www.wimjongman.nl

(homepagina)

Denemarken: Nepbijbel moet worden ingetrokken

door Petra Heldt - 26 april 2020

 

De Bijbelvertaling van het Deense Bijbelgenootschap voor 2020 is een aanval op het geloof van zowel Joden als Christenen, en tevens een aanval op de geschiedenis van de Joodse staat Israël en op het Joodse volk. Afgebeeld is de eerste volledige vertaling van de christelijke bijbel in het Deens, gedrukt in 1550, voor koning Christian III van Denemarken, te zien op het kasteel van Frederiksborg, Denemarken. (Afbeeldingsbron: Bjoertvedt/Wikimedia Commons)

 

 

 

 

Na de geautoriseerde Deense Bijbelvertaling van 1992 heeft het Deense Bijbelgenootschap (DBS) niettemin in 2012 een herzien Nieuw Testament uitgegeven waarin het woord "Israël" volledig werd weggelaten of vervangen met "Joden" of door "ons". De vreemde reden voor deze buitengewone actie was, zoals de Denen zich herinneren, om te voorkomen dat Deense Lutherse christenen het bijbelse Israël verwarren met de moderne staat Israël. Deense christenen protesteerden heftig. Ongestoord publiceerde de DBS in 2020 een volledige en herziene Bijbel met diezelfde anti-Israëlische Nieuwtestamentische versie nog intact, plus een vertaling van het Oude Testament, waarbij het woord "Israël" ook werd vervangen door "ons", zoals bijv. in Psalm 121:4 ("Hij die over Israël [DBS: 'ons'] waakt zal niet sluimeren of slapen"), zoals Jan Frost rapporteert.

Jan Frost presenteerde de details van deze nepbijbel op zijn Facebook-pagina. Dit keer sloot de staat Israël zich aan bij het bezwaar. Na meer dan twee en een half millennia lang het bloed van zijn volk ter wille van de Heilige Schrift te hebben verdedigd, en vaak met bloed te hebben betaald, accepteert Israël geen revisionisme van de Heilige Schrift. Christenen handelden op dezelfde manier met het oog op het DBS-Israël-vrije Nieuwe Testament. Gedurende twee millennia hebben christenen elke letter van het Nieuwe Testament bewaard en verdedigd; zij zullen nu ook geen revisionistische herschrijving van de geschiedenis accepteren.

De DBS Bijbel 2020 is een aanval op het geloof van zowel Joden als van Christenen, en een aanval op de geschiedenis van de Joodse staat Israël, en op het Joodse volk.

De naam Israël gaat terug naar het begin van de Joodse geschiedenis toen God Jakob "Israël" noemde (Gen.32:28). De oude en moderne staten van Israël hebben de naam van hieruit aangenomen. Gods eerste verbond met Abraham begenadigde Abraham en zijn nakomelingen met het Land Israël (Gen 15); die gave werd nooit herroepen. Terwijl Israël de eerste liefde van God blijft, werden de naties nooit uitgesloten van de goddelijke liefde; deze werd aan de wereld verleend door de Messias Jezus, die een Jood was, en zijn Joodse discipelen.

Het verbuigen van de heilige geschiedenis, zoals DBS dat doet, brengt het gevaar met zich mee van het ontwikkelen van afgoderij. Net als dit het geval is in het veranderen van "Israël" voor "ons", wat niet alleen maar een vervanging van het ene woord voor het andere is, maar ook een verandering van het concept. De DBS doet alsof wíj de goddelijke waakzaamheid krijgen. Het is gestolen. De oorspronkelijke ontvanger, Israël, is vervangen en beroofd van haar privileges. De geschiedenis toont aan dat het beroven van Israël van zijn goddelijke voorrechten maar al te vaak de eerste stap is geweest in de richting van vervolging en moord op de Joodse gemeenschap. Toegegeven, de wijze van vervanging in de loop van de geschiedenis heeft een aantrekkingskracht uitgeoefend op christenen en moslims. Keer op keer hebben gezaghebbende christelijke leiders gewaarschuwd dat de vervanging van Joden door christenen een afdwaling van het christelijk geloof is. Vervangingsideologie is een ketterij. Dit werd vanaf de begindagen van het christendom duidelijk gemaakt door verdedigers van het geloof, zoals bisschop Irenaeus (ca. 180 CE), maar hield in onze tijd, met het Tweede Vaticaans Concilie in 1965, niet op. Maar al te vaak werden in de christelijke en islamitische geschiedenis tijden van samenwerking met Joden gevolgd door vervolgingen. Helaas was Maarten Luther geen uitzondering op de ketterse leer van de vervanging van de Joden en zijn oproep tot hun moord. In de moderne tijd kwam dan de eens afgedankte ketterij van Luthers vervanging van Israël weer in de mode en hielp bij de afslachting van zes miljoen joden.

Deze boosaardige afgod leeft nog steeds, wat het duidelijkst tot uiting komt in de islamitische ideologie. De aansporingen in het Midden-Oosten hebben tot doel de staat Israël te vervangen door een eigen islamitische aanspraak op het land. Ongelooflijk genoeg is deze boodschap in het voordeel van internationale organisaties in Europa en daarbuiten. De BDS-beweging, die streeft naar de vernietiging van de staat Israël, is een zichtbaar bewijs van deze wens. Deense kerkelijke organisaties steunen de BDS. De DBS-Bijbel 2020 wijst in de richting van die ideologie.

Bovendien weerspiegelt de anti-Israëlische DBS-Bijbel uit 2020 aspecten van de context van de recente ontwikkelingen in de Deense samenleving. Zo meldt Reuters over het immigratievraagstuk dat het aantal moslims in Denemarken gedurende twee decennia gestaag is toegenomen en in 2019 werd geschat op 320.000 of 5,5% van de Deense bevolking. Dit gaat gepaard met spraakmakende geschillen over kledingvoorschriften (die sinds 2005 voortduren), Mohammed-cartoons (die sinds 2005 voortduren), islamisme en terrorisme (sinds 2014), en burgerschapswetten (sinds 2018). Judith Bergman van Gatestone informeert ons over de achteruitgang van het dagelijks leven in Denemarken.

Voor de Deense Joden betekent dit dat ze worden blootgesteld aan een toenemend anti-Israëlisch sentiment en vijandigheid van een groeiende moslim-immigrantengemeenschap. In 2018 waren er nog maar 6000 joden in Denemarken. Ook voor trouwe christenen is het leven moeilijker geworden. Zij krijgen te maken met intimidatie en aanklachten tegen hun geloof en hun christelijke houding. Een voorbeeld hiervan is de vervolging van de Deense christen Torben Sondergaard en zijn familie. In 2019 moesten zij Denemarken ontvluchten en asiel aanvragen in de Verenigde Staten.

De DBS lijkt te proberen zich te ontdoen van Israël. De maatschappij lijkt de huidige sociale houding na te bootsen die zich ontwikkelt vanuit het anti-Israëlisme van de moslimimmigranten, en dat wordt opgepikt door andere Deense delen van de maatschappij. Wie heeft de opdracht gegeven voor deze Bijbeleditie? Wie heeft ervoor betaald? Wie profiteert er van deze nepbijbel? Wie staat in voor de waarheid van het christelijk geloof in Denemarken?

Tot nu toe vertoont de plaatselijke Deense Lutherse kerk geen tekenen die erop wijzen dat de zaken rechtgezet gaan worden. Laten we ons dus wenden tot de Lutherse overkoepelende organisatie, de Lutherse Wereldfederatie (LWF). Deze publiceerde vier documenten (in 1983, 1984, 2001, 2003) waarin de bereidheid tot samenwerking met het Joodse volk werd uitgedrukt en waarin waardering voor het Joodse geloof werd getoond - maar niet voor de staat Israël. Daarnaast publiceerde de Evangelisch-Lutherse Kerk van Amerika twee documenten, waarin de antisemitische leer van Luther (1994) aan de kaak werd gesteld en waarin goede betrekkingen met de Joodse gemeenschap werden aangeknoopt (1998). Zijn deze gronden stevig genoeg om de vernietiging van Israël te veroordelen in deze DBS-vervalsing?

In het belang van de christelijke waarheid en in het belang van de staat Israël, die nu net uit de as van de Holocaust is herrezen, moet de Evangelisch-Lutherse Kerk van Denemarken de DBS-Bijbel 2020-editie onmiddellijk intrekken.

Ds. Dr. Petra Heldt is directeur van de Oecumenische Theologische Broederschap, Jeruzalem.

Vertaling door W.J. Jongman en H. Sleijster

© 2020 Gatestone Institute. Alle rechten voorbehouden. De artikelen hier afgedrukt geven niet noodzakelijkerwijs de standpunten weer van de vertalers of van Gatestone Institute.

Bron: Denmark: Fake Bible Must be Revoked