www.wimjongman.nl

(homepagina)

Corona, maar op een dag zal de hele aarde worden geschud

Door Michael Brown - 15 maart 2020

Het is waar dat het coronavirus de wereld in beroering brengt. Hele landen worden in quarantaine geplaatst. Grote sportevenementen worden geannuleerd. Scholen worden gesloten. De aandelenmarkten storten in. Maar dit is niet meer dan een kleine beving in vergelijking met wat er komt. Op een dag zal de hele aarde geschud worden.

Zoals de schrijver van Hebreeën ons vertelt, heeft de Heer "verkondigd dat Hij niet alleen de aarde, maar ook de hemel opnieuw zal doen beven". De woorden 'eenmaal' duiden op het wegnemen van wat geschud kan worden - dat zijn, geschapen dingen - zodat wat niet geschud kan worden, over kan blijven" (Hebreeën 12:26-27).

Alles zal op die dag geschud worden.

Zo heeft Jezus het beschreven: "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden." (Lucas 21:25-26).

Of in de levendige taal van het Boek Openbaring: "En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?" (Openbaring 6:15-17)

Kun je je zo'n scène voorstellen?

Heel weinig mensen willen vandaag de dag praten over Gods oordeel, zelfs binnen de kerk.

Predikanten kiezen ervoor om het te vermijden, en de gemeente juicht hen toe. "Geef ons zoetigheid! Geef ons blije dingen! Vertel ons leuke verhalen. Laat ons glimlachen! We willen geen oordeel horen. Dat maakt dat God als gemeen klinkt.

Integendeel, dat doet God júist klinken. Hij zal de ongerechtigheid beoordelen. Hij zal de goddelozen straffen. Hij zal vergelding brengen.

Dat is goed nieuws voor de rechtvaardigen en de godvruchtigen. Zoals de psalmist zei: "Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is; dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid." (Psalm 96:12,13).

Oordeel over de goddelozen betekent ook redding voor de rechtvaardigen.

Het boek Openbaring spreekt ook over het uitgieten van zeven schalen van goddelijke toorn op de aarde, wat resulteert in afschuwelijke oordelen over hen die weigeren zich te bekeren (zie Openbaring 16).

Er zullen op die dag geen vaccins of genezingen zijn.

Er zal geen tussenkomst van de federale overheid zijn.

Er zal geen manier zijn om te ontsnappen - anders dan naar de Heer te rennen voor barmhartigheid en te vluchten onder Zijn vleugels.

Het oordeel komt zeker!

Jesaja zei het zo (lees dit alstublieft langzaam en biddend): "Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners. Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als zijn schuldenaar. Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de HEERE heeft dit woord gesproken. Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land. Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven." (Jesaja 24:1-6).

Zelfs als we begrijpen dat de profeten soms in overdreven taal spraken, is de algemene betekenis van deze woorden onmiskenbaar: op een dag zal een streng oordeel op een schuldige planeet vallen.

Maar zelfs te midden van deze angstaanjagende beschrijving zijn er woorden van hoop voor Gods volk. In feite is er een goddelijke uitnodiging om in Hem te schuilen: "Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. De aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan het licht brengen. Zij zal haar gedoden niet langer bedekt houden." (Jesaja 26:20-21).

Zoals Spreuken zegt: "De naam van de HEER is een sterkte toren; de rechtvaardigen rennen erheen en zijn veilig" (Spreuken 18:10). En zoals Psalm 91 verklaart, is er een plaats van bescherming, een schuilplaats, in God de Allerhoogste.

Daarom zei Jezus dit tegen Zijn volgelingen, onmiddellijk na de waarschuwing voor het oordeel dat naar de aarde zou komen: "Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." (Lucas 21:28). De komst van de Heer is nabij.

En daarom eindigt de passage uit het Hebreeën die we aan het begin van dit artikel hebben geciteerd: "Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur." (Hebreeën 12:28-29)

De hele wereld zal geschokt zijn, maar Gods koninkrijk - en Gods volk - zal niet geschokt zijn.

Zoals de psalmist verklaarde: "God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen." (Psalm 46:2-6).

En dit: "Voorzeker, hij zal voor eeuwig niet wankelen, de rechtvaardige zal eeuwig in gedachtenis blijven. Hij zal voor geen kwaad gerucht vrezen, zijn hart is standvastig, hij vertrouwt op de HEERE. Zijn hart wordt ondersteund, hij zal niet bevreesd zijn, totdat hij de val van zijn tegenstanders ziet." (Psalm 112:6-8).

Het is waar dat het coronavirus tot nu toe vele levens heeft gekost, en elk leven is kostbaar. En het is waar dat er nog veel meer levens verloren zouden kunnen gaan, samen met een echt lijden voor honderden miljoenen mensen als gevolg van economische crises.

Maar dit is nu slechts een klein vlekje op de radar in vergelijking met wat er komt.

Het zou nu een goed moment voor ons zijn, als Gods heilig volk, om te leren vertrouwen op Hem te midden van een crisis en onze geestelijke wortels diep te laten wortelen.

Het zou nu een goed moment zijn om te beseffen dat alle leven van voorbijgaande aard is en dat we in het beste geval alleen maar door deze wereld heengaan.

Nu zou het een goed moment zijn om de schoonheid van het kruis en de gave van het eeuwige leven opnieuw vast te leggen.

En nu zou het een goed moment zijn om te worden gebruikt als agenten van barmhartigheid en hoop op een kwetsende wereld. In Jezus hebben we alles wat we ooit nodig zullen hebben. En in Hem zullen we nooit geschokt zijn.

Dr. Michael Brown (www.askdrbrown.org) is de gastheer van het nationale Line of Fire radioprogramma. Zijn laatste boek is 'Jezebel's War With America: The Plot to Destroy Our Country and What We Can Do to Turn the Tide'. Neem contact met hem op op Facebook, Twitter of YouTube.

Bron: One day the whole earth will be shaken - The Christian Post