www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zoals het eerste Pesachfeest

()

Door One for Israël - 1 april 2020

Het volk van Israël zit in de huizen te wachten tot de plaag voorbij is... dat doet denken aan het allereerste Pesach van drieëneenhalfduizend jaar geleden.

In die tijd vertelde God de Israëlieten dat, om te ontsnappen aan de plaag van de dood, elk gezin een lam moest offeren en het bloed op de deurposten moest strijken, als een teken richting de Vernietiger om de eerstgeborene niet te doden. Families die zich "naar binnen" hebben "gekeerd" door deze instructies op te volgen en geloof te hebben in dat bloed, konden heelhuids aan Egypte ontsnappen. Het Joodse volk veranderde van een etnische groep in een geloofsgemeenschap die God had geloofd en daarnaar had gehandeld.

De Feesten en hun betekenis vandaag de dag

De bijbelse feesten zijn fascinerend. Ze zijn allemaal door God ontworpen om een multizintuiglijke leerervaring voor Zijn volk te zijn. Ze wijzen elk op een prachtige manier naar de Messias. Het Pesach-lam is een voorbode van Jezus, het Lam van God, wiens offer ons verlost van de zondedood. Het bloed op de twee kruisende balken van de deurpost is bloed dat op hout is besmeurd, net als op het kruis. Er zijn nog vele andere parallellen in het verhaal te vinden.

Elk jaar als joodse gezinnen het opnieuw beleven en het verhaal opnieuw vertellen, ervaren ze opnieuw het wonder van de Exodus. God ontwierp het zo, zodat het van generatie op generatie zou worden doorgegeven. Er zijn dingen te zien, te lezen, te horen, te proeven en aan te raken. Er is zout water om te herinneren aan de tranen van de wreedheid van hun tijd van slavernij, bittere kruiden die de bitterheid van Egypte terugbrengen, wijn om de zoetheid van de vrijheid te herinneren en ongezuurd brood om de manier waarop het allemaal tot stand kwam te herinneren.

Dit jaar, te midden van het dodelijke Coronavirus, beleven we die gelijkenis in nog meer technicolor. Families zijn net als toen beperkt tot hun huis, en er dreigt echt een zeer reële dreiging van de dood buiten.

Er is een Vernietiger op komst.

Er is een stilte.

Er zijn instructies.

Een onheilspellend wachten, met hoop.

Het Paasfeest van dit jaar zal extra potentie hebben. God herinnert ons aan het originele verhaal. Hij heeft onze aandacht.

Het Laatste Avondmaal was een Pesach-maaltijd

Niet toevallig was de laatste maaltijd die Jezus met zijn discipelen had een Pesach-maaltijd. Het was ongezuurd matzebrood dat Hij at, en de vier bekers van het Pesach die Hij met hen dronk. Hij is de vervulling van het verhaal.

"En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en deel hem onder elkaar. Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt." (Lucas 22:14-20)

Het lijkt erop dat Jezus de eerste drie bekers van de traditionele vier bekers van het Pesach dronk, maar stopte bij de derde beker - de beker van de verlossing. Zoals Matteüs in zijn evangelie vastlegt, zei Jezus:

"Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader." (Mattheüs 26:29)

De apostel Johannes, wiens evangelie zeer feestelijk is, trekt een andere parallel voor ons. Jezus verwijst vaak naar de "beker" van het lijden die hij moest drinken. Deze "beker" wijn werd aan Jezus geofferd in de vorm van azijn, aangereikt op een hysoptak, en het waren hysoptakjes die de Israëlieten in Exodus gebruikten om het bloed op de deurposten te strijken.

Later, wetend dat alles nu klaar was en dat de Schrift in vervulling zou gaan, zei Jezus: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. (Johannes 19:28-30)

Hij weigerde de vrucht van de wijnstok, maar Hij dronk de beker van de Vader, zodat wij dat nooit hoeven te doen.

Jezus is ons Pesach offerlam. Zijn bloed is wat we nodig hebben voor ons leven, voor onze huizen.

En we zullen de vrucht van de wijnstok samen met Hem drinken in het Koninkrijk, als Hij weer in glorie komt.

Pesach - kom - Shabbat

We mogen dan wel opgesloten zitten in dit Pesach, gescheiden van vrienden en familie, maar we hebben een overvloed aan rijkdommen om feest over te vieren als we nadenken over de betekenis van deze tijd. God spreekt tot ons.

Net zoals het Pesach van Jezus' kruisiging samenviel met een Shabbat, zo is deze Corona-calamiteit als een dubbele nadruk van een echte Pesach-gebeurtenis en een legaal versterkte Shabbat. Shabbat heeft overigens dezelfde Hebreeuwse letters als het woord voor "zitten". We moeten zitten en nadenken.

We zijn beperkt tot onze huizen met een geweldige kans om na te denken en te reflecteren... We hebben meer tijd om ons op een zinvolle manier te verhouden tot de mensen in onze huishoudens, en om na te denken over God. Dit is waar de Shabbat ons voor gegeven is: om ons te helpen vollediger mens te zijn in de juiste relatie met God, de aarde en met elkaar. God maakte het deel van Zijn geschapen orde in Genesis, en Hij maakte het heilig... maar de mensheid ontheiligde het vanaf het begin. Nu hebben we geen andere keuze dan stil te zitten en te rusten! Net zoals de Israëlieten werden weggestuurd in de ballingschap, waardoor het land zijn 70 Shabbatjaren rust kreeg, zo halen wij veel gemiste Shabbats in.

Herinneringen aan de Schrift en verhalen worden met volle kracht weer in ons bewustzijn getrokken met allerlei ongewone gelijkenissen. God trekt de parallellen. Dit... is dat... Je hebt het bloed nodig om je te beschermen. Je hebt mijn redding nodig. Rust. Heb vertrouwen. Volg mijn instructies op.

Luisteren we?

"Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zult u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn..." (Jesaja 30:15)

Bron: Like the First Passover - ONE FOR ISRAEL Ministry