www.wimjongman.nl

(homepagina)

Beantwoording aan angst

()

Door Hal Lindsey - 18 maart 2020

Ik heb ze nooit geteld, maar ik heb gelezen dat zinnen als "vrees niet" of "wees niet bang" meer dan 300 keer in de Bijbel voorkomen. Het is duidelijk dat God niet wil dat we bang zijn. In feite beveelt Hij ons om niet bang te zijn.

Dat komt omdat, in veel opzichten, angst en geloof tegengesteld aan elkaar zijn. En Hebreeën 11:6 zegt: "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken."

En toch, wanneer landen over de hele wereld nationale noodsituaties afkondigen, kan de verleiding groeien om angstig te zijn. Wanneer de markten haperen en de rijkdom voor onze ogen verdwijnt, kunnen we in de verleiding komen om angst te voelen. Het coronavirus COVID-19 is wat Psalm 91:6 noemt een "pestilentie die in de duisternis sluimert." We weten dat het er is, en we weten dat het dodelijk is, maar we kunnen het niet zien.

Als we in de verleiding komen om te vrezen, wat zegt God dan?

2 Timoteüs 1:7 zegt: "Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid."

In Handelingen 20 sprak Paulus over zijn vele kwellingen en beproevingen. In vers 24 relativeert hij die moeilijkheden. Hij zei: "Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade."

Als je hoop alleen in deze wereld is, dan moet je bang zijn. Maar als je door het voltooide werk van Jezus aan het kruis in de zekerheid van de hemel leeft, wees dan niet bang. Laat je niet ontroeren door de dingen die de wereld je toewerpt.

Romeinen 8:15 zegt: "Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!"

De Nieuwe Levende Bijbel vertaalt Filippenzen 4:6 als volgt: "Maak je nergens zorgen over, bid in plaats daarvan over alles. Vertel God wat je nodig hebt en bedank Hem voor alles wat Hij heeft gedaan."

Roep Hem aan zoals een kind roept naar zijn lieve vader - vol geloof en vertrouwen. Bedank Hem dan voor alles wat Hij heeft gedaan.

1 Johannes 4:18 zegt: "Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde."

Psalmen 34:4 zegt: "Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen."

In Johannes 14:27 zei Jezus: "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden."

Psalmen 57:2b zegt: "ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan."

Jesaja 26:3 zegt: "U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd."

Dit zijn moeilijke dagen. We moeten voorzichtig zijn en de dingen zo goed mogelijk plannen. Maar paniek? Angst? Nee! Laat de Levende God je in volmaakte vrede houden.

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey