www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het vergrootglas

Door Greg Lauer - 29 maart 2019

()

De laatste maanden is de politiek doorgesijpeld in Israël, omdat premier Benjamin Netanyahu beschuldigingen van corruptie bestrijdt en zich verdedigt tegen aanvallen van linkse tegenstanders (doet me denken aan een andere wereldleider die ik ken). Afgelopen december, in de hitte van deze aanhoudende politieke onrust, heeft Netanyahu de Knesset ontbonden en opgeroepen tot vervroegde verkiezingen. Oorspronkelijk gepland voor november 2019, werden de verkiezingen verschoven naar 9 april, over ruim een week op het moment van dit schrijven.

Toen het bovengenoemde politieke doorsijpelen vorig jaar begon, was de Trump-regering nog steeds bezig met het aankondigen van haar Israëlisch-Palestijnse deal van de eeuw. Trump had al lang alle betrokkenen geprikkeld door het noemen van potentiële data en die onder ieders neus te laten bengelen, op zoek naar precies het juiste moment om Het Plan vrij te geven - het Magische Moment dat de kans op succes zou maximaliseren.

Natuurlijk, met Netanyahu omringd door een roedel grauwende wolven en gedwongen om een grote inspanning te leveren om zich in april te laten herverkiezen, was het uitstellen van de aankondiging van het vredesplan opnieuw een brainstormer voor het Trump team. De presentatie van het plan, terwijl een van de belangrijkste voorstanders ervan vocht voor zijn politieke overleving, was immers niet precies het Magische Moment dat de Trump-regering in gedachten had.

Maar grauwende wolven of niet, Benjamin Netanyahu is nog steeds populair bij het volk van Israël, en behoudens eventuele verrassingen op het laatste moment lijkt het erop dat hij erin zal slagen de Israëlische premier te blijven. Tenminste, dat is wat de peilingen op dit moment aangeven.

Dit is dus het plan voor Het Plan:

Wacht tot Benjamin Netanyahu op 9 april glansrijk herkozen is en een glanzend nieuw mandaat van het Israëlische volk heeft gekregen. Vervolgens, terwijl hij baadt in de glorie van zijn prachtige herbevestiging wanneer Israëls onoverwinnelijke leider geniet van een ongekende vriendschap en steun van de Verenigde Staten, kondigt hij het vredesplan aan in de nasleep ervan en hoopt dat de belangrijkste Arabische leiders de Palestijnse leider Mahmoud Abbas met succes kunnen dwingen om mee te doen aan het bal door aan zijn arm om te draaien.

Of zijn benen te breken.

Nu, zoals velen van u die dit lezen ongetwijfeld weten, wordt de Grote Verdrukking gelanceerd door de bevestiging van een zevenjarig verdrag met Israël:


Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.
(Daniël 9:27 / nadruk toegevoegd)


En het is blijkbaar iets dat het land verdeelt dat God hun heeft gegeven:


Dan zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.
(Joël 3:2 / nadruk toegevoegd)


En het is blijkbaar gedaan met hun gezworen vijanden, en uiteindelijk met Satan die hen beheerst:


Omdat u zegt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen,
(Jesaja 28:15 / nadruk toegevoegd)


En de Palestijnen kunnen zich zeker kwalificeren als Israëls gezworen vijanden. Hun nationale handvest roept openlijk en onbeschaamd op tot de delegitimisering en vernietiging van Israël:


Artikel 20: De Balfour-verklaring, het mandaat voor Palestina en alles wat erop gebaseerd is, wordt als nietig beschouwd. Beweringen over de historische of religieuze banden van de Joden met Palestina zijn onverenigbaar met de feiten van de geschiedenis en de ware opvatting van wat een staat is. Als godsdienst is het jodendom geen onafhankelijke nationaliteit. Joden vormen evenmin één volk met een eigen identiteit; zij zijn burgers van de staten waartoe zij behoren.

Artikel 23: De eis van veiligheid en vrede, evenals de eis van recht en gerechtigheid, vereist dat alle staten het zionisme als een onwettige beweging beschouwen, het bestaan ervan verbieden en haar activiteiten verbieden, zodat de vriendschappelijke betrekkingen tussen de volkeren behouden kunnen blijven en de loyaliteit van de burgers aan hun respectieve vaderland gewaarborgd wordt. (nadruk toegevoegd)
- Het Gewijzigd Palestijns Nationaal Handvest (1968).


En het verdelen van het land Israël met haar gezworen vijanden is precies wat het plan van de Trump-regering zou bereiken, in een of andere vorm (net als vrijwel elke soort tweestatenoplossing onder welke president dan ook). Als gevolg hiervan is menig profetisch oog gericht geweest op dit plan, aangezien het een glimp in Trumps oog was voor zijn verkiezing.

Veel studenten van de Bijbelse profetie (inclusief deze schrijver) zijn zich er terdege van bewust dat dit plan wel eens het verdrag zou kunnen zijn waarover de profeet Daniël het had. Het heeft alle Bijbelse kenmerken en lijkt in het juiste profetische tijdschema te vallen. Daar kun je bijna niet omheen. Het is dus zeker geen moeite om aan te nemen dat het verdrag van Daniël 9:27, waarvan de uitvoering de Grote Verdrukking lanceert, een of andere vorm of variant zal zijn van de vredesovereenkomst die momenteel door het Trump-team wordt uitgebracht, zo niet de overeenkomst zelf zoals die is.

Oh ja, en nog een ander ding: de Opname moet plaatsvinden voordat dit verdrag ten uitvoer wordt gelegd.

()

Ik was het bijna vergeten, wat een beetje gênant is, want dat is het onderwerp van dit artikel: de opname, of in ieder geval, de uitziende verwachting daarvan door hen die aan het bevel van Christus gehoorzamen om naar uit te kijken.

Sprekend over degenen die gehoorzamen aan het bevel van Christus om uit te kijken... weet je, ik zou dit artikel bijna de titel geven van "Daar gaan we weer", en waarschijnlijk zou ik er niet in geslaagd zijn om die specifieke knaging uit mijn systeem te verwijderen.

De reden waarom ik aan de zinsnede "daar gaan we weer" dacht, is het feit dat er veel mensen zijn die naar Trumps op handen zijnde aankondiging van zijn Israëlisch-Palestijnse vredesakkoord kijken en veronderstellen dat ze de timing van de opname daaraan kunnen koppelen, alsof de gemeente zeker op 10 april, zodra Trump de aankondiging doet, zou worden weggerukt. Of kort daarna. Misschien, misschien. Of juni. Of hoor ik juli?

Maar ze stellen geen datums vast of zoiets. Met andere woorden:

Het lijkt een nieuwe uitbraak van Openb.12-itus te hebben veroorzaakt.

Weet u het nog? Natuurlijk wel. Gelovigen die bij de duizenden stonden te springen in hun voortuin in afwachting van 23 september 2017 en de opname die op of nabij die datum zou plaatsvinden, vanwege wat in feite 'slechts' de astronomische bevestiging was van het grote teken van Openbaring 12:1-2.

Ik herhaal dat voor de duidelijkheid: De stellaire planetaire uitlijning die op 23 september 2017 plaatsvond was niet letterlijk het teken van Openbaring 12:1-2, ondanks het feit dat velen er vaak terloops naar verwijzen, ondergetekende ook inbegrepen. Meer in het bijzonder was het de astronomische bevestiging van het teken Openbaring 12:1-2. Maar hoe je er ook naar wilt verwijzen (en ik weet niet zeker of het op dit moment wel zo belangrijk is), het komt er uiteindelijk op neer dat legioenen mensen er absoluut enthousiast voor zijn gegaan door de datum als voor de opname eraan vast te pinnen.

Aangezien veel mensen het allemaal weer opnieuw beginnen te doen met betrekking tot de aanstaande aankondiging van Trumps vredesakkoord, roept het een vraag op:

Waarom blijven zoveel in profetie gelovenden dit bewust doen?

Met andere woorden, waarom blijven zoveel gelovigen die goed op de hoogte zijn van het eindtijdsscenario zo eenzijdig gericht op de gebeurtenis van de Opname, en dat ze naar elk potentieel belangrijk ding kijken dat zich voordoet en ertoe overgaan te proberen de Opname dienovereenkomstig te timen?

Ten eerste, ontspan je eens. Ik ben er niet op uit om iemand te bekritiseren of aan te vallen. Ik heb gezegd vrede te hebben met betrekking tot degenen die Opname datum sensationaliseren, en ik ben niet van plan om de moeite te doen het opnieuw te doen. Ben er geweest, ga het niet weer doen. De mensen zullen dat blijven doen, wat ik ook zeg, dus ik kan net zo goed mijn adem sparen en ze negeren.

Ik wil alleen even stilstaan bij het onderliggende fenomeen dat naar mijn mening veel gelovigen ertoe aanzet om dit te doen, waardoor ze blijven speculeren over de datum van de Opname op basis van allerlei gebeurtenissen, zelfs als die van echte profetische betekenis zijn. En het is gewoon dit:

Ze kijken naar de Opname
door een vergrootglas.

Vergroting 2000x

Jullie weten allemaal wat er gebeurt als je door een vergrootglas naar een object kijkt: Het object waar je naar kijkt lijkt vrij groot, en alle andere omringende objecten worden naar de achtergrond gedegradeerd, waar ze altijd minder of geen aandacht krijgen. En zo is het ook met de Opname voor veel gelovigen.

Er zijn tegenwoordig veel mensen die zich bewust zijn van de voortdurende vervulling van de Bijbelse profetie en het stollen van het profetische scenario en die reikhalzend uitzien naar de Verdrukking - en dat is niet voor niets: Iedereen met een likje profetisch onderscheidingsvermogen weet dat we steeds dichterbij komen.

Maar er blijft één eenvoudig (en bijbels) feit over:

We zullen nooit de exacte tijd kennen.
van de Opname op voorhand. Punt.

Einde gesprek. Breng het naar de bank en koop een CD. En vraag me alsjeblieft of het me wat kan schelen wat een of andere zelfbenoemde YouTube-goeroes te zeggen heeft. Ik heb dit al eerder besproken in eerdere artikelen, en heb geen zin om het hier opnieuw te bespreken. Ondanks dit feit, dat ruimschoots kan worden ondersteund door de Schrift, hebben velen van ons nog steeds de neiging om de Opname als het ware door een vergrootglas te bekijken, en ik garandeer u dat ik me hier net zo schuldig aan heb gemaakt als iedereen. Het is dus niet zo dat ik op zoek ben naar anderen die dat misschien wel doen. We zijn maar mensen, en dat geldt ook voor mij (op mijn goede dagen).

Maar het is waar dat velen van ons de neiging hebben om zich soms zozeer op de gebeurtenis van de Opname te concentreren dat deze andere belangrijke profetische gebeurtenissen of ontwikkelingen binnen andere gebieden van profetische activiteit in het niet vallen en overschaduwd worden. We verliezen het perspectief. We verliezen dat uitgebreide kader waarin we de verschillende stukjes van de profetische puzzel, waaronder de Opname, kunnen inpassen. We verliezen uit het oog hoe de Opname in het totale profetische tapijt past. Het enige wat we zien is OPNAME en al het andere verdwijnt naar de achtergrond.

Gewoon een herinnering: De Opname is slechts een deel van het eindtijdscenario, en niet eens het belangrijkste deel.

Die eer behoort toe aan de Tweede Komst van Christus op aarde om Zijn Duizendjarige Koninkrijk, hier beneden, te vestigen. (Voor alle duidelijkheid, persoonlijk beschouw ik de gebeurtenissen die volgen op het Duizendjarige Rijk niet als een deel van wat we gewoonlijk het "eindtijdscenario" noemen. Maar dat ben ik.)

Om je te bewijzen dat ik echt niet op iemand aan het raggen ben omdat ik te veel gefocust ben op de opname, wil ik je terugbrengen naar de Hemelvaart:


En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
(Handelingen 1:4-7 / nadruk toegevoegd)


Het is 40 dagen na de opstanding, en de discipelen zijn samen met Jezus op wat velen geloven, de oostelijke helling van de Olijfberg. (Sommige Bijbelgeleerden geloven dat dit precies dezelfde plek is waar Jezus bij de Wederkomst van de Olijfberg naar beneden zal komen).

Pas later begonnen te beseffen dat ze het koninkrijk bekeken door middel van een vergrootglas.

Jezus zegt dat ze in Jeruzalem moeten wachten op de "belofte van de Vader" of de doop met de Heilige Geest en de officiële conceptie van de Kerk. Maar de discipelen waren daar niet tevreden mee. Oh nee. Ze waren onzeker over wat er daarna zou gaan gebeuren en wilden meer weten. Ze waren gericht op het koninkrijk. Ze wisten alleen maar dat de Messias gelijk was aan het koninkrijk, en ze namen aan dat het koninkrijk om de hoek lag - het was waar ze de hele tijd met Jezus op hadden geanticipeerd.

Ze keken naar het kóninkrijk door een vergrootglas.

()

Alles wat er gebeurde, werd bekeken door de lens van het koninkrijk. Na de Hemelvaart duurde het jaren voordat ze zich realiseerden dat hun gevoel voor timing met betrekking tot het komende Duizendjarige Rijk buiten alle proporties was verstoord.

Pas later begonnen ze te beseffen dat ze zo gefocust waren op het koninkrijk dat ze het feit dat ze een gloednieuwe fase van Gods programma ingingen, het kerktijdperk, totaal gemist hadden. Pas later begonnen ze te beseffen dat ze het koninkrijk door een vergrootglas bekeken hadden. In feite...

Hun uitvergroting was ingesteld op 2000x.

Dus, als je de neiging hebt om de Opname door een vergrootglas te bekijken, voel je dan niet slecht.

Je bent in machtig goed gezelschap.

Maar doe het gewoon niet.

Nadat de Openb.12-Opname-manie eind 2017 een beetje begon af te nemen, heb ik mijn eigen deel van mijn ziel onderzocht naar wat mijn houding ten opzichte van de Opname zou moeten zijn, en ik heb een oprechte poging gedaan om datgene toe te passen wat de Heilige Geest mij door het Woord heeft ingeprent.

Zoals de meeste dingen in Gods Woord is het eenvoudig. Het is direct. De Heilige Geest houdt geen blad voor de mond.

Ons probleem kan worden samengevat in de Nike-slogan "doe het gewoon".

Ja, doe het gewoon... omdat we het maar al te vaak het niet doen. Nu ga ik niet eens doen alsof ik iemand iets vertel wat ze nog niet weten. Maar misschien is het een goed moment voor sommigen van ons om hier wat dieper over na te denken. Er zijn verschillende verzen in de Schrift die ik zou kunnen noemen, maar ik ga er maar één bespreken. Die zegt alles wat er gezegd moet worden.

Het is de gelijkenis van de Tien Ponden (Lucas 19:11-27), waar een edelman elk van de tien dienaren dezelfde som geld heeft nagelaten om te investeren terwijl hij weg is. Bij zijn terugkeer vindt hij dat de bedienden het allemaal goed hebben gedaan om in verschillende mate meer geld te verdienen op de som die ze kregen, behalve de laatste man die er helemaal niets mee deed. De andere bedienden worden beloond, en de laatste man wordt gestraft. Maar let op de eerste instructies van de edelman:


En hij riep zijn tien dienaren, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.
(Lukas 19:13 / nadruk toegevoegd)


Het Griekse woord vertaald door "zaken doen" in het bovenstaande vers is een vorm van het woord pragmateuomai, en dit is de enige plaats in de Schrift waar dit woord wordt gebruikt. Het woord pragmateuomai betekent "om goed rekenschap te geven; om het kapitaal of de activa die tot uw beschikking staan op een winstgevende of anderszins, waardevolle manier te beheren." Het is gebaseerd op het zelfstandig naamwoord pragma (een noodzakelijke zaak; dat wat praktisch is), en u heeft waarschijnlijk al geraden dat we hier het Engelse woord "pragmatisch" uit krijgen. Met andere woorden:

"Houd je bezig met pragmatische zaken tot ik terugkom."

Dat wil zeggen, doe je werk. Zonder in te gaan op een diepgaande analyse van de hele gelijkenis, wil ik alleen maar zeggen dat ik van mening ben dat het onderliggende basisprincipe zeker constructief kan worden toegepast op de Gemeente. Ik laat u nu uw privé-vrede sluiten met hoe pragmatisch u denkt om elke keer als er zich een gebeurtenis van betekenis voordoet, te speculeren over de datum van de Opname, telkens wanneer er een gebeurtenis met een vermeende betekenis plaatsvindt, met een gespannen en nutteloze speculatie.

Nuff zei:

Ik ga dit inbrengen voor een relatief korte en zoete landing in vergelijking met mijn gebruikelijke aanbiedingen, en dat komt omdat ik kan samenvatten wat de Heer op mij heeft indruk laten maken in een vier-woord Nike-isme. Met betrekking tot de waanzinnige speculaties over de datum van de Opname over elke gebeurtenis die zich voordoet:

Doe het gewoon niet.

Doe dat vergrootglas weg. Wacht, even - leg het niet weg, maar concentreer het op andere dingen dan de gebeurtenis van de opname.

Concentreer je vergrootglas op het leven dat de Heer welgevallig is. Focus het op het leven dat gekenmerkt wordt door bekering en gehoorzaamheid aan de stem van de Geest die we door het Woord heen horen. Concentreer u op het zuiveren van uw leven, terwijl u uitkijkt naar de gezegende hoop op het wegnemen van de Gemeente. Richt u op het omgaan met alle praktische zaken die de Heer u heeft gegeven om te behandelen. Concentreer u op het actief afwachten tot de Heer ons tot zich neemt, wat Hij spoedig genoeg zal doen. Concentreer je erop dat u zich niet laat afleiden door pijnlijke zinloze speculaties over iets wat de Bijbel ons zegt dat je het toch nooit van tevoren zult weten.

Maar is het verkeerd of onverantwoordelijk dat gelovigen op de een of andere manier over de opname nadenken en er reikhalzend naar uitkijken? Absoluut niet! Doe niet zo belachelijk. In feite wordt ons dat in de Schrift verteld en wordt ons beloofd dat we dat zullen doen en dat we daarvoor een kroon van gerechtigheid zullen krijgen (2 Tim. 4:8). Maar de Schrift maakt het net zo duidelijk dat we actief moeten wachten, wat betekent dat we het leeuwendeel van onze aandacht moeten richten op het doen van ons werk.

Focus

()

Degenen die er opgewondener op rekenen dat de opname in het kielzog komt van Trumps aankondiging van zijn Deal van de Eeuw, zouden er goed aan doen om een paar dingen in gedachten te houden:

Misschien wordt Benjamin Netanyahu op 9 april wel of niet herkozen. Misschien zullen nieuwe beschuldigingen of andere onvoorziene gebeurtenissen zijn ambtstermijn als premier van Israël torpederen, ondanks de hulp van Trump.

Misschien zal de overeenkomst van Trump in de verwachtingen te kort schieten en zal het beëindigd worden en gezien als onwerkbaar of onhoudbaar voor één of meerdere zeer belangrijke spelers. Houd in gedachten dat de Palestijnse leider Mahmoud Abbas heel openlijk heeft gezworen ongezien alles te verwerpen waar Trump mee op de proppen komt en misschien twee gebroken benen krijgt, beheerd door premier Abdel Fattah el-Sisi van Egypte en kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië, niet voldoende om hem ervan te weerhouden precies te doen wat hij beloofd heeft te doen.

Bovendien is het heel goed mogelijk dat deze deal net als alle anderen zal verbleken, want misschien zullen de omstandigheden waaronder Daniël 9:27 kan worden vervuld, pas na de Opname kunnen bestaan. Ooit aan gedacht? Velen van ons zijn er terloops van uitgegaan dat we deze deal zullen zien aankomen als een tegemoetkomende auto met zijn hoge snelheid, dat God volledig gaat meedelen wat Hij doet, zodat we het allemaal zullen zien aankomen. Maar misschien doet Hij dat niet en misschien zien we dat ook niet aankomen.

Het punt is dat het misschien niet zo gaat als velen denken. (Doen ze dat ooit?) En wat doen we dan?

Ik zal je vertellen wat we niet doen. We richten ons niet weer op een andere Opname-datum. We proberen de Opname niet op te nemen in een ander aankomend evenement op de agenda. We verplaatsen de doelpalen niet meer.

We blijven niet door een vergrootglas naar de Rapture kijken.

En trouwens, als ik het hier over de Opname heb, richt ik me meer op het evenement zelf - niet alleen op het idee dat we in de hemel met Jezus zullen zijn. Ik bedoel niet noodzakelijkerwijs de Opname zoals in "Ik kan niet wachten om naar de hemel te gaan", ik bedoel de Opname meer als in "Ik kan niet wachten om hier weg te komen".

Laten we de handen opsteken: Hoeveel van jullie hebben jezelf ooit betrapt bij het denken over de volgende gedachten:

"Hey, ik hoop dat de Opname eerder gebeurt dan...
...dat de winkel waar ik werk sluit en ik mijn baan verlies".
...mijn kinderen klaar om deel zijn te nemen aan univer$$$ity."
...er een liberale linkse idioot in het Witte Huis komt."
...voordat mijn tandvleesaandoening erger wordt."

Tot in het oneindige, ad absurdum. Ja? Nou, luister en luister goed, want ik heb je maar één ding te zeggen: Welkom in de club.

Uiteindelijk ben ik niet anders dan de meesten van jullie. Ik wil dat de Opname vandaag plaatsvindt. Ik hoop echt dat Netanyahu herkozen wordt, Trump zijn vredesakkoord aankondigt, Abbas in een grot, de tweestatenoplossing een realiteit wordt, en bada bing, bada boom... we hier sneller weg zijn dan je kunt zeggen: "Welkom in Oost-Jeruzalem, de hoofdstad van Palestina". (En als ik daar nog veel langer bij blijf stilstaan, loop ik het risico om los te breken en mezelf een paar handkettingen om te doen.)

Maar niemand van ons weet of het wel goed komt. Hé, als ze dat doen, geweldig! Ik ben bij de eerste lading bikkels die een stoel aan het raam wil.

Maar als ze dat niet doen (en misschien niet), en het profetische scenario zich blijft ontvouwen volgens het perfecte plan en de soevereine wil van een heilige, alwetende God, dan is dat bij mij ook prima en goed - en ik ben zo serieus als de belastingcontroleur.

Er is meer wat ik kan doen voor het koninkrijk. Dat is dat ik mijn leven meer kan zuiveren om mijn hemelse Vader meer plezier te doen. Dat is wat ik meer kan doen om andere gelovigen te versterken en op te bouwen. Meer mensen die ik kan beïnvloeden met de levensveranderende en eeuwig-veranderende boodschap van het evangelie. Dat ik het Woord beter kan verteren door de verlichting van de Heilige Geest. Dat ik meer kan groeien in de vrede en vreugde van het kennen van en blijven in Christus.

En hetzelfde geldt voor u... bent u dat met me eens? De laatste keer dat ik het controleerde, waren dit de dingen die we geacht werden om te doen. Het punt waar ik u mee wil verlaten, is dat niemand van ons weet hoe dichtbij de Opname ook is, hoe dicht ze ook bij ons staat - en zo heeft de Vader het ook verordend. Waarom?

Omdat Hij wil dat we ons vergrootglas op Christus richten.

Bron: A Little Strength