www.wimjongman.nl

(homepagina)

De angstigste verzen in de Bijbel

door Hillary - 26 april 2020

()

 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!
Matt. 7:21-23

Sturen deze verzen een rilling over je ruggengraat? Velen leren dat je Jezus "Heer van je leven" (Heer, Heer!) moet maken, je leven aan Hem moet toewijden en een heleboel andere eisen moet vervullen om gered te worden. Nu zegt de Schrift ons dat niemand tot Jezus zijn Heer kan noemen behalve door de Heilige Geest. (1 Kor. 12:3) Toch zien we hier VELEN...niet zomaar een paar mensen, maar VELEN... Jezus Heer noemen. En niet alleen Heer, maar "Heer, Heer" en de toegang ontzegd worden tot het koninkrijk van de hemel. Dus wat is er aan de hand?

Hier zien we het klassieke voorbeeld van mensen die Jezus belijden als Heer PLUS vertrouwen op hun eigen werken van gerechtigheid. Zie hoe ze zich proberen te bewijzen dat ze het waard zijn om binnen te komen. "Waarom kunnen we niet in de hemel komen?" Ze huilen uit protest. "Heer, Heer, we horen daar thuis! Kijk naar alles wat we in uw naam hebben gedaan!"

IK HEB JE NOOIT GEKEND. GA VAN MIJ, U DIE DE WETTELOOSHEID WERKT.

De waarheid is, dat Jezus de Heer is. Hij is Heer, of iemand hem nu de "Heer van zijn leven" maakt of niet. Er is niet één geschrift dat zegt dat we ons leven aan Hem moeten geven om gered te worden. Het brengt op zijn minst verwarring, omdat de Schrift niet definieert wat "het overgeven van iemands leven" om het eeuwige leven te ontvangen betekent. Hoe ziet het eruit? Wat houdt het in? Hoe weet je wanneer je je genoeg hebt toevertrouwd om eindelijk echt gered te worden? Wat hoort een verloren persoon als hem wordt verteld: "Het is niet genoeg om alleen maar te geloven; je moet je leven overgeven?" Hoe kan een verdwaald persoon het vermogen hebben om zijn leven over te geven voordat hij of zij aangespoord wordt door de Geest? Verklaringen als deze vinden we op de brede weg die leidt tot vernietiging. Het is een populaire boodschap, maar onbijbels!

Een discipel, die al gered en verzegeld is door de Heilige Geest, kan dit doen. Maar het is tegenstrijdig om te leren dat één enkel werk van gerechtigheid, dat door ons wordt aangeboden, bijdraagt aan de vergeving van onze zonden of aan het bereiken van het eeuwige leven. Wij ontvangen het gratis geschenk van het eeuwige leven door GELOOF ALLEEN. De mensen in dat enge Schriftgedeelte belijden met hun mond, maar geloven niet in hun hart de verlossing. In plaats daarvan vertrouwen ze op hun eigen gerechtigheid en bieden ze hun werken aan als reden om binnen te komen.

 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken: Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn, welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.
Rom. 4:3-8

Er is NIETS dat jij en ik kunnen bijdragen aan onze redding, behalve dat we het geloof hebben om het te ontvangen.

 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
Rom. 10:9-11

Er wordt hier niet gesproken over het aanroepen van Jezus Christus plus het gedoopt worden in het water, die het leven aan Hem overgeeft, de belofte om te stoppen met zondigen, het opnemen van je kruis, het voeden van de hongerigen, of enig ander goed werk. Dat zijn zeker goede dingen voor de kinderen van God om te doen nadat ze gered zijn in gehoorzaamheid aan Hem, maar ze dragen absoluut NIET bij aan uw vergeving van zonden of het gratis geschenk van het eeuwige leven.

()

Ik heb je nooit gekend.

Hoe worden we door Jezus gekend? DOOR ONS GELOOF. Weet je nog dat de vrouw die jarenlang had gebloed en al haar geld had uitgegeven aan artsen die haar niet konden genezen, zich uitstrekte om de zoom van Zijn gewaad aan te raken? Hoe reageerde Jezus? Kijk eerst maar eens wat ze deed:

 "Deze had van Jezus gehoord [GELOOF KOMT DOOR HOREN] en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was."

Let nu goed op wat Jezus zei:

 En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.
Mark 5:27-34

Onze GELOOF is wat ons bekend maakt bij Jezus. Degenen die Jezus "Heer Heer" noemden en vele wonderlijke werken deden, werden niet opnieuw geboren door het geloof. Tegen hen zei Hij: "Ik heb je nooit gekend." Als ze gered waren door het geloof, zou Hij ze gekend hebben.

Ze deden vele werken, maar ze deden niet de wil van de Vader. Wat is de wil van de Vader? Dat leren we in Johannes 6:

 Maar Ik heb u gezegd dat u Mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen. Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Johannes 6:36-40

Dit is de wil van de Vader: 1) dat van alles wat Hij aan Zijn Zoon heeft gegeven, Jezus niets zou verliezen (als je eenmaal van Christus bent, ben je altijd van Christus) en 2) dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, het eeuwige leven mag hebben.

De wil van de Vader is ons eeuwige leven door het geloof in Zijn Zoon. Eeuwige zekerheid. Geloof alleen.

 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.
1 Johannes 5:10-11

 Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.
Johannes 6:28-29

Om het koninkrijk van God binnen te gaan, moet je opnieuw geboren worden.

 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Matt. 7:21

 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Johannes 3:3-5

Om opnieuw geboren te worden, moet je een eerste keer geboren worden. "Wat uit vlees geboren is, is vlees." Je hebt een nieuwe natuur nodig die uit God is geboren. Als je een wedergeboren kind van God bent, hoef je niet bang te zijn. Als je op het bloed van Jezus hebt vertrouwd om voor je zonden te betalen, wetende dat er niets is dat je kunt meebrengen om in je redding te "helpen" - niet je gedisciplineerde levensstijl, niet je liefdadige daden, niet je dienstbaarheid aan de minder bedeelden, niet je vele gebeden, niet je zelfverloochening, niet je profetieën in Zijn naam, niet je wonderen, niets - als u gered wordt door het geloof, dan kent Jezus u wel. U zult die angstaanjagende woorden niet horen.

Als kind van God, zou je NATUURLIJK allerlei goede werken moeten doen; dat is wat God van zijn kinderen vraagt! Hij verlangt gehoorzaamheid, en gehoorzaamheid volgt na de liefde. (Johannes 14:15) We houden van Hem omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Jullie zijn geschapen voor goede werken. (Efeze 2:8-10) Maar je bent gered door het geloof. (Efeze 1:13-14, Titus 3:4-7) Uw gedrag en trouwe christelijke praktijken hebben niets te maken met u te redden of u gered te houden. U wordt bewaard door de wil van God die begeert dat van allen die tot de Heer Jezus Christus komen, Hij niets zal verliezen en ze op zal wekken op de laatste dag.

Als u in uw hart gelooft dat Jezus de doodstraf voor uw zonde aan het kruis heeft betaald en uit de dood is opgestaan, als u op Zijn verzoening vertrouwt in de wetenschap dat u niets aan Zijn voltooide werk kunt toevoegen ("Het is volbracht!"), maar alleen maar om het gratis geschenk van het eeuwige leven door het geloof te ontvangen, hoeft u niet bang te zijn om die angstaanjagende woorden te horen.

()

Als u denkt dat u iets moet doen, om "uw deel te doen" zoals ze zeggen, om Jezus te helpen u te redden of om gered te blijven, dan is de trieste waarheid dat u niet alleen op Christus vertrouwt. U gelooft niet dat zijn bloed genoeg is. U toont uw ongeloof door de vruchten van uw arbeid aan te bieden, zoals Kaïn wiens offer werd afgewezen. En dan zou je bang en angstig moeten zijn.

Heb berouw! Verander uw mening over waarop u vertrouwt. Roep de Heiland aan om u te redden, wetend dat u hulpeloos bent en uw eigen zonden niet kunt vergeven. Alleen ZIJN VERGOTEN BLOED VOOR u zal u redden. "En volgens de wet worden alle dingen met bloed gezuiverd, en zonder bloedvergieten is er geen vergeving." Abels offer, een eerstgeborene van zijn kudde, was aanvaardbaar voor God. Abel vertrouwde op het bloed.