www.wimjongman.nl

(homepagina)

ISRAËLISCHE RABBIJN WAARSCHUWT: 'AMALEK ACHTER DE RELLEN - CULTUUROORLOG TEGEN AMERIKA'

 Daarom, wanneer Hasjem, uw God, u veiligheid geeft voor al uw vijanden om u heen, in het land dat Hasjem, uw God, u als erfelijk deel geeft, zult u de herinnering aan Amalek van onder de hemel uitwissen. Vergeet niet! Deuteronomium 25:19, (De Israëlische BijbelTM)

door de BIN-medewerkers | 20 juli 2020 | Bijbels Nieuws

()

In een recent artikel van rabbijn Chananya Weissman legt de Israëlische rabbijn uit dat de kwaadaardige Bijbelse natie Amalek achter de cultuuroorlog tegen het westen zit. In dit artikel legt de rabbijn uit hoe:

Amalek heeft Europa met succes geneutraliseerd, en is in een vergevorderd stadium van de verovering van Amerika, zonder vliegtuigen en tanks, en het gebruikt dezelfde tactiek ook om Israël van binnenuit te verzwakken, meer dan al zijn externe vijanden collectief hebben gedaan sinds de staat werd uitgeroepen. Het is telkens weer hetzelfde draaiboek. Ze tasten de fundamenten van een morele samenleving aan, en gebruiken het systeem om zichzelf te vernietigen, totdat het verdoemd is...

Amalek: Het is moreel verkeerd om je eigendommen te verdedigen als iemand ze van je af wil pakken of vernietigen. Uw bezittingen kunnen worden vervangen, maar zijn leven niet, en zijn leven is waardevoller dan uw bezittingen. Zelfs de politie bellen is racistisch en immoreel.

( )

Rabbijn Hananya Weissman (screenshot)

Torah: Iemand staat niet werkeloos toe te zien als iemand zijn bezittingen steelt. Een arm persoon is als een dode; men moet niet passief blijven tegenover degenen die uw huis en levensonderhoud proberen te vernietigen. Een indringer verwacht dat een man zijn eigendom zal verdedigen en komt daarom met de bereidheid om te doden als dat nodig is. Daarom kan een huiseigenaar het leven van de indringer nemen, tenzij het klaar helder duidelijk is dat de indringer niet komt om te doden als dat nodig is. Als iemand van plan is u te doden, sta dan vroeg op en dood hem eerst. Als de huiseigenaar de indringer kan uitschakelen zonder hem te doden, moet hij dat doen, maar hij moet zijn eigen leven niet in gevaar brengen om het leven van de indringer te beschermen.

Amalek: Zij die vandaag de dag geboren worden, moeten de zonden van hun voorgangers dragen, hun eigen schuld bekennen en een eindeloze, willekeurige teruggave doen aan een amorfe groep van zelfverklaarde slachtoffers.

Torah: Kinderen moeten niet door de maatschappij gestraft worden voor de zonden van hun ouders, noch ouders voor de zonden van de kinderen. Ieder mens wordt verantwoordelijk gehouden voor zijn eigen daden.

Het was de gewoonte van koningen om de hele familie van degenen die tegen hen in opstand kwamen, en zelfs hun politieke rivalen, ter dood te brengen. Deze praktijk gaat door tot op de dag van vandaag in vele delen van de wereld, dat is om de greep op de macht van de leider aan te scherpen. Amalek predikt het als een morele deugd. De Torah verwerpt het. Inderdaad, koning David steunde persoonlijk de nakomelingen van degenen die zijn eigen dood hadden gezocht.

Amalek: Iemand die tientallen jaren geleden zelfs maar de geringste morele misdaad pleegde - gebaseerd op nieuwe definities van de moraal van vandaag - zal veroordeeld worden en mag zijn leven laten vernietigen als het Amaleks agenda uitkomt. Boetedoening kan worden geëist, maar geen enkele mate van boetedoening zal ooit voldoende zijn. De lei kan nooit helemaal schoongeveegd worden. Schuldgevoelens zijn blijvend.

Torah: We beoordelen een persoon strikt op basis van waar hij nu is. Iedereen kan zijn verleden overwinnen, hoe smerig het ook is, en wordt liefdevol aangemoedigd om dit te doen met een helpende hand voor degenen die het wensen. Volledige reformatie is mogelijk. Een berouwvolle zondaar moet niet herinnerd worden aan zijn verleden. In feite is een berouwvolle zondaar in sommige opzichten op een hoger geestelijk niveau dan iemand die altijd rechtvaardig was, want hij proefde de allure van de zonde en worstelde om deze te overwinnen.

Bovendien veranderen de definities van moraliteit nooit. Iemand die leefde wat als een zedelijk leven wordt beschouwd, kan erop vertrouwen dat zijn daden uit het verleden jaren later nooit meer geherinterpreteerd en vervolgd zullen worden.

Amalek: Mensen die "gefrustreerd" of "boos" zijn, mogen hun emoties uiten hoe ze dat willen, vooral als ze zichzelf op een of andere manier als slachtoffer van de maatschappij beschouwen. Degenen die dergelijk gedrag aanvechten zijn ongevoelig, haatdragend, en hun loutere toespraak kan zelfs worden beschouwd als een daad van agressie en geweld. Daarom zijn daden van daadwerkelijk geweld tegen dergelijke mensen zelfverdediging, verzet tegen agressie en volkomen legitiem. Bovendien kunnen degenen die tot dezelfde sociale klasse van "slachtoffers" behoren, die zich tegen hun gedrag uitspreken, worden vernietigd omdat ze samenwerken met de vijand.

Torah: Woede is het laagste van de menselijke eigenschappen, en iemand die handelt door boosheid is verwant aan iemand die afgoden aanbidt. De enige aanvaardbare vorm van boosheid is oprecht bezwaar tegen de ontheiliging van Gods naam, en zelfs dat moet worden ingeperkt. Woede is nooit een rechtvaardiging om een persoon of zijn eigendom te schaden, en iemand die dat doet is evenzeer aansprakelijk voor schade. Iemand die zelfs maar zijn hand opsteekt om zijn collega te slaan, is een goddeloos persoon. Een goddelijk persoon werkt aan zichzelf om boosheid te elimineren. Hij werkt ook aan het verbeteren van zijn leven door middel van hard werken en spirituele groei; hij wentelt zich niet in een eeuwige slachtofferrol en eist van de maatschappij dat hij wordt vertroetelt.

Amalek: Je moet de samenleving vernietigen om haar weer op te bouwen. Het doel heiligt de middelen.

Torah: We proberen nooit de maatschappij te vernietigen. Avraham bad wanhopig voor de boze stad Sodom om gespaard te blijven van de hemelse vernietiging, met de hoop dat ze zouden verbeteren. Een goddelijk persoon probeert alleen maar de samenleving op te bouwen en te verbeteren, te beginnen met het opbouwen en verbeteren van zichzelf, dan door bij te dragen aan de samenleving en anderen te helpen.

Amalek: Als je denkt dat iemand te veel geld heeft, is het jouw recht om het van hem af te pakken. Hij moet het in zonde hebben verdiend en heeft anderen belet om het te bereiken. Zelfs als dat niet zo is, is het oneerlijk dat hij meer heeft dan jij.

Torah: Al het geld is van God, en rijkdom is een zegen van Hem. God bepaalt hoeveel mensen verdienen. Stelen van de rijken is een misdaad. Verantwoordelijk werken is een deugd; zij die het veld beplanten zullen wat te eten hebben, terwijl zij die niets doen in de winter honger zullen lijden. Het is een zonde om jaloers te zijn op anderen en te begeren wat ze hebben. Degenen die oneerlijk hun rijkdom bereiken - zowel de rijken als degenen die proberen hen te beroven - zullen vervloekt worden.

Amalek: Degenen die voor ons kwamen, waren allemaal moreel inferieur aan ons. Wat de morele standaard van vandaag is, zal morgen als primitief worden beschouwd. We tonen onze morele superioriteit door hen die ons zijn voorgegaan aan de kaak te stellen. Ouders zullen hun kinderen vrezen en kinderen zullen hun ouders verachten. Dat is de betekenis van de vooruitgang. Iedereen moet in angst leven voor de ontwikkeling van de moraal en zich aanpassen aan wat er van hen verwacht wordt. De moraal wordt bepaald door het sociale groepsdenken.

Torah: Moraliteit wordt alleen door God bepaald en verandert nooit. Ouders moeten worden geëerd, zelfs als zij ernstig tekort schieten, omdat zij onze directe link zijn met onze oorsprong, die wij koesteren. Iedereen moet alleen maar leven in angst om niet te voldoen aan de morele normen van degenen die voor hen waren, en deze morele normen niet door te geven aan de volgende generatie. De geboden van de Thora moeten door iedereen duidelijk worden uitgelegd en geleerd, nooit worden toegevoegd of weggenomen. We mogen alleen voorzorgsmaatregelen nemen om de geboden van de Thora te beschermen, en zelfs die moeten door de grootste wijzen worden beperkt en zorgvuldig worden overwogen. We kunnen er zeker van zijn dat wat nu goed en fout is, voor altijd goed en fout zal blijven, en we zullen nooit met terugwerkende kracht schaamte en straf hoeven te vrezen vanwege altijd evoluerende zeden.

Dit is slechts een kleine vergelijking tussen de ideologie van de Thora en die van Amalek, die er oorlog tegen voert. Niemand met een goede ziel en een greintje intelligentie kan die twee vergelijken en aan de kant van Amalek staan. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om de ware verlichting te verspreiden naar de massa, met oprechte trots, en een vonk te ontsteken in de zielen van hen die gelokt worden door Amaleks lege slogans en modewoorden.

Laten we Gods volledige troon herstellen en de boze ideologie van Amalek voor eens en altijd verslaan.

Bron: 'Amalek Behind Riots, Culture War Against America' Israeli Rabbi warns - Breaking Israel News | Latest News. Biblical Perspective.