn mening, een olifant van een miljoen pond die in het centrum van het moderne profetische onderzoek staat. Het is aan de kerk om te kijken, er aandacht aan te schenken en zich met deze zaken bezig te houden zolang er nog tijd is, want we zijn ongetwijfeld getuige van het ontvouwen van de Bijbelse profetieën in de vervulling van de dagen van Noach, het voorteken bij uitstek dat het vertrek van de kerk in het verschiet ligt.

Notities

[i] Gary Stearman, “The Extraterrestrial Question,” Prophecy in the News (Mar. 2010) 10.

[ii] Jane Picken, “Medical Marvels,” The Evening Chronicle (Apr. 13, 2007).

[iii] Joseph Infranco, “President Barack Obama Warped and Twisted Science with Embryonic Stem Cell Order,” LifeNews (Apr. 13, 2009) http://www.LifeNews.com.

[iv] Wikipedia contributors, “Transhumanism,” Wikipedia http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Transhumanism&oldid=346807522.

[v]William Grassie, “What Does it Mean to Be Human?” John Templeton Foundation Research Lecture Query (2006).

[vi] Doug Wolens, “Singularity 101 with Vernor Vinge,” H+ Magazine, http://hplusmagazine.com/articles/ai/singularity-101-vernor-vinge.

[vii] Nick Bostrom, “Transhumanist Values,” Nick Bostrom, http://www.nickbostrom.com/ethics/values.html.

[viii] “Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,” http://transhumanism.asu.edu/.

[ix] The University of Arizona, “The Sophia Project,” http://lach.web.arizona.edu/Sophia/.

[x] Leon R. Kass, Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics (New York: Encounter, 2002).

[xi] Rick Weiss, “Of Mice, Men, and In-Between,” MSNBC (Nov. 20, 2004) http://www.msnbc.msn.com/id/6534243/.

[xii] Mark Stencel, “Futurist: Genes Without Borders,” Congressional Quarterly (Mar. 15, 2009) http://news.yahoo.com/s/cq/20090315/pl_cq_politics/politics3075228.

[xiii] George Annas, Lori Andrews, and Rosario Isasi, “Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations,” American Journal of Law and Medicine 28, nos. 2 and 3 (2002) 162.

[xiv]Hendrik Poinar, “Recipe for a Resurrection,” National Geographic (May 2009) http://ngm.nationalgeographic.com/2009/05/cloned-species/Mueller-text.

[xv] Chuck Missler and Mark Eastman, Alien Encounters (Coeur d’Alene, ID: Koinonia House, 1997), 275.

Bron: THOMAS HORN WARNS: Get Ready for End-of-Days Demons in High Places » SkyWatchTV