www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wereldwijde Alliantie van Religies sluit zich aan bij het streven naar de VN-agenda 2030.

()

Door Alex Newman - 5 september 2019

Ongeveer duizend vertegenwoordigers van wereldreligies en andere organisaties kwamen eind augustus in Duitsland bijeen om het globalisme en een planetaire eenheid van religies te bevorderen in het zogenaamde masterplan van de Verenigde Naties voor de mensheid, bekend als de VN-agenda 2030. Critici uitten hun bezorgdheid over het feit dat zelfbenoemde religieuze leiders gevaarlijke ideeën over de "wereldorde" omarmen die volledig in strijd zijn met vrijheid en christendom. De implicaties zijn enorm.

De controversiële 10e Wereldvergadering van Religies voor de Vrede, gesteund door George Soros en de door de globalisering gecontroleerde Duitse regering en andere machtige krachten, had tot doel de religieuze organisaties van de wereld te verenigen achter belangrijke elementen van de agenda van het establishment - waaronder een door de VN geleide "moderne orde".

De alliantie, die in bijna 100 landen actief is, beweert "de grootste en meest representatieve coalitie van religieuze en inheemse gemeenschappen ter wereld te zijn". Het wordt gefinancierd door Soros, de Rockefellers, de Ford Foundation, de UN Foundation, verschillende VN-agentschappen, de Amerikaanse belastingbetalers via het ministerie van Buitenlandse Zaken, en meer.

De coalitie beloofde onder andere om de samenwerking tussen hun religieuze sekten te vergroten onder het mom van de zorg voor "de aarde", het "hele web van het leven" en wat de deelnemers beschreven als het "algemeen welzijn". Het algemeen belang omvat "de aarde met haar lucht, water, bodem en levensruimte". Centraal in dit alles staat, naar eigen zeggen, de totalitaire VN-agenda 2030 en de steeds meer in diskrediet geraakte, door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, waarvan men beweert dat het CO2-vervuiling is.

In de toespraken en in de slotverklaring van "Religies voor de Vrede" werd het overduidelijk dat deze zelfbenoemde religieuze leiders op zijn minst zijn gecoöpteerd of bedrogen in de bevordering van het globalisme, socialisme en andere ideologieën en theologieën die diep in strijd zijn met het bijbelse christendom. De God van de Bijbel zei bijvoorbeeld: "Gij zult niet stelen", terwijl de aanwezigen voor het wereldwijde socialisme pleitten, in wezen de institutionalisering van diefstal.

De bijeenkomst leek in de eerste plaats gericht te zijn op het promoten van de VN als de oplossing voor vrijwel alle menselijke problemen. In het bijzonder de op totalitaire wijze geïnspireerde VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (SDG's), door de top van de VN-leiders beschreven als het "masterplan voor de mensheid" en de wereldwijde "verklaring van onderlinge afhankelijkheid," vormen de kern van de hele inspanning om te redden wat in het document "Moeder Aarde" wordt genoemd. En omdat ze beweren dat de "moderne" wereld "orde" wordt geschraagd door de VN, waren de religieuze leiders niet bang om dit toe te geven.

In de "oproep tot actie" bijvoorbeeld, kwamen de ondertekenaars overeen "er bij de religieuze gemeenschappen op aan te dringen hun middelen te investeren in het bereiken van de SDG's". De verklaring stelt ook expliciet dat de controversiële visie van de VN, in plaats van de Bijbel of andere religieuze teksten, als leidraad moet dienen voor de menselijke ontwikkeling - een buitengewone verklaring van religieuze leiders, van wie sommigen zich identificeren als christen. "Wij zetten ons in voor menselijke ontwikkeling zoals vastgelegd in de SDG's (Sustainable Development Goals)", verklaart de overeenkomst.

Een gedetailleerde bestudering van de VN-agenda 2030 benadrukt de enorme implicaties van de verklaring. Zo eist doelstelling 10 van de SDG's bijvoorbeeld dat regeringen en de VN "de ongelijkheid binnen en tussen landen verminderen". Om dat te doen, zo vervolgt de overeenkomst, is "alleen mogelijk als de rijkdom wordt gedeeld en de inkomensongelijkheid wordt aangepakt".

Met andere woorden, het nationaal en internationaal socialisme - een anti-bijbelse "ideologie" die overal waar zij is opgelegd, tot onnoemelijke ellende, dood en vernietiging heeft geleid. Het VN-plan eist ook dat regeringen de productie en consumptie onder controle krijgen, een ander belangrijk element van totalitarisme, technocratie en socialisme. En het bevordert de indoctrinatie van kinderen, de controle over de bevolking en nog veel meer.

Het is vooral bizar dat deze VN-agenda 2030 wordt omarmd door zoveel zelfbenoemde "religieuze" leiders. Bedenk naast andere rode vlaggen dat de massamoordende dictatuur die het communistische China tot slaaf maakte, er openlijk over opschepte dat het een "cruciale rol" speelde in de ontwikkeling van de VN-agenda. Bedenk verder dat het goddeloze Chinese regime genadeloos christenen, moslims, Falun Gong beoefenaars en anderen vervolgt - en dat heeft het al vanaf het begin gedaan. Massamoordende dictators zoals de genocidale marxistische tiran Robert Mugabe van Zimbabwe konden hun blijdschap over het VN-plan nauwelijks bedwingen.

Maar natuurlijk, net als bij de VN-agenda 2030, draait een groot deel van de "religieuze" verklaring die op de conferentie in Lindau in Duitsland is aangenomen, om de vermeende "catastrofale opwarming van de aarde", waarvan wordt beweerd dat deze veroorzaakt wordt door menselijke uitstoot van CO2. Om de mensheid te redden van deze vermeende plaag - een essentieel gas dat door de mens wordt uitgeademd en door planten in de fotosynthese wordt gebruikt - zijn het globalisme en de overheidscontrole over de economie van cruciaal belang. Er werd geen melding gemaakt van het feit dat de menselijke uitstoot van CO2 een fractie is met één procent van alle broeikasgassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn.

"We zullen een duurzame en integrale menselijke ontwikkeling bevorderen door het bevorderen van rechtvaardigheid, inclusief burgerschap en gelijke kansen die met elkaar verweven zijn via de [VN-]SDG's," aldus de verklaring. "Wij zullen ons inzetten voor persoonlijke verantwoordelijkheid voor duurzame consumptie, de waardigheid van arbeid en een rechtvaardige verdeling van de rijkdom. We zullen de inzichten van de wetenschap en de vooruitgang van de digitale technologie in de richting van het welzijn van iedereen eren. We zullen de universele toegang tot onderwijs bevorderen. We zullen de rol van vrouwen en jongeren in de samenleving en hun leiderschap in instellingen op lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal niveau blijven bevorderen.

De ondertekenaars van de verklaring hebben ook gezworen "te pleiten voor een overheidsbeleid om de regenwouden te beschermen, de rechten van inheemse volkeren te verdedigen en hun beloften aan het Akkoord van Parijs over klimaatverandering na te komen". Natuurlijk kondigde president Trump aan dat de Amerikaanse regering zich zou terugtrekken uit het "Akkoord van Parijs" van de VN, dus de "religieuze leiders" plaatsten zich vierkant tegenover Trump en zijn aanhangers, van wie velen christen zijn. De "leiders" beloofden hun gemeenten te "mobiliseren" om "de aarde te beschermen" en zelfs "groene gemeenten" te stichten.

Het document promoot ook massale migratie in het algemeen, allemaal onder het mom van hulp aan "vluchtelingen." De verklaring wil de voorstanders van de islamitische toestroom naar het christendom afschilderen als echte humanitariërs, terwijl de tegenstanders als haatdragend en onverdraagzaam worden afgeschilderd. Er wordt niet verwezen naar de rol van Deep State globalisten bij de VN en in regeringen over de hele wereld bij het opzetten van de massale beweging van mensen naar het Westen door middel van illegale oorlogen, iets wat The New American uitgebreid heeft gedocumenteerd. Het doel van massale migratie is eenvoudig gezegd om de natiestaat en de christelijke beschaving uit te hollen, zoals de voorstanders zelf hebben erkend.

Een ander centraal element van de agenda is het bevorderen van de diep geperverteerde opvatting van de VN over "mensenrechten". Het standpunt van de VN is dat regeringen en internationale overeenkomsten mensen herroepbare privileges verlenen die nooit kunnen worden gebruikt "in strijd met de doelstellingen en principes van de VN", zoals uitgelegd in artikel 29 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN). Ironisch genoeg geeft de VN de massamoordende dictators, communisten, islamisten en andere mensenrechtenschenders - mensen zoals wijlen Moammar Kadhafi van Libië - letterlijk de leiding over haar "mensenrechten"-bureaucratieën!

Deze perverse VN-opvatting van rechten is in wezen het tegenovergestelde van de traditionele Amerikaanse visie op mensenrechten. De Verenigde Staten zijn namelijk gebaseerd op de "vanzelfsprekende" waarheid dat God individuen onvervreemdbare rechten heeft gegeven en dat regeringen zijn opgericht om die rechten te beschermen. Deze door God gegeven rechten werden door de christelijke stichters van Amerika vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring en in de Amerikaanse grondwet, die de basis vormen van de regering van het land.

Er zijn enkele traditionele christelijke noties in de gemeenplaatsen die op de Religions for Peace-conferentie tot uitdrukking kwamen, zoals het bevorderen van vergeving. Maar ondanks de aanwezigheid van zelfbenoemde evangelische protestantse christenen, orthodoxe christenen en rooms-katholieken, is de in Duitsland aangenomen slotverklaring gevuld met onbijbels en zelfs anti-bijbels extremisme dat direct herkenbaar is voor geïnformeerde christenen. Inderdaad, vanuit een christelijk perspectief is de hele vooronderstelling van deze inspanning gebrekkig, waarbij de Bijbel herhaaldelijk Gods volk instrueert om niet met ongelovigen verbonden te zijn.

Bijvoorbeeld, 2 Korintiërs 6:14-17 is een van de vele verzen die dit volkomen duidelijk maken. "Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere."

Een korte raadpleging van de website onthult ondertussen dat het Religions for Peace-outfit islamisten omvat die verbonden zijn met de Moslim Broederschap, hardcore Hindoes die vele goden aanbidden, boeddhisten, Shinto-aanhangers, trotse geestenaanbidders, en allerlei andere heidense leiders. En toch verplicht de door de aanwezigen opgestelde en ondertekende verklaring hen om een "Alliantie van de Deugd" op te richten, waarbij alle religies hun krachten zullen bundelen op "deugden die op grote schaal door religieuze tradities en ander deugdelijk erfgoed worden gedeeld". Het belooft ook om "religieus onderwijs" voor iedereen te bevorderen, met de nadruk op "gedeelde burgerlijke deugden" en "sociale diversiteit".

Nog zorgwekkender voor christenen is misschien nog wel dat ondertekenaars ervan zich ertoe verbinden om de "vredeseducatie te bevorderen - van de vroege kinderjaren tot de volwassenen in onze religieuze gemeenschappen". Dat klinkt onschuldig genoeg. Maar zelfs een rudimentair begrip van "vredeseducatie" - een cruciaal onderdeel van de missie van de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap - onthult een veel meer sinistere agenda. Toonaangevend "vredesonderwijsbevoegde" James Page uit Australië bijvoorbeeld, die nauw heeft samengewerkt met UNESCO op dit gebied, legde uit dat "vredesonderwijs" onder andere betekent het bevorderen van de onbijbelse nota's van "sociale rechtvaardigheid" en "het aanmoedigen van de student om van de wereld te houden."

Vergelijk dat met wat de Bijbel leert. In Jakobus 4:4, bijvoorbeeld, is de Bijbel heel duidelijk: "Gij overspelers en echtbrekers, weet niet dat de vriendschap van de wereld vijandschap met God is? Wie daarom een vriend van de wereld zal zijn, is de vijand van God". In 1 Johannes 2:15 leert de Schrift ondertussen: "Heb de wereld niet lief, noch de dingen die in de wereld zijn. Als iemand de wereld liefheeft, dan is de liefde van de Vader niet in Hem". En toch heeft een groot aantal christenen in eigen stijl deelgenomen aan de schepping van deze Vredesreligies en deze verklaring ondertekend!

De verklaring roept vervolgens op tot volledige ontwapening van alle mensen en regeringen, een oude doelstelling van globalisten die hopen alle wapens (en dwingende macht) te centraliseren in de handen van de VN en haar Orwelliaans klinkende "vredestroepen". "We roepen ook op tot onmiddellijke stappen in de richting van algemene ontwapening met inbegrip van alle vernietigingswapens - conventionele, nucleaire, chemische, biologische en nieuw opkomende wapens", aldus de "religieuze" verklaring, met conventionele wapens, waaronder zelfs vuurwapens. Daarentegen staat de Bijbel vol met verwijzingen naar het belang van het hebben en dragen van wapens. In Lucas 22:36-38 gebood Jezus zijn volgelingen om een zwaard te kopen, zelfs als het betekende dat ze hun kledingstukken moesten verkopen om dat te doen.

De hele operatie "Religies voor de Vrede" is sinds het begin een front voor het globalisme geweest. En dat gaat tot op de dag van vandaag door. De vertrekkende secretaris-generaal van de Wereldconferentie van Religies voor Vrede (WCRP) is Dr. William Fray Vendley, een lid van de wereldwijde regeringsbevorderende Raad voor Buitenlandse Betrekkingen. Volgens de Amerikaanse Admiraal Chester Ward, die na 16 jaar als lid uit de Deep State CFR is overgelopen, zijn de meeste CFR-leden toegewijd om de eens zo onafhankelijke Verenigde Staten onder te dompelen in een "almachtige eenwereldregering". Vendley is ook verbonden met de Clintons, die als adviseur van het door het schandaal geteisterde Clinton Global Initiative en het Religion Forum fungeren.

Het vervangen van Vendley, wiens termijn vorige maand tijdens de conferentie in Duitsland eindigde, is een andere linkse globalist, Dr. Azza Karam. Een van de opvallende hoogtepunten op haar cv is een hoge positie bij het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA), het belangrijkste VN-agentschap dat belast is met het verminderen van het aantal mensen op de planeet. Het gezelschap werd in een getuigenis onthuld dat het communistische China programma voor gedwongen abortus, dat deel uitmaakt van het massamoordende dictatoriale één-kind-beleid (sindsdien vervangen door een twee-kind-regime), steun verleende aan het communistisch China programma voor gedwongen abortus. Karam heeft geld ontvangen van de globalistische Ford Foundation om haar gevaarlijke agenda te promoten, die decennia geleden door congresdeskundigen aan de kaak werd gesteld als zo'n verandering in het Amerikaanse leven dat de Verenigde Staten "rustig" met de Sovjet-Unie zouden kunnen worden "gefuseerd."

De slotverklaring luidde als volgt: "Geleid door de principes van mijn eigen religieuze traditie, en met respect voor religieuze verschillen, zet ik mij in voor een principiële multireligieuze samenwerking voor vrede. Ik zal als partner samenwerken met oprechte gelovigen van andere religies en mannen en vrouwen van goede wil aan zaken die diepgewortelde en breed gedeelde morele zorgen baren."

De sprekers op de top hebben deze standpunten herhaald. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, de "hoge vertegenwoordiger voor de Alliantie van Beschavingen van de Verenigde Naties", betoogde dat het aan boord brengen van religieuze leiders op bijeenkomsten zoals deze belangrijk was bij het vinden van "oplossingen" voor "mondiale uitdagingen". "In de 21e eeuw kunnen we zeggen dat religie weer relevant is, en dit is heel belangrijk", zei hij. "Er is een consensus in de wereld dat we allemaal stappen moeten ondernemen om de planeet te redden van klimaatverandering of conflicten. Maar als we erin slagen om de planeet te redden, hoe kunnen we dan garanderen dat we onszelf ook redden?". Natuurlijk zouden christenen nooit spreken van "onszelf redden", omdat ze geloven dat alleen Christus iemand kan redden.

Maar de VN promoot al lang een soort New Age heidendom. De preambule van het VN-Handvest van de Aarde, die gevuld was met religieuze en spirituele boventonen, klinkt zeer vergelijkbaar met de Religions for Peace-overeenkomst. "Wij zijn één menselijke familie en één aardse gemeenschap met een gemeenschappelijke lotsbestemming", zegt het handvest. "We moeten de handen ineenslaan om een duurzame wereldwijde samenleving tot stand te brengen die gebaseerd is op respect voor de natuur... Daarom is het noodzakelijk dat wij, de volkeren van de aarde, onze verantwoordelijkheid tegenover elkaar, tegenover de grotere gemeenschap van het leven en tegenover de toekomstige generaties, verklaren". De ceremonies rond de aanneming waren gevuld met heidense religieuze symboliek en rituelen, zoals gedocumenteerd door The New American.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier, die de Top van de Religies voor de Vrede opende, schilderde religie als een bron van conflict, zonder zelfs maar een onderscheid te maken tussen het ware bijbelse christendom - dat vrede voortbrengt - en andere "religies" die heilige oorlog, kinderoffers en meer bevorderen. "We moeten verenigd zijn in onze gemeenschappelijke overtuiging dat religie nooit meer mag worden aangehaald als een rechtvaardiging voor haat of geweld," zei Steinmeier. "Er mag nooit meer oorlog worden gevoerd in naam van de religie".

Een moslimleider op de top, Sjaikh Abdallah Bin Bayyah van het Forum for Promoting Peace in Muslim Societies, vertelde een gelijkenis met een schip dat twee lagen heeft, alleen met drinkwater op het hoogste niveau dat blijkbaar gericht was op het bevorderen van het wereldwijde socialisme. "De mensen daaronder hadden water nodig om te drinken en dus begonnen ze een gat in de zijkant van het schip te boren om het water van buitenaf te halen," zei Bin Bayyah. "Als de mensen op het hoogste niveau hun water zouden delen, dan zou iedereen het overleven. Maar als ze dat niet doen, boren de anderen in de bodem een gat en al snel zal het hele schip zinken en zal iedereen omkomen. Het is hetzelfde voor iedereen hier. We moeten samenwerken of we zullen allemaal falen."

Veel van de retoriek en het beleid dat uit deze conferentie voortkomt, is duidelijk terug te voeren op de inspanningen van Paus Franciscus, die openlijk het globalisme, de VN-agenda 2030, massamigratie en meer onder het mom van het christendom heeft gepromoot. Zijn recente overeenkomst met een vooraanstaande soennitische moslim trok wereldwijde aandacht, net als zijn formele zegen over het werk van de zeer controversiële "World Government Summit" in de Verenigde Arabische Emiraten. Zijn toenemende aanvallen op de traditionele christelijke doctrines hebben echter zelfs katholieke theologen geschokt, wat een groeiende en mogelijk ongekende verdeeldheid binnen de katholieke kerk heeft aangewakkerd.

Ondertussen probeert de VN al lang de wereld onder haar controle te verenigen door bizarre theologische begrippen en "geestelijke" opvattingen te hypen en te bevorderen. In feite heeft het herhaaldelijk geëist dat "spirituele opvoeding" wereldwijd in scholen wordt opgenomen. En de auteur van het "World Core Curriculum" van de UNESCO, Robert Muller, gaf in het voorwoord van het Lerarenhandboek toe dat zijn wereldwijde onderwijsprogramma gebaseerd was op de leer van de oprichter van Lucifer Publishing Company, Alice Bailey.

Totalitarisme, globalisme, socialisme en andere gevaarlijke "ismen" moeten in elke vorm worden afgewezen. En deze dodelijke, antichristelijke ideologieën zouden nooit gepromoot moeten worden onder het mom van "religie", in het bijzonder het Christendom. Christenen die betrokken zijn bij deze inspanning zouden hun Bijbel moeten lezen en hun betrokkenheid serieus moeten heroverwegen.

Alex Newman, een buitenlands correspondent voor The New American, is regelmatig aanwezig op VN- en internationale topontmoetingen. Hij is te bereiken op anewman@thenewamerican.com of via Liberty Sentinel Media. Volg hem op Twitter @ALEXNEWMAN_JOU of op Facebook.

Bron: Global Alliance of Religions Joins Push for UN Agenda 2030