www.wimjongman.nl

(homepagina)

Medisch Krijgsrecht en Gedwongen vaccinaties

30 maart 2020 - door Jeremy James

Op 18 maart beweerden zowel president Trump als de Britse premier Boris Johnson dat hun respectieve landen in oorlog waren. De vijand, zo wordt ons voorgehouden, is het zogenaamde Coronavirus.

Ze hebben gelijk over een oorlog, maar de agressors zijn een kliek van wereldleiders, financiers en grote bedrijven, terwijl de ongelukkige 'vijand' het grootste deel van de mensheid is, met name de bevolking van Europa en de Verenigde Staten.

Feitelijk Censuur

De premier (of Taoiseach) van Ierland, Leo Varadkar, hield op 17 maart, op St Patrick's Day, een televisietoespraak tot de natie. Hij sprak over de uitdagingen die dit dodelijke virus met zich meebrengt en over de noodzaak voor het Ierse volk om samen te werken in de strijd tegen deze gemeenschappelijke vijand. De gemiddelde persoon had bijna alles kunnen voorspellen wat hij zei, behalve misschien een nogal vreemd advies dat hij tegen het einde gaf:

"Dus vertrouw alleen op informatie [over het virus] uit betrouwbare bronnen. Van de overheid, van de HSE [Health Service Executive], van de Wereldgezondheidsorganisatie [WHO] en van de nationale media".

Bedoelde hij werkelijk dat alleen de bronnen die hij aangaf te vertrouwen waren en dat andere informatiebronnen onbetrouwbaar waren? Ja, dat was hij:

"Stuur geen berichten door of deel geen berichten die afkomstig zijn van andere, onbetrouwbare, bronnen. Er is al zoveel schade aangericht door die berichten - we moeten onze gemeenschappen en de meest kwetsbaren isoleren van de besmetting van de angst. Angst is een virus op zich."

Hij instrueerde de bevolking van Ierland om alles wat zij van andere bronnen over het zogenaamde Coronavirus had kunnen leren, te negeren, vooral als het niet overeenkwam met wat de regering, de WHO, de gezondheidsdeskundigen in Ierland en de mainstream Ierse media zeiden. Schijnbaar zoals een marxistische omroep als The Irish Times een uitspraak doet over het zogenaamde virus, dan is het te vertrouwen, maar als een ervaren medische professional of wetenschapper een met redenen omkleed advies online plaatst, is hij of zij een gevaar voor ons allemaal.

Dit is censuur, niets minder dan dat. Hij probeerde ook mensen bang te maken door te beweren dat "veel schade" al is aangericht door dergelijke "berichten" (meningen). Welke schade? Dat een paternalistische, alwetende staat zal beslissen wat de landslieden moeten weten. We mogen in geen geval zelf nadenken of harde vragen stellen over een crisis die immens veel leed en onrust dreigt te veroorzaken in ons land, enkel en alleen op basis van de krankzinnige strategie die onze regering nastreeft.

Destructieve strategie

Laten we hier heel duidelijk over zijn. Als de burgers hun zaken normaal zouden kunnen doen, zouden alle diensten en voorzieningen beschikbaar blijven, zou de werkgelegenheid grotendeels onaangetast blijven (afgezien van verstoringen als gevolg van ziekteverzuim en de noodzaak om in noodgevallen dekking te bieden), zouden de nutsbedrijven blijven functioneren, zouden de winkels open blijven en zou de economie als geheel blijven functioneren. De productie zou dalen, ja, maar de onderliggende structuren waarvan onze economie afhankelijk is, zouden intact blijven.

De strategie van de overheid kan helaas nauwelijks destructiever zijn. Het feit dat deze strategie perfect aansluit bij de internationale marxistische agenda staat buiten kijf. Puur als antwoord op een gezondheidsprobleem, is wat zij oplegt zonder enige vorm van logica. Als het virus bestaat, zal het zich over de hele gemeenschap verspreiden, ongeacht de stappen die worden ondernomen om de opmars ervan te verzachten of te vertragen. Dat is zeker het geval als het zo besmettelijk is als de WHO nu beweert.

De angst waar de Taoiseach naar verwees, wordt veroorzaakt door twee van de bronnen die hij ons aanraadde voor nauwkeurige en betrouwbare informatie - namelijk de regering zelf en de media. De bangmakerij en grove overdrijving door deze "bronnen" zijn obsceen. In een tijd, dat was op 17 maart, waarin slechts TWEE personen zouden zijn gestorven aan dit vermeende virus, werd het hele land al geïnstrueerd om te stoppen.

TBC in Ierland in de jaren dertig van de vorige eeuw

Vergelijk dit met Ierland in de jaren dertig van de vorige eeuw. In die tienjarige periode 1930-1939 bedroeg het gemiddelde aantal sterfgevallen door TBC per jaar 3583 (Jaarverslag van de griffier - Algemeen 1940). Het overeenkomstige cijfer voor sterfgevallen door griep was 1243.] Dit was ongeveer 10 sterfgevallen per dag, elke dag, gedurende tien jaar. TBC was een dodelijke, besmettelijke ziekte die iedereen kon treffen, maar heeft de toenmalige regering het land stilgelegd? Was iedereen verplicht zich te "isoleren" of thuis te blijven om besmetting te voorkomen? Natuurlijk niet.

Overigens was meer dan 80% van de sterfgevallen door tbc in de jaren dertig van de vorige eeuw te wijten aan mensen in de leeftijdsgroep van 15 tot 50 jaar.

We worden ook gevoed met speculatieve voorspellingen van de overheid over het mogelijke aantal toekomstige gevallen. De Taoiseach zei (op 17 maart) dat er eind maart 15.000 gevallen zouden zijn in Ierland. Wat hij niet zei was dat slechts een zeer klein deel daarvan tot de dood zou leiden, en dat het merendeel van deze sterfgevallen zou behoren tot het oudere deel van de bevolking die anders in hetzelfde seizoen zou bezwijken onder een griepachtige ziekte. (Volgens de website van de Health Service Executive "sterven in Ierland elke winter tussen de 200 en 500 mensen, voornamelijk ouderen, aan griep").

 

Zowel de hamer als de sikkel zijn door marxisten gebruikt
om hun tegenstanders te vermoorden.

Deze Marxistische waanzin maakt allemaal deel uit van een internationaal gecoördineerd plan om de "oude wereldorde" - dat wil zeggen de commerciële en industriële macht van Europa en de VS - op te breken en te vervangen door wat de Elite (de ultra-rijke 0,1%) graag een Nieuwe Wereld Orde noemt. De Ierse regering marcheert gewoonweg in de pas met dit verachtelijke plan.

Draconische wetgeving

In de loop van de geschiedenis hebben machtige regeringen een nationale ramp van de een of andere soort gebruikt om draconische controles op de bevolking in te voeren. Ze beweren dit te doen voor het "goede" van de natie, maar het gaat steevast om het wegnemen van burgerlijke vrijheden, een of andere censuur, reisbeperkingen en verplichte naleving van een gedragscode die door de overheid is opgelegd. Dit kan een avondklok omvatten, herplaatsing, verlies van bepaalde rechten, verbeurdverklaring van activa, enzovoort. Het meest extreme is misschien wel de verplichte militaire dienstplicht, waarbij jonge mannen met duizenden tegelijk worden opgeroepen om tragische, zinloze doden te sterven in oorlogen die door de rijke Elite worden uitgevochten.

De Deense regering heeft al wetgeving aangenomen die het mogelijk maakt om gedwongen vaccinaties op te leggen. Dit is om voor de hand liggende redenen niet gemeld door de reguliere media.

 

Het Deense parlement heeft zich door
opstaan ervoor uitgesproken.

Slechts 95 van de 179 leden van het Deense parlement waren aanwezig bij de stemming, maar de noodwet werd door de aanwezigen unaniem aangenomen. De Deense minister van Volksgezondheid zou hebben gezegd: "Ik werd geraakt toen ik zag dat het hele parlement opstond en voor dit verslag stemde".

Onder deze wet, die veel Denen heeft gealarmeerd, zal het een overtreding zijn, niet alleen om te weigeren het vaccin te nemen, maar ook om te weigeren de test te doen! Gelukkig is ten minste één zeer vervelende bepaling uit de wetgeving geschrapt voordat deze werd aangenomen. Die zou de politie in staat hebben gesteld om zonder gerechtelijk bevel privé-woningen binnen te gaan als ze vermoedden dat er een besmette persoon aanwezig zou kunnen zijn. Het zegt veel over de totalitaire mentaliteit die de Nieuwe Wereld Orde drijft, dat er zelfs aan een dergelijke verachtelijke bepaling werd gedacht.

Gedwongen vaccinaties

We dringen er bij de lezers op aan om na te denken over wat de Deense politici zojuist hebben gedaan, aangezien regeringen over de hele wereld er bijna zeker van zijn dat ze in de nabije toekomst soortgelijke stappen zullen nemen (we zullen het zo dadelijk over het Verenigd Koninkrijk hebben). De nationale politie in elk land zal bevoegd zijn om medisch personeel te helpen bij het onder dwang toedienen van vaccinaties in alle gevallen waarin een burger weigert zich te laten vaccineren. Ouders hebben niet het recht om te voorkomen dat hun kinderen worden gevaccineerd.

Het Center for Disease Control (CDC) in de VS heeft al een deel van deze weg afgelegd. In januari 2017 heeft het een herziene code ingevoerd voor de behandeling van "Control of Communicable Diseases". Een belangrijk kenmerk van deze code is gedwongen quarantaine. Als een door de staat goedgekeurde ambtenaar "redelijkerwijs gelooft" dat een persoon een overdraagbare ziekte heeft, ook al vertoont hij of zij geen symptomen, kan hij of zij het individu onmiddellijk in hechtenis nemen (in bedwang houden, in quarantaine houden, opsluiten) gedurende 72 uur zonder dat in deze periode documentatie moet worden overgelegd om aan te tonen dat zijn of haar detentie legaal was. Hier is hoe het de kritische term "redelijkerwijs geloofd" definieert -

Redelijkerwijs wordt aangenomen dat een persoon geïnfecteerd is, wat betekent dat er specifieke feiten zijn waaruit een volksgezondheidsambtenaar redelijkerwijs kan afleiden dat een persoon direct of indirect is blootgesteld aan de ziekteverwekker die een besmettelijke overdraagbare ziekte veroorzaakt, door contact met een geïnfecteerde persoon of de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerde persoon, een besmette omgeving, of via een tussengastheer of vector, en dat als gevolg van de blootstelling, het individu in het lichaam de ziekteverwekker van die quarantaine-waardige overdraagbare ziekte herbergt of kan herbergt.

De definitie is gebaseerd op "specifieke articulerende feiten", namelijk relevante feiten die destijds door de betrokken gezondheidsfunctionaris werden aangehaald. Toen de CDC tijdens de opstelling van de ontwerpcode om een onafhankelijk standpunt verzocht, heeft ten minste één commentator zijn bezorgdheid over deze definitie geuit. Hier is de reactie van de CDC:

Een van de commentaren stelde dat Redelijkerwijs verondersteld om besmet te zijn, wordt toegepast op een individuele definitie die het mogelijk maakt om te worden gearresteerd, in quarantaine te worden geplaatst of te worden geïsoleerd, uitsluitend op basis van redelijke aanwijzingen dat de persoon op een of andere manier blootgesteld is aan infectieuze agentia. HHS/CDC is het daar niet mee eens, omdat volgens de definitie redelijke aanwijzingen alleen kunnen worden ontleend aan "specifieke, nauwkeurig omschreven feiten" dat een individu is blootgesteld aan infectieus agentia, bijvoorbeeld door "contact met de lichaamsvloeistoffen van een geïnfecteerde persoon of een geïnfecteerde persoon, een besmette omgeving of door een tussengastheer of vector". HHS/CDC is het er dus niet mee eens dat deze standaard niet in overeenstemming is met de standaardpraktijk in de gezondheidszorg.

Als de gezondheidsofficier erop staat dat zijn "gevolgtrekkingen" goed onderbouwd zijn, MOET de persoon in kwestie zich daaraan houden. Hij kan immers op een bepaald moment in de afgelopen 2-3 weken door een "besmette omgeving" zijn gegaan. In de vreemde, kwaadaardige wereld van het zo genoemde Coronavirus, zou zo ongeveer overal een "besmet milieu" kunnen worden gedefinieerd. Vergeet niet dat een omgeving of locatie als besmet kan worden beschouwd, ook al heeft niemand in de omgeving symptomen vertoond. Als slechts één persoon in die plaats positief getest is, maar geen symptomen vertoonde, zou dit de gezondheidsautoriteiten in staat stellen te beweren dat vele honderden mensen mogelijk besmet waren en dus in quarantaine kunnen worden geplaatst, zelfs als ze zich in de "precommuniceerbare fase" bevonden (We komen zo dadelijk bij die term).

Geen schijnbaar recht op rechterlijke toetsing

Het is niet duidelijk welke rechten een persoon zou hebben als hij op deze manier zou worden vastgehouden (gevangengezet). Het kan zijn dat hij of zij niet eens naar een echtgenoot, advocaat of nabestaanden mag bellen. Aan het einde van de periode van 72 uur zouden de autoriteiten hem of haar een juridisch document moeten overleggen waaruit blijkt dat zijn of haar voortgezette detentie rechtmatig was. Gezien de definities die in het wetboek worden gehanteerd, lijkt de betrokkene geen grond te hebben voor een rechterlijke toetsing als de staat blijft volhouden dat hij of zij "redelijkerwijs" geacht wordt nog steeds een bedreiging voor de gezondheid van de gemeenschap te vormen.

De "precommuniceerbare fase"

De term "precommuniceerbaar stadium", zoals die op het individu van toepassing is, is een zeer verontrustende term. Het omvat iedereen die geen symptomen vertoont en die misschien, zeg maar, pas in de afgelopen twee uur "geïnfecteerd" is geraakt. Zo'n persoon zou medisch gezien geacht worden zich in het "precommuniceerbare stadium" te bevinden, wat betekent dat hij of zij de ziekte vooralsnog niet aan een ander kan doorgeven. Per definitie (behalve die welke door de CDC worden gebruikt) is zo'n persoon voor niemand gevaarlijk, maar niet volgens de voorschriften.

Hier is hoe ze het "precommuniceerbaar stadium" definiëren -

Precommunicabele fase het stadium dat begint bij de meest directe gelegenheid voor blootstelling aan een infectieus agentia en eindigt bij de individuele binnenkomst of herintreding in de communiceerbare fase van de ziekte of, indien het individu niet in de communiceerbare fase komt, de laatste datum waarop het individu redelijkerwijs kan worden verwacht de mogelijkheid te hebben om de communiceerbare fase in te gaan of te herintreden.

Sommige commentatoren probeerden het CDC ertoe te bewegen deze bepaling te schrappen, maar zonder succes. Hier is hoe het CDC reageerde:

HHS/CDC is het niet eens met beide opmerkingen. Zo zou bijvoorbeeld een patiënt die gediagnosticeerd is met multiresistente of uitgebreid resistente tuberculose die momenteel niet besmettelijk is, maar die niet adequaat behandeld is en dus een hoog risico op terugval loopt, beschouwd worden als een patiënt die zich in het "precommunicabele stadium" van de ziekte bevindt en een directe bedreiging vormt voor de gezondheid van het publiek.

Merk op hoe nuttig de term "precommuniceerbaar stadium" is geworden! Het staat de CDC toe om overduidelijk onschuldige gevallen in dezelfde categorie te plaatsen als multidrug-resistente patiënten met TBC. Ongelooflijk genoeg kan door middel van deze slimme definities zowat iedereen geacht worden "een directe bedreiging te vormen voor de volksgezondheid".

Deze herziene regelgeving werd in januari 2017 ingevoerd. Het lijdt geen twijfel dat er binnenkort een strengere versie zou kunnen worden uitgebracht, gezien de massale golf van angst die door de zogenaamde Covid-19 wordt opgewekt.

De Totalitaire Britse Coronaviruswet 2020

Het Verenigd Koninkrijk heeft zojuist wetgeving aangenomen - de Coronavirus Act 2020, die op 25 maart koninklijke goedkeuring heeft gekregen - die een donker voorproefje geeft van wat er in de nabije toekomst in de VS en andere landen zal gebeuren. In plaats van uittreksels uit de wetgeving zelf te citeren, zullen we in plaats daarvan citeren uit de Toelichting [19 maart] die bij het wetsvoorstel is gevoegd. Dergelijke aantekeningen drukken in lekentaal het beoogde doel van verschillende bepalingen uit en zijn normaal gesproken gemakkelijker te begrijpen dan de wetgeving zelf. Houd er echter rekening mee dat de toelichtingen niet de heimelijke bevoegdheden onthullen die in de wetgeving verborgen zijn, noch opzettelijk dubbelzinnige bepalingen verduidelijken - die de politie en de rechtbanken te zijner tijd in hun voordeel zullen interpreteren.

We beginnen met een vrij eenvoudige bepaling die illustreert hoe macaber deze 'noodbevoegdheden' eigenlijk zijn:

"25. Verdere bepalingen zullen de huidige bepalingen met betrekking tot verdachten en gevangenen met een geestelijke gezondheidstoestand tijdelijk wijzigen."

Dit kan vrij onschuldig lijken totdat u zich realiseert dat IEDEREEN een "verdachte" kan zijn, namelijk een persoon die wordt aangeklaagd maar nog niet is berecht, schuldig is bevonden en veroordeeld is in een rechtbank. Hij is "een persoon die van een misdrijf wordt beschuldigd" in de volgende bepaling:

"156. Patiënten die betrokken zijn bij het strafrechtelijk systeem worden in de leden 5 tot en met 8 genoemd. Lid 5 verlengt de periode waarin een van een misdrijf beschuldigde persoon in voorlopige hechtenis kan worden genomen op grond van de artikelen 35 en 36 van de MHA [wet op de geestelijke gezondheid], door de regel te schrappen dat een persoon in totaal niet langer dan 12 weken in voorlopige hechtenis kan worden genomen. Het blijft zo dat iemand niet langer dan 28 dagen in voorlopige hechtenis kan worden genomen. Lid 6 is van toepassing op verschillende onderdelen van de MHA die het mogelijk maken dat een rechtbank een verdachte of veroordeelde naar het ziekenhuis stuurt. Het bepaalt dat de rechtbanken in bepaalde omstandigheden dergelijke bevelen kunnen geven op advies van één in plaats van twee artsen".

 

Op grond van deze bepaling kan de staat elke persoon die van een misdrijf wordt beschuldigd voor onbepaalde tijd in voorarrest plaatsen [detentie/gevangenneming], wanneer die persoon door de staat wordt geacht een of andere vorm van psychische stoornis te hebben. Dit kan worden gedaan op advies, dus van één arts. De 28-dagen regel kan worden omzeild, zo lijkt het, door de verdachte vrij te laten en hem vervolgens een tweede keer vast te houden onder dezelfde bepaling. Zoals we zullen zien, is 28 dagen echter meer dan genoeg tijd voor de autoriteiten om een ongewenst persoon permanent te schaden of te verwijderen.

Vergeet niet dat we het hier hebben over een onschuldig persoon. Hij (of zij) is nog niet schuldig bevonden aan een misdrijf. Hij kan zelfs gearresteerd zijn als lid van een groep, misschien een online chatgroep, en heeft misschien geen idee wat hij zou hebben gedaan dat een misdrijf zou kunnen zijn.

In de toelichting wordt vervolgens aangegeven wat de staat met die persoon kan doen als hij in "voorarrest" zit:

160. Bijlage 8 bevat tijdelijke wijzigingen van de Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003, de Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 en de daarmee verband houdende secundaire wetgeving, om onder meer te voorzien in maatregelen:

d. Het in staat stellen van een functionaris voor de geestelijke gezondheidszorg (MHO) om een bevel tot verplichte behandeling (CTO) aan te vragen onder sectie 63 van de wet van 2003, gebaseerd op slechts één rapport over de geestelijke gezondheidszorg, op voorwaarde dat de MHO van mening is dat het onpraktisch zou zijn of dat er vertraging optreedt bij het verkrijgen van twee rapporten over de geestelijke gezondheidszorg.

Hoewel dit van toepassing is op Schotland, blijkt dat de wetgeving het mogelijk maakt dat bepaalde personen tegen hun wil worden behandeld tijdens hun detentie, op advies van slechts één arts.

Deze bevoegdheden zouden iedereen die gelooft dat het Verenigd Koninkrijk nog steeds een democratie is, moeten afschrikken. Een onschuldige persoon kan door de staat worden opgesloten en gedrogeerd zonder enige gerechtelijke procedure of wettelijke vertegenwoordiging, en vervolgens (als het Gosport-protocol wordt gevolgd) aan een uitdroging sterven terwijl hij in voorarrest zit. [Zie ons artikel #167 die, met voorbeelden, uitlegt hoe dit verachtelijke protocol werkt]. Zijn of haar overblijfselen kunnen dan worden gecremeerd om "de verwijdering van lichamen te bespoedigen".

Verwijdering van de veiligheidsmaatregelen

Hier zijn enkele bepalingen die laten zien hoeveel juridische en procedurele waarborgen worden verwijderd (tijdelijk worden afgeschaft) om de staat in staat te stellen om, zonder enige vorm van toezicht of verantwoording, duizenden onschuldige mensen op te ruimen (mocht men besluiten dat te doen):

38. In Engeland en Wales legt de Births and Death Registration Wet 1953 de verantwoordelijkheid voor een medische verklaring bij een arts van de overledene, die naar beste weten en overtuiging de doodsoorzaak aangeeft. Deze medische verklaring wordt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gegeven en wordt gebruikt om de doodsoorzaak in het overlijdensregister op te nemen. Indien de arts om welke reden dan ook niet in staat is de medische verklaring te ondertekenen, moet het overlijden worden doorverwezen naar de lijkschouwer voor onderzoek. Het wetsvoorstel zal dit vereenvoudigen en meer flexibiliteit bieden in een noodsituatie door het mogelijk te maken dat...

41. Er is een wettelijk kader in de vier landen dat bepaalt wanneer lijkschouwers op de hoogte moeten worden gesteld van een overlijden en welke medische attesten vereist zijn voordat een crematie plaatsvindt. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om een aantal van die processen te stroomlijnen door een groot deel van de bestaande wetgeving tijdelijk te wijzigen...

45. In Schotland wordt een herziening van de overlijdensakten vastgesteld in het kader van de Certification of Death (Scotland) Act 2011. Het beoordelingssysteem vereist dat een willekeurige selectie van overlijdensakten onafhankelijk wordt gecontroleerd door een team van medische beoordelaars. Wanneer een overlijdensverklaring wordt beoordeeld, kan het overlijden niet worden geregistreerd en kunnen begrafenissen dus niet doorgaan totdat de beoordeling is afgerond. Het wetsvoorstel stelt de Schotse ministers in staat dit systeem op te schorten als dit, in overleg met de toetsingsdienst, passend wordt geacht om medisch personeel vrij te maken en de verwijdering van de lichamen te bespoedigen.

46 De "Burial and Cremation (Scotland) Act 2016" legt de crematieautoriteiten, de begrafenisondernemers en de lokale autoriteiten de taak op om stappen te ondernemen om familieleden van overledenen op te sporen en te contacteren om regelingen te treffen voor de inzameling of verwijdering van de as. De wet zal deze taken opschorten en de betrokken instanties zullen verplicht zijn om de as te bewaren. Zodra de bepalingen opnieuw worden ingevoerd, zullen de oorspronkelijke taken om de wensen van de familie vast te stellen ook opnieuw worden ingevoerd met betrekking tot eventueel achtergehouden as. [Opmerking: Deze bepaling maakt duidelijk dat iedereen die in hechtenis overlijdt, zal worden gecremeerd. Er zullen geen lijkschouwingen mogelijk zijn. De overlijdensakte zal worden ondertekend door een arts die het slachtoffer nooit heeft gezien, noch levend, noch dood.]

Silkie Carlo, directeur van Big Brother Watch, in spiked-online.com, 25 maart 2020:

Carlo: Het opvallende aan de Coronavirus Bill is de detentiemacht. Het wetsvoorstel verleent willekeurige detentiebevoegdheden aan de politie, immigratieambtenaren en volksgezondheidsambtenaren. Zij kunnen 'potentieel' besmettelijke mensen in hechtenis nemen en isoleren. Potentieel besmettelijke mensen; dat kan letterlijk iedereen zijn. Zoals we uit de regeringsrapporten hebben kunnen zien, kan tot 80 procent van het publiek uiteindelijk besmet worden met het coronavirus, waarvan velen asymptomatisch zullen zijn. Er is geen verklaring voor hoe de autoriteiten zullen bepalen of iemand mogelijk besmet is. Voor alle doeleinden staat het een arbitraire en onbepaalde opsluiting toe. Elk lid van het publiek, inclusief kinderen, kan onder dwang worden vastgehouden, geïsoleerd, in quarantaine worden geplaatst op een nog niet geïdentificeerde locatie. Het stelt de autoriteiten ook in staat om met geweld biologische monsters te nemen van mensen voor testen.

Het potentieel voor misbruik is extreem. In landen als China, Iran, Israël en Rusland zijn de autoriteiten al bezig met het traceren van individuele telefoons om er zeker van te zijn dat ze zich aan de quarantaine houden. Dit is iets wat bijzonder relevant is voor ons in het Verenigd Koninkrijk nu we in principe in lockdown zijn. We mogen één keer per dag naar buiten, en alleen voor specifieke doeleinden. Er zijn vragen over hoe dat wordt afgedwongen, en ik hoop dat het op een onevenredige manier gebeurt. Maar we hebben gezien dat telefoontracking in andere landen wordt gebruikt als onderdeel daarvan. Het bijzondere hieraan is dat we in het Verenigd Koninkrijk niet eens zouden weten of de regering dit doet omdat onze toezichtsbevoegdheden zo extreem zijn - ze zijn volledig geheim. Als iemand die bij een provider als O2 of een ander netwerk werkt, zou vrijgeven dat ze ons volgen, zou die persoon naar de gevangenis kunnen gaan voor een jaar.

Het elimineren van de oppositie

De Illuministische vleugel van het Britse establishment gebruikte de Eerste Wereldoorlog om de zonen van invloedrijke families te doden die tegen de plannen van de Elite voor het Verenigd Koninkrijk en Europa waren. De Duitsers en de Fransen deden hetzelfde. Ze werden toegewezen aan regimenten en eenheden die te zijner tijd konden worden ingezet voor een fatale opdracht in de loopgraven. De moordvelden van Passendale bijvoorbeeld, waar honderdduizenden onschuldige jongeren door hun generaals werden afgeslacht, hadden een strategisch doel op lange termijn. Iedereen die ontsnapte aan een fatale aanval op de vijand kon met de hand door "vriendschappelijk vuur" worden afgeschoten. Dit alles maakte deel uit van het onzichtbare programma om de UK te 'ont-christelijken' en aan de toegewijden van Lucifer de volledige controle te geven.

De Coronavirus Act is bedoeld om de Britse regering 'noodbevoegdheden' te verlenen voor een periode van 2 jaar (te verlengen met 6 maanden). Blijkbaar wordt het noodzakelijk geacht om van het Verenigd Koninkrijk een feitelijke politiestaat te maken om een vermeende griepepidemie aan te pakken! Erger nog, de meerderheid van het Britse volk lijkt bereid te zijn dit te laten gebeuren. Het kleine aantal dat zou kunnen protesteren, kan worden opgepakt, vastgehouden als potentiële dragers van het virus, als geestesziek worden beschouwd, gedrogeerd, en aan uitdroging mogen sterven en vervolgens worden gecremeerd. De arts die de overlijdensakte ondertekent, hoeft het lichaam niet te zien. Hun families zullen een kleine container met as toegestuurd krijgen als teken van de tedere zorg van de staat voor het zoveelste tragische slachtoffer van het zogenaamde coronavirus.

Gedwongen vaccinaties en 'V-Day'...

Er zijn berichten in de media dat het ontwikkelen en testen van een effectief vaccin tegen het Coronavirus minstens 18 maanden zou gaan duren. Dit is onzin. Veel vaccins zijn al in ontwikkeling en zouden via een versnelde procedure kunnen worden goedgekeurd voor gebruik bij de algemene bevolking binnen drie maanden. De farmaceutische industrie maakt de regels en kan ze willekeurig veranderen wanneer het hun uitkomt. (Het vaccin dat uiteindelijk zal worden gebruikt is hoogstwaarschijnlijk al massaal geproduceerd en opgeslagen in magazijnen voor distributie op 'V-Day').

 

De landen zijn zo bang dat het begrip van een nieuw vaccin, als het eenmaal beschikbaar is, extreem hoog zal zijn. Er zal sterke druk vanuit de gemeenschap zijn om iedereen te dwingen het te krijgen. Degenen die dat niet doen zullen worden beschuldigd van het in gevaar brengen van alle anderen. Dit betekent dat zelfs in de landen die geen "verplichte vaccinatie" wetgeving hebben, het stigma tegen degenen die niet gevaccineerd zijn, intens zal zijn.

Een samenvatting voor leken, van de belangrijkste bepalingen van de Coronavirus Act 2020 [UK].

Elke persoon, ook een kind, kan door de staat onder dwang worden vastgehouden en geïsoleerd voor eender welke duur. Dit kan gebeuren zonder gerechtelijk bevel, zonder wettelijke vertegenwoordiging en zonder gedocumenteerd medisch bewijs. [Sommigen kunnen haarkloven over onze interpretatie van de lengte van de tijd in kwestie, maar de noodbevoegdheden zijn van dien aard dat de staat iedereen zo vaak als hij nodig acht kan vasthouden].

De staat kan elke persoon, inclusief de kinderen, onder dwang testen en voor dat doel monsters van lichaamsvocht verwijderen.

Het is onduidelijk waar de staat van plan is de gevangenen vast te houden, maar het kan honderden kilometers van hun huis en familie zijn. Er zal waarschijnlijk geen bezoekrecht zijn, geen onafhankelijk toezicht op de verstrekte zorg, geen wettelijke inspectie van de huisvestingsomstandigheden of medische behandeling, en weinig of geen gedocumenteerd bewijs dat iemands voortgezette detentie medisch verantwoord is.

De staat kan de lockdownvoorwaarden opleggen aan de hele bevolking of aan de segmenten van de bevolking die zij bepaalt. Openbare bijeenkomsten, hoe klein ook, kunnen illegaal worden gemaakt en degenen die deze regel overtreden kunnen worden gearresteerd. Het zal dus voor geen enkele groep - zoals een burgerrechtenorganisatie - mogelijk zijn om op straat te protesteren tegen dit draconische stuk wetgeving of zelfs om binnenshuis bijeenkomsten te organiseren om de implicaties ervan te bespreken.

De toezichtsbevoegdheden van de staat worden sterk uitgebreid. Het is onduidelijk of de wet toestaat dat de politie zonder gerechtelijk bevel in huis komt. Sommige van de bevoegdheden die op grond van de wet aan de autoriteiten worden verleend, zijn zo vaag en zo algemeen van aard dat de huisbewoners de toegang niet zullen kunnen weigeren zonder een of andere bepaling van de wet te overtreden.

De wet lijkt niet te voorzien in gedwongen inenting, maar het vergroot wel de macht van de staat om een persoon geestelijk onbekwaam te achten en te dwingen tot het geven van een medicatie. Familieleden van gedetineerden zijn zich er mogelijk niet van bewust dat dit gebeurt en lijken niet het recht te hebben om wettelijk in te grijpen of om een onafhankelijke medische keuring te vragen.

De staat heeft de bevoegdheid om elke persoon die tijdens de detentie overlijdt te cremeren. Het zal niet mogelijk zijn om een autopsie te vragen als er een vermoeden van vals spel of mishandeling bestaat. De arts die de overlijdensakte ondertekent, hoeft het slachtoffer op geen enkel moment te hebben gezien, levend of dood.

De huidige wettelijke bepalingen met betrekking tot verwijtbare verantwoordelijkheid en zorgplicht, zoals die gelden voor werknemers in de gezondheidszorg, zijn sterk versoepeld. In feite wordt iedereen die een persoon in bewaring behandelt, begeleidt of controleert, gevrijwaard volgens de wet.

Verhuurders kunnen bijvoorbeeld weigeren om huurders te aanvaarden die geen bewijs van inenting kunnen overleggen. Scholen en hogescholen kunnen kinderen of studenten die niet gevaccineerd zijn de toegang weigeren. Veel werkgevers kunnen een vergelijkbare eis stellen en de toegang tot een verpleeghuis, crèche of kinderdagverblijf kan afhankelijk zijn van de ontvangst van het vaccin.

Aangezien het Coronavirus vrijwel zeker een denkbeeldige ziekteverwekker is, zullen de ingrediënten van het vaccin geen enkele rol spelen bij de preventie van de ziekte. Ze zullen eerder bijdragen tot het bevorderen van de twee belangrijkste doelstellingen van de Nieuwe Wereld Orde, namelijk de controle van de populatie en de vermindering van de populatie ("hoeden" en "ruimen").

We hebben in een eerder artikel (#175) opgemerkt dat vaccins in bepaalde Afrikaanse landen bij wijze van proef zijn gebruikt om jonge meisjes te steriliseren door in het geheim een anticonceptiemiddel-hormoon in het serum op te nemen. Sommige van deze proeven werden meer dan 40 jaar geleden uitgevoerd, zodat we er zeker van kunnen zijn dat dit programma van heimelijke-interventie vergevorderd is en waarschijnlijk stoffen bevat die het menselijk organisme kunnen beïnvloeden op manieren die de twee hoofddoelen van de Nieuwe Wereld Orde bevorderen. Sommige van deze stoffen kunnen onmiddellijk aan het werk gaan, terwijl andere een milieu-trigger nodig hebben, zoals EMV van een bepaalde frequentie, om ze in gang te zetten.

 

Aaron Russo [links] en Nicholas Rockefeller

Vaccins bieden ook een ideale manier om in het geheim kleine stukjes technologie in het lichaam van de ontvanger te introduceren. Aaron Russo, die in 2006 een uitstekende documentaire maakte over het plan om een 'Nieuwe Wereld Orde' op te leggen - en die daarvoor werd vermoord - heeft de details van een gesprek dat hij met Nicholas Rockefeller had, onthuld. Russo had veel van de zwendelpraktijken die de Elite gebruikte om de massa's te ontvluchten en ze tot slaaf te maken door een schuld, maar hij had niet uitgezocht wat ze precies probeerden te bereiken op de lange termijn. Hij wist dat ze een Eén Wereld Regering en een Eén Wereld Munt in elektronische vorm wilden, maar er leek een stuk te ontbreken. Rockefeller vertelde hem wat het was: "Het doel is om iedereen te chippen."

Hiermee bedoelde hij het inbrengen in elke persoon op aarde van een RFID-chip die gebruikt kan worden om elke beweging in real time te volgen, al hun persoonlijke gegevens te bewaren, al hun financiële gegevens op te slaan, hun identiteit te verifiëren en cashless betalingen te vergemakkelijken.

 

Plaatje gebruikt door de Accenture om de ID2020 Alliantie te promoten.

 

ID2020 Top, 2016, gehouden in het VN-hoofdkwartier in New York.

Het World Economic Forum, de Elite groep die jaarlijks in Davos bijeenkomt, heeft een belangrijk programma goedgekeurd om dit uit te voeren, bekend als ID2020. Het is heel goed mogelijk dat de Covid-19-vaccins worden gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen, bereid of niet bereid, een van deze multifunctionele chips krijgt. De duistere wetenschap van het "hoeden en ruimen" zal een heel nieuw tijdperk zijn ingegaan.

De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige,
hij knarsetandt over hem.
De Heere lacht hem uit,
want Hij ziet dat zijn dag komt.
De goddelozen hebben het zwaard getrokken
en hun boog gespannen,
om de ellendige en de arme neer te vellen,
om af te slachten wie oprecht wandelen.

- Psalm 37:12-14

Luister tenslotte naar dit lied - het zal de meest verontruste ziel bemoedigen en doen herleven:

Jeremy James Ierland

- SPECIAAL VERZOEK -

Regelmatige lezers worden aangemoedigd om de stukken op deze website te downloaden voor bewaring en toekomstige referentie. Ze zijn niet altijd beschikbaar. Artikelen voor elk jaar van 2009 tot 2019 kunnen ook worden gedownload in een enkel bestand, of eventueel twee, van www.archive.org (Gebruik de zoekterm 'Jeremy James').