www.wimjongman.nl

(homepagina)

Eén weg naar de hemel, twee wegen naar de hel

Gary - 31 maart 2020

Wat is het geloof dat we verkondigen?

Christus stierf voor onze zonden en stond weer op.

Wie is Christus?

Hij is Gods eniggeboren Zoon, de Uitverkorene, de Gezalfde.

Wat is de enige weg naar de hemel?

Christus alleen, door het geloof alleen.

De weg naar de hemel is Christus zelf (Joh. 14:6). Er is geen andere weg (Joh 3,18, 3,36; 8,24; 10,9; Handelingen 4,12; 16,30-31; Rm 6,23; 1 Tim 2,5-6; 1 Joh 5,11-12; cf. Mt 7,13-14; 11,27). De enige reden waarom je het eeuwige leven kunt hebben is omdat Christus voor je zonden stierf en weer opstond. En die verzoening wordt door het geloof aan u toegerekend.

Ik heb een aantal artikelen geschreven die aantonen dat veel mensen aan beide kanten van het religieuze en politieke spectrum bedrogen zijn. Ze zijn zo druk bezig om elkaar aan te vallen dat ze door het bos de bomen hebben gemist. In plaats van hier in detail te treden, dacht ik dat ik u een perfect getimed voorbeeld te laten zien van wat ik bedoel vanuit een vandaag gepubliceerd artikel met de titel 'Paus Benedictus beraamt de ondergang van Paus Franciscus' in het kader van de bomaanslag op het Vaticaan. Twee Pausen vochten het uit in de schaduw en elk van hen typeert perfect een van de wegen die u zeker niet naar de hemel zullen leiden. Voor alle duidelijkheid, ik spreek geen oordeel uit over de persoonlijke redding van beide (Rm. 10:1-9), maar stel dat de boodschap van redding die elk van hen verkondigt niet de boodschap is van Gods heilige woord.

 

Er is één weg naar de hemel, die Christus zelf is, maar er zijn twee wegen naar de hel:

De eerste weg naar de hel wordt bewandeld door hen die zeggen dat Christus niet genoeg is. Dit zijn de legalisten [wettischen] binnen het christendom die een boodschap prediken die indruist tegen sola fide ("geloof alleen"), sola gratia ("genade alleen"), en solus Christus ("Christus alleen"). Zij mogen dan wel naar buiten toe een eerbetoon aan Christus geven, maar naar binnen toe proberen zij Zijn glorie weg te nemen (dus zijn zij ook tegen soli Deo gloria). De redding behoort geheel toe aan de HEER (Ps. 37:39; 62:7; Jes. 43:11; 45:21; Hos. 13:4; Opb. 7:10; 19:1), maar toch denken ze dat hun vuile vodden een rol spelen. Ze zijn het er misschien mee eens dat Jezus in zekere zin voor hun zonden stierf, maar hun echte geloof is in zichzelf - in hun werken, hun gedrag, hun ijver, hun ascese, of het vasthouden aan een andere standaard dan Gods standaard van absolute volmaaktheid. Ze stellen morele normen vast die hen een zelfverzekerd en veilig gevoel geven, terwijl ze dezelfde normen gebruiken om anderen te veroordelen. Hun vertrouwen is niet in Christus - Hij is slechts een bijkomstgheid.

Deze weg wordt ook bewandeld door de legalisten in andere religies die proberen om de gunst van het Goddelijke te verdienen en die uiteindelijk hun lot in eigen handen leggen door het creëren van een ladder naar de Hemel van hun eigen ontwerp.

Deze legalisten, zowel binnen als buiten het christendom, proberen zich een weg naar het eeuwige leven te banen. Hun zelfopgelegde werken zijn net zo effectief in het winnen van Gods gunst als de gretige pogingen van een kind om omhoog te springen en zo naar de maan te komen. Paus Emeritus Benedictus maakt in zijn trouwe verdediging van de verdraaide evangelische boodschap van de traditionele, postdoctorale rooms-katholieke werken-rechtvaardigheid reclame voor de pogingen van de mens om zelf God te bereiken.

Dit zijn de moderne Farizeeërs. Zij geloven in de noodzaak van het geloof, maar begrijpen niet waar dat geloof in geplaatst moet worden. Ze houden vast aan het geloof zonder genade.

 

De tweede weg naar de hel wordt afgelegd door allen die geloven dat Christus niet nodig is. Bedenk eens hoeveel verschillende groepen in deze categorie zouden kunnen vallen: universalisten, atheïsten, deïsten, verschillende delen binnen het Progressief Christendom, enzovoorts. Paus Franciscus lijkt zich onder hen te bevinden met zijn suggesties dat zij die Christus opzettelijk verwerpen nog steeds gered kunnen worden, en het idee dat hij bevordert dat iedereen een kind van God is (vgl. Joh. 1,12; Gal. 3,26; Rm. 8,14; 1 Joh. 3,10).

Dit zijn de moderne Sadduceeën. Zij geloven in verdraagzaamheid en vriendelijkheid, maar verwerpen de noodzaak van het geloof. Net als de Farizeeën begrijpen zij niet dat Christus de enige weg is. De Farizeeën zeggen "Christus plus iets anders." De Sadducees zeggen "Christus en al het andere." De Sadducees verkondigen genade zonder geloof.

 

Om duidelijk te zijn, er zijn veel christenen die oprecht hun geloof in Christus hebben gesteld, maar die in hun theologie zo verdraaid zijn geraakt dat ze de verleidingen vermeerderen van deze beide helse wegen, terwijl ze in feite nutteloos zijn. Hun geloof is als het ware "dood". Zij zijn gered en verzegeld door Hem die niet zal verliezen (Joh. 5:24; 6:37-39; 10:28-29; 17:9-12; Rm. 4:5; 6:23; 8:38-39; Ef. 1:13; 4:30; Filips. 1:6; Hebreeuws. 7:25; 10:14; 1 Pt. 1:4-5), maar leiden anderen weg van de hemel. Daarom zal ik, zoals ik eerder al zinspeelde, de redding van niemand beoordelen, maar ik zal ze wel daartoe oproepen als ze anderen naar de Gehenna leiden.

Dit concept - dat er een leugen is die je het evangelie aan beide kanten van het spectrum zal doen verwerpen - is niet nieuw en het is geen hogere wetenschap. Toch zijn er maar weinig predikanten die dit goed uitleggen, omdat ze zo gefocust zijn op het een of het andere uiterste. Als een kritisch lichaam van gelovigen moeten we dit duidelijk kunnen uitleggen, zodat we het goede nieuws zonder verwarring kunnen brengen.

Christus is de enige manier waarop iemand kan gaan om zich met God te verzoenen (Joh 14:1-6). Hij is de Deur naar de hemel (Joh. 10:9). Proberen om op een andere manier daar te komen werkt gewoon niet (Joh. 10:1-3). Denk eens aan dat vorm-sorteer-speelgoed waarbij het kind probeert de vorm in het bijbehorende gat te passen. Er is maar één "gat" in de hemel en dat is een kruisvormig gat gevormd door de Mensenzoon. Legalisten binnen het Christendom richten zich op dat gat, maar proberen er een veel te grote vorm doorheen te schuiven. Hun tegenhangers buiten het Christendom hebben één vorm in gedachten, maar weten niet eens waar het kruisvormige gat zich bevindt. En de wettelozen binnen en buiten het christendom willen elke vorm door het gat gooien, behalve het kruis.

Ieder mens op aarde is te vinden op één van deze drie wegen, dus op welke weg zit u?

 

- - -

Bron: One Road to Heaven, Two Roads to Hell - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates