www.wimjongman.nl

(homepagina)

Angst onder de mensheid, maar wat zal ons dat brengen?

9 april 2020

In de afgelopen dagen is er weer veel te doen over de opname en het komende oordeel. Dat is begrijpelijk nu de mensheid onder de angst is gebracht van dit Coronavirus.

Wat mij opvalt is dat ondertussen allerlei maatregelen gewoon doorgedrukt worden, met name de klimaatregels met de beperkende uitstoot van stikstof en CO2. Ondanks dat is aangetoond dat de stiksofmeting nu hoger is dan eerder voor de crisis en het dus niets te maken heeft met ons handelen.

Wat de mensen nog verder beheerst is de opkomst van de antichrist wiens komst naar mijn mening niet meer ver weg is nu de VN zich wil omvormen tot een wereldregering, compleet met belastingen opgelegd aan elke wereldbewoner.

Mensen vragen zich dan af wie de 10 koningen zijn die hun macht op de duur aan het beest zullen geven. Veel wordt gewezen naar Europa, maar het mag duidelijk zijn dat die echt geen vuist kunnen maken in hun onderlinge verdeeldheid en dat de oorlogen en spanningen zich afspelen in het Midden-Oosten, rondom Jeruzalem. Dat is de steen die iedere natie moet heffen. Europa zal ongetwijfeld enige koningen leveren in het verbond met de antichrist. Het idee van een hersteld Romeins rijk komt nog uit de jaren 80 van de vorige eeuw, maar er is sindsdien zoveel veranderd, dat we dit rustig kunnen loslaten. Zeker als de kustlanden in de oorlog van Ezech. 38 toekijken en niets doen.

Mijn vraag in dit artikel is: hebben we wel eens nagedacht over waarom deze man de benaming van Beest krijgt in de Bijbelse schrift?

Als we de eerste hoofdstukken van Genesis en verder het boek Henoch lezen, dan zien we dat er wezens op aarde zijn geweest die een vermenging waren van engelen en mensen. Deze waren geen engelen en geen mensen. Ze hebben dan ook na de zondvloed nergens meer een woonplaats, nadat hun vleselijk lichaam is vernietigd; niet op aarde en niet in de hemel. Paulus noemt deze de machten en krachten in de lucht, niet in de hemel niet op aarde. Efeze 6:12: Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dit zijn de zgn. demonen. Wat ze dan ook trachten te doen is inwoning zoeken bij mensen die dan de zgn. bezetenen zijn. Tegenwoordig wil men daar niets meer over horen en wordt alles onder de noemer psychische ziekten geschaard, ook al is het duidelijk dat er meer aan de hand is.

In de komende tijd zal de antichrist maken dat de mensheid zijn teken zal aannemen. Nu is dat geen chipje of i.d. want het is zo verderfelijk dat God het nodig vind om een engel door het luchtruim te laten zweven en de mensheid te waarschuwen dat teken niet aan te nemen. Is het iets wat men tot stand kan brengen door middel van een injectie of een zgn. tattoo die deze stoffen inbrengt? Men zal in ieder geval een soort aansluiting moeten hebben om de mens met het 5G netwerk te verbinden, waar men zich nu al zo voor beijverd.

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Openb. 14:9.

Hieruit blijkt dat er geen oordeel meer komt over hun werken. Ze zijn op het moment dat ze dit teken aannemen gelijk aan de antichrist. Dus als een beest.

Wat kan een mens veranderen in een Beest? Is dat door zijn gedrag of is het iets fysieks waardoor hij in iets anders is veranderd dan een mens en daarom een beest wordt genoemd? Heeft hij een DNA-verandering ondergaan, iets wat voor de zondvloed gebeurde, de kinderen van engelen en vrouwen waren niet meer alleen menselijk DNA bevattende individuen, maar beestachtig. Slechts een klein aantal mensen was nog oorspronkelijk, zodat God de rest moest vernietigen. Maar nu is het op een andere manier tot de mogelijkheden gaan behoren. Mij lijkt dat dit het geval is: de antichrist heeft een dusdanige verandering gekregen dat zelfs de duivel in hem kan varen, met als zijn wijsheid en mogelijkheden de macht tot wonderen en dit vervolgens aan te bieden aan de mensheid, waardoor men zich met de aanneming daarvan voorgoed van God heeft afgesneden.

Waarom noem ik de tatoeëring en vaccinatie? In de afgelopen jaren zijn twee fenomenen naar voren gekomen. Waar vroeger een tatoeëring werd gezien als iets heidens, omdat het de gewoonte van heidenen was om een insnijding te maken voor een dode en God dit had verboden. De laatste generatie is in het westen massaal overgegaan tot tatoeëring. Een volgend fenomeen is de vaccinatie. In mijn jeugd bestond die niet en moest men wachten tot de militaire dienstplicht om voor pokken te worden ingeënt. Nu worden de kinderen gevaccineerd voor ziekten waarvoor al een groepsimmuniteit bestond. Maar wat vreemder is, is dat terwijl er bij de bevolking een weerstand tegen kwam, men vanuit de overheid de druk liet toenemen om toch te vaccineren.

Het tijdperk is al begonnen, met genetisch gemodificeerde gewassen, transgene dieren en mens-dier verandering op embryonale schaal, en ze kunnen de rest van de mensheid in het algemeen laten hybridiseren via genetische veranderingen, nanotechnologie, synthetische biologie en mens-tech integratie met kunstmatige intelligentie en hersen-machine-interfaces.[1]

Hoe ze die verandering gaan aanbrengen is niet bekend, misschien via vaccins of dat een vaccin de opening daartoe is. De tijd zal het uitwijzen, maar of die tijd nog ver weg is? Ik denk van niet. Maar de totale vervulling van dit gebeuren zal plaats vinden in de laatste periode van de verdrukking.

Het is na dit gebeuren dat de gramschap van God over de aarde komt. De Grote Verdrukking of de Tijd van Jakobs benauwdheid. De eerste periode is het verbreken van de zegels wat de loop van de mensheid beschrijft, waarin alles een keer neemt in een periode die een opbouw en aanloop is naar de Grote Verdrukking. Ook hierna komt het oordeel als in de periode voor de zondvloed, toen de mens geen mens meer was en moest worden vernietigd.

Wanneer de Gemeente opgenomen zal worden? Het is duidelijk dat wanneer de engelen verschijnen aan het firmament om achtereenvolgens het Evangelie te verkondigen aan elke stam, taal en natie - wat mijn inziens een verwijzing is naar de opmerking dat het evangelie tot het uiteinden der aarde zal worden verkondigd en dat dan het einde komt - en vervolgens verschijnt de tweede engel die de val van Babylon proclameert en dan de derde engel met de waarschuwing voor het teken, dat dan de Gemeente niet meer op aarde is.

Maar Paulus schrijft in 2 Thess. 2:3-8; Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

Maar slaat die dag op de dag van de opname? Dat denk ik niet. Het gaat over de Dag des Heren, over die grote verschrikkelijke dag uit Joel 2:31.

In die periode zal er geen Gemeente meer zijn, als de twee getuigen en de 144.000 de taak van de Gemeente hebben overgenomen gedurende de eerste periode van twaalfhonderdzestig dagen uit Openb. 11. Na die periode worden ze opgenomen in de hemel als ze de eerste dood zijn gestorven. Ook zien we in Openb.14 dan de 144.000 staan met het Lam op de berg Sion. Wij zijn niet meer als Gemeente op aarde voor de verkondiging van het evangelie, die taak is dan afgelopen en overgenomen door anderen. Wij zijn dan de Bruid en daar kan niemand meer aan toe worden toegevoegd na de opname. Als iedere getuige weg is dan komt de verkondiging en waarschuwing door de engelen in het luchtruim en breekt die periode aan, als de tijd voor de Grote Verdrukking is aangebroken. Een periode die in Openbaring 12 word aangeduid als een tijd, tijden en een halve tijd of 3 1/2 jaar. In deze tijd is de Bruid in de hemel en Israël in de woestijn opgeborgen.

[1] Bron: https://www.skywatchtv.com/2020/04/05/the-next-hammer-to-fall-dr-horn-on -what-he-did-not-say-on-hagmann/

Willem Jan Jongman