www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Israëlische verkiezingen gaan volgens de profetie van Zacharia de Messias voorafschaduwen

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 15 september 2019

 

...het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk... Zacharia 12:12 (De Israëlische Bijbel™).

( )

IDF patrouille

Mystici en deskundigen voorspellen dat aan het eind van de dag de verkiezingen van dinsdag een herhaling zullen zijn, met als gevolg dat er geen enkele coalitie wordt gevormd. Deskundigen en mystici voorspellen dit resultaat al maandenlang, maar stellen vast dat de ontbinding van de regering een noodzakelijke voorwaarde is voor de herrijzenis van de Davidische-dynastie.

Ongeëvenaarde tweede verkiezingen

Het verhaal begon afgelopen mei toen Netanyahu's smalle coalitie viel nadat minister van Defensie Avigdor Libermans partij, Yisrael Beteinu, de regering had verlaten. In april werden er vervroegde verkiezingen uitgeschreven en Likud, onder leiding van premier Benjamin Netanyahu, behaalde een kleine overwinning. Hij kreeg de opdracht om een coalitie te vormen, maar na de toegewezen 28 dagen en een verlenging van twee weken was Netanyahu niet in staat om een regering te vormen. Dit was de eerste keer in de Israëlische geschiedenis dat deze partij, die de opdracht had gekregen om een coalitie te vormen, dit niet heeft gedaan. Voor 17 september werden nieuwe verkiezingen gepland.

Er zijn 120 zetels in de Knesset. Om een zetel te krijgen, moet een partij dus minstens 3,25 procent van de stemmen krijgen. Wie ten minste de 61 zetels krijgt, controleert de regering.

Fanatiek peilingen in de afgelopen weken geven aan dat noch Likud, noch de tegengestelde Blauw-Witte partij onder leiding van voormalig chef-staf Benny Gantz een aanzienlijk voorsprong heeft. Met 31 partijen die meedoen, hebben de opiniepeilingen uitgewezen dat het niet voor één van beide partijen gemakkelijk zal zijn om een coalitie met die noodzakelijke 61 zetels te vormen, om hen daarmee een meerderheid in de Knesset te geven.

Mystieke rabbijn voorspelde 40 jaar geleden: Verkiezingen, maar geen regering

In juni berichtte Breaking Israel News over een voorspelling van rabbijn Yitzchak Kaduri, een rabbijn en Kabbalist uit Bagdad die bekend stond om zijn totale toewijding. Veertig jaar geleden was rabbijn Eliyahu Merav een jonge man en hij keek naar rabbijn Kaduri als zijn spirituele leider.

"Het is heel belangrijk om zulke dingen in hun context te begrijpen," zei Rabbi Merav. "Rabbijn Kaduri sprak weinig, dus het was erg belangrijk om te begrijpen wat hij precies bedoelde. Op een dag nam hij vragen in behandeling en iemand vroeg wanneer de Moshiach (Messias) zou komen en of er tekenen waren die zijn komst zouden voorafgaan. De rabbijn antwoordde: 'Wanneer er verkiezingen komen, maar er geen regering komt.'

Rabbi Merav merkte op dat deze verklaring destijds zeer verwarrend was.

"Het leek tegenstrijdig", zei Rabbi Merav. "Hoe kunnen er verkiezingen zijn maar geen regering? Als er verkiezingen zijn, zal er een regering zijn. Dat is gewoon de manier waarop de dingen werken. Niemand begreep hem op dat moment, maar dit is echt hoe het is met profetie; je begrijpt het pas als het gebeurt."

"Het primaire doel van elke politicus is om aan de macht te blijven," aldus Rabbi Merav. "Het gaat in tegen hun aard om een tweede keer campagne te willen voeren. Wat er nu gebeurt in de Israëlische politiek is niet alleen ongekend, het is ook contra-intuïtief."

"Hoe vreemd de dingen ook zijn, ik realiseerde me dat het precies de situatie was die Rabbi Kaduri 40 jaar geleden beschreef," zei Rabbi Merav. "Er is een mitzvah (Torah-gebod) dat elke Jood verplicht is om op elk moment te anticiperen op de komst van de Messias. Ik streef er zeker naar om die mitswa uit te voeren, maar wij zijn niet het soort mensen dat altijd op zoek is naar tekenen voor het einde der dagen. Er is daarbuiten veel werk te doen. Hasjem dienen is niet gemakkelijk. Als er tekenen zijn dat de Messias op handen is, dan tonen ze ons dat het nog meer dan gewoonlijk tijd is om ons te concentreren op het doen van Hasjems wil.

De anekdote van Rabbi Merav over de voorspelling van deze heilige man zal nog meer gewicht in de schaal leggen als het ongekende falen gebeurt, om een coalitieregering te vormen voor een tweede keer.

Rabbi Berger: De "vernederende" overheid moet vallen alvorens de Davidische Dynastie kan verschijnen.

Rabbijn Josef Berger, rabbijn van het Graf van Koning David op de berg Sion en een directe afstammeling van Koning David, merkte op dat een mislukking om een nieuwe regering te vormen werd voorspeld voorafgaand aan de Messias.

"De Davidische Dynastie zal pas worden ingesteld nadat de 'vernederende' regering is geëindigd", zei Rabbi Berger tegen Breaking Israel News, met verwijzing naar de Talmoed. "De Davidische Dynastie zal niet worden opgericht als een voortzetting van een slechte regering. Als een regering in Israël zich niet aan de Torah houdt en als middel fungeert om het licht van de Torah naar de naties te verspreiden, moet het eerst mislukken, het moet volledig eindigen, en dan zal er een nieuwe heerser opstaan die de dynastie zal vestigen".

"Dit is een straf die bij de overtreding past. Elke heerser die de Bijbel vernedert, zal uiteindelijk vernederd worden. Dit was duidelijk wat er vorige week gebeurde toen Netanyahu het podium moest verlaten omdat Hamas raketten op hem afvuurde," zei Rabbi Berger. "De heerser belichaamt de hele natie en het is hem verboden om zich, of de natie, onteerd te laten worden. Wat zou Trump doen als een vijand raketten op hem zou afvuren? Netanyahu liep van het podium af en er kwam geen echte reactie."

Rabbi Berger merkte op dat deze profetie over de val van de regering zo duidelijk was voor de Haredi (ultra-orthodoxen) dat velen besloten niet te gaan stemmen bij de verkiezingen van deze week.

Twee poorten moeten vallen

Rabbi Yekutiel Fish, een expert op het gebied van de joodse mystiek, die in het Hebreeuws blogt onder de titel 'Sod Chashmal', vertelde aan Breaking Israel News dat de uiteindelijke verlossing zeer dichtbij is en dat het een duidelijk teken is dat dit het geval is wanneer de tweede ronde van de verkiezingen niet zal leiden tot de vorming van een regering. Hij baseerde dit op een gedeelte van de Talmoed:

 De discipelen van Rabbi Yossi, de zoon van Kisma, ondervroegen hem en vroegen wanneer de zoon van David (de Messias) zal verschijnen. En hij antwoordde: Ik ben bang dat u mij ook om een teken zult vragen. En zij verzekerden hem dat zij dat niet zouden doen. Hij zei toen tot hen: Wanneer deze poort zal vallen, wordt herbouwd en opnieuw valt, opnieuw wordt herbouwd en opnieuw valt. En voordat zij voor de derde keer herbouwd zal worden, zal de Messias voor de derde keer verschijnen. Tractate Sanhedrin (78a).

Rabbi Fish legde uit dat de term שער (poort) verwijst naar bestuur of leiderschap, zoals zien in een vers in Deuteronomium.

 Gij zult magistraten en functionarissen binnen al uw stammen (poorten) aanstellen, in alle nederzettingen die Hasjem, uw God, u geeft, en zij zullen het volk met gepaste rechtvaardigheid besturen. Deuteronomium 16:18

In een recente blog citeerde Rabbi Fish een commentaar dat de woorden שער (poort) als acroniem voor שֹׁןִלְטוֹן עֵרשׁ רב (bestuurd door de gemengde menigte) verklaart. Rabbi Fish legde de 'poort' uit als de regering van Israël.

Rabbi Fish voorspelde ook dat de tweede verkiezingen gepaard zullen gaan met oorlog, een voorspelling die ook door Netanyahu op vrijdag werd gedaan.

80 jaar en nu treedt God binnen

Dov Bar Leib, een eind-der-dagen blogger, merkte op, zoals de meeste experts voorspellen, dat als er geen nieuwe overheid te voorschijn komt, de status-quo op zijn plaats zal blijven en Netanyahu als Premier zal aanblijven.

"Veel profetieën geven aan dat Netanyahu de laatste leider zal zijn voordat de Moshiach komt," zei Bar Leib, verwijzend naar het 12e hoofdstuk van het boek Zachariah. "Degene die de Moshiach inluidt moet uit het huis van Natan komen."

 Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Bar Leib legde uit dat de grootvader van de premier, Benzion Mileikowsky, zijn familienaam veranderde in Netanyahu na het maken van aliyah uit Polen.

Het volgende vers geeft aan dat de leider die de Messias inluidt, een Leviet moet zijn.

 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van de Shim'ites afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Zacharia 12:13.

"Niemand wist dat Netanyahu een Leviet was tot 2011, toen in Tzfat (Safed) een Likud-conferentie werd gehouden," zo legde Bar Leib uit. "Tijdens het middaggebed vroegen ze of er een Leviet was voor het juiste deel van de Thora-lezing en Netanyahu kondigde aan dat hij een Leviet was. Het is nu algemeen bekend, maar het is veelzeggend dat hij dit voor het eerst in Tzfat bekend maakte, wat betekent 'om op te letten'. Het werd zo genoemd omdat het uitkijkt over opper Galilea, wat voorspeld wordt als de eerste schrede waar de Messias zal worden geopenbaard.

Bar Leib merkte op dat het derde kenmerk betrekking had op "het Huis van Sjimi".

"Shimi ben Geira kwam van de stam Benyamin, en verbond hem in ieder geval met naam met Netanyahu," zei Bar Leib. "Hij en zijn nakomelingen werden belast met het doen van een tikkun (fixatie) voor koning Sauls falen om Amalek volledig uit te roeien. Dit werd gedeeltelijk rechtgezet door Mordechai, een afstammeling van Shimi en beiden van de stam van Benjamin, in Perzië.".

"Netanyahu fungeert als het Huis van Shimi door zijn verzet tegen Iran, de moderne Perzische en incarnatie van Amalek," zei Bar Leib.

Hij merkte op dat de verkiezingen zullen worden gehouden op een bijbelse gunstige datum: de 17e dag van de Hebreeuwse maand Elul.

"De 17e van Elul is de dag waarop Noach de eerste keer vanuit de Ark van Noach de duif uitstuurde," vertelde Bar Leib aan Breaking Israel News. "Hij keerde die avond terug omdat hij geen rust voor zijn voet kon vinden."

Bar Leib haalde nog een andere gebeurtenis aan die precies 80 jaar geleden plaatsvond op de 17e van Elul: Hitlers invasie van Polen.

"Drie miljoen Poolse Joden zouden dan vermoord worden omdat ze geen plaats hadden om naartoe te vluchten, geen plek om hun voeten te laten rusten," zei Bar Leib, onder verwijzing naar de Psalmen.

 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent? Psalmen 90:10-11

"God gaf ons 80 jaar om verlossing te brengen met natuurlijke, zelfs politieke middelen," zei Bar Leib. "Nu laat hij ons zien dat de politiek niet heeft gewerkt en hij zal het overnemen".

Bar Leib suggereerde dat twee sleutelfiguren bij de verkiezingen niet van een van de grote partijen afkomstig zal zijn. De ene is president Reuven Rivlin, die als president kiest welke partij belast wordt met de vorming van de volgende regering.

"President Rivlin stamt af van Rabbi Hillel Rivlin van Shklov, een discipel van de Vilna Gaon in de 18e eeuw, die Kol Hator schreef," aldus Bar Leib. Kol Hator is een boek dat de Joodse traditie van het Messiaanse tijdperk beschrijft als een tweefasig proces dat begint met Moshiach (Messias) uit het huis van Jozef, een praktisch proces dat de opbouw van het land Israël en het bijeenbrengen van de ballingen omvat. Moshiach uit het huis van David is een wonderbaarlijk proces dat culmineert in de voltooiing van de Derde Tempel en de opstanding van de doden. Volgens Rabbi Rivlin begon de Moshiach voor het Huis van Jozef in de tijd van de Vilna Gaon.

Volgens Bar Leib wordt in de Psalmen verwezen naar het tweede personage in de verkiezingen en markeert het begin van de Moshiah uit het Huis van David. Hij legde uit dat de Hallel (een woordelijke voordracht uit de Psalmen 113-118, die op bepaalde feestdagen werd gedaan) een voorbode is van de verlossing. De eerste twee hoofdstukken beschrijven de Exodus uit Egypte, maar de laatste vier hoofdstukken beschrijven de laatste verlossing.

"Psalm 115 is de overgang van Moshiach ben Yosef naar Moshiach ben David," legde Bar Leib uit, verwijzend naar het voorlaatste vers.

 De doden kunnen Hasjem niet loven, noch wie in stilte neerdalen. Psalmen 115:17

Het woord voor 'stilte' in dit vers is דוּמָה (Doema).

"Toen Joodse jongens valselijk beschuldigd werden van het plegen van een dodelijke brandstichting in het Arabische dorp Duma, martelde de Shin Bet (interne veiligheidstroepen) hen en weigerden hen zelfs om hun ouders te zien," zei Bar Leib. "Itamar Ben Gvir van de Otzma Yehudit-partij daalde af in de Gehenom (hel) van de gevangenis om de politie te dwingen hen hun rechten te geven. Hij is de poortwachter van de diepten en zal een sleutelrol spelen in de overgang van de ene naar de andere Moshiach."

Bron: Israel's Elections Going According to Zachariah's Prophecy Foreshadowing Messiah -