www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Feesten van de HEER: Gods benoemde tijden

Stephanie Dawn - 7 april 2020

()

God heeft vanaf het begin van de schepping perioden op Zijn kalender gezet. Hij schreef deze net zo zeker op als dat Zijn vinger de Wet op de stenen tafelen heeft gegraveerd. Het zijn belangrijke geplande "ontmoetingen" voor God en de mensheid - de goddelijke verlossende ontmoetingen!

Genesis 1:14 verklaart: "En God zei: "Laat er lichten zijn in het gewelf van de hemel om de dag van de nacht te scheiden, en laat ze dienen als tekenen om heilige tijden, en dagen en jaren te markeren."

In onze tijd hebben we het voordeel van het voltooide Woord van God om Zijn verlossingsplan te bestuderen. Dat is niet altijd zo geweest. Als je bekend bent met het begrip dispensatie [bedeling], ben u zich ervan bewust dat de omgang van God met de mensheid breed kan worden opgedeeld in "tijdperken". Het is geen perfect model, maar het helpt ons wel om te begrijpen hoe God zich geleidelijk aan naar de mensen heeft geopenbaard. Een van de manieren waarop God op profetische wijze zijn "grote plaatje"-plan heeft geopenbaard is door middel van de Feesten des Heren. Ongeveer 4000 jaar geleden beval God Zijn volk om in een heilige vergadering bijeen te komen voor zeer specifieke vieringen - Zijn Feesten.

 De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: - (Leviticus 23:1-2)

Ik zou willen dat u er in het bijzonder op let, dat het hier gaat om een feest van de Heer, en dat het als zodanig boven Israël uitstijgt. Terwijl ze aanvankelijk tot onderhouding aan Israël werden gegeven, zijn ze vandaag de dag net zo goed van toepassing op de kerk. "De kerk?' vraagt u. Velen zijn opgegroeid in de overtuiging dat de "Joodse Feesten" niets te maken hebben met de kerk van het Nieuwe Testament. Enkelen zijn opgegroeid met te proberen om "de feesten weer terug te nemen" en ze te vieren, nu ze de "Hebreeuwse Wortels" van het Christendom herontdekken. Sommigen hebben nog nooit van de Feesten gehoord. Er zijn echter steeds meer mensen die geïnteresseerd zijn in wat de Feesten van de Heer profetisch te zeggen hebben. Zie je, een aantal ervan zijn nog onvervuld - maar hun voltooiing is nu bijna in zicht!

Een beeld is duizend woorden waard, zeggen ze, en dat is misschien wel de reden waarom God een jaarlijkse herdenking van elk van zijn heilige oproepen heeft bevolen. Het Hebreeuwse woord voor "heilige samenkomst" (of "heilige bijeenroeping") is miqra, wat de betekenis in zich draagt van een "generale repetitie". Elke keer dat deze feesten worden gevierd, is het een visueel en geestelijk hulpmiddel om de mensheid te herinneren aan het profetische plan van God.

Voorafgaand aan elke vervulling van een feest wijst het naar Christus. Tijdens de vervulling van elk feest wijst het direct naar Christus. Na de vervulling van elk feest wijst het terug naar Christus. Daarom zullen sommige van deze feesten ook in het Duizendjarige Rijk worden gevierd.

Dr. Richard Booker geeft in zijn boek "Celebrating Jesus in the Biblical Feasts" een geweldige verklaring voor deze visuele en tastbare herinneringen:

 In de Bijbel gebruikte God vaak visuele hulpmiddelen als lessen met hulpmiddelen om ons geestelijke waarheden te leren die Hij ons wil laten begrijpen. God gaf deze beelden in de Hebreeuwse Bijbel in de vorm van de verschillende religieuze wetten en rituelen die de Joden moesten naleven. Terwijl de Joden deze wetten en rituelen beoefenden, leerden zij geestelijke waarheden over hun relatie met God door middel van hun fysieke zintuigen. Maar net zoals de kinderblokken niet het echte alfabet zijn, zo waren deze fysieke plaatjes op zich ook niet compleet. Ze waren belangrijk, maar het waren slechts afbeeldingen. Na eeuwenlang naar de afbeeldingen te hebben gekeken, kwam de tijd dat de Joden de geestelijke werkelijkheid van deze visuele hulpmiddelen zouden binnengaan. De overgang van het fysieke naar het spirituele werd voor hen verzorgd door Jezus van Nazareth, de Joodse Messias en Verlosser van de wereld. Terwijl de Hebreeuwse Schrift (het Oude Testament) de beelden aanlevert, levert het Nieuwe Testament de persoon. Deze beeld-naar-persoonsverbinding is waar Jezus naar verwees in Matteüs 5:17-18 toen Hij zei: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is." Omdat het gemeenschappelijke westerse begrip van vervulling betekent "wegwezen", hebben christenen geloofd dat Jezus bedoelde dat de afbeeldingen die naar Hem wijzen niet langer nodig waren. Dit is niet wat Jezus bedoelde. Voor Joodse rabbijnen in de tijd van Jezus betekende het woord dat in onze taal als vervuld wordt vertaald de ware of juiste interpretatie van de Schrift, terwijl het woord vernietigen betekende een valse of onjuiste interpretatie te geven. Jezus vertelde hen dat Hij niet kwam om de Hebreeuwse Schrift af te schaffen of te vernietigen (hen op een dwaalspoor te brengen door valse leerstellingen). In plaats daarvan was Hij de menselijke belichaming van hun ware betekenis en geestelijke werkelijkheid. (Viering van Jezus in de Bijbelse Feesten: Dr. Richard Booker; p14-16)

Ik hoop dat je begint in te zien dat God ons veel lessen met hulpmiddelen heeft gegeven om ons te concentreren op wat Hij heeft gedaan, wat Hij doet en wat Hij voor ons zal doen!

 Heilig, Heilig, Heilig, is de Here God Almachtig, die was en is en zal komen! - (Openbaring 4:8)

Feesten van de Heer - Een overzicht

Voordat ik probeer een overzicht te geven van de Feesten van de Heer, wil ik in alle bescheidenheid zeggen dat ik geen expert ben op dit gebied. Ik geloof dat ze in de eindtijd voor de profetiepuzzel kritische stukken aanreiken, maar ik heb het gevoel dat ik nog steeds alleen maar een oppervlakkige greep heb op de diepten die deze Feesten aan de Christus-volgeling te bieden hebben. Zoveel van Gods aard en karakter wordt erdoorheen getoond dat ik het betreur dat ik niet in staat ben om er meer recht aan te doen. Er zijn betere middelen beschikbaar als je wilt leren hoe je deze kunt vieren, of als je meer wilt weten over de geschiedenis achter deze feesten. Een gratis bron die ik in dit verband bijzonder nuttig heb gevonden is de website Hebrew for Christians. Ik zou u daarheen willen leiden als een startpunt voor meer diepgaande studie! In de tussentijd zal ik mijn best doen om te communiceren over wat ik tot nu toe heb geleerd over deze speciale heilige dagen. In het bijzonder zal ik de komende weken het Pinksterfeest uitpakken. Maar eerst een overzicht!

God verordende een wekelijkse en zeven jaarlijkse vaste tijden op Zijn profetische kalender. Sommige van deze tijden zijn in vervulling gegaan, andere wachten op een vervulling.

Deze zeven benoemde tijden worden gezamenlijk de "mo'edim" genoemd en worden in Exodus 12-13, Leviticus 23, Numeri 28-29 en Deuteronomium 16 nader uitgewerkt. Samen vertegenwoordigen zij het gehele verlossingsplan van God met de dood van Christus tot aan Zijn duizendjarige heerschappij.

()

U bent waarschijnlijk het meest bekend met de drie lentefeesten - Ongezuurd brood, Pesach en Eerste Vruchten. Ongezuurd brood is het overkoepelende feest, en Pesach (dood en begrafenis van Christus) en Eerste Vruchten (opstanding van Christus) vallen daarbinnen. Het late lentefeest heet Pinksteren (Wekenfeest / Shavuot). Interessant genoeg staat het op zichzelf... De herfstfeesten omvatten het Bazuinenfeest, Grote Verzoendag (Yom Kippoer), en het Loofhuttenfeest (Tabernakels). De herfstfeesten overlappen elkaar niet zoals de lentefeesten. Interessant is dat de 10 dagen tussen het Bazuin- en Verzoeningsfeest bekend staan als de "dagen van ontzag" - wat ook de moeite van het bestuderen waard is!

Hoewel de onderhouden van deze feesten in het Nieuwe Testament niet wordt aanbevolen, heeft het voor de gelovigen een groot voordeel om te begrijpen hoe Jezus de vervulling is en hoe Hij deze profetische afspraken zal gaan vervullen.

 Laat daarom niemand een oordeel over je vellen bij vragen over eten en drinken, of met betrekking tot een feest of een nieuwe maan of een sabbat. Deze zijn een schaduw van de dingen die komen gaan, maar de inhoud behoort toe aan Christus. - (Kolossenzen 2:16-17)

Laten we eens wat meer in detail kijken naar deze afgesproken tijden.

De sabbat

 Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE. - (Lev 23:3)

De sabbat is een mooie samenvatting van onze relatie met God. Op de zevende dag van de schepping en zijn werk voltooid, wandelde God in de tuin met Adam en Eva in gemeenschap. Deze gemeenschap is zo belangrijk dat God de zevende dag verordineerde om een "Sabbat" te zijn. Deze dag van plechtige rust, heilig gehouden voor de Heer, is een verbondsherinnering aan Israël in al haar generaties (voor altijd). Er zijn maar weinig vastgelegde "regels" voor het houden van de sabbat in de Schrift, behalve dat het een dag van rust moet zijn van reguliere arbeid. Het lijkt erop dat de Joden op deze dag veel tradities hebben toegevoegd, die misschien in culturele zin gunstig waren, maar die niet door God werden vereist.

()

Ik wil even stilstaan bij de sabbat-onderhouding in het licht van het nieuwe verbond dat we in Christus hebben. Ten eerste, de sabbat was, en is, en zal altijd zijn op, "zaterdag". Met dat gezegd hebbende, denk aan ons vers hierboven - laat niemand een oordeel over je vellen met betrekking tot de sabbat? We zijn niet verplicht om te "sabbatten.". Als we ervoor kiezen om de dag te eren - we doen het voor de Heer. Als we er niet voor kiezen om de dag te eren, maar elke dag hetzelfde beschouwen - dan doen we dat voor de Heer.

 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God...
Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven...
Hebt u geloof? Heb dat bij uzelf voor God. Zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goeddunkt.
- (Romeinen 14:5-6,12-13,22)

We zijn vrij onder de genade om elke dag te aanbidden, en welke dag ook. We moeten ons lichaam voortdurend presenteren als een levend en heilig offer - dit moet onze geestelijke daad van aanbidding zijn (Rom 12:1).

Terwijl de sabbat duidelijk een tastbare herinnering aan de schepping is, is de sabbat belangrijker, omdat hij ons herinnert aan het belang van de relatie met God. We hebben veel mogelijkheden om ons te richten op het dagelijks leven in deze wereld. God nodigt ons uit om een pauze in te lassen, los van alle andere dagen, om ons te concentreren op onze geestelijke gezondheid. We worden uitgenodigd om de verlokkingen en het werk van de wereld aan de kant te schuiven. Wat een geluk dat we in staat zijn om de schaduw en de inhoud te vieren - wat toch wijst op onze eeuwige rust in Hem! Door het voltooide verlossingswerk van Jezus door het kruis staan wij, die geloven, niet meer onder de last van de letter van de wet. Wat een geweldige manier om elke week de sabbat te kunnen vieren, als we daarvoor kiezen!

Hebreeën 4:9-10 stelt: "Er blijft dus een sabbatrust voor het volk van God. Want degene die in zijn rust is getreden, heeft zelf ook rust van zijn werken, zoals God dat van hem heeft gedaan."

 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; - (Matteüs 11:28-29)

Voor degenen die de voordelen van het sabbatten overwegen, vergeet niet dat de sabbat voor de mens is gemaakt, omdat we zo'n neiging hebben om God te vergeten (Marcus 2:27). Het is niet omdat Hij ons vergeet. Zie het als een soort "wekelijkse date" met je echtgenoot. Het is ook als een soort wekelijkse "Vaderdag." Het is een tijd waarin je je vreugdevol moet "afzonderen" voor degene die je liefhebt.

Schaduw-vervulling 1 - De zevende dag van de schepping waarop God "rustte" is de basis voor de sabbat.

Schaduw-vervulling 2 - Jezus' dood en opstanding - de inhoud wordt in Christus gevonden.

Vervulling - Toekomst, wanneer we de "eeuwige rust" met Christus ingaan. Voor de meeste gelovigen is dit op het moment van hun dood. Voor sommige gelovigen zal dit op het moment van de opname zijn. Het lijkt erop dat de sabbatrust ook zal worden vervuld door de zevende "1000-jarige dag" - zes "1000-jarige dagen" van het menselijk bestuur, gevolgd door een "1000-jarige dag" van de heerschappij van Christus (het Duizendjarige Rijk).

De jaarlijkse Feesten

De jaarlijkse Feesten zijn gegroepeerd in 2 seizoenen - Lente / Late Lente, en Herfst (er zijn geen zomer- of winterfeesten). Drie keer per jaar moesten de mannelijke Israëlieten tijdens deze feestdagen naar de Tempel in Jeruzalem komen. We zullen ze onderzoeken via Leviticus 23, maar ik raad je aan om alle relevante passages in je persoonlijke studie te lezen.

()

Beeldbron: Dienaar van de MESSIAH MINISTERIES

De lentefeesten - Jezus' dood en opstanding (Eerste Komst)

 "Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE. En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden, met een bijbehorend graanoffer van twee tiende efa meelbloem, met olie gemengd, als een vuuroffer voor de HEERE, een aangename geur, en een bijbehorend plengoffer van een kwart hin wijn. U mag geen brood, geroosterd graan en vers graan eten tot op deze zelfde dag dat u de offergave van uw God gebracht hebt. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden." (Leviticus 23:4-14)

De Lentefeesten - Pesach, Ongezuurd Brood en Eerste Vruchten - wijzen op de verlossing die we hebben door Jezus' dood en verrijzenis bij Zijn eerste komst. De pelgrimstocht die voor dit seizoen van de Israëlische mannen wordt verlangd is Pesach/Ongezuurd Brood.

Pesach - Nisan (Abib) 14

Schaduw werking - Pesach vindt zijn schaduw werking in de 10e Plaag van Egypte, waar de Israëlieten die het bloed van het lam op hun deurposten streken, letterlijk door de engel des doods werden gepasseerd.

Vervulling - Jezus Christus vervulde het feest van Pesach door Zijn dood aan het kruis. Jezus - het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29).

()

>Ongezuurd brood - Nisan 15-21

Schaduw-vervulling - Het ongezuurde brood werd in de schaduw vervuld in de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, waar ze in zo'n haast de wildernis in vluchtten dat ze hun brood niet konden laten rijzen.

Vervulling - Jezus vervulde het feest van het Ongezuurde Brood door Zijn begrafenis - d.w.z. de dagen die Jezus in het graf doorbracht. De drie dagen en drie nachten in het graf vervulden ook volledig het Teken van Jona (lees Jezus' eigen woorden - Matteüs 12:38-42; Marcus 8:12).

()

De Romeinse wacht bij de tombe, door Jamaes Tissot

Eerste Vruchten - De dag na de wekelijkse sabbat na het Pesach (d.w.z. zondag)

Schaduw-vervulling - Terwijl Israël dit feest *kon hebben* binnen een paar dagen na Pesach om te volbrengen, werd het vertraagd door hun ongehoorzaamheid. Het offeren van de eerstelingen van het land kwam 40 jaar later, nadat hun periode van rondzwerven voorbij was.

Vervulling - Jezus vervulde de eersteling door Zijn opstanding uit de dood. "Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn." (1 Korintiërs 15:20) Heel belangrijk om op te merken is dat "vele heiligen" met Hem zijn opgestaan als onderdeel van dit eerstelingenoffer. "Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt; en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen." (Matteüs 27:52-53). We weten dat dit een opstanding in eeuwige lichamen was, niet terug naar de sterfelijkheid, want er is geen geregistreerde dood van "vele heiligen" binnen een periode van 3-4 dagen van Jezus' dood. Alle opstanden terug naar de sterfelijkheid vonden plaats binnen een periode van 3-4 dagen in de Schrift (waarbij Lazarus de langste was).

()

**Let er alstublieft op dat er een opstanding uit de dood is en een transformatie in eeuwige lichamen als onderdeel van dit feest. Deze "oogst" van de doden speelt in op de vervulling van elke groep van feesten.**

De 3 Lentefeesten zijn duidelijk rechtstreeks door Jezus Christus in vervulling gegaan.

Het Lentefeest - De Heilige Geest

 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende efa meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de eerstelingen voor de HEERE. U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van een jaar oud, en één jonge stier – het jong van een rund – en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE. Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de HEERE bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de HEERE, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening, in al uw woongebieden, al uw generaties door.

Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de HEERE, uw God.
- (Leviticus 23:15-22)

Het late lentefeest, dat in het Oude Testament Shavuot of het "Wekenfeest" wordt genoemd, en het Pinksterfeest in het Nieuwe Testament, staan op zichzelf. De Israëlische mannen moesten voor deze vastgestelde tijd naar Jeruzalem komen. Merkwaardig genoeg bevindt dit feest zich tussen de drie-eenheid van (vroege) lentefeesten en de drie-eenheid van herfstfeesten. Het is bijna alsof het een streepje is, of een haakje... Je zou kunnen zeggen, een mysterie! Voor Israëlische mannen was het nodig om een bedevaart naar Jeruzalem te maken voor dit feest.

Shavuot / Pinksteren - 7 volle weken van de dag na de wekelijkse sabbat na het Pesach (d.w.z. 7 volle weken van Eerste Vruchten, een zondag)

Schaduw-vervulling - De Schaduw-vervulling van Shavuot/Pentecost was het geven van de Thora (wet) bij de Sinaï. Het markeerde de "geboortedatum" van de dispensatie van de wet, en bracht grote vertoningen van Gods kracht met zich mee door middel van donderslagen, bliksem en Zijn galmende stem.

()

(Schaduw?) Vervulling - De (schaduw?) vervulling van Pinksteren was het geven van de Geest van de Wet aan de volgelingen van Christus. Pinksteren markeert de "geboortedatum" van de bedeling van de genade, en het was een groots vertoon van Gods kracht door middel van vuur en een machtige, ruisende wind. Vanaf dit punt woont de Heilige Geest in het binnenste en verzegelt het lichaam van Christus voor de dag van de verlossing (Efeziërs 4:30).

 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. - (Handelingen 2:1-4)

 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. - (Efeziërs 1:13-14)

Het is interessant dat God 50 dagen na Jezus' verrijzenis (10 dagen na zijn hemelvaart) heeft gewacht om de Heilige Geest te sturen, nietwaar? Ik stel voor dat Hij wachtte op de afgesproken tijd. Hij is nooit vroeg, hij is nooit laat.

()

Ik zou willen dat je opmerkt hoe Pinksteren/Shavuot nieuwe dispensaties lijkt in te voeren - eerst was de Dispensatie van de Wet (mozaïsch verbond), dan de Dispensatie van de Genade (Geest van de Wet). De vraag is - Zal het ook de tussentijdse dispensatie van de toorn introduceren (de dag van de Heer, gewoonlijk de "Verdrukking" genoemd, die zowel de Wet als de Genade lijkt in te houden)?

Dat kan niet, zegt u. Dit feest is al vervuld, zegt u. Is dat zo? We merkten eerder op dat de schaduw altijd naar de inhoud wijst - Jezus Christus. De Heilige Geest is zeker God, maar Hij is niet de Persoon van Jezus Christus. De Bijbel lijkt aan te geven dat het de Vader was die de Heilige Geest stuurde - "En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:16-17) En kijk dan wat Jezus nu zegt - "Ik zal je niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe." (Johannes 14:18)

(Vervulling - Opname?) - Zou het kunnen zijn dat Jezus persoonlijk zijn gemeente zal wegrukken en dát de ware vervulling van deze feestdag is? Ik kan niet zeggen dat ik hier een profetisch antwoord op heb, maar deze interpretatie is zeker het overwegen waard. We weten dat het Christus zelf is die ons thuis zal roepen - "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." - (1 Thessalonicenzen 4:16-18)

De Herfstfeesten - De Tweede Komst van Jezus Christus en de Duizendjarige Regering

De Herfstfeesten - Bazuinen, Verzoening en Loofhutten - wijzen op de toekomstige voltooiing van Gods verlossingsprogramma bij Zijn tweede komst. Hun vervulling is duidelijk toekomstgericht. Deze feesten zijn opeenvolgend; ze overlappen elkaar niet zoals de drie-eenheid van de vroege lentefeesten dat doet. Daarom zullen we hun Schriftpassages afzonderlijk bekijken.

Yom Teru'ah (Bazuinenfeest) - Tishrei 1

 De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden." - (Leviticus 23:23-25)

()

Schaduw-vervulling - Zal er een schaduw-vervulling zijn van het Bazuinenfeest? Was er een? Sommigen van ons in de wachtende gemeenschap denken dat het Openbaring 12:1-2-teken van 23 september 2017 de middernachtroep zou kunnen hebben uitgelokt - "Hier is de bruidegom! Kom naar buiten om hem te ontmoeten!" Zoals Kieland Edmonds schrijft,

 Het circuleerde in de wereld. Het haalde de krantenkoppen. Iedereen weet ervan. De geruchten bereikten de oren van elke kerk, aangesproken door bijna elke voorganger die ik ken. Het teken werd het onderwerp van een documentaire voor DIRECTV genaamd The Sign. God zorgde ervoor dat het alarm door iedereen werd gehoord. Luid en duidelijk. Op Yom Teruah was de grote waarschuwingsschreeuw die door de emblematische shofars werd gesignaleerd, een officiële hemelse aankondiging van de komende verrukking. Het was als een luid bericht: "Hier is de bruidegom! Kom naar buiten om hem te ontmoeten!" (Bron)

Wat je ook gelooft over dit teken, het resulteerde in een collectieve roep die opkwam van de wachters over de hele wereld - Jezus komt eraan! Maak je klaar! Ik ben er niet zeker van dat het als een schaduw-vervulling zou worden beschouwd, maar ik plaats het hier ter overweging.

Vervulling - Het Bazuinenfeest wacht op de definitieve vervulling. Sommigen geloven dat het in vervulling zal gaan bij de Opname van de Kerk (een van de feesten waarvan "niemand de dag of het uur kent"). Anderen geloven dat het in vervulling zal gaan bij de Wederkomst - misschien wanneer Jezus' voeten op de Olijfberg neerkomen (Zacharia 14); of wanneer Jezus op Zijn witte paard als krijger-koning verschijnt (Openbaring 19). Dit zijn allemaal geldige mogelijkheden.

Jom Kippoer (Verzoendag) - Tishrei 10

 De HEERE sprak tot Mozes: Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen. Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. 's Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. - (Leviticus 23:26-32)

()

Schaduw-vervulling - Zal er een schaduw-vervulling van Yom Kippoer zijn? Dit feest is nog onvervuld. Ik weet het niet zeker; het is echter mogelijk dat de Tijd van Jacob's Benauwdheid op een Yom Kippoer begint en ook eindigt op een Yom Kippoer. Dit zou mogelijk zijn als de aarde weer op zijn 360-dagen-jaarlijkse baan zou worden geduwd, zoals de dagentelling in Openbaring en Daniël lijkt te suggereren. (Aardbeving door opstanding/opname?) Een Planeet X-systeem? Kernbom gebeurtenis? Poolverschuiving?)

Vervulling - Jezus Christus zal de Dag van Verzoening bij Zijn tweede komst vervullen, gedetailleerd in het zevende schaaloordeel. Hij zal de legers wegvagen die in Armageddon tegen Hem zijn verzameld (zie Openbaring 19), en dan beginnen met de scheiding van schapen en bokken, tarwe en kaf.

Loofhuttenfeest (Tabernakel) - Tishrei 15-22

 De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

Dit zijn de feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de HEERE aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, naast de offers op de sabbatten van de HEERE, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de HEERE geeft.

Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden. Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Zo maakte Mozes de feestdagen van de HEERE aan de Israëlieten bekend.
- (Levicitus 23:33-44)

()

Schaduw-vervulling - Ik zou willen suggereren dat de komst van Jezus naar de aarde en het wonen onder ons een schaduw-vervulling van dit feest was. "En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14) Ik zou ook willen suggereren dat de Heilige Geest die in Zijn ware kerk woont in dit tijdperk van genade ook een schaduw-vervulling is van tabernakels - want wij zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd: "Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn." (2 Korintiërs 6:16)

Vervulling - Het Loofhuttenfeest zal werkelijk worden vervuld door de heerschappij van het Duizendjarig Rijk van Christus. "Mijn woonplaats zal bij hen zijn; Ik zal hun God zijn, en zij zullen mijn volk zijn." (Ezechiël 37:27)

 Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan. - (Daniël 7:13-14)

 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE. - (Jesaja 65:19-25)

Samenvatting van de Feesten van de Heer

De vroege voorjaarsfeesten (Pesach, Ongezuurd Brood, Eerste-vrucht) werden in volgorde vervuld, allemaal in hetzelfde jaar, door de dood, de begrafenis en de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Als we kijken naar een oogstmodel, waren Jezus en de "vele heiligen" die met Hem zijn opgestaan, de "gerstoogst". Met name de gerstrijpheid bepaalt of een nieuw jaar kan beginnen of dat er een "schrikkelmaand" (Adar2) aan de kalender moet worden toegevoegd. Dit speelt mee als we de datum van het late voorjaarsfeest - Pinksteren - uitrekenen.

Pinksteren heeft tenminste een gedeeltelijke vervulling gekend in hetzelfde jaar waarin de drie lentefeesten werden vervuld. 50 dagen na Eerste Vruchten, of 10 dagen na Jezus' hemelvaart, daalde de Heilige Geest in de gelovigen neer. Sindsdien heeft Hij de gelovigen bewoond en verzegeld, tot aan de dag van hun verlossing - de dood voor de meesten; de opname voor sommigen. Zal de Heilige Geest vertrekken (opname) op dezelfde dag dat Hij neerdaalde (Pinksteren)? De tijd zal het leren. (Let op, aangezien de Heilige Geest God is, is Hij alomtegenwoordig. Zijn "komen" en "gaan" beschrijft de veranderingen in Zijn bediening - het lijkt erop dat Zijn bediening in de tijd van Jacobs Benauwdheid vergelijkbaar zal zijn met hoe het was in het Oude Testament). Pinksteren markeert de tijd van de tarweoogst in Israël. Wanneer we dit oogstmodel beschouwen, zal de "tarweoogst" dan worden vertegenwoordigd door de opstanding en de opname van de kerk?

De herfstfeesten (Bazuinen, Verzoening, Loofhutten) staan voor een toekomstige vervulling. Zullen ze op volgorde worden vervuld, allemaal in hetzelfde jaar, door de Tweede Komst van de Heer Jezus Christus - volgens het "type" van de 3 vroege lentefeesten? Zijn dit in het oogstmodel de "verzamelingen" - de verdrukkingsmartelaren die in Openbaring 20 zijn opgestaan?

De feesten van de Heer geven, wanneer ze samen worden beschouwd, een mooie visuele belofte aan de mensheid, alsof Jezus zegt: "Ik zal je verlossen! Ik ben de Heer die redt!"

 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. - (Filippenzen 1:6)

Kom toch, Heer Jezus.

()

Bron: The Feasts of the LORD: God's Appointed Times - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates