www.wimjongman.nl

(homepagina)

Deze Hanukkah, wat zouden de Maccabees tegen ons zeggen?

6 december 2020 - door Light of Zion

Deze week verwelkomen we de uitstraling van Chanoeka, het feest van de toewijding dat in Johannes 10:22 wordt beschreven. Jaarlijks werpt Chanoeka zijn trouwe gloed van het hemelse levenslicht in ons hart. Het herinnert ons eraan dat geen enkele duisternis het vuur van Gods verbondsliefde kan of zal doven. Die liefde brandt eeuwig voor jou, Zijn geliefde zoon of dochter, net als voor Israël.

Het wonder van Chanoeka kwam tot stand door de geïnspireerde dapperheid van de Joodse strijders die bekend staan als de Makkabeeën. De Makkabeeën waren een oude familie van priesters die ongetraind waren voor de strijd. Zij leidden een restleger van Joden, om op wonderbaarlijke wijze de machtige anti-Messiah strijdkrachten te verslaan die de verering van YHVH wilden verhinderen. Deze geloofshelden overwonnen goddeloze wereldsystemen en de anti-God regeringsbolwerken van hun tijd.*

In Jeshua zijn onze gevechten niet tegen vlees en bloed, maar tegen vorstendommen, machten en heersers van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12) Maar wat zouden de Makkabeeën ons kunnen zeggen over de gevechten die we vandaag de dag voeren?

WAT ZOUDEN DE MAKKABEEËN TEGEN DE GELOVIGEN ZEGGEN DEZE CHANOEKA?

1. Gods verbondsmensen zijn proactief voor Zijn doeleinden. De Makkabeeën geloofden vast in de soevereiniteit van God. Ze vertrouwden erop dat Hij de controle had over hun natie. Maar ze namen geen genoegen met passiviteit. Ze waren actief bezig met God - onder Zijn leiding - omwille van Zijn verbondsdoelen. Ze hadden proactief berouw over Israëls compromis met de wereld en de zware nationale zonde. Ze vastten, baden en mobiliseerden strategisch een gelovig overblijfsel. Toen namen zij en hun volgelingen de wapens op en vochten.

"Nu versterkt zich de overmoed en de verachting, maar ook is er ellende en hevige woede. Geef nu mijn zonen, jullie leven voor het verbond van onze voorouders om jullie ijver voor de leer te tonen ... dan zullen jullie zullen [van God] grote roem en een onsterfelijke naam verwerven." (1 Makkabeeën 2:49-51 - Willibrord vert.)

2. Liefde wakkert de passie voor moedige actie aan. Vurige liefde voor God en Zijn Woord - niet ongerechtvaardigde woede, angst-gedreven rebellie of haat - is de gezalfde munitie van de zegevierende koninkrijks-oorlogsvoering. De Makkabeeën hebben geen strijd in Israël aangewakkerd. Ze begonnen geen oorlog uit volle verontwaardiging of persoonlijke belediging over onrechtvaardigheid. In plaats daarvan riep God een leger aan hun zijde op als reactie op hun ijverige en jaloerse passie voor Hem.

Zij wilden liever sterven dan zich met verboden spijzen te verontreinigen, om het heilige verbond te ontheiligen; en ze werden dan ook ter dood gebracht." (1 Makkabeeën 1:63 W.B. vert.)

"Zelfs als alle volkeren deze goddeloze koning volgen... zullen ik en mijn zonen en broeders blijven leven volgens het verbond van onze voorouders. Verre is het van ons om de heilige wet en verordeningen in de steek te laten." (Mattathias Maccabee, 1 Makkabeeën 2:19-22)

3. Het geloof voedt het doorzettingsvermogen om bergen te verzetten. De Maccabeeën waren in een donkere tijd van de geschiedenis in de minderheid voor hun vijanden. Ze wisten dat de strijd nooit gewonnen kon worden door menselijke macht of militaire kracht, maar alleen door Gods Geest. Wat de uitkomst ook is, ze besloten op voorhand om de koers te blijven volgen, zelfs tot aan de dood.

"Velen kunnen in handen vallen van weinigen: het maakt voor de hemel geen verschil om redding te brengen door velen of door weinigen In de oorlog hangt de overwinning niet af van de grootte van het leger maar van de kracht van de hemel" (1 Makkabeeën 3:18-19)

4. De Soevereine God verlost alle dingen voor zijn koninkrijk. De Makkabeeën hebben nooit een persoonlijk profetisch woord van God gekregen dat de militaire overwinning, de ommekeer van de regering of de succesvolle herovering van de Tempel verzekerde. Maar ze klampten zich vast aan de woorden van de Schrift om de uiteindelijke overwinning van het Koninkrijk te verzekeren. Of de onrechtvaardige regering nu wel of niet aan de macht bleef - wat het tijdelijk wel deed, ondanks hun overwinning - ze vertrouwden erop dat de doelstellingen van YHVH's Koninkrijk zouden zegevieren. Wat ze deden - en wilden - voor de eeuwigheid.

5. Het traditionele Chanoeka-verhaal van olie die op miraculeuze wijze 8 dagen lang in de lamp van de heringewijde Tempel brandde is legendarisch. ** Maar de Makkabeeën hebben de Tempel in feite heroverd, gerestaureerd en heringewijd. Chanoeka herdenkt die herinwijding. Daarom is Chanoeka, wat "feest van de inwijding" betekent, een perfect moment om je levende tempel (1 Kor. 6:19) opnieuw in te wijden aan de God van de wonderen en het brandende liefdeslicht. Laat dan zijn heilige olie (Heilige Geest) uw lamp vullen en bijvullen, zodat u zelfs in tijden van duisternis vreugdevol voor Hem straalt!

* De gebeurtenissen van Chanoeka en de Makkabeeën werden voorspeld in Daniël 11, vooral de verzen 31-33, en moeten ook gezien worden als een profetische voorbode van de anti-Messias-krachten in de eindtijd. (Matt. 24:15 en 2 Thess. 2:3-4.)

** Het 8-daagse olieverhaal werd pas honderden jaren na de eigenlijke gebeurtenis opgenomen. Het staat niet in de historische boeken van de Makkabeeën, de werken van Josephus of andere betrouwbare verslagen over Chanoeka. Houd er rekening mee dat de rabbijnse auteurs van de Talmoed en andere geschriften nieuwe vormen van religieuze observatie creëerden om de Joodse gemeenschap te inspireren tot het naleven van de wet. Veel moderne tradities zijn gebaseerd op deze creatieve uitingen. Alleen God kent de waarheid over het wonder van de heilige olie, die Hij zeker voor Zijn geliefde volk had kunnen uitvoeren.

Bron: This Hanukkah, What Would the Maccabees Say to Us? - Light of Zion